Živnosti - seznam živností

Informace o živnostech

Živnosti - seznam živností

Podmínky živnostenského podnikání (dále jen „živnost“) a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizací).
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 


Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (dále jen „podnikatel“). 

 

Rozdělení živností

Živnosti dělíme (podle § 9 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání) na:

 

Mějte přehled

Sledujte aktuální informace portálu NejBusiness.cz a mějte přehled:Ohlašovací živnosti

Řemeslné živnosti
Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.:

 • Část A
  • Řeznictví a uzenářství
  • Mlékárenství
  • Mlynářství
  • Pekařství, cukrářství
  • Pivovarnictví a sladovnictví

  • Zpracování kůží a kožešin
  • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
  • Broušení a leptání skla
  • Zpracování gumárenských směsí
  • Zpracování kamene

  • Slévárenství, modelářství
  • Kovářství, podkovářství
  • Obráběčství
  • Zámečnictví, nástrojářství
  • Galvanizérství, smaltérství

  • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • Hodinářství
  • Zlatnictví a klenotnictví
  • Truhlářství, podlahářství
  • Výroba a opravy hudebních nástrojů

  • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
  • Zednictví
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
  • Vodoinstalatérství, topenářství

  • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
  • Izolatérství
  • Malířství, lakýrnictví, natěračství

  • Pokrývačství, tesařství
  • Klempířství a oprava karoserií
  • Kamnářství
  • Opravy silničních vozidel
  • Holičství, kadeřnictví

 • Část B
  • Barvení a chemická úprava textilií
  • Čištění a praní textilu a oděvů
  • Kominictví

 • Část C
  • Hostinská činnost
  • Kosmetické služby
  • Pedikúra, manikúra

 

Vázané živnosti
Živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., není-li dále stanoveno jinak:

 • Geodetické práce
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných
  • protéz
  • trupových ortéz
  • končetinových ortéz
  • měkkých bandáží

 • Oční optika
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací

 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Realitní zprostředkování
 • Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

 • Oceňování majetku pro
  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • obchodní závod

 • Výkon zeměměřických činností
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  • bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
  • v potravinářských nebo zemědělských provozech,
  • nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

 • Průvodcovská činnost horská 
 • Vodní záchranářská služba
 • Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti

 • Provozování autoškoly
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Drezúra zvířat

 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Provozování solárií

 

Volné živnosti
Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1). Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.:

 • 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • 8. Pěstitelské pálení
 • 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • 18. Výroba hnojiv
 • 19. Výroba plastových a pryžových výrobků
 • 20. Výroba a zpracování skla

 • 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • 23. Broušení technického a šperkového kamene
 • 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • 31. Výroba strojů a zařízení
 • 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • 33. Stavba a výroba plavidel
 • 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • 37. Výroba a opravy čalounických výrobků
 • 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • 39. Výroba zdravotnických prostředků
 • 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • 47. Zprostředkování obchodu a služeb
 • 48. Velkoobchod a maloobchod
 • 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • 55. Ubytovací služby
 • 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • 58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 • 59. Pronájem a půjčování věcí movitých
 • 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • 61. Projektování pozemkových úprav

 • 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • 63. Projektování elektrických zařízení
 • 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • 65. Testování, měření, analýzy a kontroly
 • 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • 68. Fotografické služby
 • 69. Překladatelská a tlumočnická činnost
 • 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • 76. Poskytování technických služeb

 • 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

 • 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 

 

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.:

 • Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 • Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

 • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací

 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

 • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

 • Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

 • Silniční motorová doprava
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

 • Vnitrozemská vodní doprava

 • Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

 • Provádění pyrotechnického průzkumu

 • Provádění veřejných dražeb
  • dobrovolných
  • nedobrovolných

 • Provozování cestovní kanceláře
  • pořádání zájezdů
  • zprostředkování spojených cestovních služeb

 • Ostraha majetku a osob

 • Služby soukromých detektivů

 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

 • Vedení spisovny

 • Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

 • Provozování pohřební služby

 • Provádění balzamace a konzervace

 • Provozování krematoria

 

 

Page generated in 1.349 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál