Zákon o živnostenském podnikání - zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání - zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 

 

 
   455/1991 Sb.
 
   ZÁKON
 
   o živnostenském podnikání
 
   (živnostenský zákon)
 
   Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993 - 591/1992 Sb.
 
   Změna: 231/1992 Sb.
 
   Změna: 273/1993 Sb.
 
   Změna: 303/1993 Sb.
 
   Změna: 42/1994 Sb.
 
   Změna: 38/1994 Sb.
 
   Změna: 136/1994 Sb.
 
   Změna: 200/1994 Sb.
 
   Změna: 237/1995 Sb., 286/1995 Sb.
 
   Změna: 95/1996 Sb.
 
   Změna: 94/1996 Sb.
 
   Změna: 147/1996 Sb.
 
   Změna: 19/1997 Sb.
 
   Změna: 49/1997 Sb.
 
   Změna: 61/1997 Sb.
 
   Změna: 217/1997 Sb.
 
   Změna: 280/1997 Sb.
 
   Změna: 79/1997 Sb.
 
   Změna: 15/1998 Sb.
 
   Změna: 83/1998 Sb.
 
   Změna: 157/1998 Sb., 167/1998 Sb.
 
   Změna: 358/1999 Sb.
 
   Změna: 356/1999 Sb.
 
   Změna: 360/1999 Sb., 363/1999 Sb.
 
   Změna: 27/2000 Sb.
 
   Změna: 122/2000 Sb.
 
   Změna: 149/2000 Sb. (část)
 
   Změna: 29/2000 Sb., 123/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2000 Sb.
 
   Změna: 158/2000 Sb.
 
   Změna: 149/2000 Sb.
 
   Změna: 249/2000 Sb.
 
   Změna: 159/1999 Sb.
 
   Změna: 121/2000 Sb.
 
   Změna: 247/2000 Sb., 258/2000 Sb., 362/2000 Sb., 409/2000 Sb., 458/2000
   Sb.
 
   Změna: 61/2001 Sb.
 
   Změna: 309/2000 Sb.
 
   Změna: 120/2001 Sb.
 
   Změna: 164/2001 Sb.
 
   Změna: 501/2001 Sb.
 
   Změna: 100/2001 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 477/2001 Sb.
 
   Změna: 478/2001 Sb.
 
   Změna: 174/2002 Sb.
 
   Změna: 86/2002 Sb.
 
   Změna: 281/2002 Sb.
 
   Změna: 308/2002 Sb.
 
   Změna: 119/2002 Sb., 320/2002 Sb.
 
   Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb.
 
   Změna: 162/2003 Sb.
 
   Změna: 130/2003 Sb.
 
   Změna: 274/2003 Sb.
 
   Změna: 224/2003 Sb., 228/2003 Sb., 354/2003 Sb., 438/2003 Sb.
 
   Změna: 119/2004 Sb.
 
   Změna: 167/2004 Sb., 257/2004 Sb.
 
   Změna: 326/2004 Sb.
 
   Změna: 695/2004 Sb.
 
   Změna: 38/2004 Sb., 499/2004 Sb.
 
   Změna: 635/2004 Sb.
 
   Změna: 58/2005 Sb.
 
   Změna: 95/2005 Sb.
 
   Změna: 127/2005 Sb.
 
   Změna: 215/2005 Sb., 253/2005 Sb.
 
   Změna: 358/2005 Sb.
 
   Změna: 444/2005 Sb.
 
   Změna: 428/2005 Sb.
 
   Změna: 62/2006 Sb.
 
   Změna: 76/2006 Sb.
 
   Změna: 131/2006 Sb.
 
   Změna: 161/2006 Sb.
 
   Změna: 212/2006 Sb.
 
   Změna: 191/2006 Sb.
 
   Změna: 115/2006 Sb., 225/2006 Sb., 310/2006 Sb.
 
   Změna: 214/2006 Sb.
 
   Změna: 165/2006 Sb., 315/2006 Sb.
 
   Změna: 109/2006 Sb., 186/2006 Sb.
 
   Změna: 160/2007 Sb.
 
   Změna: 179/2006 Sb.
 
   Změna: 270/2007 Sb.
 
   Změna: 269/2007 Sb., 296/2007 Sb.
 
   Změna: 130/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb.
 
   Změna: 254/2008 Sb.
 
   Změna: 274/2008 Sb.
 
   Změna: 292/2009 Sb.
 
   Změna: 285/2009 Sb.
 
   Změna: 160/2010 Sb.
 
   Změna: 227/2009 Sb.
 
   Změna: 155/2010 Sb.
 
   Změna: 424/2010 Sb.
 
   Změna: 145/2010 Sb., 427/2010 Sb.
 
   Změna: 73/2011 Sb.
 
   Změna: 152/2011 Sb.
 
   Změna: 350/2011 Sb., 351/2011 Sb., 355/2011 Sb., 420/2011 Sb.
 
   Změna: 375/2011 Sb., 53/2012 Sb.
 
   Změna: 119/2012 Sb.
 
   Změna: 169/2012 Sb.
 
   Změna:167/2012 Sb., 199/2012 Sb.
 
   Změna: 201/2012 Sb., 202/2012 Sb.
 
   Změna: 428/2011 Sb., 221/2012 Sb., 407/2012 Sb.
 
   Změna: 241/2013 Sb.
 
   Změna: 234/2013 Sb.
 
   Změna: 309/2013 Sb.
 
   Změna: 308/2013 Sb.
 
   Změna: 279/2013 Sb., 303/2013 Sb.
 
   Změna: 458/2011 Sb., 140/2014 Sb., 267/2014 Sb.
 
   Změna: 127/2014 Sb.
 
   Změna: 206/2015 Sb.
 
   Změna: 267/2015 Sb.
 
   Změna: 91/2016 Sb.
 
   Změna: 88/2016 Sb., 126/2016 Sb.
 
   Federální  shromáždění  České  a  Slovenské  Federativní  Republiky  se
   usneslo na tomto zákoně:
 
   ČÁST PRVNÍ
 
   Všeobecná ustanovení
 
   HLAVA I 
 
   Předmět úpravy
 
   § 1
 
   Tento  zákon  upravuje  podmínky  živnostenského  podnikání  (dále  jen
   "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.
 
   Živnost
 
   § 2
 
   Živností  je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,
   na  vlastní  odpovědnost,  za  účelem  dosažení  zisku  a  za  podmínek
   stanovených tímto zákonem.
 
   § 3
 
   (1) Živností není:
 
   a)  provozování  činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické
   osobě,
 
   b)  využívání  výsledků  duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními
   zákony, jejich původci nebo autory,^2)
 
   c)  výkon  kolektivní  správy  práva  autorského a práv souvisejících s 
   právem autorským podle zvláštního právního předpisu,^2a)
 
   d)  restaurování  kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly
   výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,^2b)
 
   e) provádění archeologických výzkumů.^2c)
 
   (2)  Živností  dále  není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických
   osob:
 
   a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů^2d), nelékařských zdravotnických
   pracovníků^2e)   při   poskytování   zdravotních  služeb  a  přírodních
   léčitelů,
 
   b)   veterinárních  lékařů,  dalších  veterinárních  pracovníků  včetně
   pracovníků  veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při
   šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,^3)
 
   c)   advokátů,^4)  notářů^5a)  a  patentových  zástupců^6)  a  soudních
   exekutorů,^6a)
 
   d) znalců a tlumočníků,^7)
 
   e) auditorů^8) a daňových poradců,^8a)
 
   f) burzovních dohodců^8b),
 
   g)  zprostředkovatelů  a  rozhodců  při  řešení kolektivních sporů^9) a
   rozhodců při rozhodování majetkových sporů,^9a)
 
   h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,^10)
 
   i)  autorizovaných  architektů  a  autorizovaných  inženýrů  činných ve
   výstavbě,  kteří  vykonávají  svoji  činnost jako svobodní architekti a
   svobodní inženýři,^10a)
 
   j)  autorizovaných  inspektorů,  kteří  vykonávají  svoji  činnost jako
   svobodné povolání^10b),
 
   k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací^52),
 
   l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
 
   (3) Živností dále není:
 
   a)  činnost  bank^11),  poskytování  platebních  služeb^11a),  vydávání
   elektronických    peněz^11a),    provozování   platebních   systémů   s 
   neodvolatelností   zúčtování^11a),  směnárenská  činnost^11d),  činnost
   pojišťoven^12),    zajišťoven,    pojišťovacích   zprostředkovatelů   a
   samostatných  likvidátorů  pojistných událostí a odpovědných pojistných
   matematiků^12),   penzijních  fondů^12a),  penzijních  společností^55),
   spořitelních    a   úvěrních   družstev^12b),   komoditních   burz^8b),
   organizátorů regulovaných trhů^13b), obchodníků s cennými papíry^13b) a
   jejich   vázaných   zástupců^13b)   a   činnost  osob  zabývajících  se
   obhospodařováním    nebo    administrací   investičního   fondu   anebo
   zahraničního   investičního   fondu   a   činnosti  osob  provádějících
   vypořádání  obchodů  s cennými papíry^13a), činnosti osob provádějících
   přijímání  a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se
   investičních  nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem^13b) a
   jejich vázaných zástupců^13b), činnost ratingových agentur^13c),
 
   b) pořádání loterií a jiných podobných her,^14)
 
   c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,^15)
 
   d)  výroba  elektřiny,  výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu,
   distribuce  elektřiny,  distribuce  plynu, uskladňování plynu, obchod s 
   elektřinou,  obchod  s  plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné
   energie,    které   podléhají   licenci   podle   zvláštního   právního
   předpisu,^16)
 
   e)  zemědělství,  včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za
   účelem   zpracování   nebo  dalšího  prodeje,  nejde-li  o  provozování
   odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
 
   f)  prodej  nezpracovaných  rostlinných a živočišných výrobků z vlastní
   drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
 
   g) námořní doprava a mořský rybolov,^17)
 
   h) provozování dráhy a drážní dopravy,^18)
 
   i)   vykonávání   komunikační   činnosti   podle   zvláštního  právního
   předpisu,^19)
 
   j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,^20)
 
   k)  zacházení  s  návykovými  látkami,  přípravky  je  obsahujícími a s 
   některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek
   podle zvláštního zákona,^21)
 
   l)  činnost  autorizovaných  nebo  akreditovaných osob^22) a oznámených
   subjektů^22c) v oblasti státního zkušebnictví,
 
   m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,^22a)
 
   n) výkon inspekce práce^22b),
 
   o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,^23)
 
   p)   nabízení  nebo  poskytování  služeb  směřujících  bezprostředně  k 
   uspokojování sexuálních potřeb,
 
   r) zprostředkování zaměstnání,^23a)
 
   s) provozování stanic technické kontroly,^23c)
 
   t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních
   zařazených  do  rejstříku  škol  a  školských  zařízení,  vzdělávání  v 
   bakalářských,  magisterských  a  doktorských  studijních  programech  a
   programech   celoživotního   vzdělávání   podle   zvláštního   právního
   předpisu,^23d)
 
   u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,^23e)
 
   v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých
   prací,  poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v 
   oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy^23f),
 
   x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů^23h)
   vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
 
   y)  výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami,
   jsou-li  výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního
   právního předpisu,^23i)
 
   z)  vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů
   a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,^23j)
 
   aa) provozování pohřebišť,^23k)
 
   ab)  činnost  autorizovaných  obalových  společností  podle  zvláštního
   právního předpisu,^23l)
 
   ac)  nakládání  s  vysoce  rizikovým  a  rizikovým  biologickým agens a
   toxinem,^23m)
 
   ad)   provozování   zoologických   zahrad  na  základě  licence  vydané
   Ministerstvem životního prostředí,^23n)
 
   ae) archivnictví,^23o)
 
   af)   poskytování   sociálních   služeb   podle   zvláštního   právního
   předpisu^23p),
 
   ag)  činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné
   způsobilosti  vyžadované  k  získání  osvědčení  o profesní kvalifikaci
   podle zvláštního zákona^23q),
 
   ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 
   ai) poskytování zdravotních služeb^55a),
 
   aj)  provádění  odborných  rostlinolékařských činností podle zvláštního
   právního předpisu^56),
 
   ak)  provozování  poštovních  služeb  a  zahraničních poštovních služeb
   podle zvláštního právního předpisu^57).
 
   § 4
 
   zrušen
 
   HLAVA II
 
   Provozování živnosti
 
   § 5
 
   Subjekty oprávněné provozovat živnost
 
   (1)  Živnost  může  provozovat  fyzická  nebo právnická osoba, splní-li
   podmínky  stanovené  tímto  zákonem  (dále  jen  "podnikatel");  státní
   povolení  k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v 
   případech vymezených tímto zákonem.
 
   (2)  Fyzická  osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo
   právnická  osoba,  která  nemá sídlo na území České republiky (dále jen
   „zahraniční  osoba“),  může na území České republiky provozovat živnost
   za  stejných  podmínek  a  ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z 
   tohoto  nebo  zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto
   zákona  se  za  českou  osobu  považuje  fyzická osoba s bydlištěm nebo
   právnická  osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území
   České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu
   na jejím území^24b), ^38e).
 
   (3)  Pokud  ze  zákona  vyplývá  povinnost předložit doklad potvrzující
   určité  skutečnosti,  rozumí  se  tím  předložení  dokladu  včetně jeho
   překladu  do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu
   znalců  a  tlumočníků,^24a)  pokud  tento  doklad  nebyl vydán v českém
   jazyce.  Pravost  podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných
   dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.
 
   (4)  Požadavek  na  provedení  překladu  do  českého jazyka tlumočníkem
   zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti
   podpisu  a  otisku  razítka  podle  odstavce 3 se nevztahuje na doklady
   předložené  státním  příslušníkem  členského  státu  Evropské unie nebo
   právnickou  osobou  se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
   podnikatelské  činnosti  v  členském  státu  Evropské  unie,  nejsou-li
   pochybnosti  o  správnosti  překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo
   otisku razítka.
 
   (5)  Zahraniční  fyzická  osoba,  která  hodlá na území České republiky
   provozovat  živnost  a  která má podle zvláštního zákona^24b) povinnost
   mít  pro  pobyt  na  území  České  republiky  povolení, musí k ohlášení
   živnosti  a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza
   k  pobytu  nad  90  dnů  nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost
   doložit  doklad  podle  věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou
   osobu,   která  hodlá  na  území  České  republiky  provozovat  živnost
   prostřednictvím  organizační  složky  svého obchodního závodu (dále jen
   „závod“)^24c).
 
   (6)  Fyzická  osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její
   rodinní  příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako
   občan České republiky.
 
   § 6
 
   Všeobecné podmínky provozování živnosti
 
   (1)  Všeobecnými  podmínkami  provozování  živnosti  fyzickými osobami,
   pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou
 
   a)  plná  svéprávnost,  kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu
   zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské
   činnosti^58), a
 
   b) bezúhonnost.
 
   (2)  Za  bezúhonnou  se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
   byla  pravomocně  odsouzena  pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže
   byl  tento  trestný  čin  spáchán  v  souvislosti s podnikáním, anebo s 
   předmětem  podnikání,  o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni
   nehledí, jako by nebyla odsouzena^25a).
 
   (3)  Bezúhonnost  se  prokazuje  u  občanů  České  republiky  výpisem z 
   evidence  Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského
   státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a). U osob, které
   nejsou  občany  České  republiky  nebo  jiného členského státu Evropské
   unie,  se  bezúhonnost  prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a
   výpisem  z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají
   na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost
   stejně  jako  občané  České republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si
   vyžádat  výpis  z  evidence  Rejstříku trestů podle zvláštního právního
   předpisu^25b).  Žádost  o  vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a
   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a
   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
   (4)  Pro  účely  posouzení  bezúhonnosti  je živnostenský úřad oprávněn
   vyžádat  si  od  soudu  opis  pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí
   neobsahuje   skutečnosti   rozhodné   pro  posouzení  bezúhonnosti,  je
   živnostenský  úřad  oprávněn  nahlížet  do  těch částí trestního spisu,
   které tyto skutečnosti obsahují.
 
   § 6a
 
   zrušen
 
   § 7
 
   Zvláštní podmínky provozování živnosti
 
   (1)  Zvláštními  podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná
   způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.
 
   (2)  V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po
   vzniku   živnostenského  oprávnění  se  nepožaduje  prokázání  praxe  u 
   podnikatele,   kterému  trvá  živnostenské  oprávnění  pro  provozování
   dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce
   pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.
 
   (3)  Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným
   jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným
   podnikateli   příslušným  odborným  orgánem  v  souladu  se  zvláštními
   předpisy.^22b)
 
   (4)  Pokud  je  v  rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru,
   rozumí   se  jí  pro  účely  tohoto  zákona  výkon  odborných  činností
   náležejících  do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně
   výdělečně  činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného
   oprávnění  k  podnikatelské  činnosti,  osobou pověřenou vedením závodu
   nebo   organizační   složky   závodu,   odpovědným   zástupcem,  osobou
   bezprostředně   odpovědnou  za  řízení  činnosti,  která  je  předmětem
   živnosti,   nebo   osobou   vykonávající   samostatné   odborné   práce
   odpovídající   oboru  živnosti  v  pracovněprávním  vztahu,  služebním,
   členském  nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou
   praxe  se  rozumí  doba  výkonu odborných činností konaných v pracovním
   poměru  po  stanovenou  týdenní  pracovní  dobu  nebo souměřitelná doba
   výkonu  těchto  činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní
   dobu  nebo  v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba
   výkonu  odborných  činností  osobou samostatně výdělečně činnou, osobou
   pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným
   zástupcem.  Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných
   nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
 
   (5)  Odbornou  způsobilost  může  občan  České  republiky  nebo  jiného
   členského   státu   Evropské   unie  prokázat  též  doklady  o  odborné
   kvalifikaci,  které  osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném
   členském státě Evropské unie
 
   a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo  ve  vedoucím  postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
   více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
 
   b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo   ve  vedoucím  postavení,  je-li  držitelem  dokladu  o  dosažené
   kvalifikaci  vydaného  nebo  uznaného příslušným orgánem nebo institucí
   členského  státu  a  potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu,
   které  jej  odborně  připravují pro výkon předmětné činnosti v členském
   státě původu,
 
   c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo   ve  vedoucím  postavení,  je-li  držitelem  dokladu  o  dosažené
   kvalifikaci  vydaného  nebo  uznaného příslušným orgánem nebo institucí
   členského  státu  a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu,
   které  jej  odborně  připravují pro výkon předmětné činnosti v členském
   státě původu,
 
   d)  po  dobu  3  po  sobě  jdoucích let jako samostatně výdělečně činná
   osoba,  prokáže-li,  že  vykonával  předmětnou  činnost nejméně 5 let v 
   pracovněprávním  vztahu,  přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více
   než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
 
   e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně
   3  roky  v  odborné  funkci  s  odpovědností  za nejméně jedno oddělení
   závodu,  je-li  držitelem  dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
   uznaného   příslušným   orgánem   nebo   institucí  členského  státu  a
   potvrzujícího  nejméně  tříleté  vzdělání a přípravu, které jej odborně
   připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
 
   f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo  ve  vedoucím  postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
   více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
 
   g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost
   nejméně  5  let  v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí
   být  ukončen  více  než  10  let  před  ohlášením živnosti nebo podáním
   žádosti o koncesi,
 
   h)  po  dobu  5  po  sobě  jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
   držitelem   dokladu  o  dosažené  kvalifikaci  vydaného  nebo  uznaného
   příslušným  orgánem  nebo  institucí  členského  státu  a potvrzujícího
   nejméně  tříleté  vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
   výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
 
   i)  po  dobu  6  po  sobě  jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
   držitelem   dokladu  o  dosažené  kvalifikaci  vydaného  nebo  uznaného
   příslušným  orgánem  nebo  institucí  členského  státu  a potvrzujícího
   nejméně  dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
   výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
 
   j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo  ve  vedoucím  postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen
   více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
 
   k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo   ve  vedoucím  postavení,  je-li  držitelem  dokladu  o  dosažené
   kvalifikaci  vydaného  nebo  uznaného příslušným orgánem nebo institucí
   členského  státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně
   připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
 
   l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba
   nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost
   nejméně  3  roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí
   být  ukončen  více  než  10  let  před  ohlášením živnosti nebo podáním
   žádosti o koncesi, nebo
 
   m)  po  dobu  3  po  sobě  jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li
   držitelem   dokladu  o  dosažené  kvalifikaci  vydaného  nebo  uznaného
   příslušným  orgánem  nebo  institucí  členského  státu  a potvrzujícího
   vzdělání  a  přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
   činnosti v členském státě původu,
 
   pokud  tak  stanoví  §  21  odst.  2  u řemeslných živností uvedených v 
   příloze  č.  1  k  tomuto  zákonu  nebo  u  jednotlivých  vázaných nebo
   koncesovaných  živností  přílohy  č.  2  nebo  3  k  tomuto zákonu; při
   posuzování  odborné  způsobilosti  se  použije zákon o uznávání odborné
   kvalifikace^25c).
 
   (6)  Podnikatel  je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem
   živností  uvedených  v  příloze  č.  5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými
   osobami  splňujícími  požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této
   příloze   stanoveny.  Zvláštní  právní  předpisy  stanovující  odbornou
   způsobilost  fyzických  osob  pro  výkon  určité  živnosti nejsou tímto
   ustanovením  dotčeny.  Podnikatel  vede  o osobách splňujících podmínky
   odborné  způsobilosti  evidenci  a uchovává kopie dokladů prokazujících
   tuto  způsobilost  minimálně  3  roky  ode dne ukončení výkonu činností
   těmito  osobami;  přitom  je  povinen  dodržovat  povinnosti  stanovené
   zvláštním právním předpisem.^25d)
 
   § 7a
 
   zrušen
 
   § 8
 
   Překážky provozování živnosti
 
   (1)  Živnost  nemůže  provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
   majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
 
   a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty
   v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu^26),
 
   b)  nabytí  právní  moci  rozhodnutí,  kterým  soud ukončil provozování
   závodu  nebo  ode  dne  určeného  v  tomto rozhodnutí jako den ukončení
   provozování závodu.
 
   (2)  Živnost  nemůže  provozovat  fyzická nebo právnická osoba, a to po
   dobu  3  let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
   proto,   že   majetek  dlužníka  nebude  postačovat  k  úhradě  nákladů
   insolvenčního  řízení.  Živnost  dále  nemůže  provozovat  fyzická nebo
   právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení
   konkursu   proto,  že  majetek  dlužníka  je  zcela  nepostačující  pro
   uspokojení  věřitelů.  Byl-li  konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka
   provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí
   o  zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou
   ve  větě  první  nebo  druhé,  jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou
   splněny  předpoklady  pro  řádné  plnění povinností při podnikání a pro
   řádné plnění finančních závazků.
 
   (3)  Jestliže  soud  v  insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření,
   jímž  fyzickou  nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek
   se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může
   taková  osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením
   živnostenského   oprávnění   jen   s   písemným  souhlasem  předběžného
   insolvenčního správce.
 
   (4)  V  průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba,
   na  jejíž  majetek  byl  prohlášen  konkurs, činit úkony související se
   vznikem,  změnou  nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným
   souhlasem insolvenčního správce.
 
   (5)  Fyzická  nebo  právnická  osoba,  které  byl  soudem nebo správním
   orgánem   uložen   trest   nebo  sankce  zákazu  činnosti  týkající  se
   provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže
   po  dobu  trvání  tohoto  zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o 
   živnost  volnou,  nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti
   volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po
   dobu  trvání  tohoto  zákazu;  provozování  ostatních  činností v rámci
   živnosti  volné  zůstává  nedotčeno.  Neexistence  překážky provozování
   živnosti  u  právnické  osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku
   trestů,  u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2
   písm.  a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat
   si   výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů  podle  zvláštního  právního
   předpisu^25b).  Žádost  o  vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a
   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a
   to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
   (6) Živnost nemůže provozovat
 
   a)  fyzická  nebo  právnická  osoba,  které  bylo  zrušeno živnostenské
   oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
 
   b)  fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu
   právnické  osoby  v  době,  kdy  nastaly nebo trvaly skutečnosti, které
   vedly  ke  zrušení  živnostenského  oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3
   této  právnické  osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo právnická
   osoba,  která  byla  členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila
   veškeré   úsilí,  které  bylo  možno  požadovat,  aby  porušení  právní
   povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila,
 
   c)  právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo
   právnická  osoba,  které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58
   odst. 2 nebo 3,
 
   d)  právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo
   právnická  osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby
   v  době,  kdy  nastaly  nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení
   živnostenského  oprávnění  podle  §  58  odst.  2 nebo 3 této právnické
   osobě;  to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen
   vynaložil  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno  požadovat, aby porušení
   právní  povinnosti,  které  vedlo  ke zrušení živnostenského oprávnění,
   zabránil.
 
   (7)  Osoba  uvedená  v odstavci 6 písm. a) a b) může ohlásit ohlašovací
   živnost  nebo  požádat  o  udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru
   nejdříve  po  uplynutí  3  let  od  právní  moci  rozhodnutí  o zrušení
   živnostenského   oprávnění;   to   neplatí,   jedná-li   se  o  zrušení
   živnostenského  oprávnění  podle  §  58  odst.  3  věty  poslední, nebo
   stanoví-li  tak  zvláštní  právní  předpis.  Žádost o udělení koncese v 
   jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní
   moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
 
   § 9
 
   Rozdělení živností
 
   Živnosti jsou:
 
   a)  ohlašovací,  které  při  splnění  stanovených  podmínek  smějí  být
   provozovány na základě ohlášení,
 
   b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.
 
   § 10
 
   Živnostenské oprávnění
 
   (1)  Oprávnění  provozovat  živnost (dále jen "živnostenské oprávnění")
   vzniká  s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným
   do  obchodního  rejstříku,  právnickým  osobám,  které se do obchodního
   rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
 
   a)  u  ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech
   uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 6 až 8,
 
   b)  u  koncesovaných  živností  dnem  nabytí  právní  moci rozhodnutí o 
   udělení koncese; to neplatí v případě uvedeném v § 54 odst. 3.
 
   (2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,^28b)
   které  se  zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká
   živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).
 
   (3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
 
   a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm.
   a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),
 
   b)  do  vydání  výpisu  stejnopisem  ohlášení  s  prokázaným  doručením
   živnostenskému  úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné
   správy^28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.
 
   (4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti
   vydáním  výpisu  zahraničním  fyzickým  osobám,  které hodlají na území
   České  republiky  provozovat živnost prostřednictvím organizační složky
   svého   závodu,  nebo  zakladatelům,  popřípadě  orgánům  nebo  osobám,
   oprávněným  podat  návrh  na  zápis české právnické osoby do obchodního
   nebo  obdobného  rejstříku,  je-li  prokázáno,  že právnická osoba byla
   založena, nebo zahraničním právnickým osobám.
 
   (5)  Osobám  uvedeným  v  odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem
   jejich  zápisu  do  obchodního  nebo  obdobného  rejstříku, pokud se na
   základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují. Nepodají-li návrh
   na  zápis  ve  lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu
   vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro
   vznik   živnostenského  oprávnění  nesplnil;  v  případě  koncese  tuto
   skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
 
   (6)  Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo
   přiděleno  identifikační  číslo  osoby,  přidělí  jí  živnostenský úřad
   identifikační  číslo  osoby  poskytnuté  správcem  základního  registru
   osob^28d).
 
   (7)  Živnostenské  oprávnění  nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná
   osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.
 
   Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
 
   § 11
 
   (1)  Podnikatel  může  provozovat  živnost  prostřednictvím odpovědného
   zástupce.  Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem,
   která   odpovídá   za   řádný   provoz   živnosti   a   za   dodržování
   živnostenskoprávních  předpisů  a  je k podnikateli ve smluvním vztahu.
   Nikdo  nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než
   čtyři podnikatele.
 
   (2)  Odpovědný  zástupce  musí  splňovat  všeobecné i zvláštní podmínky
   provozování živnosti podle § 6 a 7.
 
   (3)  Odpovědným  zástupcem  nemůže  být  osoba,  u  které trvá překážka
   provozování  živnosti  podle  §  8.  Odpovědným  zástupcem v oboru nebo
   příbuzném  oboru  živnosti  nemůže  být  ani  osoba, které bylo zrušeno
   živnostenské  oprávnění  podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku
   od  právní  moci  rozhodnutí  o  zrušení  živnostenského  oprávnění; to
   neplatí,  bylo-li  živnostenské  oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost
   nebyla  provozována  po  dobu  delší  než  4 roky. Odpovědným zástupcem
   právnické  osoby  nemůže  být  člen  dozorčí rady či jiného kontrolního
   orgánu této právnické osoby.
 
   (4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit
 
   a)  podnikatel,  který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky
   provozování živnosti (§ 7),
 
   b)  podnikatel,  který  je  právnickou  osobou, pro živnosti vyžadující
   splnění  zvláštních  podmínek  provozování  živnosti  (§  7). Do funkce
   odpovědného  zástupce  ustanoví  česká  právnická osoba osobu, která je
   jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro
   výkon  funkce  odpovědného  zástupce  podle  tohoto  zákona. Zahraniční
   právnická  osoba  ustanoví  do  funkce  odpovědného  zástupce vedoucího
   organizační  složky  závodu  umístěné  na  území České republiky, který
   splňuje  podmínky  pro  výkon  funkce odpovědného zástupce podle tohoto
   zákona.  Nelze-li  odpovědného  zástupce  ustanovit  z  uvedených osob,
   ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.
 
   (5)  Ustanovení  odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení
   výkonu  jeho  funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu
   do  15  dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení
   výkonu  funkce  sám  odpovědný  zástupce,  musí současně prokázat, že o 
   ukončení  výkonu  své  funkce  informoval  předem  písemně podnikatele.
   Nelze-li  určit  den  ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle
   oznámení  podnikatele,  končí  výkon  funkce  odpovědného zástupce dnem
   doručení  oznámení  odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li
   odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce
   den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
 
   (6)  Odpovědný  zástupce  pro  živnost  ohlašovací může vykonávat svoji
   funkci   ode  dne  ustanovení,  splňuje-li  podmínky  vyžadované  tímto
   zákonem.
 
   (7)  Ustanovení  odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží
   podnikatel   ke   schválení  živnostenskému  úřadu.  Ustanovení  nabývá
   účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení
   výkonu  funkce  odpovědného  zástupce  podnikatel oznámí živnostenskému
   úřadu  do  15  dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu
   funkce  sám  odpovědný  zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení
   výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit
   den   ukončení   výkonu  funkce  odpovědného  zástupce  podle  oznámení
   podnikatele,  končí  výkon  funkce  odpovědného  zástupce dnem doručení
   oznámení  odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný
   zástupce  ve  svém  oznámení  jako  den  ukončení výkonu své funkce den
   pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
 
   (8)  Přestane-li  odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li
   podmínky,  musí  podnikatel  nejpozději  do  15  dnů  ustanovit  nového
   odpovědného   zástupce.   To   neplatí,   je-li   provozování  živnosti
   pozastaveno   nebo   oznámí-li   podnikatel  živnostenskému  úřadu,  že
   provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).
 
   (9)  Podnikatel  může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy
   to  tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně
   s výjimkou odstavce 8.
 
   (10) Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat
   funkci   nebo   přestal  splňovat  zákonem  stanovené  požadavky,  může
   podnikatel  provozovat  živnost bez odpovědného zástupce jen v případě,
   že  tak  stanoví  jiný  právní  předpis, a za podmínek jím stanovených.
   Živnostenský  úřad  zapíše  do živnostenského rejstříku ukončení výkonu
   funkce  odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována
   bez odpovědného zástupce.
 
   (11)   Pokud  zvláštní  právní  předpis  stanoví  podmínky  provozování
   živnosti   prostřednictvím  odpovědného  zástupce  odlišně,  ustanovení
   odstavců 1 až 9 se nepoužijí.
 
   § 12
 
   zrušen
 
   § 13
 
   Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
 
   (1)  Zemře-li  podnikatel,  mohou  v provozování živnosti pokračovat za
   podmínek  stanovených  v  odstavcích  2  až  5  až do skončení řízení o 
   projednání dědictví
 
   a)  správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa
   pozůstalosti^29),
 
   b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
 
   c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner^28a), i když není
   dědicem,   je-li  spoluvlastníkem  majetku  používaného  k  provozování
   živnosti,
 
   d)  insolvenční  správce  ustanovený  soudem  podle zvláštního právního
   předpisu^26),   nejdéle   však  do  skončení  insolvenčního  řízení,  a
   likvidační správce^59),
 
   e)  pozůstalý  manžel  nebo  partner^28a) splňující podmínku uvedenou v 
   písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
 
   f)  svěřenský  správce^60),  pokud byl závod pořízením pro případ smrti
   vložen do svěřenského fondu.
 
   (2)  Pokud  správce  pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo
   vykonavatel  závěti,  náleží-li  mu  správa  pozůstalosti,  nebo  osoba
   uvedená  v  odstavci  1  písm.  b),  c)  nebo  e)  hodlá  pokračovat  v 
   provozování  živnosti  na  základě  oprávnění zemřelého podnikatele, je
   povinna  oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců
   ode  dne  úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato
   lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele
   dnem   jeho   úmrtí,  nepokračuje-li  v  provozování  živnosti  správce
   pozůstalosti  jmenovaný  soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační
   správce.   Nesplňuje-li   osoba  uvedená  v  první  větě,  která  hodlá
   pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo
   jsou-li  u  ní  překážky  podle  § 8 anebo nemá-li pobyt na území České
   republiky,  pokud  jej  tento  zákon  vyžaduje,  je  povinna neprodleně
   ustanovit odpovědného zástupce.
 
   (3)  Pokud  osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle
   odstavce  2  pokračování  v  provozování  živnosti,  se rozhodla nadále
   nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění
   zemřelého  podnikatele,  oznámí  tuto  skutečnost živnostenskému úřadu.
   Oprávnění  pokračovat  v  provozování živnosti jí zanikne dnem doručení
   oznámení  živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti
   jiná   oprávněná   osoba   podle  odstavce  1,  zanikne  tímto  dnem  i 
   živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.
 
   (4)  Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo
   likvidační   správce  je  povinen  oznámit  pokračování  v  provozování
   živnosti  ve  lhůtě  1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do
   funkce  ustanoven  později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce
   ustanoven.   Nesplňuje-li   správce   pozůstalosti   jmenovaný  soudem,
   svěřenský nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen
   neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
 
   (5)  Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle
   odstavce  2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v 
   provozování  živnosti  osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e),
   jestliže  prokáže,  že  nabyla  majetkového  práva  vztahujícího  se  k 
   provozování  živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování
   živnosti podle odstavce 2. Pokračování v provozování živnosti musí tato
   osoba   do   3   měsíců  od  skončení  řízení  o  pozůstalosti  oznámit
   živnostenskému  úřadu  a  současně  ohlásit živnost nebo podat žádost o 
   koncesi  podle  tohoto  zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování
   živnosti  zanikne  marným  uplynutím  této  lhůty.  Právo  pokračovat v 
   provozování  živnosti  zanikne  osobě,  která  oznámila  pokračování  v 
   provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního
   živnostenského  oprávnění  nebo  u  ohlašovacích  živností  rozhodnutím
   živnostenského  úřadu  podle  §  47  odst.  5  nebo 6 a u koncesovaných
   živností   zastavením   řízení   nebo  zamítnutím  žádosti  o  koncesi.
   Živnostenské  oprávnění  zemřelého  podnikatele zaniká marným uplynutím
   tříměsíční   lhůty  uvedené  ve  větě  druhé  nebo  dnem  zániku  práva
   pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.
 
   (6)  Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46
   a 50 obdobně.
 
   (7)  Pro  účely  zápisu  do  živnostenského  rejstříku soud poskytne na
   žádost  živnostenského  úřadu  údaj  o  pravomocném  skončení  řízení o 
   pozůstalosti po zemřelém podnikateli.
 
   § 14
 
   nadpis vypuštěn
 
   Při  fúzi  nebo  rozdělení  obchodní společnosti nebo družstva nebo při
   převodu   jmění   na  společníka  postupem  podle  zvláštního  právního
   předpisu^29a) může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která
   dosud  nemá  příslušné  živnostenské  oprávnění,  popřípadě přejímající
   společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živnostenské
   oprávnění,  pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského
   oprávnění  zaniklé  nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva
   za  předpokladu,  že  do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení
   nebo  převodu jmění na společníka písemně oznámí pokračování v živnosti
   živnostenskému  úřadu  a  současně  ohlásí ohlašovací živnost nebo podá
   žádost  o  koncesi  podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování
   živnosti  podle  věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského
   oprávnění  právnímu  nástupci  nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím
   živnostenského  úřadu podle § 47 odst. 5 a 6 a u koncesovaných živností
   zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi.
 
   § 15
 
   zrušen
 
   § 16
 
   zrušen
 
   Provozovny
 
   § 17
 
   (1)  Provozovnou  se  pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je
   živnost  provozována.  Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné
   zařízení  sloužící  k  prodeji  zboží nebo poskytování služeb (dále jen
   „automat“) a mobilní provozovna.
 
   (2)  Mobilní  provozovna  je  provozovna, která je přemístitelná a není
   umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
 
   (3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel
   má  právní  důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je
   podnikatel  povinen  prokázat  právní  důvod pro užívání provozovny; to
   neplatí  pro  mobilní  provozovny a automaty. U mobilních provozoven je
   podnikatel  povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost
   umístění  provozovny.  Je-li  provozovna  umístěna  v  bytě  a  není-li
   podnikatel  vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze
   se  souhlasem  vlastníka.  Podnikatel  je  povinen  zahájení a ukončení
   provozování  živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu;
   to  neplatí  pro  zahájení  provozování živnosti v provozovně, která je
   uvedena  v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3
   písm.  f)  nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní
   provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.
 
   (4)  Podnikatel  je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro
   provozování  živnosti  podle  zvláštních  právních  předpisů^29b).  Pro
   každou  provozovnu  musí  být  ustanovena  osoba  odpovědná  za činnost
   provozovny; to neplatí pro automaty.
 
   (5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
 
   a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
 
   b) identifikační číslo osoby,
 
   c)  adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti
   volné obor činnosti,
 
   d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
 
   (6)  Živnostenský  úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3 přidělí
   provozovně   identifikační   číslo   provozovny   poskytnuté   správcem
   základního  registru  osob^28d), nebylo-li již přiděleno, provede zápis
   provozovny  do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje
   podnikatele.
 
   (7)  Provozovna  musí  být  trvale a zvenčí viditelně označena obchodní
   firmou   nebo  názvem  nebo  jménem  a  příjmením  podnikatele  a  jeho
   identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále
   označeny  údajem  o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační
   složka zahraniční osoby.
 
   (8)   Provozovna  určená  pro  prodej  zboží  nebo  poskytování  služeb
   spotřebitelům^29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
 
   a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou
   automatů,
 
   b)  prodejní  nebo  provozní  dobou  určenou  pro styk se spotřebiteli,
   nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
 
   c)  kategorií  a  třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
   ubytování.
 
   (9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen,
   nebrání-li  tomu  závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném
   místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven
   a automatů.
 
   (10)  Podnikatel  může  prodávat  zboží  nebo  poskytovat služby, pokud
   prodej   zboží  nebo  poskytování  služeb  nevyžaduje  koncesi,  pomocí
   automatů  obsluhovaných  spotřebitelem.  Prodej  zboží nebo poskytování
   služeb  pomocí  automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám
   chráněným zvláštními právními předpisy^29e).
 
   § 18
 
   (1)  Obec  může  v  přenesené  působnosti^29f)  vydat  tržní řád formou
   nařízení  obce.  Pro  nabídku,  prodej  zboží  (dále  jen  "prodej")  a
   poskytování  služeb  mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
   rozhodnutím podle zvláštního zákona^29g) tržní řád vymezí:
 
   a)  místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a
   tržiště  (dále  jen  "tržiště"),  a jejich rozdělení (např. podle druhu
   prodávaného zboží nebo poskytované služby),
 
   b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
 
   c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
 
   d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
 
   e)  pravidla,  která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho
   řádného provozu.
 
   (2)  Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na
   prodej  zboží  a  poskytování  služeb  na  tržištích majících charakter
   stavby podle zvláštního zákona.^29c)
 
   (3)  Obec  může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se
   toto  nařízení  obce  nevztahuje  na  některé  druhy  prodeje  zboží  a
   poskytování  služeb  prováděné  mimo provozovnu, a stanovit, že některé
   druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v 
   obci nebo její části jsou zakázány.
 
   ČÁST DRUHÁ
 
   DRUHY ŽIVNOSTÍ
 
   HLAVA I 
 
   ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
 
   § 19
 
   Ohlašovacími živnostmi jsou
 
   a)  živnosti  řemeslné,  je-li  podmínkou  provozování živnosti odborná
   způsobilost uvedená v § 21 a 22,
 
   b)  živnosti  vázané,  je-li  podmínkou  provozování  živnosti  odborná
   způsobilost  uvedená  v  příloze  č.  2  k  tomuto zákonu, není-li dále
   stanoveno jinak,
 
   c)  živnost  volná,  u  které  není  jako podmínka provozování živnosti
   odborná způsobilost stanovena.
 
   Díl 1
 
   Živnosti řemeslné
 
   § 20
 
   Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
 
   Odborná způsobilost
 
   § 21
 
   (1)  Odborná  způsobilost  pro  řemeslné živnosti se prokazuje dokladem
   nebo doklady o 
 
   a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem^30) v příslušném
   oboru vzdělání,
 
   b)  řádném  ukončení  středního  vzdělání  s  maturitní  zkouškou^31) v 
   příslušném   oboru   vzdělání,  nebo  s  předměty  odborné  přípravy  v 
   příslušném oboru,
 
   c)  řádném  ukončení  vyššího odborného vzdělání^31) v příslušném oboru
   vzdělání,
 
   d)  řádném  ukončení  vysokoškolského vzdělání^31a) v příslušné oblasti
   studijních programů a studijních oborů,
 
   e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 
   uznávání odborné kvalifikace^25c), nebo
 
   f)  získání  všech  profesních  kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro
   odpovídající   úplnou   profesní   kvalifikaci   v   Národní   soustavě
   kvalifikací^23q).
 
   (2)  Občan  České  republiky  nebo jiného členského státu Evropské unie
   může prokázat odbornou způsobilost též
 
   a)  u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady
   podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
 
   b)  u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady
   podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
 
   c)  u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady
   podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
 
   § 22
 
   Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny
   doklady o 
 
   a)  řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem^30) v příbuzném
   oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 
   b)  řádném  ukončení  středního  vzdělání  s  maturitní  zkouškou^31) v 
   příbuzném  oboru  vzdělání  a  dokladem  o  vykonání jednoroční praxe v 
   oboru,
 
   c)  řádném  ukončení  vyššího  odborného vzdělání^31) v příbuzném oboru
   vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 
   d)  řádném  ukončení vysokoškolského vzdělání^31a) v příslušné příbuzné
   oblasti studijních programů a studijních oborů,
 
   e)  řádném ukončení rekvalifikace^30a) pro příslušnou pracovní činnost,
   vydaným  zařízením  akreditovaným  podle  zvláštních právních předpisů,
   nebo   zařízením   akreditovaným   Ministerstvem  školství,  mládeže  a
   tělovýchovy,  nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v 
   němž  je  živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v 
   oboru, nebo
 
   f) vykonání šestileté praxe v oboru.
 
   Díl 2
 
   Živnosti vázané
 
   § 23
 
   Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 
   § 24
 
   Odborná způsobilost
 
   (1)  Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2
   k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými
   v této příloze.
 
   (2)  Občan  České  republiky  nebo jiného členského státu Evropské unie
   může   prokázat   odbornou   způsobilost   dokladem  o  uznání  odborné
   kvalifikace  vydaným  uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné
   kvalifikace.
 
   Díl 3
 
   Živnost volná
 
   § 25
 
   (1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž
   provozování   tento  zákon  nevyžaduje  prokazování  odborné  ani  jiné
   způsobilosti.  K  získání  živnostenského  oprávnění pro živnost volnou
   musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
 
   (2)  Živnost  volná  a  obory činností, které náleží do živnosti volné,
   jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
 
   HLAVA II
 
   ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
 
   § 26
 
   Živnosti  koncesované  jsou  živnosti  uvedené  v příloze č. 3 k tomuto
   zákonu.
 
   § 27
 
   Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
 
   (1)  Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou
   č.  3  k  tomuto  zákonu  nebo je upravena zvláštními právními předpisy
   uvedenými v této příloze.
 
   (2)  Občan  České  republiky  nebo jiného členského státu Evropské unie
   může   prokázat   odbornou   způsobilost   dokladem  o  uznání  odborné
   kvalifikace  vydaným  uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné
   kvalifikace.
 
   (3)   Živnostenský   úřad   stanoví  nebo  změní  podnikateli  podmínky
   provozování   živnosti  na  základě  tohoto  zákona  anebo  na  základě
   zvláštních právních předpisů.
 
   ČÁST TŘETÍ
 
   Rozsah živnostenského oprávnění
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 28
 
   (1)  Rozsah  živnostenského  oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se
   posuzuje  podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k 
   ustanovením  této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné
   opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
 
   (2)  Je-li  provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad
   vydaný  zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah
   živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.
 
   (3)  V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele
   živnostenský úřad.
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 29
 
   zrušen
 
   § 30
 
   zrušen
 
   § 31
 
   Povinnosti podnikatele
 
   (1)  Podnikatel,  který  provozuje  živnost prostřednictvím odpovědného
   zástupce  (§  11),  je  povinen  zajistit  jeho  účast  při provozování
   živnosti v potřebném rozsahu.
 
   (2)  Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě
   názvem,  nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li
   přiděleno,  objekt,  v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst.
   2),  a  zahraniční  osoba  organizační složku závodu, pokud ji zřizuje.
   Podnikatel  je  povinen  na žádost živnostenského úřadu prokázat právní
   důvod  pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a
   zahraniční   osoba   organizační   složku   závodu.  Podnikatel  nemusí
   prokazovat  právní  důvod  pro  užívání  prostor,  v  nichž  má v České
   republice  umístěno  sídlo,  má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5
   odst.   2),  s  výjimkou  případů,  že  bydliště  je  na  adrese  sídla
   ohlašovny^53),  zvláštní  matriky^53)  nebo  na  adrese sídla správního
   orgánu^54),  který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území
   České republiky.
 
   (3)  Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a
   v  jím  stanovené  lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu
   používaného k poskytování služeb.
 
   (4)  Podnikatel  je  povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží
   bez  dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,
   přijímání  tohoto  zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či
   přijetí  do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho
   účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
   trestné  činnosti  a  financování terorismu a předmět smluvního vztahu,
   vést  evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto
   smluvního  vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž
   dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
 
   (5)  Identifikací  předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona
   rozumí  zjištění  názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li
   na  výrobku  uvedeny,  jinak  stručný  popis  výrobku,  umožňující jeho
   dostatečnou identifikaci.
 
   (6)  Identifikační  údaje  podle  odstavců  4 a 5 je podnikatel povinen
   evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
 
   (7)   Jestliže   se   účastník   smluvního   vztahu   odmítne  podrobit
   identifikaci,   nebo  není-li  možné  identifikovat  předmět  smluvního
   vztahu,  nesmí  podnikatel  zboží  koupit,  přijmout ho do zástavy nebo
   zprostředkovat jeho nákup.
 
   (8)  Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej
   zboží  nebo  poskytování  služeb  spotřebitelům  byla  v  prodejní nebo
   provozní  době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující
   podmínku  znalosti  českého  jazyka  nebo  slovenského jazyka. Pokud má
   živnostenský  úřad  pochybnosti,  může  zkoumat  splnění  této podmínky
   pohovorem,  při  kterém  posuzuje,  zda  je tato osoba schopna plynně a
   jazykově  správně  reagovat  na  otázky vztahující se k běžným situacím
   denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního
   tisku.
 
   (9)  Podnikatel  odpovídá  za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění
   podmínky  bezúhonnosti,  pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis
   podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.
 
   (10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem
   živnosti,  osoby  jednající  jejich  jménem  a  odpovědný zástupce jsou
   povinni zaměstnancům živnostenského úřadu prokázat totožnost.
 
   (11)   Jestliže   podnikatel   oznámí  živnostenskému  úřadu  přerušení
   provozování  živnosti,  je provozování živnosti přerušeno dnem doručení
   oznámení  o  přerušení  provozování  živnosti živnostenskému úřadu nebo
   pozdějším  datem  uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení;
   je-li  živnostenské  oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování
   živnosti  přerušit  nejdéle  na  dobu  trvání tohoto oprávnění. Po dobu
   přerušení  provozování  živnosti  se na podnikatele vztahují povinnosti
   uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v odstavci 2, které
   se  týkají  označení  objektu,  v němž má sídlo nebo organizační složku
   závodu,  povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8
   a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je
   tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.
 
   (12)  Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou
   bylo  provozování  živnosti  přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel
   povinen  předem  písemně  oznámit  živnostenskému  úřadu. V provozování
   živnosti   je  možno  pokračovat  nejdříve  dnem  doručení  oznámení  o 
   pokračování  v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším
   datem uvedeným v oznámení.
 
   (13)  Na  základě  oznámení  podle  odstavců  11 a 12 živnostenský úřad
   zapíše  tyto  skutečnosti  do  živnostenského  rejstříku a o provedeném
   zápisu informuje podnikatele.
 
   (14)  Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji
   zboží  a  o  poskytnutí  služby.  Na  dokladu musí být uvedeno označení
   podnikatele  obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením,
   a  identifikačním  číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží
   nebo  poskytnutí  služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní
   právní předpis nestanoví jinak.
 
   (15)  Podnikatel  je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda
   živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.
 
   (16)  Podnikatel  je  povinen  nejpozději  ke  dni  ukončení činnosti v 
   provozovně  oznámit  živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat
   jeho  případné  závazky.  Podnikatel  je povinen ohlásit i každou změnu
   adresy  podle  věty  první  po  dobu  4 let ode dne ukončení činnosti v 
   provozovně.  Adresou  pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště
   podnikatele,   jedná-li  se  o  adresu  sídla  ohlašovny^53),  zvláštní
   matriky^53)  nebo  adresu sídla správního orgánu^54); to neplatí, pokud
   podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.
 
   (17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost
   pro  výkon  povolání  stanovenou  zvláštními právními předpisy, znalost
   bezpečnostních  předpisů  a  předpisů  upravujících  ochranu  veřejného
   zdraví.  Vyžaduje-li  to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za
   to,  že  se  zaměstnanci  opakovaně  účastní prohlídek podle zvláštních
   právních předpisů.^33)
 
   (18)  Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit
   se zvláštními právními předpisy.^23d)
 
   (19)   Podnikatel   je   povinen  při  provozování  živnosti  dodržovat
   povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
 
   § 31a
 
   zrušen
 
   § 32
 
   zrušen
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 33
 
   zrušen
 
   Rozsah oprávnění
 
   § 34
 
   (1)  Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti,
   je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také
 
   a) pronajímat zboží,
 
   b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,
 
   c)  provádět  na  zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám
   kupujícího na jeho žádost,
 
   d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena
   jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,
 
   e)  provádět  výměnu  vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být
   provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.
 
   (2)  Podnikatel  je  rovněž  oprávněn provádět servis dodaného zboží za
   předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.
 
   (3)  Vyžadují-li  činnosti  uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je
   podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.
 
   (4)  Podnikatel  má  právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování
   nebo  úpravy  zboží,  k  jehož  prodeji  je  oprávněn, a dát tyto práce
   provést oprávněným výrobcem.
 
   § 35
 
   zrušen
 
   § 36
 
   zrušen
 
   § 37
 
   zrušen
 
   § 38
 
   zrušen
 
   § 39
 
   zrušen
 
   § 40
 
   zrušen
 
   § 41
 
   zrušen
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 42
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1)  Podnikatel  provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má
   právo  v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat
   a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.
 
   (2) Podnikatel má dále právo:
 
   a)  nakupovat  za  účelem  dalšího  prodeje a prodávat výrobky i jiných
   výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní
   výroby,  nebo  v  jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích
   výrobků a příslušenství,
 
   b)  vyrábět  a  potiskovat  obaly,  etikety  a  jiné pomocné prostředky
   umožňující prodej výrobků, které vyrábí,
 
   c)  pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného
   druhu, jakož i příslušenství,
 
   d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
 
   (3)  Nákup,  prodej,  zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků
   podle  odstavce  2  písm.  a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při
   kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 43
 
   Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který
   provozuje  živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu
   osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a
   jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována
   povaha živnosti.
 
   § 44
 
   nadpis vypuštěn
 
   Podnikatel  oprávněný  k  přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti
   související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat,
   skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství
   v dopravních prostředcích.
 
   ČÁST ČTVRTÁ
 
   VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
 
   HLAVA I 
 
   OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 45
 
   (1)  Fyzická  nebo  právnická  osoba, která hodlá provozovat ohlašovací
   živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
 
   (2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
 
   a)  jméno  a  příjmení,  popřípadě  obchodní  firmu,  státní občanství,
   bydliště  (název  obce,  její  části,  název  ulice, číslo popisné nebo
   evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), rodné
   číslo,  bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres,
   stát) a rodné příjmení,
 
   b)  u  odpovědného  zástupce  údaje  uvedené  v  ustanovení  písmene a)
   obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
 
   c)  zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu,
   rodné  číslo,  bylo-li  přiděleno,  datum  narození, dále bydliště mimo
   území  České  republiky,  místo  pobytu  v  České  republice (pokud byl
   povolen),  označení  a  umístění  organizační  složky  závodu  v  České
   republice  (název  obce,  její  části,  název ulice, číslo popisné nebo
   evidenční,  popřípadě  orientační  číslo,  poštovní  směrovací číslo) a
   údaje  uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky
   závodu^36a)  (s  výjimkou  rodného  příjmení a údaje o místu narození).
   Je-li  odpovědným  zástupcem  nebo  vedoucím  organizační složky závodu
   osoba  s  bydlištěm  mimo území České republiky, uvede též místo jejího
   pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
 
   d)  sídlo  (název  obce,  její  části,  název ulice, číslo popisné nebo
   evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo),
 
   e)  předmět  podnikání  s  vymezením  podle  odstavce 4, případně další
   doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
 
   f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 
   g)  provozovnu  nebo  provozovny,  ve kterých bude provozování živnosti
   zahájeno  bezprostředně  po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou
   mobilních provozoven a automatů,
 
   h)  dobu  povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje
   povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5,
 
   i)  titul  nebo  vědeckou  hodnost  osob uvedených v písmenech a) až c)
   zapisované  do  občanského  průkazu podle zákona o občanských průkazech
   (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud je budou při provozování
   živnosti používat,
 
   j)  případný  požadavek  na  automatickou  změnu adresy sídla na adresu
   bydliště.
 
   (3) Právnická osoba v ohlášení uvede
 
   a)  obchodní  firmu  nebo  název,  sídlo (název obce, její části, název
   ulice,  číslo  popisné  nebo  evidenční,  popřípadě  orientační  číslo,
   poštovní směrovací číslo), u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které
   jsou  jejím statutárním orgánem nebo jeho členy anebo osobou oprávněnou
   zastupovat  právnickou  osobu,  která  je  statutárním  orgánem, jméno,
   příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo
   adresu  pobytu  na  území  České  republiky,  pokud  byl  povolen,  a u 
   právnické  osoby,  která  je  jejím statutárním orgánem, obchodní firmu
   nebo  název,  sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
   nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a
   identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 
   b)  u  odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm.
   a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
 
   c)  označení  a  umístění organizační složky závodu v České republice a
   údaje  uvedené  v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační
   složky  závodu^36a)  (s  výjimkou  rodného  příjmení  a  údaje  o místu
   narození),  jde-li  o  zahraniční  právnickou  osobu.  Je-li odpovědným
   zástupcem  nebo  vedoucím  organizační  složky závodu osoba s bydlištěm
   mimo  území  České  republiky,  uvede  též  místo jejího pobytu v České
   republice, pokud mu byl pobyt povolen,
 
   d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 
   e)  předmět  podnikání  s  vymezením  podle  odstavce 4, případně další
   doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
 
   f)  provozovnu  nebo  provozovny,  ve kterých bude provozování živnosti
   zahájeno  bezprostředně  po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou
   mobilních provozoven a automatů,
 
   g)  titul  nebo  vědeckou  hodnost osob uvedených v písmenech a) až c),
   pokud je budou při provozování živnosti používat.
 
   (4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení
   s  dostatečnou  určitostí  a  jednoznačností. U ohlášení živnosti volné
   ohlašovatel  uvede  obory  činností, které bude v rámci svého podnikání
   vykonávat.  Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu
   s  názvem  oboru  činnosti  uvedeným  v  příloze  č. 4 k tomuto zákonu.
   Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu
   s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
 
   (5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v 
   případě,  že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s 
   výjimkou jeho identifikačních údajů.
 
   § 45a
 
   (1)  Fyzická  osoba  může  společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o 
   koncesi na živnostenském úřadu též
 
   a)  podat  přihlášku  k registraci nebo oznámení určené správci daně za
   předpokladu,  že  nemá  zákonem  uloženu  povinnost podávat tato podání
   správci daně v elektronické podobě,
 
   b)   oznámit   zahájení  samostatné  výdělečné  činnosti  podle  zákona
   upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 
   c) podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 
   d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 
   e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 
   f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
 
   (2)  Právnická  osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o 
   koncesi na živnostenském úřadu též
 
   a)  podat  přihlášku  k registraci nebo oznámení určené správci daně za
   předpokladu,  že  nemá  zákonem  uloženu  povinnost podávat tato podání
   správci daně v elektronické podobě,
 
   b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.
 
   (3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise
   vydaném  Ministerstvem průmyslu a obchodu. Údaje podle odstavce 1 písm.
   a)  a  podle  odstavce  2  písm.  a)  se  podávají na tiskopise vydaném
   Ministerstvem financí.
 
   (4)  Živnostenský  úřad  předá  příslušnému  správci daně údaje získané
   podle  odstavce  1  písm.  a)  a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému
   orgánu  sociálního  zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b)
   až  d),  Úřadu  práce  České republiky - příslušné krajské pobočce a na
   území  hlavního  města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle
   odstavce  1  písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní
   pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).
 
   (5)   Podnikatel   může  na  živnostenském  úřadě  ve  lhůtě  stanovené
   zvláštními  právními  předpisy  oznámit  též  změnu  údajů  uvedených v 
   přihláškách  nebo  oznámeních  podle  odstavců  1  a  2 a obsažených na
   tiskopise podle odstavce 3.
 
   (6)  Údaje  podle  předchozích  odstavců,  včetně oznámení jejich změn,
   živnostenský  úřad  předá  příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato
   lhůta  počíná  běžet  ode  dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode
   dne,  kdy  byly  odstraněny  závady  ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto
   údaje  mohou  být  předávány  v  elektronické podobě, a to též způsobem
   umožňujícím dálkový přístup.
 
   § 46
 
   (1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
 
   a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence
   trestů  nebo  rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním
   orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis
   z evidence Rejstříku trestů s přílohou^25b) obsahující informace, které
   jsou  zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo
   členského  státu  posledního  pobytu;  je-li členským státem posledního
   pobytu  Česká  republika,  postupuje  se  podle § 6 odst. 3 věty druhé.
   Nevydává-li  tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
   předloží  fyzická  osoba  čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před
   notářem  nebo  jiným  příslušným  orgánem  členského  státu,  jehož  je
   občanem,  nebo  před  notářem  nebo  jiným příslušným orgánem členského
   státu  posledního  pobytu.  Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
   doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné
   kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 
   b)  je-li  občanem  jiného  státu  než  státu  uvedeného v písmenu a) a
   nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence
   trestů  nebo  rovnocenný  doklad  vydaný státem, jehož je fyzická osoba
   občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný
   doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné
   před  notářem  nebo  jiným  příslušným orgánem státu, jehož je občanem,
   nebo  před  notářem  nebo  jiným  příslušným  orgánem  státu posledního
   pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 
   c)  je-li  odpovědný  zástupce  občanem  členského státu Evropské unie,
   doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu
   než  členského  státu  Evropské unie a nemá-li na území České republiky
   povolen  trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být
   starší než 3 měsíce,
 
   d)  doklad  prokazující  její  odbornou způsobilost, popřípadě odbornou
   způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 
   e)  je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato
   povinnost  z  §  5  odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na
   území České republiky organizační složku závodu, doklad prokazující, že
   má   tento   závod  mimo  území  České  republiky,  a  doklady  o  jeho
   provozování;  doklad  o  provozování  závodu  nedokládá občan členského
   státu Evropské unie,
 
   f)  doklad  prokazující  právní  důvod  pro  užívání  prostor, do nichž
   umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li
   bydliště  na  adrese  sídla ohlašovny^53), zvláštní matriky^53) nebo na
   adrese  sídla  správního  orgánu^54),  nebo  do nichž umístila na území
   České  republiky organizační složku závodu zahraniční osoby; k doložení
   právního   důvodu   pro  užívání  prostor  postačí  písemné  prohlášení
   vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory
   umístěny, že s umístěním souhlasí,
 
   g)  prohlášení  odpovědného  zástupce,  že  souhlasí  s  ustanovením do
   funkce;  podpis  na  prohlášení  musí  být  úředně  ověřen, neučinil-li
   odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 
   h)  doklad  o  zaplacení  správního  poplatku podle zvláštního právního
   předpisu^36i).
 
   (2) Právnická osoba připojí k ohlášení
 
   a)  je-li  právnickou  osobou se sídlem na území jiného státu než České
   republiky,  výpis  z  evidence  trestů  nebo  rovnocenný  doklad vydaný
   příslušným  soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že
   u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady
   nesmí být starší než 3 měsíce,
 
   b)  nevydává-li  stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo
   rovnocenný  doklad,  čestné  prohlášení učiněné před notářem nebo jiným
   příslušným   orgánem  tohoto  státu  o  tom,  že  u  ní  není  překážka
   provozování  živnosti  podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší
   než 3 měsíce,
 
   c)  je-li  odpovědný  zástupce  občanem  členského státu Evropské unie,
   doklady  podle  odstavce  1  písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem
   jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České
   republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto
   doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 
   d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 
   e)  doklad  o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud
   zápis  do  obchodního  nebo  obdobného  rejstříku nebyl ještě proveden,
   anebo  doklad  o  tom,  že  právnická  osoba  je zapsána do příslušného
   rejstříku,  s  výjimkou  obchodního  rejstříku,  pokud  byl  již  zápis
   proveden;  zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného
   rejstříku  vedeného  ve  státě  sídla  a  doklad o provozování závodu v 
   zahraničí;   doklad   o  provozování  závodu  v  zahraničí  nepředkládá
   právnická  osoba  se  sídlem,  ústřední správou nebo hlavním místem své
   podnikatelské   činnosti  v  členském  státu  Evropské  unie;  výpis  z 
   rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 
   f)  doklad  prokazující  právní  důvod  pro užívání prostor, v nichž má
   právnická  osoba  na  území  České  republiky sídlo, není-li ohlašovaná
   adresa  sídla  již  zapsána  v  obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
   pokud  je  tento  doklad  stanoven  zvláštním  právním  předpisem  jako
   podmínka  zápisu  do  této  evidence;  k  doložení  právního důvodu pro
   užívání  prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu
   nebo  nebytového  prostoru,  kde jsou prostory umístěny, že s umístěním
   souhlasí,
 
   g)  doklad  prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na
   území  České  republiky  umístěna  organizační složka závodu zahraniční
   osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo
   jiné  evidenci,  pokud  je  tento  doklad  stanoven  zvláštním  právním
   předpisem  jako  podmínka  zápisu do této evidence; k doložení právního
   důvodu   pro  užívání  prostor  postačí  písemné  prohlášení  vlastníka
   nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,
   že s umístěním souhlasí,
 
   h)  prohlášení  odpovědného  zástupce,  že  souhlasí  s  ustanovením do
   funkce;  podpis  na  prohlášení  musí  být  úředně  ověřen, neučinil-li
   odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 
   i)  doklad  o  zaplacení  správního  poplatku podle zvláštního právního
   předpisu.^36i)
 
   (3)  Podává-li  ohlášení  nezletilá  osoba,  které byla soudem přiznána
   svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k 
   samostatnému  provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí
   soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného
   zástupce.
 
   (4)   Doklady   o   vzdělání  vydané  v  zahraničí  musí  být  opatřeny
   nostrifikační  doložkou  podle  zvláštního  právního  předpisu,^31d)  v 
   případě  dokladů  o  vysokoškolském  vzdělání osvědčením o uznání podle
   zvláštního právního předpisu.^31e)
 
   (5)  Povinnost  předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo
   osvědčením  o  uznání  podle  odstavce  4  se  nevztahuje  na doklady o 
   vzdělání  vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou
   z tohoto státu.
 
   (6)  Ohlašovatel  není  povinen  připojit  k ohlášení doklady uvedené v 
   odstavcích  1  a  2,  pokud  dokládané  skutečnosti jsou zjistitelné ze
   základních  registrů.  Ohlašovatel  dále  není povinen připojit doklady
   podle  odstavce  1 písm. a), b), d) a f) a odstavce 2 písm. a), b), d),
   f)  a g) vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud
   tyto  doklady  byly  již  připojeny  k  některému z ohlášení, k některé
   žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto
   doklady  osvědčují,  zůstaly  beze  změny; doklady uvedené v odstavci 1
   písm.  a)  a  b)  a  v  odstavci 2 písm. a) a b) nesmí být starší než 3
   měsíce.
 
   (7)  Jsou-li  doklady  uvedené  v  odstavci 1 písm. a), b), d) a f) a v 
   odstavci  2  písm.  a),  b),  d), f) a g) předloženy v listinné podobě,
   živnostenský úřad z nich vytvoří elektronické kopie, které ukládá podle
   § 60 odst. 1 do živnostenského rejstříku.
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 47
 
   (1)  Splnil-li  ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede
   živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů
   ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
 
   (2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
 
   a)  jméno  a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li
   přiděleno,  datum  narození  podnikatele  a jeho bydliště, u zahraniční
   osoby  bydliště  mimo  území  České  republiky,  místo  pobytu  v České
   republice,  pokud  byl  povolen, označení a umístění organizační složky
   závodu  v  České  republice,  byla-li zřízena, a jméno, příjmení, titul
   nebo  vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a
   bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,
 
   b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
   a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 
   c)  předmět  podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst.
   4,   případně   další   doplňující   údaje   vztahující  se  k  rozsahu
   živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
 
   d) sídlo,
 
   e)  doba  platnosti  živnostenského  oprávnění;  u  osoby, na kterou se
   vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou
   rozumí doba povoleného pobytu,
 
   f) den vzniku živnostenského oprávnění,
 
   g) datum a místo vydání výpisu.
 
   (3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede
 
   a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li
   přiděleno,  u  zahraniční  osoby označení a umístění organizační složky
   závodu v České republice a jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost,
   rodné  číslo,  bylo-li  přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě
   místo pobytu v České republice jejího vedoucího,
 
   b)  předmět  podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst.
   4,   případně   další   doplňující   údaje   vztahující  se  k  rozsahu
   živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
 
   c) doba platnosti živnostenského oprávnění,
 
   d) den vzniku živnostenského oprávnění,
 
   e) datum a místo vydání výpisu.
 
   (4)  Nemá-li  ohlášení  náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský
   úřad  ohlašovatele  ve  lhůtě  podle  odstavce 1 k odstranění závad. Ve
   výzvě  stanoví  přiměřenou  lhůtu  k jejich odstranění, nejméně však 15
   dnů.  Jsou-li  k  tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost
   podnikatele  prodloužit  lhůtu  i  opakovaně.  Po dobu lhůty uvedené ve
   výzvě  neběží  lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a
   vydání výpisu.
 
   (5)  Odstraní-li  ohlašovatel  závady  ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě
   prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li
   ohlašovatel  závady  ve  stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský
   úřad  zahájí  řízení  a  rozhodne  o  tom,  že  živnostenské  oprávnění
   ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst.
   4,  živnostenský  úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky
   pro  vznik  živnostenského  oprávnění.  Pokud  ohlašovatel před vydáním
   rozhodnutí  závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny
   podmínky  pro  vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do
   živnostenského rejstříku a vydá výpis.
 
   (6)   Nesplňuje-li   ohlašovatel   podmínky  stanovené  tímto  zákonem,
   živnostenský  úřad  zahájí  řízení  a  rozhodne  o tom, že živnostenské
   oprávnění  ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10
   odst.  4,  živnostenský  úřad  rozhodne  o tom, že ohlašovatel nesplnil
   podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
 
   (7)  Jedná-li  se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna
   doložit  též  doklad  o  povolení  k  pobytu  podle § 5 odst. 5 a která
   prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu,
   vydá  živnostenský  úřad  zahraniční  fyzické  osobě pro účely řízení o 
   povolení  k  pobytu  výpis  s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou údaje
   podle  písmene  e).  Právo  provozovat  živnost vznikne této osobě dnem
   doložení  dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení
   k  dlouhodobému  pobytu  živnostenskému  úřadu,  u kterého byla živnost
   ohlášena.  Nesplňuje-li  zahraniční  fyzická osoba všeobecné a zvláštní
   podmínky  provozování  živnosti,  rozhodne  živnostenský úřad o tom, že
   ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
 
   (8)  Doloží-li  osoba  uvedená  v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu
   podle  zvláštního  právního  předpisu^24b)  do 3 pracovních dnů ode dne
   ohlášení   místa   pobytu   cizince   na   území  České  republiky^37),
   živnostenský  úřad  do  5 pracovních dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2.
   Nedoloží-li  tato  osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě,
   živnostenský  úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro
   vznik  živnostenského  oprávnění. Stejně živnostenský úřad rozhodne i v
   případě,  že  uvedená  osoba  nedoložila  doklad o povolení k pobytu ve
   lhůtě  6  měsíců ode dne doručení výpisu podle odstavce 7. Živnostenský
   úřad  do  živnostenského  rejstříku  zapíše  skutečnost, že ohlašovatel
   nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
 
   (9)  Nemůže-li  živnostenský  úřad ze závažných důvodů provést zápis do
   živnostenského  rejstříku  a  vydat  výpis  ve lhůtě podle odstavce 1 a
   nejedná-li  se  o  postup  podle  odstavce  4, požádá nadřízený orgán o 
   prodloužení  lhůty  k  jeho  vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o 
   prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
 
   (10)  Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku
   na  základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o 
   zrušení  živnostenského  oprávnění.  Řízení  ukončí  provedením  nového
   zápisu  a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského
   oprávnění.
 
   (11)  Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském
   rejstříku  nebo  ve  výpisu  z  něj  živnostenský  úřad  kdykoli opraví
   provedením opravného zápisu a podnikateli vydá výpis.
 
   § 48
 
   (1)  Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst.
   6)  sdělí  údaje  o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci
   daně  vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu,
   správě  sociálního  zabezpečení  místně  příslušné  podle bydliště nebo
   sídla  podnikatele,  u  zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu,
   sídla   nebo  umístění  organizační  složky  závodu  zahraniční  osoby,
   příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci,
   která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného
   zdravotního  pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují
   do   obchodního  rejstříku.  Tato  povinnost  živnostenského  úřadu  se
   vztahuje   i   na   změny   v   živnostenském  rejstříku,  včetně  změn
   živnostenského  oprávnění  při  pokračování  v  provozování živnosti po
   úmrtí  podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na
   rozhodnutí  o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že
   živnostenské  oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle
   § 47 odst. 10 a 11.
 
   (2)  Živnostenský  úřad  neprodleně  oznámí  Ministerstvu vnitra vydání
   výpisu   zahraniční   fyzické   osobě   podle   §  47  odst.  7,  vznik
   živnostenského   oprávnění,   pozastavení   a   zrušení  živnostenského
   oprávnění  a  rozhodnutí  o  tom,  že živnostenské oprávnění nevzniklo,
   přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel
   o   koncesi  nesplnil  podmínky  pro  vznik  živnostenského  oprávnění,
   rozhodnutí  o  zastavení  řízení  o  udělení  koncese  a  rozhodnutí  o 
   zamítnutí žádosti o udělení koncese.
 
   (3)  Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30
   dnů  ode  dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento
   zákon nestanoví jinak.
 
   § 49
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1)  Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a
   doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení
   živnosti,  a  předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku;
   to  neplatí,  pokud  jde  o  změny  a doplnění již zapsané v základních
   registrech^28d),  v  obchodním  rejstříku  nebo  v  informačním systému
   evidence  obyvatel^38e),  pokud  je podnikatel občanem České republiky,
   anebo v informačním systému cizinců^31g), pokud je podnikatel cizincem.
   Změny  a  doplnění  údajů  získaných  z těchto registrů, systémů nebo z 
   obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do
   živnostenského rejstříku. Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46
   odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g),
   postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.
 
   (2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1
   věty první platí § 46 odst. 6 věta druhá přiměřeně.
 
   (3)  Na  základě  oznámení  podle  odstavce 1 živnostenský úřad provede
   zápis  do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis
   (§  47  odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.
   Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1,
   živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu
   pro  splnění  této  povinnosti,  která  činí nejméně 15 dní, a zápis do
   živnostenského  rejstříku  do  předložení dokladů neprovede. Týká-li se
   změna  rozsahu  předmětu  podnikání  a  není-li  doložena doklady podle
   tohoto  zákona,  rozhodne  živnostenský  úřad  v samostatném řízení, že
   živnostenské  oprávnění  v  rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.
   Nesplní-li   podnikatel   oznamovací   povinnost  podle  odstavce  1  a
   živnostenský  úřad  změnu  údajů  prokazatelně  zjistí,  zapíše  ji bez
   zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
 
   (4)  Jedná-li  se  o  změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen
   doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že
   podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování
   živnosti,  provede  zápis  do  živnostenského  rejstříku a o provedeném
   zápisu  informuje  podnikatele.  Nesplňuje-li  podnikatelem  ustanovený
   odpovědný   zástupce   podmínky   provozování   živnosti  nebo  nemá-li
   podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje,
   zahájí  živnostenský  úřad  řízení  o  pozastavení provozování živnosti
   podle § 58 odst. 3.
 
   (5)   Změní-li   se   bydliště   podnikatele   a   podnikatel   oznámil
   živnostenskému  úřadu,  že  při změně bydliště požaduje změnit sídlo na
   stejnou  adresu,  jako  je  adresa  bydliště,  není  povinen  při změně
   bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.
 
   (6)  Zjistí-li  živnostenský  úřad,  že  zápis  změny  nebo doplnění do
   živnostenského  rejstříku  byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje
   podle § 47 odst. 10 obdobně.
 
   (7)  Při  nápravě  chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu
   změny  nebo  doplnění  v  živnostenském  rejstříku nebo ve výpisu z něj
   postupuje živnostenský úřad podle ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.
 
   HLAVA II
 
   ŘÍZENÍ O KONCESI
 
   § 50
 
   Náležitosti žádosti o koncesi
 
   (1)  Osoba,  která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o 
   vydání koncese u živnostenského úřadu.
 
   (2)  Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2, 3
   a  5  a  §  46  obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi
   uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.
 
   (3)  Jsou-li  pro  provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo
   jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
 
   a)  fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost,
   popřípadě  doklad  prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného
   zástupce,
 
   b)  právnická  osoba  doklad  prokazující  odbornou a jinou způsobilost
   odpovědného zástupce.
 
   (4)  Žadatel  v  žádosti  o  koncesi  je  povinen uvést též údaje podle
   zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí
   stanoviska  příslušného  orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto
   zákona.
 
   § 51
 
   zrušen
 
   § 52
 
   Projednání žádosti
 
   (1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy
   č.  3  zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření
   orgánu  státní  správy,  živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi
   nebo,  pokud  to  zvláštní  právní předpis vyžaduje, žádost o schválení
   ustanovení  odpovědného  zástupce,  spolu se všemi doklady předloženými
   žadatelem  o  koncesi,  které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska; tento
   orgán  je  povinen  zaujmout  stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti,
   pokud  v  příloze  č.  3  není  stanoveno  jinak.  Jeho  stanoviskem je
   živnostenský úřad vázán. Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v 
   případě,  že  orgán  uvedený  v  příloze  č.  3  k  tomuto zákonu vydal
   rozhodnutí  o  udělení  souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního
   předpisu.
 
   (2)  Podala-li  žádost  o  koncesi  zahraniční  fyzická osoba, která je
   povinna  doložit  též  doklad  o  povolení  k pobytu podle § 5 odst. 5,
   postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.
 
   § 53
 
   Rozhodování o koncesi
 
   (1)  Před  rozhodnutím  o  koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou
   splněny  všeobecné  a  zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda
   netrvá překážka provozování živnosti.
 
   (2)   Není-li   splněna  některá  z  podmínek  podle  odstavce  1  nebo
   nesouhlasí-li  s  udělením  koncese orgán státní správy příslušný podle
   přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.
 
   (3)   Je-li   současně   se   žádostí  o  udělení  koncese  předkládáno
   živnostenskému  úřadu  ke  schválení  ustanovení odpovědného zástupce a
   splňuje-li   navržená   osoba   podmínky  stanovené  zákonem,  rozhodne
   živnostenský  úřad  o  ustanovení  odpovědného  zástupce v rozhodnutí o 
   udělení koncese.
 
   (4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu
   povoleného pobytu.
 
   (5)  Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení
   §  47  odst.  2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V 
   rozhodnutí   o  udělení  koncese  živnostenský  úřad  stanoví  podmínky
   provozování živnosti podle § 27 odst. 3.
 
   § 54
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1) Živnostenský úřad do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci
   rozhodnutí  o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku
   a podnikateli vydá výpis.
 
   (2)  Pro  vydání  výpisu  se  použije  ustanovení  § 47 odst. 2, 3 a 11
   obdobně.
 
   (3)  Pokud zahraniční fyzická osoba, která je podle § 5 odst. 5 povinna
   doložit  doklad  o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8, tento
   doklad  nedoloží,  má  se  za  to,  že  nesplnila  podmínky  pro  vznik
   živnostenského  oprávnění.  Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená
   do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
 
   (4)  Zjistí-li  živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku
   nebyl  proveden  v  souladu  s  rozhodnutím  o udělení koncese, nebo že
   údaje,  které  se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem
   rozhodnutí  o udělení koncese, neodpovídají skutečnosti, provede opravu
   zápisu  v  živnostenském  rejstříku  a  podle okolností vydá výpis nebo
   informuje podnikatele o opravě zápisu.
 
   § 55
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1)  Informační  povinnosti  živnostenského  úřadu  podle  §  48  platí
   obdobně.
 
   (2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení
   koncese,  o  její  změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o 
   pozastavení  provozování  živnosti,  výpis,  popřípadě jiným dohodnutým
   způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu,
   který je příslušný k vydání stanoviska podle § 52 odst. 1.
 
   § 56
 
   Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
 
   (1)  Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a
   doplnění  týkající  se  údajů  a  dokladů,  které  jsou  stanoveny jako
   náležitosti  žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode
   dne  jejich  vzniku;  to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již
   zapsané  v  základních  registrech^28d),  v  obchodním rejstříku nebo v 
   informačním systému evidence obyvatel^38e), pokud je podnikatel občanem
   České  republiky,  anebo  v  informačním systému cizinců^31g), pokud je
   podnikatel   cizincem.  Změny  a  doplnění  údajů  získaných  z  těchto
   registrů,  systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad
   bez   zbytečného   odkladu  do  živnostenského  rejstříku.  Předloží-li
   podnikatel  doklady  uvedené  v  § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v 
   odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g), postupuje živnostenský úřad podle
   § 46 odst. 7 obdobně.
 
   (2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1
   věty první platí § 46 odst. 6 věta druhá přiměřeně.
 
   (3)  Na  základě  oznámení  podle  odstavce  1  živnostenský úřad podle
   okolností  případu  změní  rozhodnutí  o udělení koncese, provede zápis
   změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo
   informuje  podnikatele  o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení
   provozování   živnosti   nebo   o   zrušení  živnostenského  oprávnění.
   Nesplní-li   podnikatel   oznamovací  povinnost  podle  odstavce  1,  a
   živnostenský  úřad  změnu  údajů  prokazatelně  zjistí,  zapíše  ji bez
   zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
 
   (4) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování
   živnosti  provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese
   z   vlastního   nebo   jiného   podnětu.   Následně  provede  zápis  do
   živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle
   § 54 odst. 1.
 
   (5)  Na  řízení  o  změně  rozhodnutí  o  udělení  koncese  se vztahuje
   přiměřeně  ustanovení  §  52  a 53. Řízení o změně podmínek uložených v 
   rozhodnutí  o  udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský
   úřad z vlastního nebo jiného podnětu.
 
   (6)   Změní-li   se   bydliště   podnikatele   a   podnikatel   oznámil
   živnostenskému  úřadu,  že  při změně bydliště požaduje změnit sídlo na
   stejnou  adresu,  jako  je  adresa  bydliště,  není  povinen  při změně
   bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.
 
   (7)   Pro   opravu   chybného  zápisu  změny  nebo  doplnění  údajů  do
   živnostenského rejstříku živnostenský úřad přiměřeně použije ustanovení
   § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.
 
   HLAVA III
 
   Zánik živnostenského oprávnění
 
   § 57
 
   (1) Živnostenské oprávnění zaniká:
 
   a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,
 
   b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
 
   c)  uplynutím  doby,  pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu
   určitou,
 
   d)  výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo
   jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
 
   e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 
   f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
 
   (2)  Živnostenské  oprávnění  nezaniká  uplynutím doby podle odstavce 1
   písm.  c),  pokud  podnikatel  před  uplynutím  doby,  na  kterou  bylo
   živnostenské oprávnění omezeno, oznámí, že hodlá v provozování živnosti
   pokračovat,  nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na
   dobu  určitou.  Zahraniční  fyzická  osoba,  jejíž oprávnění provozovat
   živnost  na  území  České  republiky  je vázáno na povolení k pobytu na
   území  České  republiky,  je povinna k oznámení doložit nové povolení k 
   pobytu.  Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak
   učinila,  a  stanoví  k  tomu  přiměřenou lhůtu, a to minimálně na dobu
   povoleného  pobytu.  Není-li  povolení  doloženo  ve  stanovené  lhůtě,
   živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.
 
   (3)  Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský
   úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.
 
   § 58
 
   (1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
 
   a)  podnikatel  již  nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo
   b),
 
   b)  nastanou  překážky  podle  §  8, nejedná-li se o překážku podle § 8
   odst. 5 u živnosti volné,
 
   c) podnikatel o to požádá, nebo
 
   d)  podnikatel  neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst.
   2.
 
   (2)  Živnostenský  úřad  zruší  živnostenské  oprávnění  nebo pozastaví
   provozování   živnosti  na  návrh  orgánu  státní  správy  vydávajícího
   stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem
   porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese,
   tímto  zákonem  nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský
   úřad  postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění
   provozovat  živnost  na  území  České republiky je vázáno na povolení k 
   pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.
 
   (3)  Živnostenský  úřad  může  živnostenské  oprávnění  zrušit  nebo  v 
   odpovídajícím   rozsahu   provozování   živnosti  pozastavit,  jestliže
   podnikatel  závažným  způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené
   rozhodnutím  o  udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními
   předpisy.  Živnostenský  úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na
   návrh  příslušné  správy  sociálního  zabezpečení,  jestliže podnikatel
   neplní  závazky  vůči  státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli
   živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu
   delší  než  4  roky;  to  neplatí,  pokud  podnikatel oznámil přerušení
   provozování živnosti podle § 31 odst. 11.
 
   (4)  Živnostenský  úřad  pozastaví  provozování  živnosti v provozovně,
   jsou-li  při  provozování  živnosti v dané provozovně závažným způsobem
   porušeny  nebo  jsou-li  porušovány  povinnosti stanovené tímto zákonem
   nebo zvláštními právními předpisy.
 
   (5)   Živnostenský   úřad   zruší   živnostenské  oprávnění  na  žádost
   podnikatele  ke  dni,  který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni
   doručení  žádosti.  Není-li  datum  zrušení  podnikatelem  uvedeno,  je
   živnostenské  oprávnění  zrušeno  ke  dni nabytí právní moci rozhodnutí
   živnostenského úřadu.
 
   (6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až
   4  živnostenský  úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat.
   Doba pozastavení provozování živnosti nesmí být delší než 1 rok.
 
   § 59
 
   Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu cestovní
   agenturu  nebo  cestovní  kancelář zákaz protiprávního jednání^40a) při
   provozování  těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný
   zájem  spotřebitelů^40b)  a  kterého se dopustil na území Evropské unie
   nebo  v  jiném  státě  tvořícím  Evropský hospodářský prostor. Porušení
   tohoto  zákazu  je  důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnostenského
   oprávnění.
 
   HLAVA IV
 
   Živnostenský rejstřík
 
   § 60
 
   (1)  Živnostenský  rejstřík je informačním systémem veřejné správy^38d)
   vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v 
   odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru související s 
   provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z 
   jiných   informačních   systémů  a  registrů.  Správcem  živnostenského
   rejstříku  je  Živnostenský  úřad  České republiky a jeho provozovateli
   jsou  krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až
   5 a obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5.
   Obecní  živnostenské  úřady  do  tohoto  informačního  systému ukládají
   dokumenty   prokazující  splnění  podmínek  stanovených  tímto  zákonem
   uvedené v § 46 odst. 7.
 
   (2)  Do  živnostenského  rejstříku se zapisují následující údaje včetně
   jejich změn:
 
   a)  u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní
   občanství,  bydliště,  u  zahraniční  fyzické  osoby též místo pobytu v 
   České  republice,  pokud  byl  povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
   datum  narození,  identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní firma a
   sídlo,  u  odpovědného  zástupce  jméno,  příjmení,  titul nebo vědecká
   hodnost,   státní   občanství,  bydliště  nebo  pobyt  na  území  České
   republiky,   rodné  číslo,  bylo-li  přiděleno,  datum  narození,  a  u 
   zahraniční  osoby  též  označení  a  adresu  organizační  složky závodu
   umístěné  v  České  republice  a  u vedoucího organizační složky závodu
   umístěné v České republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost,
   státní  občanství,  bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné
   číslo,  bylo-li  přiděleno,  datum narození; u právnické osoby obchodní
   firma  nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a u fyzických osob,
   které  jsou  statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou
   zastupovat   právnickou   osobu,   která   je  statutárním  orgánem,  u 
   odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky závodu zahraniční
   osoby  jméno,  příjmení,  titul nebo vědecká hodnost, státní občanství,
   bydliště  nebo  pobyt  na  území  České republiky, rodné číslo, bylo-li
   přiděleno,  datum  narození a dále označení a adresa organizační složky
   závodu  umístěné  v  České  republice; státní občanství se nezapisuje u 
   fyzických  osob,  které  jsou  statutárním orgánem nebo jeho členy nebo
   osobou  oprávněnou  zastupovat  právnickou  osobu, která je statutárním
   orgánem,
 
   b) předmět podnikání,
 
   c) druh živnosti,
 
   d)  provozovna  nebo  provozovny,  v  nichž  je  živnost provozována, s 
   výjimkou  automatů  a  mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5
   písm.  d)  a  e),  včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s 
   údaji podle § 58 odst. 4,
 
   e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
 
   f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
 
   g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
 
   h) datum zániku živnostenského oprávnění,
 
   i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
 
   j)  rozhodnutí  o  úpadku,  rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku,
   rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,
 
   k) vstup právnické osoby do likvidace,
 
   l) překážky provozování živnosti podle § 8,
 
   m)  pokuty  uložené  živnostenskými  úřady  a  sankční opatření uložená
   jinými   správními  orgány  v  souvislosti  s  podnikáním,  s  výjimkou
   blokových pokut,
 
   n)  další  doplňující  údaje  vztahující  se  k  rozsahu živnostenského
   oprávnění  [§  45  odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst.
   4],
 
   o)  adresa  místa,  kde  lze  vypořádat  případné  závazky  po ukončení
   činnosti v provozovně,
 
   p)  osoba  pokračující  v provozování živnosti po zemřelém podnikateli;
   údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),
 
   q)  nesplnění  podmínek  provozování  živnosti podle § 10 odst. 5, § 47
   odst. 8 a § 52 odst. 2.
 
   (3)  Živnostenský  rejstřík  je veřejným seznamem v části tvořené údaji
   uvedenými  v  odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský
   rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené
 
   a)  údaji  uvedenými  v  odstavci  2 písm. m), údaji o bydlišti a místě
   pobytu  na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a
   rodnými čísly,
 
   b)  ostatními  údaji  uvedenými  v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne
   zániku  posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto
   údaje  převedeny  z  veřejné  části  živnostenského  rejstříku do části
   neveřejné;   tyto   údaje   jsou   opět   zařazeny   do  veřejné  části
   živnostenského   rejstříku   v   případě,  že  podnikatel  znovu  získá
   živnostenské oprávnění,
 
   c)  ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek
   provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
 
   d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.
 
   (4) Živnostenský úřad poskytuje
 
   a)  údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají,
   správnímu  orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a
   v případech stanovených jinými právními předpisy,
 
   b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní
   zájem, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).
 
   (5)  Na  požádání živnostenský úřad z živnostenského rejstříku vydává v 
   listinné nebo elektronické podobě za podmínek uvedených v odstavci 4
 
   a)  výpis  podle  § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli,
   kterého se týká,
 
   b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,
 
   c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
 
   d)  potvrzení  o  určitém  zápisu,  popřípadě  potvrzení  o  tom,  že v 
   živnostenském rejstříku určitý zápis není.
 
   (6) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský
   úřad  České  republiky^39)  zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem
   umožňujícím  dálkový  přístup  k  těmto  údajům.  Údaje z veřejné části
   živnostenského  rejstříku  podle odstavce 5 písm. b) se rovněž vydávají
   jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona
   upravujícího   informační   systémy   veřejné   správy^38d).   Údaje  z 
   živnostenského  rejstříku  poskytuje  Živnostenský úřad České republiky
   orgánům  uvedeným  v  §  48,  orgánům  podle jiného právního předpisu a
   správnímu  orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, v 
   elektronické  podobě  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup, případně
   jiným  dohodnutým  způsobem. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se
   postupuje obdobně.
 
   (7)   Ministerstvo   vnitra  nebo  Policie  České  republiky  poskytuje
   Živnostenskému   úřadu   České   republiky   pro  potřeby  řízení  před
   živnostenským úřadem a pro potřeby vedení živnostenského rejstříku
 
   a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
 
   b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
 
   c) údaje z agendového informačního systému cizinců.“.
 
   (8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsou
 
   a) příjmení,
 
   b) jméno, popřípadě jména,
 
   c)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v 
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
 
   d) adresa místa pobytu,
 
   e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo;  je-li  vydáno  rozhodnutí  soudu  o prohlášení za mrtvého, den,
   který  je  v  rozhodnutí  uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
   údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
   rozhodnutí,
 
   f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
 
   (9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsou
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 
   b) datum a místo narození,
 
   c) rodné číslo,
 
   d) státní občanství,
 
   e) adresa místa trvalého pobytu,
 
   f)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České
   republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
 
   g)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako  den  smrti  nebo  den,  který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
   nepřežil,
 
   h) omezení svéprávnosti.
 
   (10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
 
   b) datum narození,
 
   c) pohlaví,
 
   d) místo a stát narození,
 
   e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
 
   f) státní občanství,
 
   g) druh a adresa místa pobytu,
 
   h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
 
   i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
 
   j) omezení svéprávnosti,
 
   k)  správní  nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
   na území České republiky,
 
   l)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České
   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
 
   m)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil.
 
   (11)  Údaje,  které  jsou  vedeny  jako  referenční  údaje  v základním
   registru   obyvatel,  se  využijí  z  agendového  informačního  systému
   evidence  obyvatel  nebo agendového informačního systému cizinců, pouze
   pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
 
   (12)  Z  poskytovaných  údajů  lze v konkrétním případě použít vždy jen
   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
 
   ČÁST PÁTÁ
 
   ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY
 
   HLAVA I 
 
   Živnostenská kontrola
 
   § 60a
 
   (1)   Živnostenskou   kontrolu   provádějí   v   rámci  své  působnosti
   živnostenské  úřady,  které  sledují,  zda a jak jsou plněny povinnosti
   stanovené   živnostenským  zákonem,  ustanoveními  zvláštních  právních
   předpisů  vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb
   podle  §  69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o 
   udělení koncese.
 
   (2)  Živnostenské  úřady  kontrolují  dodržování povinností při značení
   lihu  a  nakládání  s  lihem  podle zákona upravujícího povinné značení
   lihu,  pokud  porušení  těchto  povinností  zjistí  při výkonu své jiné
   působnosti,  dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle
   zákona  upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin
   a   tabákových   výrobků  podle  zákona  upravujícího  spotřební  daně.
   Zjistí-li,  že  došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí
   tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
 
   § 60b
 
   Vydává-li  obec nebo kraj průkaz osoby vykonávající kontrolu, prokazují
   se  zaměstnanci  živnostenského  úřadu  při  kontrole  tímto  průkazem.
   Nevydává-li  obec  nebo  kraj  průkaz  podle  věty  první, prokazují se
   zaměstnanci   živnostenského   úřadu   vykonávající  kontrolu  písemným
   pověřením  k  jednotlivé  kontrole.  Poskytnutí  informací  o  výsledku
   kontroly  u  podnikatele  nebo  o  výsledku správního řízení vedeného s 
   podnikatelem  jinému  správnímu  orgánu  na  základě jeho žádosti a pro
   účely  kontroly  nebo  správního  řízení  není  porušením  mlčenlivosti
   zaměstnance podle zvláštního právního předpisu^39).
 
   § 60c
 
   Podnikatel  je  oprávněn  přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí
   osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.
 
   § 60d
 
   (1)  Živnostenský  úřad  může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění
   nedostatků zjištěných při provozování živnosti.
 
   (2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
 
   § 60e
 
   zrušen
 
   HLAVA II
 
   SPRÁVNÍ DELIKTY
 
   § 61
 
   Přestupky
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 
   a)  jako  správce  pozůstalosti  povolaný  zemřelým podnikatelem, anebo
   vykonavatel  závěti,  náleží-li  mu  správa  pozůstalosti,  nebo  osoba
   uvedená  v  §  13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2
   neustanoví odpovědného zástupce, nebo
 
   b)  jako  správce  pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační
   nebo  insolvenční  správce  v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá
   pokračovat   v   provozování   živnosti,  nebo  neustanoví  odpovědného
   zástupce.
 
   (2)  Fyzická  osoba  se  dopustí  přestupku tím, že předloží nepravdivé
   čestné prohlášení o bezúhonnosti podle
 
   a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské
   unie, nebo
 
   b)  §  46  odst.  1  písm. b), je-li občanem jiného státu než členského
   státu Evropské unie.
 
   (3)  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost,
   která je
 
   a)  živností  volnou,  aniž  by  pro  tuto  živnost  měla  živnostenské
   oprávnění,
 
   b)  předmětem  živnosti  řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost
   měla živnostenské oprávnění, nebo
 
   c)  předmětem  živnosti  koncesované,  aniž  by  pro  tuto živnost měla
   živnostenské oprávnění.
 
   (4) Za přestupek lze uložit pokutu
 
   a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
 
   b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
 
   c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
 
   d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
 
   e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
 
   (5)  Za  přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu
   do  5 000 Kč; přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém
   řízení.
 
   Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
 
   § 62
 
   (1)  Právnická  osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se
   dopustí správního deliktu tím, že
 
   a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
   živností  uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími
   požadavky  odborné  způsobilosti  nebo  nevede  a neuchovává po zákonem
   stanovenou  dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem
   stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,
 
   b)  neoznámí  živnostenskému  úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro
   živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
 
   c)  v  rozporu  s  §  11  odst.  7  nepředloží  živnostenskému úřadu ke
   schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo
   neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,
 
   d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
 
   e) v rozporu s § 17 odst. 3
 
   1.  neprokáže  na  žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání
   provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
 
   2.  neoznámí  předem  zahájení  nebo  ukončení  provozování  živnosti v 
   provozovně,
 
   f)  v  rozporu  s  §  17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost
   provozovny,
 
   g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
 
   h)  v  rozporu  s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním
   služeb  pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy
   zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,
 
   i)  poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským
   úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
 
   j)  v  rozporu  s  §  31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo organizační složku
   závodu,
 
   k)  neprokáže  kontrolnímu  orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo
   materiálu podle § 31 odst. 3,
 
   l)  v  rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu
   nebo  předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo
   předmětu  smluvního  vztahu,  nebo  nemá  tuto  evidenci  přístupnou  v 
   provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
 
   m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
 
   n)  v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo
   zprostředkuje jeho nákup,
 
   o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování
   služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk
   se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo
   slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,
 
   p)   nezajistí,   aby   jeho  zaměstnanci  prokázali  splnění  podmínky
   bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,
 
   q)  neoznámí  živnostenskému  úřadu  pokračování v provozování živnosti
   podle § 31 odst. 12,
 
   r)  nevydá  na  žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí
   služby,  nebo  na  dokladu  neuvede  zákonem stanovené údaje podle § 31
   odst. 14,
 
   s)  v  rozporu  s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu,
   zda  provozuje  živnost,  nebo nedoloží doklady prokazující provozování
   živnosti,
 
   t)  v  rozporu  s  §  31  odst.  16  neoznámí  při  ukončení činnosti v 
   provozovně   živnostenskému  úřadu  adresu  místa,  kde  lze  vypořádat
   případné závazky,
 
   u)  v  rozporu  s  §  31  odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají
   způsobilost  pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy
   nebo   znalost  bezpečnostních  předpisů  anebo  předpisů  upravujících
   ochranu veřejného zdraví,
 
   v)  v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené
   lhůtě  změny  a  doplnění  týkající  se  údajů  a  dokladů,  které jsou
   stanoveny  pro  ohlášení  živnosti,  nebo  nepředloží doklady o nich, s 
   výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
 
   w)  v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené
   lhůtě  změny  a  doplnění  týkající  se  údajů  a  dokladů,  které jsou
   stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o 
   nich.
 
   (2)  Podnikající  fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném
   poskytování služeb dopustí správního deliktu tím, že
 
   a)  v  rozporu  s  §  69a  odst.  4  písm.  a)  neprokáže  při kontrole
   oprávněnost poskytování služeb,
 
   b)  v  rozporu  s  § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon
   činností,  které  jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze
   fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
 
   c)  v  rozporu  s  § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování
   služeb  v  činnosti,  která  je  živností  a  pro  jejíž provozování se
   vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.
 
   (3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování
   služeb dopustí správního deliktu tím, že
 
   a)  v  rozporu  s  §  69a  odst.  4  písm.  a)  neprokáže  při kontrole
   oprávněnost poskytování služeb,
 
   b)  v  rozporu  s  § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon
   činností,  které  jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze
   fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
 
   c)  v  rozporu  s  § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování
   služeb  v  činnosti,  která  je  živností  a  pro  jejíž provozování se
   vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.
 
   (4) Za správní delikt se uloží pokuta
 
   a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h),
   k), l), m), n), r), t), u),
 
   b)  do  100  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
   c),  d),  e),  f),  g),  i), j), o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo
   podle odstavce 3,
 
   c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
 
   d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w),
 
   e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q).
 
   (5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5
   000  Kč  v  blokovém  řízení.  Na blokové řízení podle tohoto zákona se
   použijí   obdobně   ustanovení   o  blokovém  řízení  podle  zvláštního
   zákona^40).
 
   § 63
 
   (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje
   činnost, která je
 
   a) živností volnou,
 
   b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
 
   c) předmětem živnosti koncesované,
 
   aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
 
   (2) Za správní delikt se uloží pokuta
 
   a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
 
   b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
 
   c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
 
   § 63a
 
   Více  správních  deliktů  spáchaných  touž  osobou,  které je příslušný
   projednat  týž  správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce
   se uloží podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji
   postižitelný.
 
   § 64
 
   Společná ustanovení
 
   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení
   právní povinnosti zabránila.
 
   (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
   k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 
   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže
   správní  orgán  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
   dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
 
   (4)  Správní  delikty  podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají
   obecní živnostenské úřady.
 
   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické
   osoby^41)  nebo  v  přímé  souvislosti  s ním, se vztahují ustanovení o 
   odpovědnosti a postihu právnické osoby podle odstavců 1 až 3.
 
   (6)  Pokuty  vybírá  a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je
   příjmem  rozpočtu,  ze  kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu
   uložil.
 
   HLAVA III
 
   zrušena
 
   § 65
 
   zrušen
 
   HLAVA IV
 
   zrušena
 
   § 66
 
   zrušen
 
   ČÁST ŠESTÁ
 
   SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
   HLAVA I 
 
   SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
   § 67
 
   zrušen
 
   § 68
 
   Součinnost orgánů státní správy
 
   (1)  Orgány,  provádějící  kontrolu podle zvláštních předpisů, vzájemně
   spolupracují,  zasílají  opis  rozhodnutí,  kterým  bylo  rozhodnuto  o 
   závažném   porušení   zvláštních   předpisů  podnikatelem,  příslušnému
   živnostenskému  úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
   rozhodnutí.  V  téže  lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i 
   případy  neoprávněného  podnikání  zjištěné při výkonu jejich činnosti.
   Tím   není   dotčena   povinnost   mlčenlivosti   stanovená   zvláštním
   zákonem.^42)
 
   (2)  Živnostenské  úřady  ve  lhůtě  30  dnů ode dne zjištění informují
   jednotlivé   specializované   orgány,   zejména  orgány  dozírající  na
   dodržování  hygienických,  bezpečnostních a požárních předpisů a orgány
   České  obchodní  inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů
   osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.
 
   § 69
 
   zrušen
 
   § 69a
 
   (1)  Občan  členského  státu Evropské unie, který je na území členského
   státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na
   území  České  republiky  dočasně  poskytovat  služby  v  rozsahu  svého
   podnikatelského  oprávnění v souladu s čl. 56 a následujícími Smlouvy o 
   fungování Evropské unie.
 
   (2)  Právnická  osoba,  jejíž  vnitřní  poměry se řídí právem členského
   státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo
   své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a
   je   na  území  členského  státu  Evropské  unie  oprávněna  provozovat
   podnikatelskou   činnost,   může   na  území  České  republiky  dočasně
   poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s 
   čl. 56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie.
 
   (3)  Občané  dalších  smluvních  států  Dohody o Evropském hospodářském
   prostoru,  občané  Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na
   území  těchto  států  se  považují pro účely tohoto ustanovení za osoby
   uvedené v odstavci 1 nebo 2.
 
   (4)  Na  poskytování  služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení
   tohoto zákona nevztahují, s výjimkou
 
   a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování
   služeb,   a   to  průkazem  totožnosti,  dokladem  osvědčujícím  státní
   příslušnost,  dokladem  o tom, že osoba poskytující služby je usazena v 
   členském  státě  původu  a  v souladu s jeho právními předpisy vykonává
   předmětnou činnost, a
 
   b)  povinnosti  osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které
   jsou  obsahem  živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze
   fyzickými  osobami  splňujícími  požadavky  odborné způsobilosti, které
   tato  příloha  stanoví;  podmínka  odborné  způsobilosti pro účely této
   přílohy  se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby za
   osoby  v  závislém  postavení vykonávající činnosti podle tohoto zákona
   doklad  o  jejich  vzdělání,  které  je v členském státě původu odborně
   připravuje  pro  výkon  předmětné  regulované  činnosti,  nebo  není-li
   předmětná  činnost v členském státě původu regulována, doklad o tom, že
   předmětnou  činnost  vykonávaly  v  jednom  nebo více členských státech
   nejméně po dobu jednoho roku během předcházejících deseti let.
 
   (5)  Fyzické  osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti,
   která  je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní
   podmínky   odborné   způsobilosti  podle  §  7  (dále  jen  „regulovaná
   činnost“),  jsou  povinny  písemně  oznámit poskytování služeb na území
   České  republiky  uznávacímu  orgánu,  včetně  doložení  dokladů, podle
   zvláštního právního předpisu^43). Na právnické osoby uvedené v odstavci
   2  se  §  36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje přiměřeně.
   Doklad  o  odborné  kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí
   ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.
 
   (6)  U  osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou
   živnostmi,  je  živnostenský  úřad  oprávněn  při  kontrole podle § 60a
   kontrolovat  splnění  povinnosti  písemně  oznámit  poskytování  služby
   uznávacímu  orgánu^44).  Živnostenský  úřad může kontrolovat též plnění
   povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou
   obsahem  živností  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto zákonu, pouze
   fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.
 
   § 70
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1)  Pro  účely  tohoto  zákona  se  považuje za občana členského státu
   Evropské unie i 
 
   a)  občan  jiného  smluvního  státu  Dohody  o  Evropském  hospodářském
   prostoru a občan Švýcarské konfederace,
 
   b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu
   a)^61),
 
   c)  osoba,  která  má  na území České republiky povolen trvalý pobyt, a
   její rodinný příslušník,
 
   d)  občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného
   členského  státu  Evropské  unie  přiznáno  právní postavení dlouhodobě
   pobývajícího rezidenta^62),
 
   e)  občan  třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného
   členského  státu  Evropské  unie  povolen  pobyt  za  účelem  vědeckého
   výzkumu63),
 
   f)  rodinný  příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl
   na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt^64),
 
   g)  občan  třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného
   členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných
   pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby^65),
 
   h)  občan  třetí  země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel
   pomoc   k   nedovolenému   přistěhovalectví   a  který  spolupracuje  s 
   příslušnými  orgány,  byl-li  mu  na  území České republiky nebo jiného
   členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem^66),
 
   i) držitel modré karty Evropské unie^67)
   .
 
   (2)  Na  osoby  uvedené  v  odstavci  1  písm.  c)  až i) se nevztahuje
   oprávnění podle § 69a.
 
   (3)  Za  právnickou  osobu  se sídlem na území členského státu Evropské
   unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická osoba, jejíž vnitřní
   poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného
   smluvního  státu  Dohody  o Evropském hospodářském prostoru, a která má
   sídlo,  ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na
   území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody
   o  Evropském hospodářském prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za
   podmínek  a  v  rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu
   osob  považuje  také  právnická  osoba,  jejíž  vnitřní  poměry se řídí
   právním  řádem  Švýcarské  konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo
   hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.
 
   (4)  Pokud  tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným
   orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti
   na  území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané
   příslušným  orgánem  smluvního  státu  Dohody  o Evropském hospodářském
   prostoru  a  doklady  vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a
   výkon činnosti na území těchto států.
 
   § 71
 
   Místní příslušnost
 
   (1)  Podání  podle  tohoto  zákona  lze  učinit u kteréhokoliv obecního
   živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní
   živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.
 
   (2)   V  řízení  o  správních  deliktech  právnických  a  podnikajících
   fyzických  osob podle tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského
   oprávnění  nebo  pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost
   živnostenského  úřadu určuje podle správního řádu; to neplatí, jedná-li
   se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele. V řízení o 
   přestupcích  se  místní  příslušnost  živnostenského úřadu určuje podle
   zákona o přestupcích.
 
   (3)   Informační   povinnost  soudů  a  jiných  orgánů  vyplývající  ze
   zvláštních  právních  předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je
   místně  příslušný  podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis
   do živnostenského rejstříku.
 
   (4)  Živnostenský  úřad,  který provede úkon, v jehož důsledku je třeba
   provést  zápis  do  živnostenského  rejstříku, je příslušný k provedení
   tohoto zápisu.
 
   § 72
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit
   prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy^28c).
 
   (2)  Kontaktní  místo  veřejné  správy přijaté podání neprodleně doručí
   obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel
   obecní   živnostenský   úřad   nezvolí,   doručí   se  podání  obecnímu
   živnostenskému  úřadu  příslušnému  podle  místa  podání.  Je-li podání
   učiněno   u  zastupitelského  úřadu  a  nezvolí-li  si  podatel  obecní
   živnostenský  úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu
   podle správního řádu.
 
   (3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního
   dne  lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro
   vyřízení  podání  počíná  běžet  jeho  doručením včetně příloh obecnímu
   živnostenskému úřadu.
 
   (4)  Podání  se  doručuje  v  elektronické  podobě způsobem umožňujícím
   dálkový  přístup  s  využitím komunikační infrastruktury živnostenského
   rejstříku,  pokud  to  dovoluje  povaha podání. Kontaktní místo veřejné
   správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle
   odstavce 2 listinnou podobu podání.
 
   § 73
 
   Mezinárodní smlouvy
 
   Ustanovení   tohoto   zákona   se  nepoužijí,  stanoví-li  něco  jiného
   mezinárodní  smlouva,  jíž  je  Česká  republika  vázána  a  která byla
   zveřejněna ve Sbírce zákonů.
 
   § 73a
 
   Vláda  nařízením  stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů
   činností živnosti volné.
 
   HLAVA II
 
   Přechodná a závěrečná ustanovení
 
   § 74
 
   Zachování dosavadních oprávnění
 
   (1)  V  podnikatelské  činnosti, která je živností podle tohoto zákona,
   mohou  fyzické  a  právnické  osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode
   dne,  kdy  zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské
   činnosti  nebo  podnikatelského  oprávnění,  které  získaly  před  jeho
   účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.
 
   (2)  Fyzické  osoby,  kterým  uplynutím  lhůty podle odstavce 1 zanikne
   oprávnění  k  podnikatelské  činnosti  v  živnosti volné nebo řemeslné,
   nabývají   současně   živnostenského   oprávnění   k  těmto  živnostem.
   Živnostenský  list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci
   1.
 
   (3)  Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění
   k  podnikatelské  činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží
   živnostenskému  úřadu  ve  lhůtě  9  měsíců  od účinnosti tohoto zákona
   doklady  prokazující,  že  splňují  podmínky  stanovené zákonem nebo že
   ustanovily  odpovědného  zástupce,  který  podmínky  splňuje. Za tohoto
   předpokladu  vydá  živnostenský  úřad  ve  lhůtě  60  dnů od předložení
   dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.
 
   (4)  Právnické  osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské
   oprávnění  k  činnostem,  které jsou živnostmi, předloží živnostenskému
   úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující,
   že  ustanovily  odpovědného  zástupce,  který  splňuje  podmínky  podle
   zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od
   předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.
 
   (5)  Jestliže  osoby  uvedené  v  odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu
   doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování
   živnosti,   živnostenské   oprávnění  jim  nevznikne.  V  pochybnostech
   rozhodne  o  tom,  zda  podmínky  provozování  živnosti  splněny  jsou,
   živnostenský úřad.
 
   § 75
 
   (1)  Žádosti  fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která
   je   živností,  podané  podle  dosavadních  předpisů,  o  nichž  nebylo
   rozhodnuto  před  účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo
   za žádost o koncesi.
 
   (2)  Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti,
   o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu
   považují  za  žádost  o  koncesi  nebo  za  ohlášení  živnosti  vázané.
   Příslušný  orgán  státní  správy  je  postoupí živnostenskému úřadu a k 
   žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.
 
   (3)  Fyzické  osoby,  které  získaly  oprávnění,  povolení  nebo průkaz
   způsobilosti  a  před  účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci,
   připojí  je  k  žádosti  o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při
   rozhodování  o  koncesi  nahrazují  tyto doklady stanovisko příslušného
   orgánu státní správy.
 
   § 76
 
   Živnosti,  které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace,
   jsou  ve  stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i 
   fyzické osoby.
 
   § 77
 
   Oprávnění   k   podnikatelské  činnosti  a  podnikatelská  oprávnění  k 
   činnostem,  které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní
   předpis nestanoví jinak.
 
   § 78
 
   Živnostenský úřad příslušný obdobně podle § 71 odst. 2 části věty první
   před  středníkem  přidělí do 30. června 2012 provozovně zřízené před 1.
   červencem  2010  identifikační  číslo  provozovny  poskytnuté  správcem
   základního registru osob^28d).
 
   § 79
 
   Likvidace majetku po předlužení
 
   (1)  Překážkou  provozování  živnosti  vzniklou  před nabytím účinnosti
   zákona  č.  328/1991  Sb.,  o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace
   majetku pro předlužení. ^47)
 
   (2)  K  likvidaci  majetku pro předlužení, která byla provedena před 1.
   lednem 1990, se nepřihlíží.
 
   § 80
 
   Zrušovací ustanovení
 
   Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:
 
   1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona
   č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e,
 
   2.  § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů
   a  některých  průmyslových  podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o 
   znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o 
   úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,
 
   3.  §  4  zákona  č.  114/1948  Sb.,  o  znárodnění  některých  dalších
   průmyslových  a  jiných  podniků  a  závodů a o úpravě některých poměrů
   znárodněných a národních podniků,
 
   4.  §  3  zákona  č.  115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a
   jiných  výrobních  podniků  a  závodů v oboru potravinářském a o úpravě
   některých  poměrů  znárodněných  a  národních  podniků tohoto oboru, ve
   znění  zákona  č.  108/1950  Sb.,  kterým se mění a doplňují předpisy o 
   znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,
 
   5.  §  3  zákona  č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50
   nebo více činnými osobami,
 
   6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve
   znění  zákona  č.  58/1951  Sb.,  kterým  se  mění  a  doplňuje zákon o 
   znárodnění ve stavebnictví,
 
   7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,
 
   8.  §  8  zákona  č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a
   výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.
 
   § 81
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
 
   Havel v.r.
 
   Dubček v.r.
 
   Čalfa v.r.
 
   Příloha 1
 
   ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
 
   (K § 20)
 
   Část A
 
   Řeznictví a uzenářství
 
   Mlékárenství
 
   Mlynářství
 
   Pekařství, cukrářství
 
   Pivovarnictví a sladovnictví
 
   Zpracování kůží a kožešin
 
   Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 
   Broušení a leptání skla
 
   Zpracování gumárenských směsí
 
   Zpracování kamene
 
   Slévárenství, modelářství
 
   Kovářství, podkovářství
 
   Obráběčství
 
   Zámečnictví, nástrojářství
 
   Galvanizérství, smaltérství
 
   Výroba,    instalace,   opravy   elektrických   strojů   a   přístrojů,
   elektronických a telekomunikačních zařízení
 
   Hodinářství
 
   Zlatnictví a klenotnictví
 
   Truhlářství, podlahářství
 
   Výroba a opravy hudebních nástrojů
 
   Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 
   Zednictví
 
   Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 
   Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
 
   Vodoinstalatérství, topenářství
 
   Montáž,  opravy,  revize  a  zkoušky  plynových zařízení a plnění nádob
   plyny
 
   Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 
   Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 
   Izolatérství
 
   Malířství, lakýrnictví, natěračství
 
   Pokrývačství, tesařství
 
   Klempířství a oprava karoserií
 
   Kamnářství
 
   Opravy silničních vozidel
 
   Holičství, kadeřnictví
 
   Část B
 
   Barvení a chemická úprava textilií
 
   Čištění a praní textilu a oděvů
 
   Kominictví
 
   Část C
 
   Hostinská činnost
 
   Kosmetické služby
 
   Pedikúra, manikúra
 
   Příloha 2
 
   ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 
   (K § 23 a 24)
 
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
       Předmět podnikání                            Požadovaná odborná způsobilost                                       Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
               1                                                           2                                                     3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Geologické práce*)               osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního       *) s výjimkou geologických prací, které jsou
                                 prostředí**)                       hornickou činností nebo činností prováděnou
                       hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
                       č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
                       výbušninách a o státní báňské správě,
                       ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
                       č. 206/2002 Sb.
 
                       **) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
                       o geologických pracích, ve znění zákona
                       č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování tabáku a výroba       a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků                  zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe  ve znění pozdějších předpisů
                                    v oboru, nebo
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na potravinářskou chemii nebo zemědělství a3 roky praxe v oboru,
                                    nebo
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na potravinářskou chemii nebo zemědělství a3 roky praxe v oboru,
                                    nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Výroba nebezpečných chemických   a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     *) § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 350/2011 Sb.,
látek a nebezpečných chemických     zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství,          o chemických látkách a chemických směsích
směsí a prodej chemických           stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství,    a o změně některých zákonů,
látek a chemických směsí            lékařství, veterinární lékařství, farmacii,přírodní vědy,         (chemický zákon);
klasifikovaných jako vysoce         zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo             pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*)            b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii,       přípravku se nepožaduje živnostenské
                                    hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
                                    elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy,        chemické látky a chemického přípravku je
                                    zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe voboru, nebo            současně předmětem další živnosti uvedené
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném   v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
                                    na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví,      č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
                                    požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii,         č. 130/2008 Sb., zákona č. 145/2010 Sb.
                                    veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe        a zákona č. 155/2010 Sb.
                                    v oboru, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným   **) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,  a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,   některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
                                    a 4 roky praxe v oboru, nebo                        vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
                                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
                                    živnostenského zákona;
                                 f) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro
                                    obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu**)
                                    a 4 roky praxe v oboru;
 
                                    pro prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných
                                    jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
                                 a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                                    podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
                                 b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                                    podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
                                    vzdělání v oboru, nebo
                                 c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                                            podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
                                    nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
                                    nebo
                                 d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                                    zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělánív oboru, nebo
                                 e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                                    zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebojiným dokladem o 
                                    kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výroba a opravy sériově          a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle    *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných                       zvláštního právního předpisu*), nebo                      získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz,                        b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický       nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz,                  technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe       a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz,              v oboru, nebo                      s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží                c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  některých zákonů (zákon o nelékařských
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    zdravotnických povoláních), ve znění
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  pozdějších předpisů
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 3 roky praxe v oboru, nebo
                                 d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
                                    živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika                      a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle    *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
                                    zvláštního právního předpisu*), nebo                       získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik     nelékařských zdravotnických povolání
                                    nebo diplomovaný oční technik, nebo                       a k výkonu činností souvisejících
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik  s poskytováním zdravotní péče a o změně
                                    nebo oční technik, nebo                       některých zákonů (zákon o nelékařských
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci   zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným     č. 125/2005 Sb.
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Podnikání v oblasti nakládání    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo                 § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady            b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru       o odpadech a o změně některých dalších
                                    vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo                       zákonů
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
                                    nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Projektová činnost ve výstavbě   a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona  § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
                                    č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů       o územním plánování a stavebním řádu
                                    a o výkonu povolání autorizovaných inženýrůa techniků činných ve  (stavební zákon)
                                    výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
                                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                                    studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                                    a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
                                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
                                    a studijním oboru zaměřeném na stavebnictvínebo architekturu
                                    a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                                    a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění staveb, jejich změn    a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona  § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování                      č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
                                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                                    studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                                    a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
                                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
                                    studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
                                    praxe v provádění staveb, nebo
                                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                                    a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
                                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
                                    staveb, nebo
                                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c),d) nebo e)
                                    živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Nákup, prodej, ničení a           pro nákup, prodej, ničení a zneškodňovánízákon č. 206/2015 Sb.
zneškodňování pyrotechnických     pyrotechnických výrobků kategorie P2,
výrobků kategorie P2, T2 a F4     osvědčení o odborné způsobilosti podle
a provádění ohňostrojných prací   § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.;
                                  pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování
                                  pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4
                                  a provádění ohňostrojných prací osvědčení
                                  o odborné způsobilosti podle
                                  § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle
                                  § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Nákup a         prodej kulturních        a) vysokoškolské vzdělání ve studijnímprogramu a studijním oboru     *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní    zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění,     péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**)                          nebo
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné      **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
                                    umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou             a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
                                    a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo             znění pozdějších předpisů
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
                                    uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
                                    praxe v oboru, nebo
                                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
                                    zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
                                    výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými pro   a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zájmové chovy                       zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                                    lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                                    zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                                    praxe v oboru, nebo
                                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                                    chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                                    4 roky praxe v oboru, nebo
                                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                                    zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
účetnictví, vedení daňové        b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence                         c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 5 let praxe v oboru
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytování nebo                 a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
zprostředkování                  b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
spotřebitelského úvěru              pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                                    provozována, nebo
                                 c) 3 roky praxe v oboru
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provádění dobrovolných dražeb    a) vysokoškolské vzdělání, nebo                       zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona       b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo    ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách             c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní
                                    činnosti, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru, nebo
                                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                                    zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oceňování majetku pro*)          pro oceňování věcí movitých a nemovitých:                       *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
-   věci movité,                 a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     podle § 45 odst. 4 věty první zákona
-   věci nemovité,                  zaměřeném na oceňování majetku, nebo                       č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
-   nehmotný majetek,            b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání      č. 130/2008 Sb., v souladu
-   finanční majetek,               podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
-   obchodní závod                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo               způsobilosti
 
                                 c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém  **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
                                    má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání školách a o změně a doplnění dalších zákonů
                                    podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů          (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
                                    zaměřeného na oceňování majetku, nebo                        č. 147/2001 Sb.
                                 d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
                                    má být oceňování vykonáváno,a absolvování pomaturitního
                                    kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků
                                    zaměřeného na oceňování majetku, nebo
                                 e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
                                    má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxev oceňování majetku, nebo
                                 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 5 let praxe v oceňování majetku;
 
                                 pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obchodního závodu:
                                 a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                                    zaměřeném na oceňování majetku, nebo
                                 b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                                    podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
                                    zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
                                 c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                                    podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
                                    zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
                                    v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Výkon zeměměřických činností*)   a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
                                    zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo                o změně
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví    a doplnění některých zákonů souvisejících
                                    a 3 roky praxe v oboru, nebo                         s jeho zavedením, ve znění pozdějších
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném     předpisů
                                    na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
                                 d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickýma katastrálním**),     **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
                                    nebo                         zákona č. 186/2001 Sb.
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zpracování návrhu                a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat                 zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo           standardizaci, katalogizaci a státním
                                 b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe  ověřování jakosti výrobků a služeb
                                    v oboru, nebo                       určených k zajištění obrany státu
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání  a o změně živnostenského zákona, ve
                                    a 3 roky praxe                       znění zákona č. 413/2005 Sb.
                                    v oboru, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklado odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Revize, prohlídky a zkoušky      osvědčení vydané drážním správním úřadem                       § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení                       ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu                       č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Restaurování děl z oboru         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou      zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo             sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na               a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve         restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo                       ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném
se jedná o předměty kulturní        restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **)                         3 roky praxe v restaurátorství, nebo                       a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
                                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném   ve znění pozdějších předpisů
                                    nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxev restaurátorství, nebo
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Speciální ochranná dezinfekce,   pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci bez           *)  § 44a odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.,
dezinsekce a deratizace          použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí                   ve znění zákona č. 267/2015 Sb.
                                 klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální  **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
-   bez použití nebezpečných     speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace                        pozdějších předpisů
 chemických látek nebo           v potravinářských a zemědělských provozech:
 chemických směsí                a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
 klasifikovaných jako toxické       o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
 nebo vysoce toxické*)              zákonů, ve znění zákona č. 392/2005Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 s výjimkou speciální ochranné   b) profesní kvalifikace pro činnost asanačníhopracovníka bez fumigantů
 dezinfekce, dezinsekce a           podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 deratizace v potravinářských    c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;
 a zemědělských provozech,
                                 pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci
-   v potravinářských nebo       v potravinářských nebo zemědělských provozech:
 zemědělských provozech,
                                 a) odborná způsobilost podle  § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
-   nebezpečnými chemickými         ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č.267/2015 Sb., nebo
 látkami nebo chemickými směsmi  b) profesní kvalifikace pro činnost asanačníhopracovníka bez fumigantů
 nebo chemickými směsmi,            podle zvláštního právního předpisu**), nebo
 klasifikovanými jako toxické    c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;
 nebo vysoce toxické*)
 s výjimkou speciální ochranné   pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekcia deratizaci
 dezinsekce a deratizace         nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými
 v potravinářských nebo          jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkouspeciální
 zemědělských provozech          ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
                                 zemědělských provozech:
                                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
                                    ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č.267/2015 Sb., nebo
                                 b) profesní kvalifikace pro činnost asanačníhopracovníka
                                    s fumiganty podle zvláštního právního
                                    předpisu**), nebo
                                 c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m)
                                    živnostenského zákona;
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Průvodcovská činnost             a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro   *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská                              horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
                                    nebo                       změně některých zákonů (zákon o uznávání
                                 b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci   výsledků dalšího vzdělávání)
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Vodní záchranářská služba        a) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklado odborné kvalifikaci  *) zákon č. 179/2006 Sb.,
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným     ve znění pozdějších předpisů
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    nebo
                                 b) profesní kvalifikace pro činnost záchranářena volné vodě, nebo
                                    pro činnost mistra plavčího podle zvláštního právního předpisu*)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Technicko - organizační činnost  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany           zaměřeném na požární ochranu, nebo                       ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
                                    ochranu, nebo
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na požární ochranu, nebo
                                 d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
                                    nebo
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    a 2 roky praxe v oboru
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Poskytování služeb v oblasti     a) vysokoškolské vzdělání
bezpečnosti a ochrany zdraví při    v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v   *) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.,
práci                               oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo      a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.,
                                 b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
                                    nebo ochrany zdraví při práci, nebo                       a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti     vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
                                    bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo              zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci   mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným     dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným   při práci), ve znění pozdějších předpisů,
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo                a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,
                                    ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je        o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
                                    živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce    z odborné způsobilosti
                                    nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                                 e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné
                                    způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
Poskytování tělovýchovných       a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru     *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*)    zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo           § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb.,
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou      ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
                                    kulturu, tělovýchovu a sport, nebo                       v souladu s předloženými doklady o odborné
                                 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci   způsobilosti
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    nebo
                                 d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti**) **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování autoškoly            profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe  *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
                                 v oboru                       o získávání a zdokonalování odborné
                       způsobilosti k řízení motorových vozidel
                       a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
                       č. 478/2001 Sb.
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pořádání kurzů k získání         odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
znalostí k výkonu speciální      o ochraně veřejného zdraví a o změně některýchsouvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce  ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb.
a deratizace
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku      a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo        *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu                  zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky    získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                                 nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo            nelékařských zdravotnických povolání a k 
                                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka        výkonu činností souvisejících s poskytováním
                                 nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního       zdravotní péče a o změně některých souvisejících
                                 předpisu**), nebo                       zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
                                 c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy       povoláních), ve znění pozdějších předpisů
                                 podle zvláštního právního předpisu***), nebo                       **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
                                 d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do                 službách, ve znění pozdějších předpisů
                                 zahájení povinné školní docházky podle zvláštního                     ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
                                 právního předpisu****)                       pracovnících a o změně některých zákonů, ve
                       znění pozdějších předpisů
                       ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
                       pozdějších předpisů
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------               službách
Psychologické poradenství        vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě
a diagnostika                    jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
                                 studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Drezúra zvířat                   a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                                    zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                                    lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                                    zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                                    na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                                    praxe v oboru, nebo
                                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                                    chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                                    4 roky praxe v oboru, nebo
                                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                                    zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je         a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře   *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže    podle zvláštního právního předpisu*), nebo                       získávání a uznávání odborné způsobilosti
                                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní    a specializované způsobilosti k výkonu
                                    asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického          zdravotnického povolání lékaře, zubního
                                    asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo              lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
 
                                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
                                    vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci
                                    nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
                                    při kterých je porušována integrita lidské
                                    kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle
                                    zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                                    nebo ministerstvem, do jehož působnosti
                                    patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
                                    kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebojiný
                                    doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých
                                    je porušována integrita lidské kůže, vydaný
                                    zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                                    předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                                            školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
                                    ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                                    v němž je živnost provozována, nebo
                                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
                                    kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
                                    při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný
                                    zařízením akreditovaným podle zvláštních
                                    právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                                    nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                                    v němž je živnost provozována, a 4 roky
                                    praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech,
                                    při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo
                                 f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičkya pro některou        ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
                                    z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže       ve znění pozdějších předpisů
                                    (odborník na permanentní make-up, piercér nebo tatér) podle
                                    zvláštního právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru
                                    kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je
                                    porušována integrita lidské kůže
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Masérské, rekondiční             a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná      *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby                způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
                                    nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*),
                                    nebo                       **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra   č. 125/2005 Sb.
                                    nebo nevidomého a slabozrakého maséra podlezvláštního právního
                                    předpisu**), nebo
                                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                                    rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
 
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
 
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    nebo
                                 e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní            ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
                                    masáž podle zvláštního právního předpisu***);
 
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Provozování solárií              a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře   *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
                                    podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci   č. 125/2005 Sb.
                                    nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
                                    činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních   **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                                    předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,     č. 125/2005 Sb.
                                    mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
                                    patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
                                    asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
                                    ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
                                    biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
                                    technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
                                    inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
                                    zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
                                    a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                                    pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                                    podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                                    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                                    do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                                    nebo
                                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                                    zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o 
                                    rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
                                    pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                                    právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                                    školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                                    působnosti patří odvětví, v němž je živnostprovozována, nebo
                                 d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
                                    doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnoupracovní činnost vydaný
                                    zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
                                    zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
                                    a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehožpůsobnosti patří
                                    odvětví, v němž je živnost provozována, a 1rok praxe v oboru, nebo
 
                                 e) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního    ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
                                    právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru                         ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
 
 
 
 
   Příloha 3
 
   KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 
   (K § 26 a 27)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
   Předmět podnikání      Požadovaná odborná a jiná zvláštní     Podmínky, jejichž splnění se   Orgán státní správy, který se                Poznámka
                          způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2            vyžaduje podle               vyjadřuje k žádosti
                                                                         § 27 odst. 3                     o koncesi
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
           1                               2                                   3                              4                                 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Výroba a úprava         pro výrobu a úpravu kvasného lihu,               pro výrobu a úpravu kvasného      zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o 
kvasného lihu,          konzumního lihu, lihovin a ostatních               lihu, konzumního lihu, lihovin    změně a doplnění zákona
konzumního lihu,        alkoholických nápojů (s výjimkou               a ostatních alkoholických nápojů  č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních     piva, ovocných vín, ostatních vín               (s výjimkou   piva, ovocných vín, podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů    a medoviny a ovocných destilátů               ostatních vín  a medoviny a       ve znění pozdějších předpisů,a
(s výjimkou piva,       získaných pěstitelským pálením)               ovocných destilátů získaných      zákona č. 587/1992 Sb.,
ovocných vín, ostatních a) vysokoškolské vzdělání ve studijním               pěstitelským pálením)             o spotřebních daních, ve znění
vín a medoviny a           programu a studijním oboru zaměřeném               Ministerstvo zemědělství          pozdějších předpisů, (zákon o 
ovocných destilátů         na potravinářskou technologii,                                                 lihu), ve znění pozdějších
získaných pěstitelským     chemii, zemědělství, farmacii,                                                 předpisů
pálením) a prodej          lékařství nebo veterinární
kvasného lihu,             lékařství, nebo
konzumního lihu a       b) vyšší odborné vzdělání v oboru
lihovin                    vzdělání zaměřeném na potravinářskou
                           technologii, chemii, zemědělství,
                           farmacii nebo veterinární lékařství
                           a 3 roky praxe v oboru, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                           na potravinářskou technologii,
                           chemii, zemědělství, nebo v oboru
                           laborant pro farmaceutickou výrobu a
                           3 roky praxe v oboru, nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže a
                           tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
                           jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 3
                           roky praxe v oboru, nebo
                        e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
                           b), c), d) nebo e) živnostenského
                           zákona
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava lihu    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                Ministerstvo průmyslu a obchodu  zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu      programu a studijním oboru zaměřeném                                                 pozdějších předpisů
syntetického               na chemii, nebo
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru
                           vzdělání zaměřeném na chemii a 3
                           roky praxe v oboru, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                           na chemii a 3 roky praxe v oboru,
                           nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže
                           a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 3
                           roky praxe v oboru, nebo
                        e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
                           b), c), d) nebo e) živnostenského
                           zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Výzkum, vývoj, výroba,  pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování  spolehlivost podnikatele nebo   pro výzkum, vývoj, výrobu,      *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování,  výbušnin: vysokoškolské vzdělání        statutárního orgánu nebo členů  ničení, zneškodňování           Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup       ve studijním programu a studijním       statutárního orgánu*)           zpracování, nákup a prodej      další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin       oboru zaměřeném na technické vědy nebo                výbušnin Český báňský úřad      některých funkcí ve státních
a provádění trhacích    technologie;                                                orgánech a organizacích České
prací                                                a Slovenské Federativní
                        pro ničení a zneškodňování výbušnin:                                                Republiky, České republiky
                        oprávnění nebo průkaz pyrotechnika                                                a Slovenské republiky
                        vydané obvodním báňským úřadem a věk
                        nejméně 21 let;                                                **) § 23, 35, 36 zákona
                                                č. 61/1988 Sb., o hornické
                        pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění                                                činnosti, výbušninách a o státní
                        nebo průkaz pyrotechnika nebo                                                báňské správě, ve znění zákona
                        střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů                                                č. 542/1991 Sb.
                        vydané obvodním báňským úřadem nebo
                        oprávnění technického vedoucího
                        odstřelů vydané Českým báňským úřadem;
                        pro provádění trhacích prací:
                        oprávnění nebo průkaz střelmistra
                        vydané obvodním báňským úřadem,
                        nebo oprávnění technického vedoucího
                        odstřelů vydané Českým báňským úřadem*)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Vývoj, výroba, opravy,  pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,      spolehlivost podnikatele nebo   pro vývoj, výrobu, ničení,       *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava,       znehodnocování a ničení zbraní:         statutárního orgánu nebo členů  znehodnocování střeliva          Sb.
nákup, prodej,          a) vysokoškolské vzdělání ve studijním  statutárního orgánu*),          Český úřad pro zkoušení
půjčování, uschovávání,    programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin           zbraní a střeliva                **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování         a ničení    na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**)                                          61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
zbraní a střeliva          3 roky praxe v oboru, nebo           a provádění činností s nimi                                      542/1991 Sb.
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru       musí podnikatelnebo odpovědný
                           vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat                                    ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
                           nebo technologie a 3 roky praxe      odbornou způsobilost                                             znehodnocování střeliva
                           v oboru, nebo                        stanovenou pro obor výzkum,                                      § 17 odst. 3 písm. i) zákona č. 156/2000 Sb.,
                        c) střední vzdělání s maturitní         vývoj, ničení, zneškodňování,                                    o ověřování střelných zbraní a střeliva,
                           zkouškou v oboru vzdělání            zpracování, nákup a prodej                                       ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
                           s technickým zaměřením a 3 roky      výbušnin, a to přiměřeně                                         č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
                           praxe v oboru, nebo                  rozsahu živnostenského                                           ve znění pozdějších předpisů,ve znění
                        d) střední vzdělání s výučním listem    oprávnění                                                 zákona č. 155/2010 Sb. a ve znění zákona
                           v oboru vzdělání puškař nebo                                                 č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
                           nástrojař a 3 roky praxe v oboru,                                                 a zacházení s nimi a o změně některých
                           nebo                                                 zákonů (zákon o pyrotechnice)
                        e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže
                           a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 4
                           roky praxe v oboru;
 
                        pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
                        a uschovávání zbraní a střeliva:
                        a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
                           programu a studijním oboru zaměřeném
                           na ekonomii, vojenství, policii,
                           technické vědy nebo technologie a 1
                           rok praxe v oboru, nebo
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru
                           vzdělání zaměřeném na ekonomii,
                           vojenství, policii, technické vědy
                           nebo technologie a 2 roky praxe v 
                           oboru, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou v oboru vzdělání
                           s technickým, ekonomickým, vojenským
                           nebo policejním zaměřením a 2 roky
                           praxe v oboru, nebo
                        d) střední vzdělání s výučním listem v 
                           oboru vzdělání prodavač se
                           specializací na zbraně a střelivo
                           nebo v příbuzném oboru a 3 roky
                           praxe v obchodní činnosti se
                           zbraněmi a střelivem, nebo
                        e) střední vzdělání s výučním listem
                           v oboru vzdělání puškař nebo
                           nástrojař a 3 roky praxe v oboru
                           a nebo 1 rok praxe v obchodní
                           činnosti se zbraněmi a střelivem,
                           nebo
                        f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže
                           a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 4
                           roky praxe v oboru;
 
                        pro výrobu, opravy, úpravy,
                        znehodnocování a ničení střeliva:
                        odborná způsobilost stanovená pro
                        vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
                        znehodnocování a ničení zbraní,
                        oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
                        věk nejméně 21 let;
 
                        pro vývoj střeliva:
                        vysokoškolské vzdělání ve studijním
                        programu a studijním oboru zaměřeném
                        na technické vědy nebo technologie,
                        studijní obor teorie a technologie
                        výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Nákup a prodej,         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním  bezúhonnost všech zaměstnanců   souhlas krajského ředitelství    § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj,          programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona             Policie České republiky          o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy,    na technické vědy, ekonomii,         č. 455/1991 Sb., ve znění                                        věcmi využitelnými k obrannýma
uschovávání,               vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 155/2010 Sb.)                                          bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava,      21 let, nebo                                                 České republiky a o změně
 
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                                 některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního             vzdělání zaměřeném na technické                                                 o nakládání s bezpečnostním
materiálu                  vědy, ekonomii, vojenství nebo                                                 materiálem)
                           policii a věk nejméně 21 let, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou nebo výučním listem v oboru
                           vzdělání s technickým, ekonomickým,
                           vojenským nebo policejním zaměřením
                           a věk nejméně 21 let, nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže a
                           tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
                           jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a l
                           rok praxe v oboru a věk nejméně 21
                           let
-------------------------------         --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a zpracování     pro výrobu a zpracování paliv a maziv:                pro distribuci                 Zákon č. 311/2006 Sb.,
paliv a maziv a         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                pohonných hmot                 o pohonných hmotách
distribuce                 programu a studijním oboru                celní úřad                     a čerpacích stanicích
pohonných hmot             zaměřeném na chemii a                                               pohonných hmot
                           1 rok praxe v oboru, nebo                                               a o změně některých
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                               souvisejících
                           vzdělání zaměřeném na chemii                                               zákonů (zákon
                           a 3 roky praxe v oboru, nebo                                               o pohonných
                        c) střední vzdělání s maturitní zkouškou                                               hmotách), ve znění
                           v oboru vzdělání zaměřeném                                               pozdějších předpisů
                           na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci
                           pro příslušnou pracovní činnost
                           vydaný zařízením akreditovaným
                           podle zvláštních právních předpisů,
                           nebo zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže a
                           tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,                                               *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
                           v němž je živnost provozována,
                           a 4 roky praxe v oboru, nebo
                        e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro
                           obsluhu zařízení podle zvláštního právního
                           předpisu*) a 4 roky praxe v oboru
                        f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
                           b), c), d) nebo e) živnostenského zákona
 
                        pro distribuci pohonných hmot:
                        a) vysokoškolské vzdělání a
                           1 rok praxe v oboru, nebo
                        b) vyšší odborné vzdělání a
                           2 roky praxe v oboru, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
                        d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Výroba tepelné energie  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním  fyzická nebo právnická osoba,   Státní energetická               *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné           programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese    inspekce                         o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající     na technické vědy a 3 roky praxe v   a není držitelem licence                                         státní správy v energetických
licenci*) realizovaná      oboru, nebo                          na výrobu tepelné energie                                        odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné       b) vyšší odborné vzdělání v oboru       a licence na rozvod tepelné                                      zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným     vzdělání s technickým zaměřením      energie,*) musíprokázat, že                                     znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje     a 6 roků praxe v oboru, nebo         má technické předpoklady
nad 50 kW               c) střední vzdělání s maturitní         k zajištění výkonu koncesované                                   **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
                           zkouškou v oboru vzdělání            činnosti,**) a že touto                                          o podrobnostech udělování licencí
                           s technickým zaměřením a 6 roků      činností nedojde k ohrožení                                      pro podnikání v energetických
                           praxe v oboru;                       života a činnosti osob,                                          odvětvích
                                                                majetku či zájmu na ochranu
                        u zdrojů tepelné energie do             životního prostředí. Fyzická
                        instalovaného výkonu 1 MW včetně a      nebo právnická osoba, která
                        samostatného rozvodného zařízení        žádá o udělení koncese, musí
                        tepelné energie s instalovaným výkonem  mít uzavřeno pojištění
                        do 1 MW včetně postačuje:               odpovědnosti.
                        a) střední vzdělání s výučním listem v 
                           oboru vzdělání s technickým
                           zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
                           nebo
                        b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           provozování malých energetických
                           zdrojů vydaný zařízením
                           akreditovaným podle zvláštních
                           právních předpisů, zařízením
                           akreditovaným Ministerstvem
                           školství, mládeže a tělovýchovy,
                           nebo ministerstvem, do jehož
                           působnosti patří odvětví, v němž je
                           živnost provozována
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Silniční motorová       odborná způsobilost podle                    dopravní úřad               zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava                 § 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční                                                dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní              motorové dopravy nákladní provozované                                                Nařízení Evropského parlamentua Rady
  provozovaná vozidly   vozidly nebo jízdními soupravami o                                                (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října
  nebo jízdními         největší povolené hmotnosti přesahující                                                2009, kterým se zavádějí společná
  soupravami o největší 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě                                                pravidla týkající se závaznýchpodmínek
  povolené hmotnosti    zvířat nebo věcí, a osobní provozované                                                pro výkon povolání podnikatele
  přesahující 3,5       vozidly určenými pro přepravu více než                                                v silniční dopravě a zrušuje se
  tuny, jsou-li         9 osob včetně řidiče                                                směrnice Rady 96/26/ES
  určeny k přepravě
  zvířat nebo věcí,
 
- osobní provozovaná
  vozidly určenými
  pro přepravu více
  než 9 osob včetně
  řidiče,
 
- nákladní
  provozovaná vozidly
  nebo jízdními
  soupravami o největší
  povolené hmotnosti
  nepřesahující 3,5
  tuny, jsou-li určeny
  k přepravě zvířat
  nebo věcí,
 
- osobní provozovaná
  vozidly určenými pro
  přepravu nejvýše 9 osob
  včetně řidiče
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní      § 33a zákona č. 114/1995 Sb.,                Ministerstvo dopravy            zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava                 o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona                                                o vnitrozemské plavbě, ve znění
                        č. 358/1999 Sb.                                                pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Kontrolní testování     a) minimálně střední vzdělání           schválení provozovny            Ústřední kontrolní a zkušební   § 65 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
profesionálních zařízení   s maturitní zkouškou v oboru                ústav zemědělský                o rostlinolékařské péči
pro aplikaci přípravků     zaměřeném na rostlinolékařství,                                                a o změně některých souvisejících
                           ochranu rostlin, pěstitelství,                                                zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
                           zahradnictví, chmelařství,
                           vinohradnictví, lesnictví,
                           zemědělskou nebo lesnickou techniku,
                           nebo obecné zemědělství a 3 roky
                           praxe v obsluze a seřizování zařízení
                           pro aplikaci přípravků, nebo
                        b) minimálně střední vzdělání
                           s maturitní zkouškou a 4 roky
                           praxe v obsluze a seřizování
                           zařízení pro aplikaci přípravků
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění               oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez  spolehlivost podnikatele nebo                                    *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického         rozlišení druhu pyrotechnického         statutárního orgánu nebo členů                                   č. 451/1991 Sb.
průzkumu                oprávnění a věk nejméně 21 let          statutárního orgánu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění veřejných     pro provádění veřejných dražeb                Ministerstvo pro místní rozvoj  § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb                  dobrovolných:                                                o veřejných dražbách, ve znění
-   dobrovolných        a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                                zákona č. 315/2006 Sb.
-   nedobrovolných         praxe v dražební nebo realitní
                           činnosti, nebo
                        b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
                           praxe v dražební nebo realitní
                           činnosti, nebo
                        c) střední vzdělání a 5 let praxe
                           v dražební nebo realitní činnosti,
                           nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže a
                           tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
                           jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 9
                           let praxe v dražební nebo realitní
                           činnosti, nebo
                        e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
                           k), l) nebo m) živnostenského
                           zákona;
 
                        pro provádění veřejných dražeb
                        nedobrovolných:
                        a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
                           praxe v dražební nebo realitní
                           činnosti, nebo
                        b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
                           praxe v dražební nebo realitní
                           činnosti, nebo
                        c) střední vzdělání a 6 let praxe
                           v dražební nebo realitní činnosti,
                           nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže
                           a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 10
                           let praxe v dražební nebo realitní
                           činnosti, nebo
                        e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
                           k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování cestovní    a) vysokoškolské vzdělání ve               Ministerstvo pro místní          *) zákon č. 179/2006 Sb., o 
kanceláře                  studijním programu a studijním oboru               rozvoj**)                        ověřování a uznávání výsledků
                           zaměřeném na cestovní ruch, nebo                                                dalšího vzdělávání a o změně
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                                některých zákonů(zákon o uznávání
                           vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,                                                výsledků dalšího vzdělávání)
                           nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní                                                **) zákon č. 159/1999 Sb.,
                           zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném                                                o některých podmínkách podnikání
                           na cestovní ruch, nebo                                                v oblasti cestovního ruchu
                        d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                                a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
                           praxe v oboru, nebo                                                občanský zákoník, ve znění
                        e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky                                                pozdějších předpisů, a zákona č.
                           praxe v oboru, nebo                                                455/1991 Sb., o živnostenském
                        f) střední vzdělání s maturitní                                                podnikání (živnostenský zákon),
                           zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo                                                 ve znění pozdějších předpisů
                        g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže
                           a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 6
                           let praxe v oboru, nebo
 
                        h) doklad o profesní kvalifikaci pro
                           provozování cestovní kanceláře podle
                           zvláštního právního předpisu*) a 2
                           roky praxe v oboru
                        i) doklady podle § 7 odst. 5
                           písm. b),c), f), g), h) nebo i)
                           živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
 
Ostraha majetku a osob  a) vysokoškolské vzdělání, nebo         spolehlivost podnikatele,                                        *) zákon č. 179/2006 Sb.,
                        b) vyšší odborné vzdělání právnického,  statutárního orgánu nebo                                          ve znění pozdějších předpisů,
                        bezpečnostního nebo obdobného           členů statutárního                       -                       **) § 1 odst. 5 zákona
                        zaměření, nebo                          orgánu**) a bezúhonnost                  -                       č. 451/1991 Sb.
                        c) střední vzdělání s maturitní         všech osob, které pro                    -
                        zkouškou v oboru bezpečnostním          podnikatele předmětnou                   -
                        nebo právním a 3 roky praxe             činnost vykonávají                       -
                        v oboru, nebo                           (§ 6 odst. 2 zákona                      -
                        d) střední vzdělání s maturitní          č. 455/1991 Sb.,                        -
                        zkouškou, 3 roky praxe v oboru           ve znění zákona č.                      -
                        a osvědčení o rekvalifikaci              155/2010 Sb.)                         -
                        nebo jiný doklad o odborné                   -
                        kvalifikaci pro příslušnou pracovní                      -
                        činnost vydaný zařízením                     -
                        akreditovaným podle zvláštních                         -
                        právních předpisů, zařízením                  -
                        akreditovaným Ministerstvem školství,                         -
                        mládeže a tělovýchovy, nebo                         -
                        ministerstvem, do jehož                 -
                        působnosti patří odvětví, v němž                    -
                        je živnost provozována, nebo                         -
                        e) střední vzdělání s maturitní                         -
                        zkouškou, 3 roky praxe v oboru a                         -
                        profesní kvalifikace pro činnost                         -
                        strážný podle zvláštního právního                         -
                        předpisu*)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Služby soukromých       a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok       spolehlivost podnikatele,                -                       *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů               praxe v oboru, nebo                     statutárního orgánu nebo                 -                       ve znění pozdějších předpisů
                        b) vyšší odborné vzdělání               členů statutárního orgánu**)             -                       **) § 1 odst. 5 zákona
                        právnického, bezpečnostního             a bezúhonnost všech osob,                -                       č. 451/1991 Sb.
                        nebo obdobného zaměření a               které pro podnikatele                    -
                        1 rok praxe v oboru, nebo               předmětnou činnost                       -
                        nebo právním a 3 roky praxe, nebo       vykonávají                         -
                        c) střední vzdělání s maturitní         (§ 6 odst. 2 zákona                      -
                        zkouškou v oboru bezpečnostním          č. 455/1991 Sb.,                         -
                        nebo právním a 3 roky praxe             ve znění zákonač.                       -
                        v oboru, nebo                           155/2010 Sb.)                         -
                        d) střední vzdělání s maturitní                         -
                        zkouškou, 3 roky praxe v oboru                         -
                        a osvědčení o rekvalifikaci nebo                         -
                        jiný doklad o odborné kvalifikaci                         -
                        pro příslušnou pracovní činnost                         -
                        vydaný zařízením akreditovaným                         -
                        podle zvláštních právních předpisů,                         -
                        zařízením akreditovaným Ministerstvem                         -
                        školství, mládeže a tělovýchovy, nebo                         -
                        ministerstvem, do jehož působnosti                         -
                        patří odvětví, v němž je živnost                         -
                        provozována, nebo                         -
                        e) střední vzdělání s maturitní                         -
                        zkouškou, 3 roky praxe v oboru                         -
                        a profesní kvalifikace pro činnost                         -
                        detektiv koncipient podle zvláštního                         -
                        právního předpisu*)                         -
 
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním  bezúhonnost všech osob,
služeb k ochraně           programu a studijním oboru zaměřeném které pro podnikatele
majetku a osob             na strojírenství, elektrotechniku,   předmětnou činnost vykonávají
                           telekomunikace nebo výpočetní        (§ 6 odst. 2 zákona č.
                           techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb.,  ve znění
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru       zákona č. 155/2010 Sb.)
 
                           vzdělání zaměřeném na strojírenství,
                           elektrotechniku, telekomunikace nebo
                           výpočetní techniku a 2 roky praxe
                           v oboru, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                           na strojírenství, elektrotechniku,
                           telekomunikace nebo výpočetní
                           techniku a 2 roky praxe v oboru,
                           nebo
                        d) střední vzdělání s výučním listem
                           v oboru vzdělání zaměřeném na
                           strojírenství, elektrotechniku,
                           telekomunikace nebo výpočetní
                           techniku a 3 roky praxe v oboru,
                           nebo
                        e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže
                           a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                           do jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 4
                           roky praxe v oboru
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vedení spisovny         a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok       schválení provozovny a          Státní oblastní archiv           § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.,
                           praxe v administrativě, nebo         bezúhonnost všech zaměstnanců   příslušný podle místa            o archivnictví a spisové
                        b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky      (§ 6 odst. 2                provozovny                       službě a o změně některých zákonů
                           praxe v administrativě, nebo         zákona č. 455/1991 Sb.,
 
 
 
                        c) střední vzdělání s maturitní         ve znění zákonač. 155/2010
 
                           zkouškou a 3 roky praxe              Sb.)
                           v administrativě, nebo
                        d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                           doklad o odborné kvalifikaci pro
                           příslušnou pracovní činnost vydaný
                           zařízením akreditovaným podle
                           zvláštních právních předpisů,
                           zařízením akreditovaným
                           Ministerstvem školství, mládeže a
                           tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
                           jehož působnosti patří odvětví,
                           v němž je živnost provozována, a 4
                           roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování střelnic    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním  spolehlivost podnikatele nebo                                    *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve        programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů                                   č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní          na vojenství, policii nebo tělesnou  statutárního orgánu*)
                           kulturu, tělovýchovu a sport a 2
                           roky praxe v řízení střeleb nebo
                           provozování střelnic, nebo
                        b) vyšší odborné vzdělání v oboru
                           vzdělání zaměřeném na vojenství,
                           policii nebo tělesnou kulturu,
                           tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v 
                           řízení střeleb nebo provozování
                           střelnic, nebo
                        c) střední vzdělání s maturitní
                           zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                           na vojenství nebo policii a 2 roky
                           praxe v řízení střeleb nebo
                           provozování střelnic, nebo
                        d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
                           střeleb a 3 roky praxe v řízení
                           střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
Provozování pohřební    § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                krajské hygienické               § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
služby                  pohřebnictví a o změně některých                stanice                          o pohřebnictví a o změně
                        zákonů                                                 některých zákonů, ve znění zákona
                                                 č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provádění balzamace     § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                krajské hygienické stanice       § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
a konzervace            pohřebnictví a o změně některých                                                 o pohřebnictví a o změně
                        zákonů                                                 některých zákonů, ve znění zákona
                                                 č. 320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Provozování krematoria  § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                krajské hygienické stanice       § 13 odst. 4 zákona
                        pohřebnictví a o změně některých                                                 č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
                        zákonů,                                                 a o změně některých zákonů, ve
                        ve znění zákona č. 67/2006 Sb.                                                 znění zákona č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
 
   Příloha 4
 
   ŽIVNOST VOLNÁ
 
   (K § 25 odst. 2)
 
   Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
   živnostenského zákona
 
   Obory činností náležející do živnosti volné
 
   1.  Poskytování  služeb  pro  zemědělství,  zahradnictví, rybníkářství,
   lesnictví a myslivost
 
   2.   Činnost   odborného   lesního  hospodáře  a  vyhotovování  lesních
   hospodářských plánů a osnov
 
   3.  Diagnostická,  zkušební  a  poradenská  činnost v ochraně rostlin a
   ošetřování   rostlin,   rostlinných  produktů,  objektů  a  půdy  proti
   škodlivým  organismům  přípravky  na  ochranu  rostlin  nebo biocidními
   přípravky
 
   4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 
   5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 
   6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 
   7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 
   8. Pěstitelské pálení
 
   9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 
   10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 
   11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 
   12.   Zpracování  dřeva,  výroba  dřevěných,  korkových,  proutěných  a
   slaměných výrobků
 
   13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 
   14.  Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací
   práce
 
   15.  Výroba,  rozmnožování,  distribuce,  prodej,  pronájem zvukových a
   zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 
   16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 
   17.  Výroba  chemických  látek  a  chemických  směsí  nebo  předmětů  a
   kosmetických přípravků
 
   18. Výroba hnojiv
 
   19. Výroba plastových a pryžových výrobků
 
   20. Výroba a zpracování skla
 
   21.  Výroba  stavebních  hmot,  porcelánových,  keramických a sádrových
   výrobků
 
   22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 
   23. Broušení technického a šperkového kamene
 
   24.  Výroba  a  hutní  zpracování  železa, drahých a neželezných kovů a
   jejich slitin
 
   25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 
   26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 
   27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 
   28.    Výroba    měřicích,   zkušebních,   navigačních,   optických   a
   fotografických přístrojů a zařízení
 
   29.  Výroba  elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a
   opravy   elektrických   strojů,  přístrojů  a  elektronických  zařízení
   pracujících na malém napětí
 
   30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 
   31. Výroba strojů a zařízení
 
   32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 
   33. Stavba a výroba plavidel
 
   34.  Výroba,  vývoj,  projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy,
   modifikace   a  konstrukční  změny  letadel,  motorů  letadel,  vrtulí,
   letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 
   35.  Výroba  drážních  hnacích  vozidel  a  drážních  vozidel  na dráze
   tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 
   36.  Výroba  jízdních  kol,  vozíků  pro invalidy a jiných nemotorových
   dopravních prostředků
 
   37. Výroba a opravy čalounických výrobků
 
   38.  Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských
   kočárků
 
   39. Výroba zdravotnických prostředků
 
   40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 
   41.  Výroba  školních  a  kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru,
   výroba   bižuterie,   kartáčnického   a  konfekčního  zboží,  deštníků,
   upomínkových předmětů
 
   42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 
   43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 
   44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 
   45.  Přípravné  a  dokončovací  stavební práce, specializované stavební
   činnosti
 
   46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
 
   47. Zprostředkování obchodu a služeb
 
   48. Velkoobchod a maloobchod
 
   49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 
   50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 
   51.  Potrubní  a  pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové
   dopravy)
 
   52.  Skladování,  balení  zboží,  manipulace  s  nákladem  a  technické
   činnosti v dopravě
 
   53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 
   54.
 
   zrušen
 
   55. Ubytovací služby
 
   56.   Poskytování   software,   poradenství   v   oblasti  informačních
   technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové
   portály
 
   57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 
   58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 
   59. Pronájem a půjčování věcí movitých
 
   60.  Poradenská  a  konzultační  činnost, zpracování odborných studií a
   posudků
 
   61. Projektování pozemkových úprav
 
   62.  Příprava  a  vypracování technických návrhů, grafické a kresličské
   práce
 
   63. Projektování elektrických zařízení
 
   64.  Výzkum  a  vývoj  v  oblasti  přírodních  a  technických  věd nebo
   společenských věd
 
   65. Testování, měření, analýzy a kontroly
 
   66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 
   67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 
   68. Fotografické služby
 
   69. Překladatelská a tlumočnická činnost
 
   70.  Služby  v  oblasti  administrativní  správy  a  služby organizačně
   hospodářské povahy
 
   71.  Provozování  cestovní  agentury  a  průvodcovská činnost v oblasti
   cestovního ruchu
 
   72.  Mimoškolní  výchova  a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
   lektorské činnosti
 
   73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
   pořádání  kulturních  produkcí,  zábav,  výstav,  veletrhů,  přehlídek,
   prodejních a obdobných akcí
 
   74.  Provozování  tělovýchovných  a sportovních zařízení a organizování
   sportovní činnosti
 
   75.  Praní  pro  domácnost,  žehlení,  opravy  a údržba oděvů, bytového
   textilu a osobního zboží
 
   76. Poskytování technických služeb
 
   77.  Opravy  a  údržba potřeb pro domácnost, př edmětů kulturní povahy,
   výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 
   78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 
   79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 
   80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 
   Příloha 5
 
   Seznam  živností,  jejichž  výkon  je podnikatel povinen zajistit pouze
   fyzickými   osobami   splňujícími   odbornou   způsobilost,  a  odborné
   způsobilosti pro výkon těchto činností
 
   (K § 7 odst. 6)
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
         Živnost                        Požadovaná odborná způsobilost                  Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
            1                                         2                     3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.,
pro zájmové chovy             studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a   kterou se stanoví náležitosti
                              hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo    žádosti o akreditaci vzdělávacího
                           b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném     programu, organizace vzdělávání
                              na chovatelství zvířat, zootechniku nebo     v rekvalifikačním zařízení a způsob
                              veterinářství,     jeho ukončení
 
                              nebo     **) zákon č. 18/2004 Sb.,
                           c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     o uznávání odborné kvalifikace a
                              vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
                              nebo veterinářství, nebo     příslušníků členských států
                           d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání     Evropské unie a o změně některých
                              zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku,     zákonů (zákon o uznávání odborné
                              nebo     kvalifikace), ve znění pozdějších
                           e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     předpisů
                              odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                              předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                              školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
                              jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                              provozována, nebo
                           f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
                              v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)
                              nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
                           g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
                              zvláštního právního předpisu**), nebo
                           h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
                              zákona
------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Oční optika                a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
                              optometristy podle zvláštního právního předpisu*),
                              nebo
                           b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný
                              oční optik nebo diplomovaný oční
                              technik, nebo
                           c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru        *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
                              vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo        a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
                           d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné      zdravotnických povolání a k výkonu činností
                              kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost        souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
                              vydaný zařízením akreditovaným podle        některých zákonů (zákon o nelékařských
                              zvláštních právních předpisů, nebo zařízením        zdravotnických povoláních),
                              akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže        ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
                              a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                              působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                              nebo
                           e) profesní kvalifikace pro činnost optika pro brýlovou      **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších
                              techniku podle zvláštního právního předpisu**),        předpisů
                              nebo
                           f) doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém
                              postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
                              v pracovněprávním vztahu
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Průvodcovská činnost       a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní
horská                        kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle      *) zákon č. 179/2006 Sb., o 
 
                              zvláštního právního předpisu*), nebo       ověřování a uznávání výsledků
                           b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad  o       dalšího vzdělávání a o změně
                              odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost      některých zákonů (zákon
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
                              předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem     vzdělávání)
                              školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                              do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost     **) vyhláška č. 176/2009 Sb.
 
                              provozována, nebo
                           c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru       ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                              v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)       pozdějších předpisů
                              nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
                           d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
                              zvláštního právního předpisu***)
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Vodní záchranářská služba  a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
 
                              odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních     **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o 
                              právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným     báňské záchranné službě, ve znění
                              Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo    vyhlášky č. 87/2006 Sb.
                              ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                              v němž je živnost provozována, nebo     ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                           b) doklad o specializaci báňský záchranář**) - potápěč,   pozdějších předpisů
                              nebo
                           c) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné   ****) zákon č. 179/2006 Sb.,
                              vodě, nebo pro činnost mistra plavčího podle     ve znění pozdějších předpisů
                              zvláštního právního předpisu****), nebo
                           d) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
                              postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
                              v pracovněprávním vztahu, nebo
                           e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
                              právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném    *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
 
a sportovních služeb          na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
v oblasti ...              b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                              studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu,    pozdějších předpisů
                              tělovýchovu a sport, nebo
                           c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o 
                              odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                              předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                              školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                              do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                              provozována, nebo
                           d)  doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
                              institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
                              instituce tělovýchovných svazů), nebo
                           e) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné ***) zákon č. 179/2006         Sb.,
                              činnosti podle zvláštního právního předpisu***), nebo   ve znění pozdějších předpisů
                           f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
                              v nezávislém postavení
                              (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním
                              vztahu, nebo
                           g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
                              zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Péče o dítě do tří let     a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné     *) zákon č. 96/2004 Sb., o 
věku v denním režimu          sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
                              nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo     způsobilosti k výkonu nelékařských
                              všeobecného sanitáře podle zvláštního právního     zdravotnických povolání a k výkonu
                              předpisu,*), nebo     činností souvisejících
                           b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního     s poskytováním zdravotní péče
                              pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách     a o změně některých souvisejících
                              podle zvláštního právního předpisu**), nebo     zákonů (zákon o nelékařských
                           c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele     zdravotnických povoláních), ve
                              mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), znění pozdějších předpisů
                              nebo     **) zákon č. 108/2006 Sb., o 
                           d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do     sociálních službách, ve znění
                              zahájení povinné školní docházky podle zvláštního     pozdějších předpisů
                              právního předpisu****), nebo     ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
                           e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru     pracovnících a o změně některých zákonů, ve
                              v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)     znění pozdějších  předpisů
                               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo     ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
                           f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle     *****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                              zvláštního právního předpisu***)     pozdějších předpisů
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je   a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo     *) zákon č. 95/2004 Sb., o 
porušována                    zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*),   podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže         nebo     odborné způsobilosti
                           b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné     a specializované způsobilosti k 
                              sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře  výkonu zdravotnického povolání
                              nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního     lékaře, zubního lékaře
                              právního předpisu**), nebo     a farmaceuta, ve znění zákona č.
 
                           c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     125/2005 Sb.
                              vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***)
                              nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro     **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
                              činnosti, při kterých je porušována integrita lidské   zákona č. 125/2005 Sb.
                              kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                              právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným     ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
                              Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
                              nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří     ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
                              odvětví, v němž je živnost provozována, nebo     znění pozdějších předpisů
                           d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
                              kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
                              jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
                              při kterých je porušována integrita lidské kůže,
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                              právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                              Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                              nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                              v němž je živnost provozována, nebo
                           e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
                              o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
                              při kterých je porušována integrita lidské kůže,
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                              právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                              Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                              nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
                              odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                           f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro       *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
                              některou z činností, při kterých je porušována integrita ve znění pozdějších předpisů"
                              lidské kůže (odborník na permanentní make-up, piercér
                              nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu*****), nebo
                           g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
                              právního předpisu****)
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Masérské, rekondiční       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a    *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby          specializovaná způsobilost v oboru specializace    zákona č. 125/2005 Sb.
                              rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné
                              lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
                           b) odborná způsobilost k výkonu povolání    zákona č. 125/2005 Sb.
                              fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého
 
                              a slabozrakého maséra podle zvláštního právního    ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
                              předpisu**), nebo
                           c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
                              studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného   znění pozdějších předpisů
                              zaměření, nebo
                           d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad    *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
                              o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní    ve znění pozdějších předpisů
                              činnost
 
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                              předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                              školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
                              do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                              provozována, nebo
 
                           e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní
                              masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo
                           f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
                              zvláštního právního předpisu****)
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Provozování solárií        a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
 
                              o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                              právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným     pozdějších předpisů
                              Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
                              ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                              v němž je živnost provozována, nebo
                           b) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária     ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
                              podle zvláštního právního předpisu***), nebo     ve znění pozdějších předpisů
                           c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
                              postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
                              v pracovněprávním vztahu, nebo
                           d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
                              právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Kosmetické služby          a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
 
                              kosmetička, nebo
                           b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                              vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy  pozdějších předpisů
                              v příslušném oboru, nebo
                           c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
                              nebo
                           d) vysokoškolské vzdělání         v příslušné oblasti studijního
                              programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
                              živnosti, nebo
                           e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o 
                              odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                              právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                              Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
                              ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                              v němž je živnost provozována, nebo
                           f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky podle    ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
                              zvláštního právního předpisu ***), nebo    ve znění pozdějších předpisů
                           g) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
                              postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
                              v pracovněprávním vztahu, nebo
                           h) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
                              právního předpisu**), nebo
                           i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
                              zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Pedikúra, manikúra         a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
 
                              kosmetička, nebo
                           b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                              vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy  pozdějších předpisů
                              v příslušném oboru, nebo
                           c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
                              nebo
                           d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
                              studijního programu a studijního oboru zaměřeném
                              na oblast živnosti, nebo
                           e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o 
                              odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
                              vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                              předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                              školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                              do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                              provozována, nebo
                           f) profesní kvalifikace pro činnost pedikérka a nehtová   ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
                              designérka nebo manikérka a nehtová designérka podle   ve znění pozdějších předpisů
                              zvláštního právního předpisu ***), nebo
                           g) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
                              v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)
                              nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
                           h) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
                              zvláštního právního předpisu**), nebo
                           i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
                              zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
Ostraha majetku a osob     a) vysokoškolské vzdělání, nebo       *) zákon č. 179/2006 Sb.,
                           b) vyšší odborné vzdělání právnického,       ve znění pozdějších předpisů,
                              bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
                           c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru       **) zákon č. 18/2004 Sb.,
                              bezpečnostním nebo právním, nebo       ve znění pozdějších předpisů,
                           d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a
                              osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
                              o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
                              činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
                              zvláštních právních předpisů, zařízením
                              akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a
                              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                              působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                              provozována, nebo
                           e) profesní kvalifikace pro činnost strážný
                              podle zvláštního právního předpisu*), nebo
                           f) doklad o uznání odborné kvalifikace
                              podle zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Služby soukromých          a) vysokoškolské vzdělání, nebo       *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů                  b) vyšší odborné vzdělání právnického,        ve znění pozdějších předpisů,
                              bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
                           c) střední vzdělání s maturitní zkouškou       **) zákon č. 18/2004 Sb.,
                              v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo       ve znění pozdějších předpisů
                           d) střední vzdělání s maturitní zkouškou       ostrahy a služby
                              a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
                              o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
                              činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
                              zvláštních právních předpisů, zařízením
                              akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
                              a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                              působnosti patří odvětví, v němž je živnost
                              provozována, nebo
                           e) profesní kvalifikace pro činnost detektiv
                              koncipient         podle zvláštního právního
                               předpisu*), nebo
                           f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
                              zvláštního právního předpisu**)
 
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
 
   Vybraná ustanovení novel
 
   Čl.III zákona č. 286/1995 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Provozování  živnosti  na základě živnostenského oprávnění, o jehož
   vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a
   jeho zánik se řídí tímto zákonem.
 
   2.  Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo
   koncesní  listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen,
   pokud  tento  zákon  vyžaduje  pro  získání  živnostenského oprávnění a
   provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených
   dosavadní  právní  úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7,
   doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle
   sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To
   neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů,
   které  podnikatel  předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo
   jedná-li  se  o  živnost  řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad
   vyzve  podnikatele  k doložení splnění podmínek provozování živnosti do
   šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
 
   3.  Zjistí-li  živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou
   splněny,  rozhodne  o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny.
   Došlo-li   ze   zákona   ke   změně   ohlašovací  živnosti  na  živnost
   koncesovanou,  místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li
   ze  zákona  ke  změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo
   rozhodnutí  o  změně  vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu
   živnostenského  úřadu  nedoloží  splnění podmínek provozování živnosti,
   jedná  se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek
   z    dokladů   předložených   podnikatelem   živnostenskému   úřadu   v 
   předcházejících  řízeních,  vydá  živnostenský úřad rozhodnutí o změně,
   živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode
   dne účinnosti tohoto zákona.
 
   4.  Živnostenské  oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není
   živností,  zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto
   zákona,  pokud  zvláštní  zákon  nestanoví  jinak; v téže lhůtě pozbývá
   platnosti  i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti,
   která  je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby
   pokračovat  po  dobu  jednoho  roku  ode dne účinnosti tohoto zákona na
   základě  oprávnění  k  podnikatelské  činnosti, které získaly před jeho
   účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě
   lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.
 
   5.  Ohlášení  živnosti  a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti
   tohoto  zákona,  o  kterých  nebylo  ke  dni  účinnosti  tohoto  zákona
   pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o 
   uložení  pokuty,  o  zrušení  živnostenského  oprávnění,  o pozastavení
   provozování  živnosti  a  o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých
   nebylo  přede  dnem  účinnosti  tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se
   dokončí  podle dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení
   právní úprava tohoto zákona příznivější.
 
   6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla
   živností  volnou  a  která  byla  provozována na základě živnostenského
   listu,  o  jehož  vydání  bylo  rozhodnuto  přede dnem účinnosti tohoto
   zákona,   se  nepožaduje  šest  let  splnění  zvláštních  podmínek  pro
   provozování živnosti podle tohoto zákona.
 
   7.  Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která
   provozuje  ode  dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční
   osoby,  může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po
   dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění,
   které  získala  před  jeho  účinností.  Pokud  v  této  lhůtě  nedoloží
   živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto
   zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.
 
   8.  Odpovědný  zástupce  musí  splnit znalost českého jazyka podle § 11
   odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.
 
   9.  Úkony  provedené  podle  přechodných  ustanovení tohoto zákona jsou
   osvobozeny od správních poplatků.
 
   Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb.
 
   1.  Živnostenská  oprávnění,  která vznikla přede dnem účinnosti tohoto
   zákona  zůstávají  zachována,  pokud  dále  není stanoveno jinak. Právo
   pozůstalého  manžela  pokračovat v provozování živnosti podle předchozí
   právní  úpravy,  získané  přede  dnem  účinnosti tohoto zákona, zůstává
   zachováno.
 
   2.  Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu
   1  a jeho zánik se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému
   vzniklo  živnostenské  oprávnění  přede dnem účinnosti tohoto zákona se
   posuzuje  podle  dosavadní  právní  úpravy;  to  neplatí,  jestliže byl
   podnikatel  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin po účinnosti tohoto
   zákona.
 
   3.  Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací
   živnost vázanou nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické
   osoby  oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které
   získaly   před   účinností   tohoto   zákona,  v  provozování  živnosti
   pokračovat.  Ve  lhůtě  1  roku  ode  dne  účinnosti tohoto zákona jsou
   povinny  doložit  příslušnému  živnostenskému úřadu doklady prokazující
   splnění  zvláštních  podmínek  provozování  živnosti  stanovených tímto
   zákonem,   nemá-li   živnostenský  úřad  tyto  doklady  k  dispozici  z 
   předchozích řízení.
 
   4.  Předloží-li  osoby  uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o 
   splnění  zvláštních  podmínek  provozování  živnosti, živnostenský úřad
   vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, do nichž budou promítnuty
   změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje přiměřeně podle §
   52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese,
   živnostenský  úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě
   stanovené  v  bodě  3  nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek
   provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
 
   5.  Došlo-li  ze  zákona  ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost
   ohlašovací  řemeslnou,  mohou  právnické  a  fyzické  osoby oprávněné k 
   podnikání  na  základě  živnostenského  oprávnění,  které  získaly před
   účinností  tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1
   roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému
   úřadu  údaje  potřebné  k  vydání  průkazu živnostenského oprávnění pro
   řemeslnou  živnost  podle  nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto
   povinnost  ve  stanovené  lhůtě,  není  povinen dokládat živnostenskému
   úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá
   živnostenský  list.  Nesplní-li  podnikatel povinnost podle věty druhé,
   živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.
 
   6.   Došlo-li   tímto   zákonem  pouze  ke  změně  názvu  živnosti,  je
   živnostenský  úřad  povinen  ve  lhůtě  1 roku ode dne účinnosti tohoto
   zákona  vydat  podnikateli  živnostenský  list  nebo koncesní listinu s 
   novým názvem živnosti.
 
   7.  Došlo-li  tímto  zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad
   povinen  ve  lhůtě  1  roku  ode  dne  účinnosti  tohoto  zákona  vydat
   podnikateli  průkaz  živnostenského oprávnění, do něhož bude tato změna
   promítnuta.
 
   8.  Došlo-li  tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více
   samostatných  živností,  mohou  právnické  a  fyzické osoby oprávněné k 
   podnikání  na  základě  živnostenského  oprávnění,  které  získaly před
   účinností  tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1
   roku  ode  dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu
   doklady  prokazující  splnění  zvláštních podmínek provozování živnosti
   stanovených  tímto  zákonem  nebo  zvláštním právním předpisem, nemá-li
   živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.
 
   9.  Doloží-li  osoby  uvedené  v  bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o 
   splnění   zvláštních   podmínek  provozování  živnosti,  provede  změnu
   živnostenského  listu  vydáním  živnostenských listů se změněnými údaji
   nebo   rozhodne   o  udělení  koncesí  a  vydá  koncesní  listiny.  Při
   rozhodování  o  koncesích  se  postupuje  přiměřeně  podle  §  52 a 53.
   Nesouhlasí-li  orgán  uvedený  v  §  52  odst.  1  s  udělením koncese,
   živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
 
   10.  Nesplní-li  osoby  uvedené  v  bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost
   doložit  doklady  o  splnění  zvláštních  podmínek provozování živnosti
   podle  tohoto  zákona,  živnostenský  úřad  jim neprodleně živnostenské
   oprávnění zruší.
 
   11.  Podnikatelé,  kteří  získali  živnostenské  oprávnění  přede  dnem
   účinnosti  tohoto  zákona  pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních
   podmínek  provozování  živnosti,  aniž by současně došlo ke změně podle
   bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti
   pouze  u  odpovědného  zástupce,  je-li ustanovován až po dni účinnosti
   tohoto zákona.
 
   12.  Živnostenské  oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto
   zákona  již  není  živností,  zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti
   tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; v této lhůtě
   pozbývá  platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, že
   se  nadále  nejedná  o  živnost,  živnostenský úřad podnikatele písemně
   upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
 
   13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě
   živnostenského  oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona,
   je  povinen  ve  lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit
   živnostenskému úřadu seznam činností, které směřují ke vzniku konečného
   výrobku   nebo   k   poskytnutí  služby  a  jsou  pouze  dílčími  prvky
   technologického procesu.
 
   14.  Živnostenský  úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost
   průmyslovým  způsobem  na  základě  živnostenského  oprávnění získaného
   přede  dnem  účinnosti  tohoto  zákona,  vydat  po  splnění  povinnosti
   podnikatele  podle  bodu  13  jako  přílohu živnostenského listu seznam
   živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.
 
   15.   Podnikatel,   který  získal  živnostenské  oprávnění  přede  dnem
   účinnosti  tohoto  zákona,  je  povinen  na  výzvu živnostenského úřadu
   oznámit  živnostenskému  úřadu údaje o svém místě podnikání, sídle nebo
   organizační složce zahraniční osoby umístěné na území České republiky v 
   souladu  s  §  45  odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud
   tyto  údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací
   povinnost  ve  smyslu  tohoto  ustanovení se vztahuje i na podnikatele,
   kterým  byl  vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti
   tohoto  zákona  a  právo  provozovat  živnost jim vzniklo až zápisem do
   obchodního   rejstříku   provedeným   po   účinnosti   tohoto   zákona.
   Živnostenský  úřad  provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6
   měsíců ode dne oznámení uvedených údajů.
 
   16.   Podnikatel,   který  získal  živnostenské  oprávnění  přede  dnem
   účinnosti  tohoto zákona, je povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode
   dne  účinnosti  tohoto  zákona doložit doklady o vlastnickém nebo jiném
   právu  k  objektům  nebo  místnostem,  v nichž je umístěno sídlo, místo
   podnikání  (liší-li  se  místo  podnikání od bydliště) nebo organizační
   složka  zahraniční  osoby  umístěné  na  území  České  republiky.  Tato
   povinnost  se  vztahuje  též  na  podnikatele,  kterým byl vydán průkaz
   živnostenského  oprávnění  přede  dnem  účinnosti tohoto zákona a právo
   provozovat  živnost  jim  vzniklo  až  následným  zápisem do obchodního
   rejstříku po účinnosti tohoto zákona.
 
   17.  Živnostenský  úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému
   byl  vydán  průkaz  živnostenského  oprávnění  pro koncesovanou živnost
   přede  dnem  účinnosti tohoto zákona, koncesní listinu podle § 54, a to
   do 30 dnů ode dne podání žádosti.
 
   18.  Došlo-li  ze  zákona  ke  změně  koncesované  živnosti  na živnost
   ohlašovací,  je  živnostenský  úřad  povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne
   účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list.
 
   19.  Žádost  o  koncesi  pro  provozování  živnosti,  která  se stala v 
   důsledku  právní  úpravy  tohoto  zákona  živností  ohlašovací, o které
   nebylo  pravomocně  rozhodnuto  přede  dnem účinnosti tohoto zákona, se
   považuje za ohlášení živnosti.
 
   20.   Ohlášení   živnosti  doručené  živnostenskému  úřadu  přede  dnem
   účinnosti  tohoto  zákona,  vztahující  se  k  živnosti, která je podle
   tohoto  zákona  živností koncesovanou, se považuje za žádost o koncesi,
   nebylo-li  řízení  ukončeno  podle  §  47  přede  dnem účinnosti tohoto
   zákona.
 
   21.  Žádosti  o  udělení  koncese  podané  přede  dnem účinnosti tohoto
   zákona,  o  kterých  nebylo  pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti
   tohoto zákona, se projednají podle nové právní úpravy.
 
   22.   Ohlášení   živnosti  doručené  živnostenskému  úřadu  přede  dnem
   účinnosti  tohoto  zákona,  nebylo-li  řízení ukončeno podle § 47 přede
   dnem  účinnosti  tohoto  zákona,  s výjimkou ohlášení podle bodu 19, se
   projednají podle nové právní úpravy.
 
   23.  Řízení  o  uložení  pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o 
   pozastavení   provozování   živnosti,   o   kterých  nebylo  pravomocně
   rozhodnuto  přede  dnem  účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle nové
   právní  úpravy,  není-li  dosavadní  právní úprava pro účastníka řízení
   příznivější.
 
   24.  Zahraniční  fyzická  osoba,  která  provozuje  živnost  na základě
   živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a
   která  není  podnikatelem  v  zahraničí  a  na území České republiky má
   zřízený  podnik,  je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za účelem
   podnikání  (§  5  odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku
   ode  dne účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z §
   5  odst.  4.  Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení
   zákona (§ 58 odst. 2).
 
   25. Průkazy živnostenského oprávnění, které byly vydány podle dosavadní
   právní  úpravy  pro  živnosti volné ohlašovací a jejichž název předmětu
   podnikání neodpovídá seznamu vydanému podle § 73a, je živnostenský úřad
   povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit průkazem živnostenského
   oprávnění  podle  nové  právní  úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti
   nařízení vlády vydaného podle § 73a.
 
   26.  Úkony  provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25
   nepodléhají správnímu poplatku.
 
   Čl.IV zákona č. 124/2000 Sb.
 
   1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného
   dozoru  a  orgány  státní  báňské  správy  organizacím  a  podnikajícím
   fyzickým  osobám  před  1.  lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne
   účinnosti   tohoto  zákona;  oprávnění  vydaná  po  31.  prosinci  1992
   zůstávají v platnosti.
 
   2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného
   dozoru  a  orgány  státní  báňské  správy  fyzickým osobám před nabytím
   účinnosti  tohoto  zákona  končí  uplynutím  pěti  let  ode  dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   3.  Živnostenská  oprávnění  získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
   pro   provozování   živností   vázaných   skupiny   202  přílohy  č.  2
   živnostenského  zákona  opravňují  k  provozování  živností  v  rozsahu
   oprávnění  vydaného  orgánem  nebo organizací státního odborného dozoru
   nebo orgánem státní báňské správy.
 
   4.  Živnostenská  oprávnění  získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
   pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského
   zákona  "Montáž,  opravy,  údržba  a  revize  vyhrazených  elektrických
   zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto
   zákona  považují  za  živnostenská  oprávnění  pro provozování živnosti
   vázané  "Montáž,  opravy,  revize  a  zkoušky  vyhrazených elektrických
   zařízení".   Opravňují  k  provozování  živnosti  v  rozsahu  oprávnění
   vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem
   státní báňské správy.
 
   5.  Živnostenská  oprávnění  získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
   pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského
   zákona  "Projektování  elektrických  zařízení" a živnostenská oprávnění
   vydaná  k  výrobě rozvaděčů se ode dne účinnosti tohoto zákona považují
   za  živnostenská  oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s 
   tímto předmětem podnikání.
 
   6.  Živnostenská  oprávnění  získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona
   pro   provozování   živností   vázaných   skupiny   205  přílohy  č.  2
   živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a
   přístrojů"  a  "Výroba,  instalace a opravy elektronických zařízení" se
   ode  dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro
   provozování  živnosti  řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského
   zákona:  Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických
   strojů a přístrojů" a "Instalace a opravy elektronických zařízení".
 
   7.  Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě
   živnostenských  oprávnění  získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  uvedených  v  bodech  3  až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání
   podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.
 
   Čl. IV zákona č. 149/2000 Sb.
 
   1.  Prodejci  vyhrazených  léčiv, kteří nabyli živnostenské oprávnění k 
   prodeji  vyhrazených  léčiv  před účinností tohoto zákona, jsou povinni
   ohlásit  tuto skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do 6 měsíců
   od  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona.  Za nesplnění této povinnosti je
   možno  uložit  prodejci  vyhrazených  léčiv pokutu podle živnostenského
   zákona.
 
   ČÁST TŘETÍ zákona č. 309/2000 Sb.
 
   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
   § 34
 
   1.  Podnikatelé,  kteří  získali  živnostenské  oprávnění  k  živnostem
   uvedeným  v  tomto zákoně, u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti,
   jsou  povinni  doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění
   odborné  způsobilosti  podle  tohoto  zákona  ve lhůtě dvou let ode dne
   nabytí  jeho účinnosti a nevztahuje se na ně povinnost uvedená v čl. VI
   (přechodná  ustanovení) zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č.
   455/1991  Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
   pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 
   2.  Došlo-li  tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě živnosti,
   živnostenská  oprávnění  zůstávají  zachována  a  živnostenský  úřad je
   povinen  vydat  průkazy  živnostenského  oprávnění  v  souladu  s tímto
   zákonem ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl. IV zákona č. 409/2000 Sb.
 
   Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost
   "Ošetřování   rostlin,  rostlinných  produktů,  objektů  a  půdy  proti
   škodlivým  organismům  přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  do  6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona  doklad  o  získání  odborné  způsobilosti, živnostenský úřad jí
   živnostenské oprávnění neprodleně zruší.
 
   § 86 zákona č. 119/2002 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   (1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
   podle  přílohy  č.  3  skupiny  302  živnostenského  zákona s předmětem
   podnikání  "Vývoj,  výroba,  opravy,  úpravy, nákup, prodej, půjčování,
   uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících
   registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava,
   nákup,  prodej,  půjčování,  uschovávání  a  znehodnocování  vojenského
   střeliva"  na  základě  živnostenského  oprávnění  získaného přede dnem
   účinnosti  tohoto  zákona,  v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy
   nebo  úpravy  nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12
   měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému
   živnostenskému  úřadu  doklady  prokazující  odbornou způsobilost podle
   tohoto  zákona.  Nebudou-li  doklady  v  této lhůtě doloženy, příslušný
   živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
 
   (2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady
   prokazující   odbornou   způsobilost  podle  tohoto  zákona,  postupuje
   živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko
   podle 52 se nevyžaduje.
 
   (3)  Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č.
   3  skupiny  302  živnostenského  zákona  s  předmětem podnikání "Vývoj,
   výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
   a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj,
   výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
   a  znehodnocování  vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy,
   nákup,   prodej,  půjčování,  uschovávání,  přeprava  a  znehodnocování
   střeliva  do  zbraní  podléhajících  registraci podle zákona" v rozsahu
   zahrnujícím   nákup,   prodej,  půjčování,  uschovávání  nebo  přepravu
   střeliva   do   zbraní   podléhajících  registraci  podle  zákona  a  v 
   koncesované  živnosti  "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
   prodej,  půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v 
   rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu
   vojenského  střeliva,  získaná  přede  dnem účinnosti tohoto zákona, se
   považují  za  živnostenská  oprávnění  s předmětem podnikání podle nové
   právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.
 
   (4)  Při  rozhodování  o  žádosti  o koncesi, o které nebylo pravomocně
   rozhodnuto  přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové
   právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.
 
   (5)  Úkony  provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních
   poplatků.
 
   Čl.II zákona č. 174/2002 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej
   a  skladování  zkapalněných  uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách,
   včetně  jejich  dopravy",  která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona,
   zůstávají zachována.
 
   2.  Došlo-li  na  základě  tohoto  zákona ke změně názvu živnosti, vydá
   živnostenský  úřad  podnikateli  průkaz  živnostenského oprávnění podle
   nové  právní  úpravy  na  žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
   oznámení  změny podle § 49 živnostenského zákona. Úkony podle předchozí
   věty nepodléhají správnímu poplatku.
 
   3.  Ohlášení  živnosti  ohlašovací  vázané  s  předmětem vymezeným jako
   "Nákup,   prodej  a  skladování  zkapalněných  uhlovodíkových  plynů  v 
   tlakových   nádobách,  včetně  jejich  dopravy",  která  byla  doručená
   živnostenskému  úřadu  přede  dnem  účinnosti tohoto zákona a u kterých
   nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.
 
   Čl.IX zákona č. 308/2002 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Živnostenské   oprávnění,  na  jehož  základě  byla  dosud  provozována
   živnost,  která  se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá
   platnosti  uplynutím  1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To
   neplatí,  pokud  ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému
   úřadu doklady uvedené v § 50.
 
   Čl.IV zákona č. 130/2003 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Živnostenská  oprávnění  vydaná  v souladu s přílohou č. 3 skupinou 315
   "Zdravotnické  prostředky"  k  zákonu  č. 455/1991 Sb., o živnostenském
   podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zůstávají
   v  platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že rozhodnutí o 
   udělení   koncese   a   koncesní   listiny   se   považují  za  průkazy
   živnostenského  oprávnění  pro novou vázanou živnost uvedenou v příloze
   č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".
 
   Čl.V zákona č. 274/2003 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Živnostenský  úřad  vydá  podnikateli  živnostenský list s novým názvem
   živnosti  podle  tohoto  zákona  při  první  změně živnostenského listu
   provedené  na  základě  oznámení změn a doplnění, týkajících se údajů a
   dokladů,  které  jsou  stanoveny  pro  ohlášení  živnosti.  Tento  úkon
   živnostenského úřadu nepodléhá správnímu poplatku.
 
   Čl.IV zákona č. 354/2003 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Živnostenská  oprávnění  pro  živnosti ohlašovací volné, na jejichž
   základě  byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na
   živnost  koncesovanou  "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu,
   lihovin  a  ostatních alkoholických nápojů1) (s výjimkou piva, ovocných
   vín,   ostatních   vín   a  medoviny  a  ovocných  destilátů  získaných
   pěstitelským  pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
 
   2.  Právnické  a  fyzické  osoby,  kterým  trvá ke dni účinnosti tohoto
   zákona  živnostenské  oprávnění  podle  odstavce  1  a které hodlají po
   uplynutí  lhůty  stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež
   jsou  ode  dne  účinnosti  tohoto zákona předmětem koncesované živnosti
   "Výroba  a  úprava  kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
   alkoholických  nápojů  (s  výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
   medoviny  a  ovocných  destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí
   před  uplynutím  lhůty  podle  odstavce  1  požádat  o udělení koncese,
   předložit  živnostenskému  úřadu  doklady,  kterými prokáží, že splňují
   odbornou  způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle §
   3a  odst.  3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti
   pokračovat  na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí
   právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.
 
   3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti
   tohoto  zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované
   "Výroba  a  úprava  kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
   alkoholických  nápojů  (s  výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a
   medoviny  a  ovocných  destilátů  získaných  pěstitelským  pálením)" se
   považuje  za  žádost  o  koncesi,  nebylo-li řízení ukončeno podle § 47
   živnostenského  zákona  přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená
   řízení  ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto
   zákona.
 
   Čl.XIII zákona č. 438/2003 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.   Živnostenská  oprávnění  vydaná  přede  dnem  1.  ledna  2004  pro
   provozování  živnosti  ohlašovací  vázané,  skupiny  214  přílohy  č. 2
   živnostenského  zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" se
   od  tohoto  data  považují  za  živnostenská  oprávnění pro provozování
   živnosti vázané skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost
   účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence".
 
   2.  Průkaz  živnostenského  oprávnění,  který byl vydán podle dosavadní
   právní  úpravy pro živnost ohlašovací vázanou, skupiny 214 přílohy č. 2
   živnostenského  zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" je
   živnostenský úřad povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem
   nahradit   průkazem   živnostenského   oprávnění  podle  přílohy  č.  2
   živnostenského  zákona  ve  znění  čl.  XII  tohoto  zákona. Tento úkon
   nepodléhá správnímu poplatku.
 
   Čl. II zákona č. 167/2004 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto
   zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
 
   2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v 
   jejím  provozování.  Jsou  však  povinny do jednoho roku ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému
   živnostenskému   úřadu  podle  §  45  a  doložit  doklady  podle  §  46
   živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání
   jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.
 
   3.  Průkazy  živnostenských  oprávnění,  které  byly  vydány přede dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  pro  živnosti, u kterých došlo tímto
   zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích,
   zůstávají  v  platnosti  a  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona se
   považují  za  průkazy  živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací,
   není-li  dále  stanoveno  jinak.  Živnostenský  úřad  vydá  podnikateli
   živnostenský  list  v  případě změny oznámené podle § 49 živnostenského
   zákona.
 
   4.  Došlo-li  na  základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací
   vázané   a   živnosti   koncesované   v   živnost  ohlašovací  vázanou,
   živnostenský  úřad  vydá  živnostenský list pro tuto živnost podle nové
   právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené
   změny  podle  §  49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na
   nově  vydaném  živnostenském  listu  se  řídí  rozsahem  živnostenského
   oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   5.  Došlo-li  na  základě  tohoto  zákona ke změně názvu živnosti, vydá
   živnostenský  úřad  podnikateli  průkaz  živnostenského oprávnění podle
   nové  právní  úpravy  na  žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
   oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.
 
   6.  Došlo-li  na  základě  tohoto  zákona  ke změně živnosti ohlašovací
   vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli
   průkaz  živnostenského  oprávnění  v  souladu s nařízením vlády vydaným
   podle  §  73a  odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo
   nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.
 
   7.  Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
   živnostenské   oprávnění   pro   živnost   "Výroba,   montáž,   opravy,
   rekonstrukce,   revize  a  zkoušky  vyhrazených  tlakových  zařízení  a
   periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský
   list  pro  výrobu  těchto  zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným
   podle  §  73a  odst.  1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této
   činnosti  nemá.  Pro  živnost  "Montáž,  opravy, rekonstrukce, revize a
   zkoušky  vyhrazených  tlakových  zařízení a periodické zkoušky nádob na
   plyny"  vydá  živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele
   nebo  nejpozději  na  základě  oznámení změny podle § 49 živnostenského
   zákona.
 
   8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské
   oprávnění  k  činnosti,  která  je předmětem živnosti "Montáž, opravy a
   rekonstrukce  chladicích  zařízení  a  tepelných čerpadel" podle tohoto
   zákona  a  hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti
   měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že
   hodlá  provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad
   rámec  této  živnosti  další  činnost  podle  živnostenského  oprávnění
   zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na
   základě  tohoto  oznámení  živnostenský úřad vydá živnostenský list pro
   živnost  "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných
   čerpadel"  s  předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž
   by   podnikatel  musel  prokazovat  splnění  všeobecných  a  zvláštních
   podmínek  provozování  živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo
   zruší  živnostenské  oprávnění  vydané  podle  předchozí právní úpravy.
   Neoznámí-li  podnikatel,  že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a
   rekonstrukce  chladicích  zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému
   úřadu,  jeho  živnostenské  oprávnění  k  provozování  uvedené činnosti
   marným  uplynutím  lhůty  uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení
   platí obdobně pro živnost "kamnářství".
 
   9.  Vydání  změny  průkazu  živnostenského  oprávnění podle přechodných
   ustanovení  tohoto  zákona  nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o 
   změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.
 
   10.  Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění
   se dokončí podle nové právní úpravy.
 
   § 90 zákona č. 499/2004 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   (1)  Živnostenská  oprávnění  pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž
   základě  byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na
   živnost  koncesovanou  "vedení spisovny", zanikají uplynutím 1 roku ode
   dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.
 
   (2)  Právnické  a  fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto
   zákona  trvá živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po
   uplynutí  lhůty  stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež
   jsou  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona předmětem koncesované
   živnosti  "vedení  spisovny",  musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat o 
   udělení   koncese   a  žádost  doložit  doklady  prokazujícími  splnění
   zvláštních  podmínek  provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou
   ve   své   činnosti  pokračovat  na  základě  původního  živnostenského
   oprávnění  až  do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení
   koncese.
 
   (3)  Ohlášení  živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti
   koncesované   "vedení  spisovny"  se  považuje  za  žádost  o  koncesi,
   nebylo-li  řízení  ukončeno  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
   Nedokončená  řízení  ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí
   podle nové právní úpravy.
 
   (4)  Úkony  provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních
   poplatků.
 
   Čl.III zákona č. 58/2005 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Dosavadní  živnostenská  oprávnění pro živnost "Nákup, skladování a
   prodej  zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci
   zdravotnických  prostředků",  která  trvala  ke  dni  účinnosti  tohoto
   zákona, zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak.
 
   2.  Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto
   zákona   trvá   živnostenské  oprávnění  pro  vázanou  živnost  "Nákup,
   skladování  a  prodej  zdravotnických  prostředků,*)  které  mohou  být
   prodávány  prodejci  zdravotnických  prostředků", průkaz živnostenského
   oprávnění  podle  nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu na
   žádost  podnikatele  nebo na základě oznámení změny ohlášené podle § 49
   živnostenského  zákona. Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti
   nepodléhá správnímu poplatku.
 
   Čl.IX zákona č. 95/2005 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   Dosavadní  živnostenská  oprávnění  s  předmětem  živnosti "Provozování
   poštovních  služeb",  která  trvala  ke  dni  účinnosti  tohoto zákona,
   zůstávají  v  platnosti  a považují se za oprávnění k provozování volné
   živnosti  "Provozování  poštovních  a  zahraničních poštovních služeb".
   Živnostenský   úřad   provede   změnu   názvu   živnosti   na   průkazu
   živnostenského  oprávnění  na  žádost  podnikatele nebo při první změně
   oznámené podle § 49 živnostenského zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací
   vázané  "Provozování  poštovních  služeb" doručená živnostenskému úřadu
   přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud řízení
   ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.
 
   Čl.III zákona č. 131/2006 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto
   zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
 
   2.  Živnostenský  úřad  vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni
   nabytí  účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost
   "Ošetřování   rostlin,  rostlinných  produktů,  objektů  a  půdy  proti
   škodlivým   organismům  přípravky  na  ochranu  rostlin",  pro  živnost
   "Speciální  ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo
   vysoce  toxickými  chemickými  látkami,  nebo  chemickými  přípravky, s 
   výjimkou  speciální  ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských
   nebo   zemědělských   provozech   a   odborných   činností   na   úseku
   rostlinolékařské péče" nebo pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce,
   dezinsekce  a  deratizace  bez  použití toxických nebo vysoce toxických
   chemických  látek  a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné
   dezinfekce,  dezinsekce  a  deratizace  v  potravinářských zemědělských
   provozech   a  odborných  činností  na  úseku  rostlinolékařské  péče",
   živnostenský  list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni
   nabytí  účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na
   základě  změny  oznámené  fyzickou  nebo  právnickou  osobou podle § 49
   živnostenského zákona.
 
   3.  Fyzické  nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
   zákona  trvá  živnostenské  oprávnění  pro  živnost "Speciální ochranná
   dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
   provozech,  včetně  ochrany  proti  škodlivým organismům rostlin", vydá
   živnostenský  úřad  na  její  žádost  průkaz živnostenského oprávnění s 
   uvedením  předmětu podnikání "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů,
   objektů  a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
   nebo biocidními přípravky" a "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
   a  deratizace  v  potravinářských nebo zemědělských provozech", a to na
   její  žádost,  nejpozději  do  6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.
 
   4.  Vydání  živnostenského  listu nebo změna živnostenského listu podle
   bodů 1 až 3 nepodléhá správnímu poplatku.
 
   5.  Nedokončená  řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění
   se  dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.
 
   1.  Zařízení  lyžařských  vleků  se  považují  za provozně způsobilá za
   podmínky,  že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto
   zákona  požádá  provozovatel  lyžařského  vleku  Drážní  úřad  o vydání
   průkazu  způsobilosti  určeného  technického  zařízení  (§ 47 zákona č.
   266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li
   provozovatel  v  této  lhůtě  o  vydání  průkazu  způsobilosti, pozbývá
   uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.
 
   2.  V  provozování  lyžařského  vleku  mohou  fyzické a právnické osoby
   pokračovat  po  dobu  jednoho  roku  ode  dne,  kdy  tento zákon nabude
   účinnosti,   na   základě   oprávnění  k  podnikatelské  činnosti  nebo
   podnikatelského  oprávnění,  které  získaly  před  jeho  účinností.  Po
   uplynutí  lhůty  tato  oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby
   provozující  lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset
   měsíců  od  účinnosti  tohoto  zákona  doklady  prokazující, že splňují
   podmínky   stanovené   živnostenským   zákonem,   nebo   že  ustanovily
   odpovědného  zástupce,  který  podmínky  splňuje. Za tohoto předpokladu
   vydá   živnostenský   úřad  ve  lhůtě  60  dnů  od  předložení  dokladů
   živnostenský list k provozování lyžařského vleku.
 
   Čl.IV zákona č. 212/2006 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Fyzické  a  právnické  osoby,  které ke dni nabytí účinnosti tohoto
   zákona  byly  držiteli  platných živnostenských oprávnění k provozování
   vázané  živnosti  v  oboru  Měření  znečišťujících  a  pachových látek,
   zpracování  rozptylových  studií  a  v  oboru  Ověřování množství emisí
   skleníkových  plynů,  se  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona stávají
   držiteli   platného   živnostenského  oprávnění  k  provozování  vázané
   živnosti  v  oboru  Měření  znečišťujících  látek  a  pachových  látek,
   ověřování  množství  emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových
   studií;  živnostenský  úřad  vydá  těmto  právnickým  a fyzickým osobám
   živnostenský  list  s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících
   látek  a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a
   zpracování  rozptylových  studií, na jejich žádost nebo při první změně
   ohlášené  podle  §  49  odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
   podnikání  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto
   zákona.
 
   2.  Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního
   poplatku.
 
   Čl.XIII zákona č. 214/2006 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle dosavadních právních předpisů.
 
   2.  Nedokončená  řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění
   pro  volnou  ohlašovací  živnost  u  právnické  osoby  se dokončí podle
   živnostenského  zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto
   zákona.
 
   3.  Rozhodnutí  o  pozastavení  provozování volné ohlašovací živnosti u 
   právnické  osoby  z  důvodu  neustanovení  odpovědného zástupce pozbývá
   právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   4.  Došlo-li  na  základě  tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací
   živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti
   zákona  č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k 
   výkonu   takové  živnosti  živnostenského  oprávnění  k  této  řemeslné
   živnosti.
 
   Čl.VI zákona č. 225/2006 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Živnostenská  oprávnění  vydaná  přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona  pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy
   č.  2  živnostenského  zákona  "Vývoj,  projektování,  výroba, zkoušky,
   údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí
   a  výrobků  letecké techniky" se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   považují  za  živnostenská  oprávnění  pro provozování živnosti vázané,
   skupiny  203  přílohy  č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování,
   výroba,  zkoušky,  instalace,  údržba, opravy, modifikace a konstrukční
   změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
   pozemních zařízení".
 
   2.  Průkaz  živnostenského  oprávnění,  který byl vydán podle dosavadní
   právní  úpravy  pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2
   živnostenského  zákona  "Vývoj,  projektování, výroba, zkoušky, údržba,
   opravy,  modifikace  a  konstrukční  změny  letadel,  jejich součástí a
   výrobků  letecké  techniky",  je  živnostenský  úřad  povinen na žádost
   podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst.
   1  zákona  č.  455/1991  Sb.,  ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  nahradit  průkazem živnostenského oprávnění podle § 49
   odst.  1  zákona  č.  455/1991  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Dosavadní  živnostenská  oprávnění s předmětem podnikání "Provádění
   veřejných  dražeb", která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
   se  považují  za  oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných
   dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných", není-li dále stanoveno něco
   jiného.
 
   2. Živnostenský úřad vydá na žádost podnikatele, který provozuje ke dni
   nabytí účinnosti tohoto zákona živnost s předmětem podnikání "Provádění
   veřejných  dražeb" a který hodlá nadále provozovat pouze veřejné dražby
   dobrovolné,  novou  koncesní  listinu  s předmětem podnikání "Provádění
   veřejných   dražeb  a)  dobrovolných".  Vydání  nové  koncesní  listiny
   nepodléhá správnímu poplatku.
 
   3.  Osoby,  které  jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny k 
   činnosti,  která je koncesovanou živností "Provádění veřejných dražeb",
   a které hodlají nadále provozovat též veřejné dražby nedobrovolné, jsou
   povinny  ve  lhůtě  1  roku  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona
   předložit  živnostenskému  úřadu  doklady  prokazující  splnění odborné
   způsobilosti,  pokud  je  živnostenský  úřad  nemá  k  dispozici  již z 
   předchozích  řízení,  a  prokázat  splnění  podmínek  podle § 6 odst. 1
   zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.  Doloží-li  tyto  osoby  doklady a splní-li podmínky uvedené ve
   větě  první  tohoto odstavce, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým
   změní  rozhodnutí  o  udělení  koncese,  a  vydá  koncesní  listinu  se
   změněnými  údaji.  Neučiní-li  tak  tyto  osoby, živnostenský úřad vydá
   rozhodnutí,  kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní
   listinu  v  rozsahu provádění veřejných dražeb dobrovolných. Tyto úkony
   nepodléhají správnímu poplatku.
 
   4. Řízení ve věci udělení koncese "Provádění veřejných dražeb" zahájené
   přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.
   26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl.XIV zákona č. 296/2007 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   V  případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
   ve  znění  pozdějších  předpisů,  pravomocně neskončeného do dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne
   nabytí   účinnosti  tohoto  zákona  vztahuje  i  na  správce  konkursní
   podstaty;  pokud  správce  konkursní  podstaty pokračuje v živnosti při
   úmrtí  podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl.II zákona č. 130/2008 Sb.
 
   Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona
 
   1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona  dílčími  činnostmi  v  rámci  živnosti  provozované průmyslovým
   způsobem,  zůstává  zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle
   bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické
   osoby   podle  umístění  organizační  složky  podniku,  případně  podle
   povoleného  pobytu,  a  nelze-li  příslušnost  určit  podle  povoleného
   pobytu,  pak  podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle
   umístění  organizační  složky  podniku)  vyzve  do  6  měsíců  ode  dne
   účinnosti  tohoto  zákona  podnikatele  k  doložení  dokladů  o odborné
   způsobilosti,  pokud  ji  nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví
   přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému
   úřadu  doklady  nepředloží  nebo  jimi  neprokáže  splnění podmínek pro
   provozování  živnosti,  živnostenský  úřad  živnostenské  oprávnění pro
   uvedenou živnost zruší.
 
   2.   Dosavadní   živnostenská   oprávnění  zůstávají  zachována.  Právo
   provozovat  živnost  se  prokazuje  dosavadním  průkazem živnostenského
   oprávnění  až  do  doby  vydání  prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá
   živnostenský  úřad  na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49
   nebo  56  zákona  č.  455/1991  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   3.  Řízení  o  udělení  a  změně  koncese  zahájená  přede  dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  se  dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve
   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   4.  Řízení  o  správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke
   dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991
   Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není
   úprava  podle  zákona  č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.
 
   5.   Došlo-li  tímto  zákonem  ke  změně  vázané  živnosti  na  živnost
   řemeslnou,  doklady,  kterými  byla  prokázána  odborná způsobilost pro
   živnost  vázanou,  se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb.,
   ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   6.  Došlo-li  tímto  zákonem  ke  sloučení  živností  ohlašovacích,  je
   podnikatel  oprávněn  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
   živnosti  v  rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností
   ohlašovacích  vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto
   zákona  provozovaly  živnosti  uvedené  ve  větě první nebo pro ně byly
   ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou
   právní  úpravou  pouze  pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V 
   tomto  případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  v  rozsahu  oprávnění zákona č.
   455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   7.  Došlo-li  tímto  zákonem  ke  sloučení  živností  koncesovaných, je
   podnikatel  oprávněn  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat
   živnosti  v  rozsahu  oprávnění  podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   8.  Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn
   k   provozování   živnosti,  která  je  podle  tohoto  zákona  živností
   ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k 
   provozování živnosti ohlašovací volné v plném rozsahu.
 
   9.  Doklady  o  odborné  způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991
   Sb.,  ve  znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po
   dni  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  nahradit  dokladem  o  vykonání
   kvalifikační  zkoušky  podle  vyhlášky  č.  154/1996  Sb.,  k provádění
   kvalifikačních   zkoušek   nahrazujících   odbornou   způsobilost   pro
   provozování  živností  řemeslných,  ve  znění vyhlášky č. 235/2000 Sb.,
   vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   10.  Předměty  podnikání  ohlašovacích živností volných podle zákona č.
   455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
   stávají  ke  dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti
   volné  v  souladu  s  přílohou  č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona. Živnostenský úřad
   příslušný  podle  bydliště  fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u
   zahraniční  fyzické  osoby  podle  umístění organizační složky podniku,
   případně  podle  povoleného  pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle
   povoleného  pobytu,  pak  podle místa podnikání, u zahraniční právnické
   osoby  podle  umístění  organizační  složky  podniku)  provede zápis do
   živnostenského  rejstříku  a  vydá  podnikateli  výpis s obory činností
   podle  přílohy  č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost
   podnikatele.
 
   11.  Oprávnění  k  projektování  pozemkových  úprav  podle  dosavadních
   právních  předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  provozoval  uvedenou činnost a hodlá v jejím
   provozování  pokračovat,  je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho
   roku  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona písemně živnostenskému
   úřadu.  Živnostenský  úřad  provede  neprodleně zápis do živnostenského
   rejstříku  a  vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty
   právo provozovat tuto živnost zaniká.
 
   12.  V  případě,  že  bylo  před  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   zahájeno  a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno
   řízení  pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro
   splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.
 
   Čl. XVII zákona č. 189/2008 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona provozoval v rámci
   živnosti  „Aplikace,  výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c)
   končetinových  ortéz,  d)  měkkých  bandáží“  i  činnost, která ode dne
   účinnosti  tohoto zákona není živností, může v této činnosti pokračovat
   do  31.  prosince  2010.  Po uplynutí této doby oprávnění k provozování
   této činnosti zaniká.
 
   2.  Odborná způsobilost doložená přede dnem účinnosti tohoto zákona pro
   živnost  „Aplikace,  výroba  a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c)
   končetinových  ortéz, d) měkkých bandáží“ se považuje ode dne účinnosti
   tohoto  zákona  za  odbornou  způsobilost  pro živnost „Výroba a opravy
   sériově  zhotovovaných  protéz,  trupových  ortéz, končetinových ortéz,
   měkkých bandáží“.
 
   Čl. XXVII zákona č. 254/2008 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Nedokončená  řízení  ve  věci  udělení koncese „Směnárenská činnost“ se
   dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15
   pracovních  dnů  vrátí  žadateli  žádost  o  udělení  koncese a doklady
   připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace
   ke  směnárenské  činnosti  podle  devizového  zákona. Živnostenský úřad
   rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.
 
   Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
   podle  přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
   majetku  a  osob  a  služby  soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí
   nejpozději  ve  lhůtě  36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou
   způsobilost  podle  tohoto  zákona.  Nebudou-li  doklady  v  této lhůtě
   doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
 
   2.  Fyzické  a  právnické  osoby podnikající v koncesovaných živnostech
   podle  přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
   majetku  a  osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě
   36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání
   příslušného  živnostenského  úřadu  doložit,  že  činnosti  směřující k 
   ostraze  života  a  majetku  osob  a  služby soukromých detektivů budou
   vykonávány  zaměstnanci,  kteří  splňují požadavky odborné způsobilosti
   podle  přílohy  č.  5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a
   tohoto zákona.
 
   Čl. XXII zákona č. 227/2009 Sb.
 
   zrušen
 
   § 26 zákona č. 145/2010 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo
   zprostředkovával  spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné
   „Výroba,  obchod  a  služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
   zákona“,  může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona.  Pokud  před  uplynutím této doby podnikatel
   oznámí,  že  hodlá  v  provozování  této  činnosti pokračovat, a doloží
   živnostenskému  úřadu  doklady prokazující splnění odborné způsobilosti
   pro  živnost vázanou „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
   úvěru“,  živnostenský  úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a
   vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným
   uplynutím  této  doby  oprávnění  k  poskytování  anebo zprostředkování
   spotřebitelského úvěru zaniká.
 
   Čl. VIII zákona č. 155/2010 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
 
   2.  Podnikatel,  kterému  ke  dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo
   živnostenské  oprávnění  pro  živnosti  „Ostraha  majetku  a osob“ nebo
   „Služby  soukromých  detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  splnit podmínky odborné způsobilosti
   podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  a  předložit  o  tom doklady živnostenskému úřadu nebo
   ustanovit  odpovědného  zástupce;  to  neplatí,  pokud  splnění odborné
   způsobilosti   již  podnikatel  živnostenskému  úřadu  prokázal.  Pokud
   podnikatel  v  uvedené  lhůtě  splnění  podmínek  odborné  způsobilosti
   neprokáže,  živnostenský  úřad  zahájí  řízení o zrušení živnostenského
   oprávnění.
 
   3.  Podnikatel,  kterému  ke  dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo
   živnostenské  oprávnění  pro  živnosti  „Ostraha  majetku  a osob“ nebo
   „Služby  soukromých  detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  zajistit  a na žádost živnostenského
   úřadu  doložit,  že  činnosti,  které  jsou obsahem uvedených živností,
   zajišťuje   pouze   fyzickými  osobami  splňujícími  požadavky  odborné
   způsobilosti,  které  jsou  uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991
   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl. V zákona č. 119/2012 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Podnikatelé,  kteří  byli  ke  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   oprávněni   provozovat   koncesovanou  živnost  s  předmětem  podnikání
   „Silniční  motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
   o   největší   povolené  hmotnosti  do  3,5  tuny  včetně,  -  nákladní
   vnitrostátní  provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5
   tuny,  -  nákladní  mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
   hmotnosti  do  3,5  tuny  včetně,  -  nákladní  mezinárodní provozovaná
   vozidly  o  největší  povolené  hmotnosti  nad 3,5 tuny, - vnitrostátní
   příležitostná   osobní,   -   mezinárodní   příležitostná   osobní,   -
   vnitrostátní  veřejná  linková,  -  vnitrostátní  zvláštní  linková,  -
   mezinárodní  linková,  -  mezinárodní  kyvadlová,  -  taxislužba“ podle
   zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  jsou  oprávněni  provozovat  živnost v rozsahu udělené koncese
   podle dosavadní právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.
 
   2.  Podnikatelé,  kteří  byli  ke  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   oprávněni  provozovat  koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu
   předmětu  podnikání  „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
   provozovaná  vozidly  o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“
   nebo  „Silniční  motorová  doprava  -  nákladní mezinárodní provozovaná
   vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou ode dne
   nabytí   účinnosti  tohoto  zákona  oprávněni  provozovat  koncesovanou
   živnost  v  rozsahu  předmětu  podnikání  „Silniční  motorová doprava -
   nákladní  provozovaná  vozidly  nebo  jízdními  soupravami  o  největší
   povolené  hmotnosti  nepřesahující  3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
   zvířat  nebo  věcí“.  Živnostenský  úřad  zapíše změnu rozsahu předmětu
   podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona.  Změnu  rozhodnutí o udělení koncese
   provede  živnostenský  úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem
   podle  §  56  zákona  č.  455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   3.  Podnikatelé,  kteří  byli  ke  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   oprávněni  provozovat  koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu
   předmětu  podnikání  „Silniční motorová doprava - taxislužba“, jsou ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou
   živnost  v  rozsahu  předmětu  podnikání  „Silniční  motorová doprava -
   osobní  provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
   řidiče“.  Živnostenský  úřad  zapíše  změnu  rozsahu předmětu podnikání
   podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona  do  živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona.  Změnu  rozhodnutí o udělení koncese provede
   živnostenský  úřad  při první změně údajů oznámené podnikatelem podle §
   56  zákona  č.  455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona.
 
   4.  Podnikatelé,  kteří  byli  ke  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   oprávněni  provozovat  koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu
   předmětu   podnikání   „Silniční   motorová   doprava   -  vnitrostátní
   příležitostná   osobní“,   „Silniční  motorová  doprava  -  mezinárodní
   příležitostná   osobní“,  „Silniční  motorová  doprava  -  vnitrostátní
   veřejná  linková“,  „Silniční  motorová doprava - vnitrostátní zvláštní
   linková“,  „Silniční  motorová  doprava  -  mezinárodní  linková“, nebo
   „Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová“ a hodlají po nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  provozovat  koncesovanou  živnost  v rozsahu
   předmětu  podnikání  „Silniční  motorová  doprava  - osobní provozovaná
   vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, jsou do 1
   roku  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu
   rozsahu  předmětu  podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991
   Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona
   č.  111/1994  Sb.,  ve  znění  účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.  Na  základě  žádosti  podnikatele  a  doložených dokladů změní
   živnostenský  úřad  rozhodnutí  o  udělení  koncese  a  rozsah předmětu
   podnikání  uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č.
   455/1991  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   tak, že změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava -
   osobní  provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
   řidiče“  nebo  „Silniční  motorová doprava - osobní provozovaná vozidly
   určenými  pro  přepravu  více než 9 osob včetně řidiče“. Není-li žádost
   podána  do  1  roku  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, změní
   živnostenský  úřad  rozhodnutí  o  udělení  koncese vydané před nabytím
   účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a
   změní  rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní
   provozovaná  vozidly  určenými  pro  přepravu  nejvýše  9  osob  včetně
   řidiče“.
 
   5.  Podnikatelé,  kteří  ke  dni  nabytí  účinnosti  tohoto zákona byli
   oprávněni  provozovat  koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu
   předmětu  podnikání  „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní
   provozovaná  vozidly  o  největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo
   „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o 
   největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po nabytí účinnosti
   tohoto  zákona  provozovat  živnost silniční motorová doprava v rozsahu
   předmětu  podnikání  „Silniční  motorová  doprava  nákladní provozovaná
   vozidly   nebo   jízdními  soupravami  o  největší  povolené  hmotnosti
   přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou
   do  1  roku  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o 
   změnu  rozsahu  předmětu  podnikání  a  doložit doklady podle zákona č.
   455/1991  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   a  zákona  č.  111/1994  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona.  Na  základě  žádosti  podnikatele a doložených dokladů
   změní  živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu
   podnikání  uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č.
   455/1991  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   a  změní  rozsah  předmětu  podnikání  na  „Silniční motorová doprava -
   nákladní  provozovaná  vozidly  nebo  jízdními  soupravami  o  největší
   povolené  hmotnosti  přesahující  3,5  tuny,  jsou-li určeny k přepravě
   zvířat   nebo   věcí“   nebo  „Silniční  motorová  doprava  -  nákladní
   provozovaná  vozidly  nebo  jízdními  soupravami  o  největší  povolené
   hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
   věcí“.  Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  změní  živnostenský  úřad  rozhodnutí o udělení koncese vydané
   před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle
   věty  první  a  omezí  rozsah  předmětu podnikání na „Silniční motorová
   doprava  -  nákladní  provozovaná  vozidly  nebo  jízdními soupravami o 
   největší  povolené  hmotnosti  nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
   přepravě zvířat nebo věcí“.
 
   6.  Řízení  o  udělení  koncese  „Silniční  motorová doprava - nákladní
   vnitrostátní  provozovaná  vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5
   tuny  včetně  -  nákladní  vnitrostátní  provozovaná vozidly o největší
   povolené  hmotnosti  nad  3,5  tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
   vozidly  o  největší  povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní
   mezinárodní  provozovaná  vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5
   tuny,  - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná
   osobní,   -  vnitrostátní  veřejná  linková,  -  vnitrostátní  zvláštní
   linková,  - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba“
   zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona a do tohoto dne
   neskončená  se  dokončí  a  práva  a  povinnosti  s nimi související se
   posoudí  podle  zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona.  Pokud  není  ze žádosti zřejmý
   předmět  podnikání  podle  zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  pro  nějž  se  udělení koncese
   požaduje,   vyzve  živnostenský  úřad  žadatele  k  upřesnění  předmětu
   podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona. Má-li být v řízení udělena koncese pro předmět
   podnikání  „Silniční  motorová  doprava  - nákladní provozovaná vozidly
   nebo  jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
   tuny,  jsou-li  určeny  k  přepravě  zvířat  nebo  věcí“ nebo „Silniční
   motorová  doprava  -  osobní  provozovaná vozidly určenými pro přepravu
   více  než  9  osob  včetně  řidiče“, vyzve živnostenský úřad žadatele k 
   doplnění  dokladů  prokazujících  splnění  podmínek pro udělení koncese
   podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  a  zákona  č.  111/1994  Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   7.  Podání  žádosti  o  změnu  předmětu  podnikání  podle bodů 4 a 5 je
   osvobozeno od správního poplatku.
 
   Čl. II zákona č. 169/2012 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou
   osoby  uvedené  v  § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991
   Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona,
   oprávněny  pokračovat  v  provozování  živnosti  do  ukončení  řízení o 
   dědictví  na  základě  oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto skutečnost
   jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   živnostenskému  úřadu,  neučinily-li  tak  přede  dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  zaniká živnostenské
   oprávnění  zemřelého  podnikatele  dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v 
   provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce.
 
   2.  Jestliže  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby
   uvedené  v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve
   znění  účinném  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, že budou
   pokračovat   v   provozování   živnosti,  a  nabyly  majetkového  práva
   vztahujícího  se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti na
   základě  oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v § 13
   odst.  4  zákona  č.  455/1991  Sb.,  ve  znění  účinném  do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle právní úpravy, která je pro podnikatele příznivější.
 
   Čl. IV zákona č. 199/2012 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.   Živnostenská  oprávnění  vydaná  k  vázané  živnosti  s  předmětem
   podnikání  „Diagnostická,  zkušební  a  poradenská  činnost  v  ochraně
   rostlin  a  ošetřování  rostlin,  rostlinných  produktů, objektů a půdy
   proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
   přípravky“  a  ke koncesované živnosti s předmětem podnikání „Kontrolní
   testování  mechanizačních  prostředků na ochranu rostlin“, vydaná podle
   zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona, zůstávají zachována.
 
   2.  Podnikatel,  kterému  do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo
   živnostenské  oprávnění  k  provozování  vázané  živnosti  s  předmětem
   podnikání  „Diagnostická,  zkušební  a  poradenská  činnost  v  ochraně
   rostlin  a  ošetřování  rostlin,  rostlinných  produktů, objektů a půdy
   proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
   přípravky“,  je  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona oprávněn k 
   provozování  volné  živnosti  s  předmětem  podnikání „Výroba, obchod a
   služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“.
 
   3. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona   změnu  předmětu  podnikání  podle  bodu  2  do  živnostenského
   rejstříku  a  zároveň zapíše do tohoto rejstříku obor činnosti živnosti
   volné  „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a
   ošetřování   rostlin,   rostlinných  produktů,  objektů  a  půdy  proti
   škodlivým  organismům  přípravky  na  ochranu  rostlin  nebo biocidními
   přípravky“.
 
   4.  Živnostenské  oprávnění  podle  bodů 2 a 3 se do doby vydání nového
   výpisu  ze  živnostenského  rejstříku  prokazuje  dosavadním výpisem ze
   živnostenského rejstříku.
 
   Čl. VII zákona č. 221/2012 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné „Provozování
   poštovních  a  zahraničních poštovních služeb“ zahájená podle zákona č.
   455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
   k  tomuto  dni  nedokončená,  se  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   zastavují.
 
   Čl. IV zákona č. 234/2013 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn
   vyrábět  a  zpracovávat  paliva  a maziva anebo prodávat pohonné hmoty,
   může po účinnosti tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1
   měsíce  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v 
   této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro „Výrobu a zpracování paliv a
   maziv  a  distribuci  pohonných  hmot“  v úplném nebo částečném rozsahu
   předmětu  podnikání  a  doloží  doklady  požadované  podle  nové právní
   úpravy,  nemá-li je živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení,
   může  ve  výrobě  a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot
   jinde  než  na  čerpací  stanici  na základě oprávnění podle věty první
   pokračovat  do  doby  pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o 
   zamítnutí  žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím
   lhůty  k  podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a
   maziva   a   prodávat  pohonné  hmoty  jinde  než  na  čerpací  stanici
   podnikateli zaniká.
 
   2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
 
   Čl. VII zákona č. 303/2013 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona.
 
   2.  Živnostenský  úřad  provede  zápis  změny  údajů  do živnostenského
   rejstříku, vyvolané účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode
   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl. II zákona č. 309/2013 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn
   prodávat  kvasný  líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti
   pokračovat  po  dobu  6  měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
   Požádá-li  podnikatel  v  této  lhůtě  živnostenský  úřad o koncesi pro
   prodej  kvasného  lihu,  konzumního  lihu  nebo lihovin, může v prodeji
   kvasného  lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle
   věty  první  pokračovat  do  doby  pravomocného  rozhodnutí  o  udělení
   koncese,  nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení.
   Marným  uplynutím  lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného
   lihu,  konzumního  lihu  nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný
   líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
 
   2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
 
   Čl. II zákona č. 140/2014 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Ustanovení § 46 odst. 6 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ty
   podnikatele, kteří doložili doklady obecnímu živnostenskému úřadu přede
   dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se  dokončí  podle  zákona č.
   455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   3. Živnostenská oprávnění nabytá podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
   účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
 
   4.  Doklady  o  odborné  způsobilosti,  kterými byla v souladu s právní
   úpravou  účinnou  přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona prokázána
   odborná způsobilost pro získání koncese pro živnost „Provádění trhacích
   a ohňostrojných prací“ se v případě, že byla koncese pravomocně udělena
   do  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, považují za doklady o odborné
   způsobilosti  podle  zákona  č.  455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   § 73 zákona č. 206/2015 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   (1)  Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována, není-li dále
   stanoveno jinak.
 
   (2) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb.,
   o  pyrotechnických  výrobcích  a  zacházení  s nimi a o změně některých
   zákonů   (zákon   o  pyrotechnice),  trvalo  živnostenské  oprávnění  k 
   provozování  živnosti  „Provádění  trhacích  a  ohňostrojných  prací“ v 
   úplném  rozsahu  nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání „provádění
   trhacích  prací“, jsou oprávněni po nabytí účinnosti zákona č. 206/2015
   Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
   zákonů  (zákon  o  pyrotechnice),  provozovat  živnost  „Výzkum, vývoj,
   výroba,  ničení,  zneškodňování,  zpracování, nákup a prodej výbušnin a
   provádění  trhacích  prací“  v  rozsahu  předmětu  podnikání „provádění
   trhacích  prací“. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském
   rejstříku  do  5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o 
   pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
   (zákon o pyrotechnice).
 
   (3) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb.,
   o  pyrotechnických  výrobcích  a  zacházení  s nimi a o změně některých
   zákonů   (zákon   o  pyrotechnice),  trvalo  živnostenské  oprávnění  k 
   provozování  živnosti  „Provádění  trhacích  a  ohňostrojných  prací“ v 
   úplném  rozsahu  nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání „provádění
   ohňostrojných  prací“, jsou oprávněni po dni nabytí účinnosti zákona č.
   206/2015  Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
   některých  zákonů  (zákon  o  pyrotechnice), provozovat vázanou živnost
   „Nákup,   prodej,   ničení   a  zneškodňování  pyrotechnických  výrobků
   kategorie  P2,  T2  a  F4  a  provádění  ohňostrojných prací“ v rozsahu
   předmětu  podnikání  „provádění ohňostrojných prací“. Živnostenský úřad
   provede  zápis  změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí
   účinnosti  zákona  č.  206/2015  Sb.,  o  pyrotechnických  výrobcích  a
   zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
 
   (4) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb.,
   o  pyrotechnických  výrobcích  a  zacházení  s nimi a o změně některých
   zákonů   (zákon   o  pyrotechnice),  trvalo  živnostenské  oprávnění  k 
   provozování   živnosti   volné,   jsou  oprávněni  provozovat  činnosti
   spočívající  v  nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických
   výrobků  kategorie  P2,  T2  a  F4  po dobu jednoho roku ode dne nabytí
   účinnosti  zákona  č.  206/2015  Sb.,  o  pyrotechnických  výrobcích  a
   zacházení  s  nimi  a  o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
   Pokud  hodlají  po  uplynutí  doby  uvedené ve větě první v provozování
   uvedených  činností  pokračovat,  jsou povinni před uplynutím této doby
   ohlásit  živnostenskému  úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a
   zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění
   ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání
   a  doložit  odbornou  způsobilost  požadovanou  pro provozování uvedené
   živnosti.
 
   (5)  Řízení  zahájená  podle  zákona  č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
   přede  dnem  nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických
   výrobcích  a  zacházení  s  nimi  a  o  změně některých zákonů (zákon o 
   pyrotechnice),  se  dokončí  podle  zákona  č.  455/1991  Sb., ve znění
   účinném   ode   dne   nabytí   účinnosti  zákona  č.  206/2015  Sb.,  o 
   pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
   (zákon o pyrotechnice).
 
   (6)  Úkony provedené podle odstavců 2 až 4 jsou osvobozeny od správních
   poplatků.
 
   Čl. V zákona č. 267/2015 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Živnostenská  oprávnění  s  předmětem podnikání „Speciální ochranná
   dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce
   toxických  chemických  látek  a  chemických  směsí s výjimkou speciální
   ochranné  dezinfekce,  dezinsekce  a  deratizace  v  potravinářských  a
   zemědělských   provozech,   -   v   potravinářských  nebo  zemědělských
   provozech,  -  toxickými  nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo
   chemickými   směsmi,   s   výjimkou  speciální  ochranné  dezinsekce  a
   deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“, která trvala
   ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
 
   2.  Živnostenský  úřad  zapíše  změny  podle  tohoto zákona týkající se
   předmětu  podnikání  uvedeného  v  bodě  1  do živnostenského rejstříku
   nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl.IV zákona č. 126/2016 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Řízení  zahájená  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle  zákona  č.  455/1991  Sb.,  ve  znění  účinném přede dnem nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl. VI zákona č. 229/2016 Sb.
 
   neplatil
 
   1)  §  1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění
   zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb.
 
   2)  Zákon  č.  527/1990  Sb.,  o  vynálezech,  průmyslových  vzorech  a
   zlepšovacích  návrzích,  ve  znění  zákona  č.  519/1991  Sb.  Zákon č.
   121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech souvisejících s právem
   autorským  a  o  změně  některých  zákonů  (autorský  zákon).  Zákon č.
   529/1991  Sb.,  o  ochraně  topografií  polovodičových  prvků, ve znění
   zákona  č.  116/2000  Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
   znění zákona č. 116/2000 Sb.
 
   2a) Zákon č. 121/2000 Sb.
 
   2b)  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 
   2d)  Zákon  č.  95/2004  Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
   způsobilosti  a  specializované  způsobilosti  k  výkonu zdravotnického
   povolání  lékaře,  zubního  lékaře  a  farmaceuta,  ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   2e)   Zákon   č.   96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání
   způsobilosti  k  výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
   činností   souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně
   některých  zákonů  (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   3)  Zákon  č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících
   zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 
   5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
 
   6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR
   č. 14/1993 Sb.
 
   6a)  Zákon  č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
   (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 
   7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
 
   8)  Zákon  ČNR  č.  524/1992  Sb., o auditorech a Komoře auditorů České
   republiky.
 
   8a)  Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
   poradců České republiky.
 
   8b)  Zákon  č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
   ve  znění  zákona  č.  519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č.
   155/1995 Sb.
 
   9a)  Zákon  č.  216/1994  Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
   nálezů.
 
   10)  Zákon  č.  200/1994  Sb.,  o  zeměměřictví  a  o  změně a doplnění
   některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 
   10a)  §  14  odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
   autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
   techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 
   10b)  §  144  odst.  4  zákona  č.  183/2006 Sb., o územním plánování a
   stavebním řádu (stavební zákon).
 
   Zákon  č.  81/1957  Sb.,  o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění
   zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s působností pro Českou republiku.
 
   Zákon  ČNR  č.  33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve
   znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 127/1990 Sb.
 
   11)  Zákon  č.  6/1993  Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 
   11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
 
   11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.
 
   11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.
 
   11d)  Zákon  č.  219/1995  Sb.,  devizový  zákon,  ve  znění pozdějších
   předpisů.
 
   12)  Zákon  č.  363/1999  Sb.,  o  pojišťovnictví  a  o změně některých
   souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
 
   Zákon   č.   38/2004   Sb.,   o   pojišťovacích  zprostředkovatelích  a
   samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského
   zákona  (zákon  o  pojišťovacích  zprostředkovatelích  a  likvidátorech
   pojistných událostí).
 
   12a)  Zákon  č.  42/1994  Sb.,  o  penzijním  připojištění  se  státním
   příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 
   12b)  Zákon  č.  87/1995  Sb.,  o  spořitelních a úvěrních družstvech a
   některých  opatřeních  s  tím  souvisejících  a o doplnění zákona České
   národní  rady  č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 
   13b) Zákon č. 256/2004 Sb.
 
   13c)  Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
   č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
 
   14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
   znění zákona č. 70/1994 Sb.
 
   15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
   a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 
   16)  Zákon  č.  458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
   správy   v   energetických   odvětvích   a  o  změně  některých  zákonů
   (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
 
   17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
 
   19)  Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o elektronických komunikacích a o změně
   některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 
   20)  Zákon  č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
   souvisejících zákonů.
 
   21)  Zákon  č.  167/1998  Sb., o návykových látkách a o změně některých
   dalších zákonů.
 
   22)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o 
   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
   a  o  doplnění  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání
   (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.
   140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 
   22c)  Zákon  č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
   jejich dodávání na trh.
 
   23)  Zákon  č.  231/2001  Sb., o provozování rozhlasového a televizního
   vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   23a)  Zákon  č.  1/1991  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších
   předpisů.  Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
   České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
   23c)  Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních
   vozidel na pozemních komunikacích.
 
   23d)  Zákon  č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
   ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zákon  č.  29/1984  Sb.,  o  soustavě
   základních  škol,  středních  škol  a  vyšších  odborných škol (školský
   zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských
   zařízeních,  ve  znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 60 zákona č.
   111/1998  Sb.,  o  vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
   (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
 
   23e)  Zákon  č.  19/1997  Sb.,  o některých opatřeních souvisejících se
   zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o 
   územním   plánování   a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění
   pozdějších  předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
   (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.
   140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   23f)  Zákon  č.  49/1997  Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
   zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
   ve znění pozdějších předpisů.
 
   23g)  § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
   úřadech  a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
   k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 
   23h)  §  27  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
   rozpočtů.
 
   23i)  §  4  odst.  2  písm.  b)  a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o 
   sociálně-právní ochraně dětí.
 
   23j)  Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných
   zdrojů  z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých
   zákonů.
 
   23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
 
   23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
   o obalech).
 
   23m)  Zákon  č.  281/2002  Sb., o některých opatřeních souvisejících se
   zákazem  bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
   živnostenského zákona.
 
   23n)  Zákon  č.  162/2003  Sb.,  o  podmínkách provozování zoologických
   zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
 
   23o)  Zákon  č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
   některých zákonů.
 
   23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
   23p)  Zákon  č.  179/2006  Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
   vzdělávání  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o uznávání výsledků
   dalšího vzdělávání).
 
   23q) Zákon č. 179/2006 Sb.
 
   24)  §  7  zákona  č.  123/1992  Sb., o pobytu cizinců na území České a
   Slovenské  Federativní  Republiky.  Zákon  č. 135/1982 Sb., o hlášení a
   evidenci pobytu občanů.
 
   24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
 
   24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
   o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   24c) § 502 občanského zákoníku.
 
   25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
 
   25b)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   25c)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné kvalifikace a jiné
   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států Evropské unie a o 
   změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   25d)  Zákon  č.  256/1992  Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
   systémech.
 
   26)   Zákon   č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení
   (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   28a)  Zákon  č.  115/2006  Sb.,  o  registrovaném partnerství a o změně
   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   28b)  Například  zákon  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech
   územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   28c)  §  8a  zákona  č.  365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
   správy a o změně některých dalších zákonů.
 
   28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 
   29) § 1553 až 1560 občanského zákoníku.
 
   § 157 až 159 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
 
   29a)  Například  zákon  č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
   řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   29a)  Zákon  č.  125/2008  Sb.,  o  přeměnách  obchodních společností a
   družstev, ve znění pozdějších předpisů.
 
   29b) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   29b)  Například  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
   řádu (stavební zákon).
 
   29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   29d)  §  24  odst.  1  zákona  ČNR  č.  367/1990  Sb., o obcích (obecní
   zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
   29d)  Vyhláška  č.  137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
   výstavbu.
 
   29e)  Například  zákon  č.  79/2005  Sb.,  o  opatřeních k ochraně před
   škodami  působenými  tabákovými  výrobky, alkoholem a jinými návykovými
   látkami a o změně souvisejících zákonů.
 
   29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
   znění zákona č. 313/2002 Sb.
 
   29g)  Zákon  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu
   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   30)  Například  zákon  č.  29/1984  Sb.,  o  soustavě  základních škol,
   středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  (školský zákon), ve znění
   pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb.,
   o  ukončování  studia  ve  středních školách a o ukončování přípravy ve
   zvláštních   odborných   učilištích,  vyhláška  Ministerstva  školství,
   mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění
   pozdějších  předpisů,  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
   středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   30a)  Vyhláška  č.  21/1991  Sb.,  o  bližších podmínkách zabezpečování
   rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č.
   324/1992 Sb.
 
   Vyhláška   č.   524/2004   Sb.,   o  akreditaci  zařízení  k  provádění
   rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
 
   Vyhláška  č.  176/2009  Sb.,  kterou  se  stanoví náležitosti žádosti o 
   akreditaci    vzdělávacího    programu,    organizace    vzdělávání   v 
   rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
 
   31) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
   č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   31a) § 45, 46a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
   a  o  změně  a  doplnění  dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
   dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.
 
   31b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
   dalších zákonů, ve znění zákona č. 226/2002 Sb.
 
   31c)  Vyhláška  Ministerstva  hospodářství  ČR, Ministerstva průmyslu a
   obchodu   ČR,   Ministerstva   školství,   mládeže  a  tělovýchovy  ČR,
   Ministerstva  vnitra  ČR,  Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva
   zemědělství  ČR  č.  525/1992  Sb.,  k provádění kvalifikačních zkoušek
   nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.
 
   31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.
 
   Vyhláška   č.   12/2005   Sb.,  o  podmínkách  uznání  rovnocennosti  a
   nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
 
   31e)  § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
   a zákona č. 189/2008 Sb.
 
   31g)  §  158  zákona  č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
   republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
 
   33)  Například  zákon  č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
   změně některých souvisejících zákonů.
 
   36a) § 503 odst. 2 občanského zákoníku.
 
   36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   37)  §  93  zákona  č.  326/1999  Sb.,  o pobytu cizinců na území České
   republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   38a)  §  35  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   38b)  Zákon  č.  570/1991  Sb.,  o  živnostenských  úřadech,  ve  znění
   pozdějších předpisů.
 
   38b)  § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
   zákona č. 166/1993 Sb.
 
   38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 
   změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
 
   38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 
   změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   38e)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   39)   Zákon  č.  570/1991  Sb.,  o  živnostenských  úřadech,  ve  znění
   pozdějších předpisů.
 
   40)  §  84  a  85  zákona  č.  200/1990  Sb.,  o  přestupcích, ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   40a)  Čl.  3  písm.  b)  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
   2006/2004  o  spolupráci  mezi  vnitrostátními  orgány  příslušnými pro
   vymáhání  dodržování  zákonů  na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o 
   spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
 
   40b)  Čl.  3  písm.  k)  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
   2006/2004  o  spolupráci  mezi  vnitrostátními  orgány  příslušnými pro
   vymáhání  dodržování  zákonů  na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o 
   spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
 
   41) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
 
   41) § 420 a 421 občanského zákoníku.
 
   42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   43)  § 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a
   některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o 
   uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
 
   44)  §  36a  odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008
   Sb.
 
   46) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
 
   47) § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.
 
   52)  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.
   152/2011 Sb.
 
   53)  §  10  odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   54)  §  98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008
   Sb.
 
   55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
 
   55a)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
   poskytování (zákon o zdravotních službách).
 
   56)  §  81  zákona  č.  326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
 
   57)  Zákon  č.  29/2000  Sb., o poštovních službách a o změně některých
   zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 
   58) § 33 občanského zákoníku.
 
   59)  §  197,  203  až 205 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
   soudních.
 
   60) § 1448 až 1456 občanského zákoníku.
 
   61) Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady
   2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných
   příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o 
   změně  nařízení  (EHS)  č.  1612/68  a  o  zrušení  směrnic 64/221/EHS,
   68/360/EHS,  72/194/EHS,  73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
   90/365/EHS a 93/96/EHS.
 
   62)  Článek  11  odst.  1  písm.  a)  a článek 21 odst. 1 směrnice Rady
   2003/109/ES  ze  dne  25.  listopadu  2003 o právním postavení státních
   příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
 
   64) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září
   2003 o právu na sloučení rodiny.
 
   65)  Článek  17  odst.  1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince
   2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem
   studia,   výměnných   pobytů  žáků,  neplacené  odborné  přípravy  nebo
   dobrovolné služby.
 
   66)  Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o 
   povolení  k  pobytu  pro  státní  příslušníky  třetích zemí, kteří jsou
   oběťmi   obchodování   s  lidmi  nebo  obdrželi  pomoc  k  nedovolenému
   přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
 
   67)  Článek  14  odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května
   2009  o  podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí
   za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Platnost od

1. ledna 1992

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.318 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál