Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

 

 
   48/1997 Sb.
 
   ZÁKON
 
   ze dne 7. března 1997
 
   o  veřejném  zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění  některých
   souvisejících zákonů
 
   Změna: 242/1997 Sb.
 
   Změna: 2/1998 Sb.
 
   Změna: 127/1998 Sb.
 
   Změna: 225/1999 Sb.
 
   Změna: 363/1999 Sb.
 
   Změna: 18/2000 Sb.
 
   Změna: 459/2000 Sb.
 
   Změna: 132/2000 Sb., 155/2000 Sb., 220/2000 Sb., 258/2000 Sb.
 
   Změna: 176/2002 Sb. (část)
 
   Změna: 176/2002 Sb.
 
   Změna: 285/2002 Sb.
 
   Změna: 198/2002 Sb., 320/2002 Sb.
 
   Změna: 274/2003 Sb.
 
   Změna: 424/2003 Sb. (část)
 
   Změna: 222/2003 Sb., 424/2003 Sb., 425/2003 Sb., 455/2003 Sb.
 
   Změna: 176/2002 Sb. (část), 85/2004 Sb.
 
   Změna: 359/2004 Sb.
 
   Změna: 438/2004 Sb.
 
   Změna: 422/2004 Sb.
 
   Změna: 436/2004 Sb.
 
   Změna: 123/2005 Sb.
 
   Změna: 168/2005 Sb.
 
   Změna: 253/2005 Sb.
 
   Změna: 361/2005 Sb.
 
   Změna: 350/2005 Sb.
 
   Změna: 47/2006 Sb.
 
   Změna: 117/2006 Sb.
 
   Změna: 245/2006 Sb.
 
   Změna: 340/2006 Sb.
 
   Změna: 214/2006 Sb.
 
   Změna: 165/2006 Sb.
 
   Změna: 362/2003 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 264/2006 Sb.
 
   Změna: 181/2007 Sb.
 
   Změna: 57/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb.
 
   Změna: 137/2008 Sb.
 
   Změna: 270/2008 Sb.
 
   Změna: 189/2006 Sb., 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.
 
   Změna: 59/2009 Sb.
 
   Změna: 306/2008 Sb., 362/2009 Sb.
 
   Změna: 227/2009 Sb.
 
   Změna: 281/2009 Sb.
 
   Změna: 298/2011 Sb.
 
   Změna: 298/2011 Sb. (část), 365/2011 Sb.
 
   Změna: 1/2012 Sb.
 
   Změna: 369/2011 Sb., 458/2011 Sb.
 
   Změna: 275/2012 Sb.
 
   Změna: 401/2012 Sb., 403/2012 Sb.
 
   Změna: 44/2013 Sb.
 
   Změna: 238/2013 Sb.
 
   Změna: 238/2013 Sb. (část)
 
   Změna: 60/2014 Sb.
 
   Změna: 109/2014 Sb.
 
   Změna:  458/2011  Sb.,  60/2014 Sb. (část), 250/2014 Sb., 256/2014 Sb.,
   267/2014 Sb.
 
   Změna: 1/2015 Sb.
 
   Změna: 200/2015 Sb.
 
   Změna: 314/2015 Sb.
 
   Změna: 200/2015 Sb. (část)
 
   Změna: 47/2016 Sb.
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
   ČÁST PRVNÍ
 
   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
   § 1
 
   (1)  Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské unie^1b),
   zároveň  navazuje  na  přímo  použitelné  předpisy  Evropské unie^51) a
   upravuje
 
   a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"),
 
   b)  rozsah  a  podmínky,  za  nichž  jsou  na  základě tohoto zákona ze
   zdravotního  pojištění  hrazeny  zdravotní  služby  (dále  jen „hrazené
   služby“),
 
   c)  způsob  stanovení  cen  a  úhrad  léčivých přípravků a potravin pro
   zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.
 
   (2)  Tento  zákon  se  použije,  nestanoví-li přímo použitelné předpisy
   Evropské  unie  upravující  koordinaci  systémů  sociálního zabezpečení
   (dále jen „koordinační nařízení“) jinak^49).
 
   Účast na zdravotním pojištění
 
   § 2
 
   Osobní rozsah zdravotního pojištění
 
   (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
 
   a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
 
   b)  osoby,  které  na  území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud
   jsou  zaměstnanci  zaměstnavatele,  který má sídlo nebo trvalý pobyt na
   území České republiky,
 
   (dále jen "pojištěnci").
 
   (2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická
   nebo  fyzická  osoba,  která  je  plátcem  příjmů ze závislé činnosti a
   funkčních  požitků  podle  zvláštního právního předpisu^1a), zaměstnává
   zaměstnance  a  má  sídlo  nebo  trvalý pobyt na území České republiky,
   jakož i organizační složka státu.^1c)
 
   (3)  Zaměstnáním  se  pro  účely  zdravotního  pojištění rozumí činnost
   zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy
   ze  závislé  činnosti  a  funkčních  požitků zdaňované podle zvláštního
   právního předpisu^1a).
 
   (4)  Sídlem  zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u 
   právnické  osoby  její  sídlo,  jakož  i sídlo její organizační složky,
   která  je  zapsána  v  obchodním  rejstříku,  popřípadě v jiném zákonem
   určeném  rejstříku  nebo  je vedena ve stanovené evidenci u příslušného
   orgánu  v  České  republice,  a  u  fyzické osoby místo jejího trvalého
   pobytu,  popřípadě,  jde-li  o  zahraniční fyzickou osobu, místo jejího
   podnikání.
 
   (5)  Ze  zdravotního  pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České
   republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o 
   zaměstnanosti,  a  dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České
   republiky  a  jsou  činny  v  České republice pro zaměstnavatele, kteří
   požívají  diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří
   nemají  sídlo  na  území  České  republiky,  a  osoby, které dlouhodobě
   pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).
 
   § 3
 
   Vznik a zánik zdravotního pojištění
 
   (1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:
 
   a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
 
   b)  kdy  se  osoba  bez  trvalého pobytu na území České republiky stala
   zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
 
   c) získání trvalého pobytu na území České republiky.
 
   (2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:
 
   a) smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
 
   b)  kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být
   zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
 
   c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 
   ČÁST DRUHÁ
 
   POJISTNÉ
 
   Plátci pojistného zdravotního pojištění
 
   § 4
 
   nadpis neplatil
 
   Plátci  pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného")
   jsou:
 
   a) pojištěnci uvedení v § 5,
 
   b) zaměstnavatelé,
 
   c) stát.
 
   Kategorie pojištěnců
 
   § 5
 
   Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
 
   a)  je  zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění
   považuje  fyzická  osoba,  které  plynou nebo by měly plynout příjmy ze
   závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu^1a), s výjimkou
 
   1.  osoby,  která  má  pouze  příjmy  ze závislé činnosti, které nejsou
   předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
 
   2.  žáka  nebo  studenta,  který má pouze příjmy ze závislé činnosti za
   práci z praktického výcviku,
 
   3.  osoby  činné  na  základě  dohody o provedení práce, popřípadě více
   dohod  o  provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z 
   takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež
   je  podmínkou  pro  účast  takové  osoby na nemocenském pojištění podle
   zákona  upravujícího  nemocenské  pojištění  (dále  jen  „započitatelný
   příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení
   dohody   o   provedení   práce  se  považuje  za  příjem  zúčtovaný  do
   kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
 
   4.  člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale
   vykonává  pro  družstvo  práci,  za  kterou je jím odměňován, a který v 
   kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
 
   5.  osoby  činné  na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více
   dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z 
   takových  dohod  v  kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu;
   započitatelný  příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o 
   pracovní  činnosti  se  považuje  za  příjem  zúčtovaný do kalendářního
   měsíce, v němž tato dohoda skončila,
 
   6.  dobrovolného  pracovníka  pečovatelské  služby, který v kalendářním
   měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
 
   7.  člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu,
   Senátu  a  zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové
   volební  komise  a  zvláštní  okrskové  volební  komise  při volbách do
   Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky,
 
   b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně
   činné se pro účely zdravotního pojištění považují:
 
   1. osoby podnikající v zemědělství;^1d)
 
   2. osoby provozující živnost;^2)
 
   3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;^3)
 
   4.  osoby  vykonávající  uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě
   autorskoprávních  vztahů,^4)  s  výjimkou  činnosti,  z níž jsou příjmy
   podle  zvláštního  právního předpisu samostatným základem daně z příjmů
   fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně^4a);
 
   5.   společníci   veřejných   obchodních  společností  a  komplementáři
   komanditních společností;^5)
 
   6.  osoby  vykonávající  nezávislé  povolání,  které  není živností ani
   podnikáním podle zvláštních předpisů;^6)
 
   7.  osoby  vykonávající  činnost  mandatáře na základě mandátní smlouvy
   uzavřené   podle  obchodního  zákoníku,^6a)  pokud  tato  činnost  není
   považována  za  zaměstnání  podle  písmene a) a mandátní smlouva nebyla
   uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,
 
   8.  spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle
   zákona  o  daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem
   spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,
 
   c)  má  na  území  České  republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod
   předchozími  písmeny  a  není  za  něj  plátcem  pojistného stát, pokud
   uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.
 
   § 6
 
   Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou
   zaměstnanců,  kteří  postupují  podle  §  8  odst.  4. Zaměstnavatel je
   plátcem  části  pojistného  z  příjmů  ze  závislé činnosti a funkčních
   požitků  podle  zvláštního  právního  předpisu^3)  zúčtovaných bývalému
   zaměstnanci po skončení zaměstnání.
 
   § 7
 
   (1)  Stát  je  plátcem  pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za
   tyto pojištěnce:
 
   a)  nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o 
   státní sociální podpoře;^7)
 
   b)  poživatele  důchodů  z  důchodového  pojištění,  kterým byl přiznán
   důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní
   Republiky  a  po  31.  prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za
   poživatele  důchodu  se  pro  účely  tohoto zákona považuje osoba podle
   předchozí  věty  i  v  měsících,  kdy  jí  podle  předpisů o důchodovém
   pojištění výplata důchodu nenáleží;
 
   c) příjemce rodičovského příspěvku;^7)
 
   d)  ženy  na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající
   peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění^8);
 
   e)  uchazeče  o  zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali
   krátkodobé zaměstnání;^9)
 
   f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně
   posuzované^10),  a  to  za  podmínky,  že nejsou podle potvrzení plátce
   dávky  pomoci  v  hmotné  nouzi  v  pracovním  ani  obdobném vztahu ani
   nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů
   o  zaměstnání  a  nejde  o  poživatele  starobního důchodu, invalidního
   důchodu  pro  invaliditu  třetího  stupně,  vdovského  nebo  vdoveckého
   důchodu,  ani  o  poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené
   dítě,
 
   g)  osoby,  které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně
   těžká  závislost)  nebo  stupni  III  (těžká závislost) anebo stupni IV
   (úplná  závislost)^11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující
   o  osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni
   I (lehká závislost),
 
   h)  osoby  ve  výkonu  zabezpečovací  detence  nebo vazby nebo osoby ve
   výkonu trestu odnětí svobody;
 
   i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského
   pojištění;^14)
 
   j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku
   potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky
   pro  přiznání  invalidního  důchodu  pro invaliditu třetího stupně nebo
   starobního  důchodu  a  nemají  příjmy  ze  zaměstnání,  ze  samostatné
   výdělečné  činnosti  a  nepožívají  žádný  důchod  z ciziny, nebo tento
   důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;^15)
 
   k)  osoby  celodenně  osobně  a  řádně pečující alespoň o jedno dítě do
   sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby
   uvedené  v  písmenu  c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za
   splněnou  i  tehdy,  je-li  dítě  předškolního  věku umístěno v jeslích
   (mateřské   škole),  popřípadě  v  obdobném  zařízení  na  dobu,  která
   nepřevyšuje  čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní
   docházku,  po  dobu  návštěvy  školy,  s výjimkou umístění v zařízení s 
   týdenním  či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze
   jedna  osoba,  a  to  buď  otec  nebo  matka  dítěte, nebo osoba, která
   převzala  dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,^16) pokud nemají
   příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
 
   l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
   a ochranné výchovy,
 
   m)  osoby  vykonávající  dlouhodobou  dobrovolnickou  službu na základě
   smlouvy   s   vysílající  organizací,  které  byla  udělena  akreditace
   Ministerstvem  vnitra,  v  rozsahu  překračujícím  v průměru alespoň 20
   hodin  v  kalendářním  týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného
   podle  §  5  nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích
   písmen a) až l),
 
   n) manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona
   o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu,
   pokud  je  následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí
   nebo  k  výkonu  zahraniční služby se souhlasem této organizační složky
   státu,  a  nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými
   podle  §  5  nebo  nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle
   práva  cizího  státu,  do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní
   partneři  vysláni  k  výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční
   služby,
 
   o)  cizince,  kterým  bylo  uděleno  oprávnění  k pobytu na území České
   republiky   za  účelem  poskytnutí  dočasné  ochrany  podle  zvláštního
   právního  předpisu,^16a)  pokud  nemají  příjmy  ze  zaměstnání nebo ze
   samostatné výdělečné činnosti,
 
   p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území
   České  republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu
   na  území  České  republiky,  a  jeho  dítě  narozené  na  území  České
   republiky^16b),  pokud  nemají  příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné
   výdělečné činnosti,
 
   q)  příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze
   na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona
   upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro
   vznik  nároku  na  starobní  důchod  podle  §  32  zákona  o důchodovém
   pojištění,  pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo §
   23  odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při
   stanovení  tohoto  věku  u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného
   data narození.
 
   (2)  Mají-li  osoby  uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) příjmy ze
   zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného
   stát i tyto osoby.
 
   § 8
 
   Povinnost platit pojistné
 
   (1)  Pojistné  se  platí  zdravotní  pojišťovně,  u které je pojištěnec
   pojištěn, (dále jen "příslušná zdravotní pojišťovna"). Povinnost platit
   pojistné vzniká pojištěnci dnem:
 
   a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3);
 
   b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 písm. b)];
 
   c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c);
 
   d)  ke  kterému  se  po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil
   podle odstavce 4 u příslušné zdravotní pojišťovny;
 
   e)  návratu  do  České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který
   započal  již  před 1. lednem 1993, pokud den návratu připadne na období
   po  30. dubnu 1995; uvedené skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné
   zdravotní pojišťovně doložit;
 
   f)  návratu  do  České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který
   započal  mezi  1.  lednem  1993  a 1. červencem 1993, pokud den návratu
   připadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže pojištěnec
 
   1. byl v cizině zdravotně pojištěn,
 
   2. v uvedeném období mu nebyly poskytnuty hrazené služby,
 
   3.  požádal  zpětně  příslušnou  zdravotní  pojišťovnu  o  postup podle
   odstavce 4.
 
   Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu
   v cizině.
 
   (2)  Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance
   vzniká  dnem  nástupu  zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká
   dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v § 6. Za den nástupu
   zaměstnance do zaměstnání se považuje
 
   a) u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích
   právních  předpisů  den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za
   den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru,
 
   b)  u  služebního  poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu
   služby,  jde-li  o  státního  zaměstnance  den nástupu služby, a za den
   ukončení zaměstnání se považuje den skončení služebního poměru,
 
   c)  u  členů  družstva  v  družstvech, kde podmínkou členství je jejich
   pracovní   vztah   k   družstvu,  jestliže  mimo  pracovněprávní  vztah
   vykonávají  pro  družstvo  práci,  za  kterou  jsou jím odměňováni, den
   započetí  práce  pro družstvo, a za den ukončení zaměstnání se považuje
   den skončení členství v družstvu,
 
   d)  u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti den, ve
   kterém  poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal
   vykonávat  sjednanou  práci,  a  za den ukončení zaměstnání se považuje
   den,  jímž  uplynula  doba,  na  kterou  byla  tato  dohoda sjednána, u 
   zaměstnanců  činných  na  základě dohody o provedení práce se postupuje
   obdobně,
 
   e)  u soudců den nástupu soudce do funkce, a za den ukončení zaměstnání
   se považuje den skončení výkonu funkce soudce,
 
   f) u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev
   městských  částí  nebo  městských  obvodů územně členěných statutárních
   měst  a  hlavního  města  Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě
   uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli
   v  pracovním  poměru,  ale  vykonávají  funkci  ve stejném rozsahu jako
   dlouhodobě  uvolnění  členové zastupitelstva den, od něhož členu náleží
   odměna   za  výkon  funkce  vyplácená  členům  zastupitelstev  územních
   samosprávných  celků  a  zastupitelstev  městských částí nebo městských
   obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
   jsou  pro  výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do
   funkce  člena  zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají
   funkci   ve   stejném   rozsahu   jako   dlouhodobě   uvolnění  členové
   zastupitelstva,  a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož
   tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po
   uplynutí  volebního  období až do dne konání ustavujícího zasedání nově
   zvoleného  zastupitelstva  a  je  mu  vyplácena  odměna uvedená ve větě
   první,  považuje  se  za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu náleží
   tato  odměna;  to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního
   města Prahy,
 
   g)  u  poslanců  Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu České
   republiky  a  poslanců  Evropského  parlamentu zvolených na území České
   republiky  den  zvolení,  a  za den ukončení zaměstnání se považuje den
   uplynutí volebního období, popřípadě den zániku mandátu,
 
   h)  u  členů  vlády,  prezidenta,  viceprezidenta  a  členů  Nejvyššího
   kontrolního  úřadu,  členů  Rady  pro  rozhlasové a televizní vysílání,
   členů   Rady   Českého  telekomunikačního  úřadu,  finančního  arbitra,
   zástupce   finančního  arbitra,  Veřejného  ochránce  práv  a  zástupce
   Veřejného  ochránce  práv  den  nástupu  do  funkce,  a za den ukončení
   zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce,
 
   i)  u  fyzických osob, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které
   byly  jmenovány  nebo  zvoleny  do  funkce a jejich jmenováním nevznikl
   pracovní  nebo služební poměr, den nástupu do funkce, a za den ukončení
   zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce,
 
   j)  u  dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal
   dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a za den ukončení
   zaměstnání  se  považuje  den,  kdy přestal být dobrovolným pracovníkem
   pečovatelské služby,
 
   k)  u  osoby  pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob,
   které  mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto
   osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně
   dětí^16c),  den,  od  něhož  jim  tato odměna náleží, a za den ukončení
   zaměstnání  se  považuje  den,  od  něhož tato odměna nenáleží z jiných
   důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost,
 
   l)  u odsouzených ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a
   trestu  odnětí  svobody zařazených do práce den zařazení do práce, a za
   den ukončení zaměstnání se považuje den odvolání z výkonu práce,
 
   m)  u  osob  činných  v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak
   pracovní  poměr  nevznikl,  neboť  nebyly  splněny  podmínky  stanovené
   pracovněprávními  předpisy pro jeho vznik, den započetí výkonu práce, a
   za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce,
 
   n)  u  zaměstnanců  neuvedených  pod  písmeny  a)  až n) den, kdy začal
   zaměstnanec  vykonávat  práci,  na  jejímž  základě mu plynou příjmy ze
   závislé  činnosti  a funkčních požitků, a za den ukončení zaměstnání se
   považuje den ukončení výkonu práce.
 
   (3)  Povinnost  státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se
   stát podle § 7 stává plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke
   kterému stát přestal být podle § 7 plátcem pojistného.
 
   (4)  Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě
   v  cizině,  pokud  je  v  cizině  zdravotně  pojištěn  a  učinil o této
   skutečnosti   u  příslušné  zdravotní  pojišťovny  písemné  prohlášení.
   Povinnost  platit  pojistné  však  zaniká  až  dnem, který pojištěnec v 
   prohlášení  podle  věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím
   po   dni,   kdy  toto  prohlášení  bylo  doručeno  příslušné  zdravotní
   pojišťovně.  Od  stejného  dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné
   zdravotní   pojišťovny   opět   přihlásil,  nemá  pojištěnec  nárok  na
   poskytování  hrazených  služeb.  Současně  s  opětovným  přihlášením  u 
   příslušné  zdravotní  pojišťovny  je pojištěnec povinen této pojišťovně
   dodatečně  předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a
   jeho  délce. Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně
   doklad  o  uzavřeném  zdravotním  pojištění  v  cizině a jeho délce, je
   povinen  doplatit  zpětně  pojistné  tak,  jako by k odhlášení nedošlo;
   penále  se  v  takovém  případě  nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží
   doklad  o  uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou
   dobu,  kdy  nebyl  povinen platit pojistné v České republice podle věty
   první,  je  povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc,
   ve  kterém  zdravotní  pojištění  v  cizině  netrvalo  po  celý  takový
   kalendářní   měsíc;   penále  se  v  takovém  případě  nevymáhá.  Další
   prohlášení  podle věty první lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po
   uplynutí  2  celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného
   přihlášení.  Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt
   delší šesti měsíců.
 
   (5)  Nezaplatí-li  plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas,
   je  příslušná  zdravotní  pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho
   zaplacení včetně penále.
 
   (6) Penále se nevymáhá při dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, před
   kterým  neučinil písemné prohlášení podle odstavce 4, neplatil pojistné
   a  po  celou  dobu  pobytu  v cizině nečerpal hrazené služby. V takovém
   případě  je  pojištěnec povinen předložit doklad o uzavřeném zdravotním
   pojištění  v  cizině  a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého
   pobytu v cizině. Doba dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě
   začíná  počítat  ode  dne  uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o 
   uzavření zdravotního pojištění v cizině.
 
   § 9
 
   Výše a způsob placení pojistného a penále
 
   (1)  Výši  pojistného,  penále a způsob jejich placení stanoví zvláštní
   zákon.^17)
 
   (2)  Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou
   třetin zaměstnavatel.
 
   ČÁST TŘETÍ
 
   PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO
 
   § 10
 
   Oznamovací povinnost plátců pojistného
 
   (1)   Zaměstnavatel  je  povinen  nejpozději  do  osmi  dnů  od  vzniku
   skutečnosti,   která   se   oznamuje,  provést  u  příslušné  zdravotní
   pojišťovny oznámení o:
 
   a)  nástupu  zaměstnance  do  zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení;
   jde-li  o  pojištěnce  podle  §  2  odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto
   skutečnost,
 
   b)  změně  zdravotní  pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost
   sdělil;  oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní
   zdravotní  pojišťovny  a  přihlášením  k placení pojistného u zdravotní
   pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,
 
   c)  skutečnostech  rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance
   pojistné,  a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době,
   kdy  zaměstnanci  poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu
   tyto skutečnosti známy.
 
   O  oznamovaných  skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a
   dokumentaci.  Při  plnění  oznamovací  povinnosti sděluje zaměstnavatel
   jméno,  příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné
   číslo pojištěnce.
 
   (2)  Zaměstnanec  je  povinen  oznámit  příslušné  zdravotní pojišťovně
   skutečnosti  podle  předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho
   zaměstnavatel  tuto  povinnost  nesplnil,  nebo pokud údaje uvedené pod
   písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil.
 
   (3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen
   oznámit  příslušné  zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné
   výdělečné  činnosti  nejpozději  do  osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost
   zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského
   oprávnění,  splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému
   živnostenskému úřadu^17b).
 
   (4)  Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem
   podle  §  5  písm.  c),  oznámit  tuto  skutečnost  příslušné zdravotní
   pojišťovně.
 
   (5)  Pojištěnec  je  povinen  oznámit  příslušné  zdravotní  pojišťovně
   nejpozději  do  osmi  dnů  skutečnosti  rozhodné  pro  vznik nebo zánik
   povinnosti  státu platit za něj pojistné podle § 7. Za osoby zaměstnané
   plní  tuto  povinnost  zaměstnavatel,  pokud  jsou  mu tyto skutečnosti
   známy.  Za  osoby  s  omezenou  svéprávností plní tuto povinnost jejich
   zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
 
   (6)  Narození  pojištěnce  je  jeho  zákonný  zástupce, opatrovník nebo
   poručník  povinen  oznámit  do  osmi  dnů  ode  dne  narození zdravotní
   pojišťovně,  u  které  je  pojištěna  matka dítěte v den jeho narození;
   není-li  matka  dítěte  zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí
   zákonný   zástupce,  opatrovník  nebo  poručník  dítěte  jeho  narození
   zdravotní  pojišťovně,  u  které  je  pojištěn  otec  dítěte v den jeho
   narození.   Příslušný  obecní  úřad  pověřený  vedením  matriky  oznámí
   narození  pojištěnce  Centrálnímu registru pojištěnců^18) bezprostředně
   po přidělení rodného čísla.
 
   (7)  Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit
   Centrálnímu  registru  pojištěnců^18)  do osmi dnů od zápisu do matriky
   příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.
 
   § 10a
 
   Živnostenské úřady
 
   (1)  Živnostenské úřady, které přijaly oznámení podle § 10 odst. 3 věty
   druhé, předají tyto údaje ve stanovené lhůtě^18a) zdravotní pojišťovně,
   kterou   ve   svém  oznámení  pojištěnec  uvedl  (dále  jen  "příslušná
   pojišťovna").
 
   (2) Živnostenské úřady sdělují nejpozději do 5 pracovních dnů příslušné
   pojišťovně  vznik  prvního  nebo  zánik posledního oprávnění provozovat
   živnost  a pozastavení výkonu živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému
   tyto skutečnosti nastaly.
 
   (3)  Živnostenské  úřady předají na vyžádání zdravotní pojišťovně kopie
   dokladů, které pojištěnec připojil ke svému oznámení podle odstavce 1.
 
   (4)   Živnostenské  úřady  a  zdravotní  pojišťovny  si  v  mezích  své
   působnosti  vzájemně  předávají  údaje  potřebné  k provádění veřejného
   zdravotního   pojištění   osob   samostatně  výdělečně  činných,  které
   podnikají na základě živnostenského oprávnění.
 
   ČÁST ČTVRTÁ
 
   PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE
 
   § 11
 
   (1) Pojištěnec má právo
 
   a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak,
 
   b)  na  výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky
   (dále  jen  „poskytovatel“),  který  je  ve smluvním vztahu k příslušné
   zdravotní   pojišťovně,  a  na  výběr  zdravotnického  zařízení  tohoto
   poskytovatele;  v  případě registrujícího poskytovatele může toto právo
   uplatnit jednou za 3 měsíce,
 
   c)  na  časovou  a  místní  dostupnost  hrazených  služeb poskytovaných
   smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,
 
   d)  na  poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených
   tímto  zákonem,  přičemž  poskytovatel  nesmí  za  tyto  hrazené služby
   přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,
 
   e)  na  léčivé  přípravky  a  potraviny pro zvláštní lékařské účely bez
   přímé  úhrady,  jde-li  o  léčivé  přípravky  a  potraviny pro zvláštní
   lékařské  účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu
   s  tímto  zákonem;  to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské
   péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,
 
   f)  na  poskytnutí  zdravotní  péče  hrazené  v  rozsahu  a za podmínek
   stanovených  tímto  zákonem  související  s onemocněními s velmi nízkým
   výskytem  v  populaci  ve  smyslu  přímo použitelného právního předpisu
   Evropské  unie^19a)  (dále  jen  „vzácná  onemocnění“), včetně léčivých
   přípravků pro vzácná onemocnění, hrazených podle tohoto zákona,
 
   g)  na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých
   hrazených službách,
 
   h)  podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním
   pojištěním,
 
   i) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a,
 
   j)  na  vystavení  dokladu  o  zaplacení  doplatku  za  vydání částečně
   hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
   poskytovatelem lékárenské péče,
 
   k)  na  uhrazení  částky  přesahující  limit pro doplatky za předepsané
   částečně  hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské
   účely podle § 16b zdravotní pojišťovnou ve lhůtě podle § 16b odst. 2,
 
   l)  na  náhradu  nákladů, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči
   čerpanou v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče,
   pokud by byla poskytnuta na území České republiky,
 
   m)  na  náhradu  nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v 
   jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které
   by  byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny ze zdravotního
   pojištění  (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše
   stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území
   České republiky,
 
   n)  na  informace týkající se možností čerpat zdravotní služby v jiných
   členských státech Evropské unie.
 
   (2)  Má-li  pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v 
   souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních
   službách.
 
   (3)  Vojáci  v  činné  službě  s  výjimkou vojáků v záloze povolaných k 
   vojenskému  cvičení  nebo službě v operačním nasazení a žáci vojenských
   škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v 
   činné  službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Vojáci a
   žáci  vojenských  škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do
   posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili studium na vojenské
   škole.  Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni
   u  zdravotní  pojišťovny,  jejímiž  pojištěnci  byli  před přechodem do
   Vojenské  zdravotní  pojišťovny.  K  tomu  účelu  je Vojenská zdravotní
   pojišťovna  povinna  sdělovat  jedenkrát  měsíčně  Ústřední  pojišťovně
   Všeobecné  zdravotní  pojišťovny^18)  jména,  příjmení, trvalé pobyty a
   rodná  čísla  pojištěnců,  kteří  zahájili  nebo  ukončili  studium  na
   vojenské  škole.  Pro  změnu  zdravotní  pojišťovny  pojištěncem  podle
   předchozího  odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění
   u  Vojenské  zdravotní  pojišťovny.  Za  vojáky  v činné službě,^22a) s 
   výjimkou  vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v 
   operačním  nasazení,  za  vojáky  v  záloze  zařazené v aktivní záloze,
   včetně  výkonu  vojenské  činné služby, kteří jsou pojištěni u Vojenské
   zdravotní   pojišťovny,  a  za  žáky  vojenských  škol,^22b)  kteří  se
   připravují  na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě,
   uhradí   Ministerstvo   obrany   prostřednictvím   Vojenské   zdravotní
   pojišťovny
 
   a) rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem
   stanoveným  zvláštním  právním  předpisem  upravujícím  služební  poměr
   vojáků  z povolání, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního
   pojištění  podle  tohoto  zákona,  a  výší  úhrady poskytnuté Vojenskou
   zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků,
 
   b) preventivní péči poskytnutou nad rámec hrazených služeb podle § 29 v 
   rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany.
 
   (4)  V  případě  fúze  sloučením  Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou
   zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu^28), při které
   Vojenská  zdravotní  pojišťovna  zaniká,  přecházejí práva a povinnosti
   stanovené   tímto   zákonem  Vojenské  zdravotní  pojišťovně,  jakož  i 
   povinnosti  stanovené  Ministerstvu  obrany  a dalším osobám k Vojenské
   zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. Informaci o 
   fúzi   sloučením   Vojenské  zdravotní  pojišťovny  s  jinou  zdravotní
   pojišťovnou,  při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikla, zveřejní
   Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
   (5) U osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti^22c)
   a  dále u osob, u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění,
   zda je lze umístit do policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a
   osob  ve  výkonu  zabezpečovací  detence  nebo vazby nebo výkonu trestu
   odnětí  svobody  je  výběr  poskytovatele,  zdravotnického  zařízení  a
   zdravotnické dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.
 
   § 11a
 
   (1)  Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen
   k  1.  dni  kalendářního  pololetí.  Přihlášku  opatřenou  podpisem  je
   pojištěnec,  jeho  zákonný  zástupce,  opatrovník nebo poručník povinen
   podat  vybrané  zdravotní  pojišťovně  v  průběhu kalendářního pololetí
   bezprostředně  předcházejícího  tomu,  ve  kterém má ke změně zdravotní
   pojišťovny  dojít,  nejpozději  3  měsíce  před požadovaným dnem změny.
   Přihlášku  ke  změně  zdravotní  pojišťovny  lze  podat  pouze  jednu v 
   kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to
   ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.
 
   (2)  Pojištěnec  je  oprávněn  změnit  zdravotní  pojišťovnu i ve lhůtě
   kratší, než je uvedena v odstavci 1, pokud
 
   a) zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace,
 
   b) byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená
   správa, nebo
 
   c)  došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní
   pojišťovny, u které je pojištěn, a to vždy k prvnímu dni 3 kalendářních
   měsíců  následujících po měsíci, ve kterém došlo k události vyjmenované
   v písmenech a) až c).
 
   (3) Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby s omezenou svéprávností
   jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
 
   (4)  Při  narození  dítěte  se  právo  na  výběr  zdravotní  pojišťovny
   nepoužije.   Dnem   narození   se   dítě  stává  pojištěncem  zdravotní
   pojišťovny,  u  které  je  pojištěna  matka dítěte v den jeho narození.
   Není-li  matka  narozeného  dítěte  zdravotně  pojištěna  podle  tohoto
   zákona, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u 
   které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.
 
   (5)  Změnu  zdravotní  pojišťovny  dítěte  může  jeho zákonný zástupce,
   opatrovník  nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti,
   a to ke dni stanovenému v odstavci 1 nebo 2.
 
   § 12
 
   Pojištěnec je povinen:
 
   a) plnit oznamovací povinnost podle § 10,
 
   b)  sdělit  v  den  nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které
   zdravotní  pojišťovny  je  pojištěn.  Stejnou  povinnost  má  i  tehdy,
   stane-li  se  pojištěncem  jiné  zdravotní  pojišťovny  v  době  trvání
   zaměstnání;  tuto  povinnost  splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní
   pojišťovny.  Přijetí  sdělení  podle  předchozích  vět je zaměstnavatel
   povinen  pojištěnci  písemně potvrdit. Zaměstnavatel má právo požadovat
   na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v 
   souvislosti  s  neoznámením  nebo  opožděným  oznámením změny zdravotní
   pojišťovny pojištěncem,
 
   c)  hradit  příslušné  zdravotní pojišťovně pojistné, pokud tento zákon
   nestanoví jinak,
 
   d)  poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole
   průběhu  individuálního  léčebného  postupu  a dodržovat poskytovatelem
   stanovený léčebný režim,
 
   e)  podrobit  se  na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví
   tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy,
 
   f) dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí,
 
   g)  vyvarovat  se  jednání,  jehož  cílem je vědomé poškození vlastního
   zdraví,
 
   h)  prokazovat  se  při  poskytování  zdravotních  služeb,  s  výjimkou
   poskytování  léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a
   zdravotnických  prostředků,  platným průkazem pojištěnce nebo náhradním
   dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou,
 
   i)  oznámit  do  osmi  dnů  příslušné  zdravotní pojišťovně ztrátu nebo
   poškození průkazu pojištěnce,
 
   j)  vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce
   při
 
   1. zániku zdravotního pojištění podle § 3 odst. 2 písm. b) a c);
 
   2. změně zdravotní pojišťovny;
 
   3. dlouhodobém pobytu v cizině podle § 8 odst. 4,
 
   k)  oznámit  příslušné  zdravotní  pojišťovně  změny  jména,  příjmení,
   trvalého  pobytu  nebo  rodného  čísla,  a to do 30 dnů ode dne, kdy ke
   změně  došlo; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je
   povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu
   na   území   České   republiky,  kde  se  převážně  zdržuje  (dále  jen
   „bydliště“),,
 
   l)  při  změně  zdravotní  pojišťovny  předložit nově zvolené zdravotní
   pojišťovně  doklad  o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího
   základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou,
 
   m) hradit poskytovateli regulační poplatky podle § 16a.
 
   ČÁST PÁTÁ
 
   PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB
 
   Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění
 
   § 13
 
   Hrazené služby
 
   (1)  Ze  zdravotního  pojištění  se  hradí  zdravotní služby poskytnuté
   pojištěnci  s  cílem  zlepšit  nebo  zachovat  jeho zdravotní stav nebo
   zmírnit jeho utrpení, pokud
 
   a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich
   poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,
 
   b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
 
   c)   existují  důkazy  o  jejich  účinnosti  vzhledem  k  účelu  jejich
   poskytování.
 
   (2)  Hrazenými  službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto
   zákonem
 
   a)  zdravotní  péče  preventivní,  dispenzární,  diagnostická, léčebná,
   lékárenská,   klinickofarmaceutická,  léčebně  rehabilitační,  lázeňská
   léčebně   rehabilitační,   posudková,   ošetřovatelská,   paliativní  a
   zdravotní  péče  o  dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s 
   jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o 
   zdravotních službách,
 
   b)  poskytování  léčivých  přípravků,  potravin  pro  zvláštní lékařské
   účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
 
   c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,
 
   d)  odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a
   nezbytné   nakládání  s  nimi  (uchovávání,  skladování,  zpracování  a
   vyšetření),
 
   e)  přeprava  žijícího  dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa
   poskytnutí  zdravotní  péče  související  s  odběrem a z tohoto místa a
   náhradu cestovních nákladů,
 
   f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 
   g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,
 
   h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,
 
   i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
 
   j)  zdravotní  péče  související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož
   matka  požádala  o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči
   hradí  zdravotní  pojišťovna,  kterou  na základě identifikačních údajů
   pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.
 
   § 14
 
   (1)  Ze  zdravotního  pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté na
   území České republiky.
 
   (2)  Ze  zdravotního  pojištění  se  pojištěnci na základě jeho žádosti
   poskytne  náhrada  nákladů  vynaložených na neodkladnou zdravotní péči,
   jejíž  potřeba  nastala  během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše
   stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území
   České republiky.
 
   (3)  Ze  zdravotního  pojištění  se  pojištěnci na základě jeho žádosti
   poskytne náhrada nákladů vynaložených na hrazené přeshraniční služby, a
   to  pouze do výše stanovené pro úhradu takových hrazených služeb, pokud
   by  byly  poskytnuty  na  území  České  republiky.  Jestliže je náhrada
   nákladů  na  hrazené přeshraniční služby podmíněna udělením předchozího
   souhlasu  podle  §  14b,  poskytne  se  mu náhrada nákladů pouze tehdy,
   byl-li předchozí souhlas udělen.
 
   (4)  Jde-li  při poskytnutí hrazených přeshraničních služeb o nezbytnou
   péči  hrazenou  podle  koordinačních nařízení a náklady spojené s jejím
   čerpáním  jsou  podle  koordinačních  nařízení  hrazeny  pouze  zčásti,
   použije  se  pro náhradu nákladů vynaložených pojištěncem a nehrazených
   podle  koordinačních  nařízení odstavec 3 věta první. V takovém případě
   se  pojištěnci poskytne náhrada jím vynaložených nákladů ve výši částky
   vypočtené  jako  rozdíl  mezi  celkovou  výší  úhrady  takové zdravotní
   služby,  která  by při poskytnutí na území České republiky byla hrazena
   ze  zdravotního  pojištění, a celkovou výší částky, která je za takovou
   zdravotní  službu hrazena podle koordinačních nařízení. Je-li vypočtená
   částka  vyšší  než  částka, kterou pojištěnec vynaložil, poskytne se mu
   náhrada pouze ve výši částky vynaložené.
 
   (5) Jsou-li tímto zákonem nebo rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu
   léčiv  (dále  jen „Ústav“) vydaným podle části šesté stanoveny podmínky
   pro  úhradu  hrazených  služeb,  musí  být  tyto podmínky splněny i pro
   náhradu   na  hrazené  přeshraniční  služby;  za  takovou  podmínku  se
   nepovažuje uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.
 
   § 14a
 
   Výše  náhrady  nákladů  podle  §  14 odst. 2 až 4 se stanoví na základě
   tohoto  zákona,  vyhlášky vydané podle § 17 odst. 4, cenového předpisu,
   opatření  obecné  povahy  podle  § 15 odst. 5 a rozhodnutí Ústavu podle
   části  šesté  účinných  ke  dni  vyhotovení  účetního dokladu, na jehož
   základě  se  náhrada  provádí;  to platí obdobně i pro náhradu nákladů,
   které  pojištěnci vznikly v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v 
   jiném  členském  státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
   nebo   Švýcarské  konfederace,  k  němuž  bylo  vydáno  povolení  podle
   koordinačních  nařízení  zajišťující  hrazení těchto zdravotních služeb
   (dále jen „povolení podle koordinačních nařízení“).
 
   § 14b
 
   Předchozí souhlas
 
   (1)  Vláda  může nařízením vymezit hrazené přeshraniční služby, u nichž
   je  poskytnutí  náhrady  nákladů  podle § 14 odst. 3 podmíněno udělením
   předchozího  souhlasu.  Jako  hrazené  přeshraniční  služby, u nichž je
   poskytnutí  náhrady nákladů podmíněno předchozím souhlasem, lze vymezit
   pouze
 
   a)  plánované hrazené služby, pro které jsou nařízením vlády o místní a
   časové   dostupnosti   zdravotních   služeb   stanoveny   lhůty  časové
   dostupnosti   a  které  současně  vyžadují  hospitalizaci  nebo  vysoce
   specializované přístrojové nebo zdravotnické vybavení, nebo
 
   b)  hrazené  služby,  které  zahrnují léčbu, která představuje zvláštní
   riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo.
 
   (2)  Ministerstvo  zdravotnictví  oznámí  Evropské  komisi,  u  kterých
   hrazených služeb je náhrada nákladů podmíněna předchozím souhlasem.
 
   (3)  O  udělení  předchozího  souhlasu  rozhoduje  příslušná  zdravotní
   pojišťovna  na žádost pojištěnce. Žádost je nutné podat nejpozději před
   začátkem čerpání hrazených přeshraničních služeb.
 
   (4) Zdravotní pojišťovna může odmítnout udělit předchozí souhlas pouze,
   jestliže
 
   a)  by  byl  pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu při čerpání
   hrazených  přeshraničních služeb vystaven riziku, které nelze považovat
   za  přijatelné, při zohlednění možného přínosu čerpání těchto hrazených
   přeshraničních služeb,
 
   b)  je  důvodná  obava,  že  by čerpání hrazených přeshraničních služeb
   mohlo mít za následek podstatné ohrožení veřejného zdraví,
 
   c)  ohledně  toho,  kdo  má  hrazené  přeshraniční  služby  poskytnout,
   existuje  důvodná  obava,  pokud  jde  o  dodržování standardů a pokynů
   týkajících  se kvality zdravotních služeb jím poskytovaných a o bezpečí
   pojištěnce, nebo
 
   d) lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout na území České
   republiky  ve  lhůtě  časové  dostupnosti  stanovené  nařízením vlády o 
   místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
 
   (5)  Zdravotní  pojišťovna  při posuzování žádosti pojištěnce o udělení
   předchozího  souhlasu musí zároveň posoudit, zda nejsou v daném případě
   splněny  podmínky  pro  vydání  povolení  podle koordinačních nařízení.
   Pokud  jsou tyto podmínky splněny, zdravotní pojišťovna vydá pojištěnci
   povolení  podle  koordinačních nařízení; to neplatí, pokud pojištěnec v 
   žádosti  uvedl,  že  žádá  pouze  o udělení předchozího souhlasu a jeho
   udělení  požaduje  i  poté,  co  byl zdravotní pojišťovnou informován o 
   výhodách,  které  přináší  vydání povolení podle koordinačních nařízení
   oproti udělení předchozího souhlasu.
 
   § 14c
 
   (1)  Informace  týkající  se  čerpání  zdravotních  služeb  v členských
   státech Evropské unie poskytuje vnitrostátní kontaktní místo, kterým je
   subjekt,  který  byl pro oblast zdravotního pojištění určen jako styčné
   místo  podle  koordinačních  nařízení  (dále  jen  „kontaktní  místo“).
   Ministerstvo  zdravotnictví sděluje název a kontaktní údaje kontaktního
   místa  Evropské  komisi  a  zveřejňuje je na úřední desce a ve Věstníku
   Ministerstva  zdravotnictví.  Název a kontaktní údaje kontaktního místa
   zveřejňují na svých internetových stránkách i zdravotní pojišťovny.
 
   (2) Kontaktní místo poskytuje zejména informace o 
 
   a)  možnostech  čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské
   unie,
 
   b) poskytovatelích,
 
   c)   kontaktních  údajích  vnitrostátních  kontaktních  míst  v  jiných
   členských státech Evropské unie,
 
   d)  právních předpisech České republiky upravujících standardy a pokyny
   o   kvalitě   a  bezpečnosti  poskytování  zdravotních  služeb,  včetně
   ustanovení  o dozoru a hodnocení poskytovatelů, a o poskytovatelích, na
   které se tyto standardy a pokyny vztahují,
 
   e)  právech  pacientů,  postupech pro podávání stížností a mechanizmech
   pro zjednání nápravy a o možnostech řešení sporů v České republice,
 
   f)   náležitostech,  které  mají  být  podle  právních  předpisů  České
   republiky  uvedeny  na lékařských předpisech, které jsou vystavovány na
   žádost  pacienta, který je hodlá použít v jiném členském státě Evropské
   unie.
 
   (3) Kontaktní místo dále na žádost poskytuje informace o 
 
   a) oprávnění konkrétního poskytovatele poskytovat zdravotní služby nebo
   o případných omezeních jeho oprávnění,
 
   b)  přístupnosti  konkrétních zdravotnických zařízení v České republice
   pro osoby se zdravotním postižením,
 
   c) možnosti čerpat zdravotní služby podle koordinačních nařízení,
 
   d)  právech  pojištěnce  v  souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v 
   jiných  členských  státech  Evropské  unie, a to zejména o pravidlech a
   podmínkách náhrady nákladů a postupech pro jejich uplatňování,
 
   e)  právech  pacienta  z  jiného členského státu Evropské unie na území
   České  republiky v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb, zejména o 
   možnostech  odvolání a nápravy, má-li pacient za to, že byl poškozen na
   svých  právech,  včetně  případů,  kdy  dojde k újmě v důsledku čerpání
   zdravotních služeb.
 
   (4)  Při poskytování informací týkajících se čerpání zdravotních služeb
   v jiném členském státě Evropské unie kontaktní místo sdělí, která práva
   vyplývají  z  koordinačních nařízení a která vyplývají z tohoto zákona.
   Informace   podle  odstavce  2  kontaktní  místo  zveřejňuje  na  svých
   internetových  stránkách.  Informace  podle odstavců 2 a 3 se na žádost
   poskytnou  ve  formě,  která  umožňuje,  aby  se s těmito informacemi v 
   nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.
 
   (5)  Kontaktní místo spolupracuje za účelem výměny potřebných informací
   a  příkladů  dobré  praxe  s  vnitrostátními  kontaktními  místy jiných
   členských   států   Evropské   unie,   Evropskou   komisí,  zdravotními
   pojišťovnami  a  sdruženími  pacientů působícími v oblasti ochrany práv
   těchto osob.
 
   (6)  Poskytovatelé,  orgány  příslušné k vydání oprávnění k poskytování
   zdravotních  služeb  a  zdravotní  pojišťovny  jsou povinni kontaktnímu
   místu  poskytovat  na  jeho  žádost  informace  podle  odstavců  2  a 3
   bezodkladně a bezplatně, pokud mají tyto informace k dispozici.
 
   § 15
 
   (1)  Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých
   podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona.
 
   (2) Ze zdravotního pojištění se dále nehradí výkony akupunktury.
 
   (3)  Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě
   doporučení   registrujícího   poskytovatele   v   oboru  gynekologie  a
   porodnictví   v   souvislosti  s  umělým  oplodněním,  jde-li  o  formu
   mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí
 
   a)  ženám  s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do
   dne dosažení třicátého devátého roku věku,
 
   b)  ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého
   roku věku,
 
   nejvíce  třikrát  za  život,  nebo  bylo-li  v  prvních  dvou případech
   přeneseno  do  pohlavních  orgánů  ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé
   oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.
 
   (4)  Ze  zdravotního  pojištění  se vždy plně hradí v provedení nejméně
   ekonomicky náročném léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:
 
   a) sérum proti stafylokokovým infekcím,
 
   b) sérum proti záškrtu,
 
   c) sérum proti hadímu jedu,
 
   d) sérum proti botulismu,
 
   e) sérum proti plynaté sněti,
 
   f) sérum proti vzteklině,
 
   g) imunoglobulin proti tetanu,
 
   h) imunoglobulin proti hepatitidě B,
 
   i) tetanový toxoid,
 
   j) vakcína proti stafylokokovým infekcím,
 
   k) vakcína proti vzteklině,
 
   l)  antidota  (užívaná  při  léčbě  otrav organofosfáty, těžkými kovy a
   kyanidy).
 
   (5)  Ze  zdravotního  pojištění  se  hradí  při  poskytování ambulantní
   zdravotní  péče  léčivé  přípravky  a  potraviny  pro zvláštní lékařské
   účely,  pokud  pro  ně  Ústav  rozhodl  o  výši úhrady (§ 39h). V každé
   skupině  léčivých  látek  uvedených  v  příloze  č. 2 se ze zdravotního
   pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina
   pro  zvláštní  lékařské  účely.  Dále se ze zdravotního pojištění hradí
   individuálně  připravované  léčivé  přípravky, radiofarmaka, transfúzní
   přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky ve výši
   stanovené  Ústavem opatřením obecné povahy. Ze zdravotního pojištění se
   při  poskytování  lůžkové  péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny
   pro   zvláštní   lékařské   účely,   individuálně  připravované  léčivé
   přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky,
   léčivé  přípravky  pro  moderní  terapii  a  tkáně a buňky, v provedení
   nejméně   ekonomicky  náročném,  v  závislosti  na  míře  a  závažnosti
   onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.
 
   (6)  Ze  zdravotního  pojištění se nehradí léčivé přípravky a potraviny
   pro  zvláštní  lékařské  účely  uvedené  v odstavci 5 větě první, pokud
   Ústav  rozhodnutím  úhradu  nepřiznal.  Ústav nepřizná úhradu, jde-li o 
   léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely
 
   a) podpůrné a doplňkové,
 
   b) jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné,
 
   c) nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti,
 
   d) nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence, nebo
 
   e)  které  jsou  prvním  podobným  přípravkem  podle  §  39b  odst. 4 v 
   referenční  skupině, který byl podle zákona o léčivech registrován jako
   biologický  léčivý  přípravek  nebo  generikum, a držitel registrace se
   písemně  spolu  s  žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady nezavázal
   dodávat  léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na
   český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek
   úhrady,
 
   f)  které  mohou  být  vydávány  i  bez  lékařského předpisu s výjimkou
   potravin  pro  zvláštní lékařské účely a takových léčivých přípravků, u 
   kterých v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s přiznáním
   úhrady  vyjádří  na  základě veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 souhlas
   všechny zdravotní pojišťovny.
 
   (7)  Terapeutickou  účinností  se  rozumí  schopnost  vyvolávat žádoucí
   účinek  s  použitím  léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro zvláštní
   lékařské   účely   i   v   podmínkách  běžné  klinické  praxe.  Účelnou
   terapeutickou  intervencí  se  rozumí  zdravotní  služby  poskytované k 
   prevenci  nebo  léčbě  onemocnění  za účelem dosažení co nejúčinnější a
   nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity.
 
   (8)  Nákladovou  efektivitou  se  rozumí  určení  poměru mezi náklady a
   přínosy  spojenými  s  použitím  léčivého  přípravku nebo potraviny pro
   zvláštní   lékařské  účely  ve  srovnání  s  použitím  jiného  léčivého
   přípravku,   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  nebo  léčebného
   postupu;  nákladová  efektivita  je  hodnocena  ve  srovnání  s takovým
   terapeutickým  postupem  hrazeným  z  prostředků zdravotního pojištění,
   který  je obecně přijímán jako obvyklý. Nákladově efektivní jsou takové
   léčebné  postupy,  které  při  srovnatelných nákladech přinášejí stejný
   nebo  vyšší  terapeutický  účinek  spočívající  v  prodloužení  života,
   zlepšení   kvality  života  nebo  zlepšení  podstatného  a  měřitelného
   kritéria  příslušného  onemocnění,  nebo které při alespoň srovnatelném
   terapeutickém   účinku  znamenají  nižší  celkové  náklady  pro  systém
   zdravotního   pojištění,   nebo   při   vyšších   nákladech   a  vyšším
   terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými terapeutickými
   postupy   hrazenými   z  prostředků  zdravotního  pojištění.  Hodnocení
   nákladové efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro
   zvláštní  lékařské  účely,  které nejsou zařazeny do referenční skupiny
   podle  §  39c  odst.  1,  nebo u kterých je navrhováno preskripční nebo
   indikační  omezení  odlišně  od  v  zásadě  terapeuticky  zaměnitelných
   léčivých  přípravků  nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, anebo u 
   kterých  je požadováno stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst.
   11, popřípadě u kterých je požadováno zvýšení úhrady léčivého přípravku
   nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní úhradě.
 
   (9) Ústav rozhoduje o 
 
   a) stanovení, změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků a potravin
   pro zvláštní lékařské účely,
 
   b) podmínění úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
   účely  uvedených  v  písmenu  a)  způsobem  vyúčtování, preskripčními a
   indikačními omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na
   specializovaných pracovištích (dále jen "podmínky úhrady"),
 
   c)  nepřiznání  úhrady  léčivým  přípravkům  a  potravinám pro zvláštní
   lékařské účely,
 
   d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o 
   regulaci  cen  vyhlášených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále
   jen "cenový předpis")^23c),
 
   e) o zařazení léčivého přípravku do referenční skupiny.,
 
   f) základní úhradě referenční skupiny.
 
   (10)  Léčivý  přípravek,  jehož  úhrada  ze  zdravotního  pojištění  je
   rozhodnutím  Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti,
   zdravotní  pojišťovna  hradí  pouze  poskytovateli, se kterým za účelem
   hospodárného   užití  takových  léčivých  přípravků  uzavřela  zvláštní
   smlouvu.  Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a
   pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele.
 
   (11)  Zdravotnické  prostředky  uvedené  v oddílu B přílohy č. 3 tohoto
   zákona  se  ze  zdravotního  pojištění nehradí. Zdravotnické prostředky
   uvedené  v  oddílu  C  přílohy  č.  3  tohoto  zákona se ze zdravotního
   pojištění hradí ve výši a za podmínek stanovených v této příloze.
 
   (12)  Zdravotnické prostředky neuvedené v odstavci 11 se ze zdravotního
   pojištění hradí ve výši 75 % ceny zdravotnického prostředku v provedení
   nejméně   ekonomicky  náročném,  v  závislosti  na  míře  a  závažnosti
   zdravotního  postižení;  cenu  nejméně  ekonomicky  náročného provedení
   zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.
   Ze  zdravotního  pojištění  podle tohoto odstavce se hradí zdravotnické
   prostředky předepsané za účelem
 
   a) pokračovat v léčebném procesu,
 
   b)  podpořit  stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně
   zlepšit anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo
 
   c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo
   modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.
 
   (13) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu
   a za podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona.
 
   (14)  Ze  zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé
   přípravky,   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  a  zdravotnické
   prostředky  a  jiné  výkony  provedené  v  osobním  zájmu  a  na žádost
   fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem
   není  zachovat  nebo  zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby
   dále  nezahrnují  vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro
   zvláštní  lékařské  účely  a  zdravotnické  prostředky a jiné zdravotní
   výkony  provedené  na  dožádání  soudu, státního zastupitelství, orgánů
   státní  správy  a  orgánů  Policie  České republiky. Úhradu zdravotních
   služeb podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro
   který  se  zdravotní  služby  provádějí,  ve  výši  stanovené  seznamem
   zdravotních  výkonů  s  bodovými  hodnotami^25) v souladu s rozhodnutím
   Ministerstva  zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie
   České  republiky,  zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a
   to   nejpozději   do  15.  dne  kalendářního  měsíce  následujícího  po
   kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty.
 
   (15) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let
   věku  zdravotnickými  pracovníky,  kteří jsou zaměstnanci poskytovatele
   zdravotních  služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu
   zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná
   služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.
 
   § 16
 
   (1)  Příslušná  zdravotní  pojišťovna  hradí  ve  výjimečných případech
   zdravotní   služby   jinak   zdravotní   pojišťovnou  nehrazené,  je-li
   poskytnutí  takových  zdravotních  služeb  jedinou  možností z hlediska
   zdravotního stavu pojištěnce.
 
   (2)  S  výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí
   zdravotních  služeb  podle  předchozího  odstavce  vázáno  na předchozí
   souhlas revizního lékaře.
 
   § 16a
 
   Regulační poplatky
 
   (1)  Pojištěnec,  anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit
   poskytovateli  regulační  poplatek  ve  výši  90 Kč za využití lékařské
   pohotovostní  služby  nebo  pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
   (dále jen „pohotovostní služba“).
 
   (2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,
 
   a)  jde-li  o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let
   věku^53),  ve  školských  zařízeních  pro  výkon  ústavní  výchovy nebo
   ochranné  výchovy^54) nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech
   pro  osoby  se  zdravotním  postižením^55)  nebo  jde-li  o  pojištěnce
   umístěné  na  základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující
   okamžitou  pomoc^56)  nebo  pojištěnce  svěřené  rozhodnutím  soudu  do
   pěstounské  péče,  poručnické  péče  nebo  péče jiné osoby podle jiného
   právního předpisu^57),
 
   b)  jde-li  o  pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo
   potvrzením  vydaným  orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu
   poskytována podle jiného právního předpisu^10), ne starším 30 dnů,
 
   c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu^58)
   poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním
   postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve
   zdravotnických  zařízeních  lůžkové  péče, pokud u tohoto pojištěnce po
   úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15
   %  jeho  příjmu^59)  méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto
   skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které
   je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo
 
   d)  pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav
   pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.
 
   (3)  Regulační  poplatek  je  příjmem  poskytovatele,  který  regulační
   poplatek  vybral.  Poskytovatel  je  povinen  použít  vybrané regulační
   poplatky   na   úhradu  nákladů  spojených  s  provozem  a  modernizací
   zdravotnického  zařízení,  ve  kterém  byla  pohotovostní  služba podle
   odstavce 1 poskytnuta.
 
   (4)  Poskytovatel  je  povinen  vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému
   zástupci  na  jeho  žádost  doklad  o zaplacení regulačního poplatku, s 
   uvedením  čísla  pojištěnce,  otiskem  razítka poskytovatele a podpisem
   osoby,  která  regulační  poplatek  přijala.  Poskytovatel  je  povinen
   sdělovat   zdravotním   pojišťovnám  v  rámci  vyúčtování  poskytnutých
   hrazených  služeb  za  příslušný  kalendářní  měsíc,  nebo za příslušné
   kalendářní  čtvrtletí,  informace  o  regulačních  poplatcích vybraných
   podle  odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační
   poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.
 
   (5)  Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od
   pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z 
   placení regulačního poplatku podle odstavce 2.
 
   § 16b
 
   Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
 
   (1) Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným
   zástupcem  za  doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně
   hrazené  léčivé  přípravky  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
   vydané  na  území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve
   výši  5  000  Kč,  u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve
   kterém  dovršily  18.  rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně
   kalendářního  roku,  ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 2 500 Kč,
   je  zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému
   zástupci  částku,  o  kterou  je tento limit překročen. Do limitu podle
   věty   první  se  započítávají  doplatky  na  částečně  hrazené  léčivé
   přípravky  nebo  potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné
   léčivé  látky  a  stejné  cesty  podání  pouze  ve výši vypočtené podle
   doplatku  na  léčivý  přípravek  nebo  potravinu  pro zvláštní lékařské
   účely,  jehož  doplatek  na  množstevní  jednotku  této léčivé látky je
   nejnižší  a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání.
   To   neplatí,   pokud  předepisující  lékař  na  receptu  vyznačil,  že
   předepsaný  léčivý  přípravek  nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém
   případě  se  do  limitu  započítává  doplatek v plné výši. Do limitu se
   nezapočítávají  doplatky  na  částečně  hrazené  léčivé  přípravky nebo
   potraviny  pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k 
   podpůrné  nebo doplňkové léčbě; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a
   potraviny  pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům
   starším  65  let,  včetně  dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam
   léčivých  látek  určených  k  podpůrné  nebo  doplňkové  léčbě  stanoví
   Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
 
   (2)  Zdravotní  pojišťovna  je  povinna  uhradit  pojištěnci  nebo jeho
   zákonnému   zástupci   částku,  o  kterou  překračuje  součet  doplatků
   započitatelných  do  limitu,  oznámených  poskytovateli lékárenské péče
   zdravotní  pojišťovně podle odstavce 4, limit podle odstavce 1, a to do
   60  kalendářních  dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl
   limit   překročen.   V   kalendářních   čtvrtletích   následujících  po
   kalendářním  čtvrtletí,  ve  kterém  byl  limit  podle  odstavce  1 již
   překročen, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho
   zákonnému  zástupci  částku  ve výši součtu doplatků započitatelných do
   limitu  za  příslušné  kalendářní  čtvrtletí,  oznámených poskytovateli
   lékárenské  péče  zdravotní pojišťovně podle § 16a odst. 6 a 7, a to do
   60   kalendářních   dnů   po  uplynutí  každého  takového  kalendářního
   čtvrtletí.  Částku  podle  věty  první  nebo druhé, která v kalendářním
   čtvrtletí   nepřesáhla   50  Kč,  uhradí  zdravotní  pojišťovna  do  60
   kalendářních  dnů  po  uplynutí  posledního  kalendářního  čtvrtletí  v 
   kalendářním roce.
 
   (3)  Při  změně  zdravotní  pojišťovny  v  průběhu kalendářního roku je
   zdravotní  pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna oznámit
   nové  zdravotní  pojišťovně pojištěnce skutečnosti rozhodné pro výpočet
   částky podle odstavce 2. Částku podle odstavce 2 uhradí pojištěnci nebo
   jeho  zákonnému  zástupci  zdravotní  pojišťovna, u které je pojištěnec
   pojištěn  k  poslednímu  dni  kalendářního  roku,  ve  kterém byl limit
   překročen. Zdravotní pojišťovna uvedená ve větě druhé oznámí zdravotním
   pojišťovnám,  u  kterých  byl  pojištěnec  v kalendářním roce pojištěn,
   celkovou  částku, o kterou byl limit tohoto pojištěnce překročen, jakož
   i  poměrnou  částku  vypočtenou  podle  doby  pojištění  připadající na
   pojišťovnu,  které  je  částka  oznamována.  Zdravotní  pojišťovny jsou
   povinny  částku  na ně připadající uhradit zdravotní pojišťovně uvedené
   ve větě druhé do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši této částky.
 
   (4)   Poskytovatel  lékárenské  péče  je  povinen  sdělovat  zdravotním
   pojišťovnám  současně  s  vyúčtováním  za  příslušné období informace o 
   doplatcích,  které  se  započítávají  do  limitu  podle  odstavce  1, s 
   uvedením   čísla   pojištěnce,   ke  kterému  se  doplatek  váže,  výše
   zaplaceného doplatku a dne vydání částečně hrazeného léčivého přípravku
   nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 
   (5)  Poskytovatel  lékárenské  péče je povinen vystavit pojištěnci nebo
   jeho  zákonnému  zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení doplatku za
   částečně  hrazený léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské
   účely,  který  se  započítává  do  limitu  podle  odstavce 1. V dokladu
   poskytovatel  lékárenské  péče  uvede název částečně hrazeného léčivého
   přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely,  k němuž se
   doplatek  váže, výši doplatku, číslo pojištěnce a opatří doklad otiskem
   svého razítka a podpisem osoby, která doplatek přijala.
 
   § 17
 
   (1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb
   pojištěncům  uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a
   ostatní   zdravotní   pojišťovny,   zřízené   podle   jiného   právního
   předpisu^28),  smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených
   služeb. Smlouvy podle věty první včetně jejich změn a dodatků, které se
   týkají  způsobu  úhrady, výše úhrady a regulačních omezení úhrady, vždy
   obsahují  určení  období,  pro  které  se  způsob úhrady, výše úhrady a
   regulační  omezení  úhrady  sjednané v takové smlouvě použijí. Dojde-li
   mezi  poskytovatelem  a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši
   úhrady hrazených služeb a regulačních omezení až v průběhu kalendářního
   roku,  na  který  mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel a zdravotní
   pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a
   výše  úhrady  hrazených  služeb  a  regulačních  omezení pro celý tento
   kalendářní  rok  či jeho část. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených
   služeb  lze  uzavřít  pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel
   oprávněn  poskytovat. Součástí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
   služeb  podle věty první, včetně jejích změn a dodatků, které se týkají
   rozsahu  hrazených  služeb,  na  něž je smlouva uzavřena, je vždy výčet
   zdravotních  výkonů  ze  seznamu  zdravotních výkonů vydaného vyhláškou
   podle  odstavce  4,  které tato smlouva zahrnuje. Smlouvy se nevyžadují
   při poskytování
 
   a) neodkladné péče pojištěnci,
 
   b)  zdravotních  služeb  pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu
   odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným
   Vězeňskou službou,
 
   c)  zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení
   nařízeného  soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti
   s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit.
 
   (2)  Smlouva  podle  odstavce  1  uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a
   poskytovatelem   se   řídí   rámcovou   smlouvou,  která  je  výsledkem
   dohodovacího  řízení  mezi  zástupci  svazů  zdravotních  pojišťoven  a
   zástupci  příslušných skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných
   svými zájmovými sdruženími. Dohodovací řízení může vyvolat kterákoliv z 
   jeho  stran nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jednotlivé rámcové smlouvy
   jsou   předkládány  Ministerstvu  zdravotnictví,  které  je  posoudí  z 
   hlediska  souladu  s  právními  předpisy a veřejným zájmem na zajištění
   kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví
   a   jeho  stability  v  rámci  finančních  možností  systému  veřejného
   zdravotního  pojištění  (dále jen "veřejný zájem"), a poté je vydá jako
   vyhlášku.  Pokud  mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o 
   obsahu  rámcové  smlouvy  do šesti měsíců nebo pokud předložená rámcová
   smlouva  odporuje  právním předpisům nebo veřejnému zájmu, je oprávněno
   učinit  rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje
   vždy  ustanovení,  které  se  týká  doby  účinnosti,  způsobu  a důvodu
   ukončení  smlouvy  podle  odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit
   vždy  k  1.  lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být
   nejméně  šest  měsíců.  Tato  výpovědní lhůta neplatí v případech, že v 
   důsledku  závažných  okolností  nelze  rozumně  očekávat  další  plnění
   smlouvy.  Dále  rámcová  smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady
   poskytovaných  hrazených  služeb,  práva a povinnosti účastníků smlouvy
   podle  odstavce  1,  pokud  nejsou  stanoveny  zákonem, obecné podmínky
   kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, podmínky nezbytné pro
   plnění   smlouvy   podle  odstavce  1,  kontrolní  mechanismus  kvality
   poskytovaných  hrazených služeb a správnosti účtovaných částek, jakož i 
   povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy
   o  poskytování  a  úhradě  hrazených  služeb,  způsob a důvody ukončení
   smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení.
 
   (3)  Poskytovatelé  a  další  subjekty  poskytující hrazené služby jsou
   povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců,
   kterým hrazené služby poskytli.
 
   (4)  Poskytovatelé  a  další  subjekty  poskytující  hrazené služby při
   vykazování  zdravotních  výkonů  používají  seznam zdravotních výkonů s 
   bodovými  hodnotami  a  s  pravidly  pro  jejich vykazování a zdravotní
   pojišťovna  tento  způsob  vykazování  akceptuje,  nedohodnou-li  si se
   zdravotní    pojišťovnou    jiný    způsob   vykazování.   Ministerstvo
   zdravotnictví  stanoví  vyhláškou  seznam zdravotních výkonů s bodovými
   hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování.
 
   (5)  Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených
   služeb  a  regulační  omezení  se  vždy  na  následující kalendářní rok
   dohodnou  v  dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny
   České  republiky  a  ostatních  zdravotních  pojišťoven  a  příslušných
   profesních    sdružení    poskytovatelů    jako    zástupců   smluvních
   poskytovatelů.   Svolavatelem   dohodovacího   řízení  je  Ministerstvo
   zdravotnictví.  Dojde-li  k  dohodě,  posoudí  její  obsah Ministerstvo
   zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.
   Je-li  dohoda  v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji
   Ministerstvo  zdravotnictví  jako  vyhlášku.  Nedojde-li  v dohodovacím
   řízení  k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo shledá-li
   Ministerstvo  zdravotnictví,  že  tato dohoda není v souladu s právními
   předpisy  nebo  veřejným  zájmem,  stanoví  hodnotu  bodu,  výši  úhrad
   hrazených  služeb,  výši  záloh  na úhradu hrazených služeb a regulační
   omezení   na  následující  kalendářní  rok  Ministerstvo  zdravotnictví
   vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku. Vyhláška podle věty
   čtvrté  a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna
   za  podmínky  dodržení  zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny
   nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.
 
   (6)  Příslušná  zdravotní  pojišťovna  hradí poskytovatelům, s výjimkou
   poskytovatelů lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž
   výše se sjedná ve smlouvě podle odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální
   částky   příslušná  zdravotní  pojišťovna  uhradí,  ve  výši  stanovené
   Ústavem,  poskytovatelům poskytujícím ambulantní zdravotní péči, léčivé
   přípravky,  u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady. Ve smlouvě
   může zdravotní pojišťovna sjednat jiný způsob úhrady léčivých přípravků
   při poskytování ústavní péče, u kterých sjednala výši a podmínky úhrady
   s držitelem rozhodnutí o registraci nebo s výrobcem.
 
   (7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě:
 
   a)  lékařského  předpisu  vystaveného  smluvním poskytovatelem, lékařem
   poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím
   hrazené služby v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím
   hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům
   a  sourozencům,  jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora
   nebo  Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře
   zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou
 
   1.  poskytovatelům  lékárenské  péče  léčivé  přípravky  a zdravotnické
   prostředky,  a  to  i  tehdy,  nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče
   dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1,
 
   2.  poskytovatelům  lékárenské  péče a jiným smluvním subjektům brýle a
   pomůcky  oční  optiky,  vlasové náhrady, ortopedicko protetické pomůcky
   sériově a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně postižené včetně
   vozíků  a  zvedáků  pro  imobilní  osoby  a  dále  pomůcky pro sluchově
   postižené, nevidomé a slabozraké,
 
   3. poskytovatelům lékárenské péče a jiným subjektům přístroje používané
   k terapii,
 
   b) předloženého účtu smluvním poskytovatelům
 
   1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky,
 
   2. ortodontické aparáty,
 
   c)  předloženého  účtu  smluvním  poskytovatelům  nebo  jiným  smluvním
   subjektům servisní zásahy na poskytnuté zdravotnické prostředky,
 
   d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků
   podle zákona o léčivech, léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro
   pravidelná   očkování   podle   antigenního  složení  očkovacích  látek
   stanoveného   Ministerstvem   zdravotnictví   podle  zákona  o  ochraně
   veřejného zdraví,
 
   e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým
   předpisem  osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona
   o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy.
 
   (8)  Došlo-li  k  převodu  všech  majetkových  práv  vztahujících  se k 
   poskytování  zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí
   oprávnění  k  poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních
   službách^60),  na  jinou  osobu,  které bylo v návaznosti na to uděleno
   oprávnění  k  poskytování  zdravotních  služeb,  nebo poskytuje-li jiná
   osoba  zdravotní  služby  na  základě  osvědčení o splnění podmínek pro
   pokračování  v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli
   podle  zákona  o  zdravotních  službách^61)  nebo následně jí uděleného
   oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna
   s  touto osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených
   služeb  ve  stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a to do 180
   dnů  ode  dne  doručení  žádosti  zdravotní  pojišťovně;  smlouvu  není
   zdravotní   pojišťovna   povinna   uzavřít   v  případě,  že  původnímu
   poskytovateli  smlouvu  vypověděla.  Žádost  může osoba uvedená ve větě
   první   podat  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  udělení  oprávnění  k 
   poskytování  zdravotních  služeb, jde-li o osobu, na niž byla převedena
   majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb, nebo do
   30  dnů  ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v 
   poskytování  zdravotních  služeb,  jde-li  o  osobu,  která pokračuje v 
   poskytování  zdravotních  služeb  po  zemřelém  poskytovateli.  Do doby
   uzavření  smlouvy  o  poskytování  a  úhradě  hrazených služeb má osoba
   uvedená  ve  větě první právo na úhradu poskytnutých hrazených služeb v 
   rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
   uzavřené  mezi původním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, nejdéle
   však po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv vztahujících se k 
   poskytování  zdravotních  služeb  nebo  ode dne, od kterého pokračuje v 
   poskytování   zdravotních   služeb   na   základě  oprávnění  zemřelého
   poskytovatele.
 
   (9) Zdravotní pojišťovna zveřejní smlouvu podle odstavce 1 a odstavce 7
   písm.  d) způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode
   dne  uzavření  takové  smlouvy.  Stejným  způsobem  a  ve  stejné lhůtě
   zveřejní  zdravotní  pojišťovna  každý dodatek nebo změnu smlouvy podle
   odstavce 1 a odstavce 7 písm. d), z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní
   pojišťovny  poskytovateli  za  poskytnuté  hrazené  služby  nebo rozsah
   poskytovaných  hrazených  služeb  (dále  jen  „dodatek“). Smlouva podle
   odstavce  1  a odstavce 7 písm. d) nebo dodatek nabývají účinnosti dnem
   zveřejnění   podle   věty   první.  Pokud  se  zdravotní  pojišťovna  a
   poskytovatel  dohodnou  na  jiném  způsobu nebo výši úhrady, než je pro
   daný kalendářní rok stanoveno vyhláškou podle odstavce 5, zveřejní tuto
   skutečnost   při   zveřejnění   smlouvy  podle  věty  první.  Zdravotní
   pojišťovna  nezveřejní  informace a údaje, které jsou předmětem ochrany
   podle  jiných  právních  předpisů. Zdravotní pojišťovna dále nezveřejní
   smlouvu,  informace  a  údaje,  které se týkají poskytovatele, který je
   zároveň zpravodajskou službou.
 
   § 17a
 
   Za  účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče
   pojištěncům  umístěným  v  zařízeních  sociálních  služeb poskytujících
   pobytové sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České
   republiky  a  ostatní  zdravotní  pojišťovny  zřízené  podle zvláštního
   zákona^28)   zvláštní   smlouvy   s  poskytovateli  sociálních  služeb.
   Příslušná  zdravotní  pojišťovna  zvláštní  smlouvu  uzavře, pokud o to
   poskytovatel   sociálních   služeb   požádá   a  současně  prokáže,  že
   ošetřovatelská   péče   bude   poskytována   zdravotnickými  pracovníky
   poskytovatele   sociálních   služeb,  kteří  jsou  způsobilí  k  výkonu
   zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů^28a).
 
   § 17b
 
   (1)   Zařazení,   změnu  či  vyřazení  zdravotního  výkonu  ze  seznamu
   zdravotních   výkonů  navrhují  Ministerstvo  zdravotnictví,  zdravotní
   pojišťovna  nebo příslušná odborná společnost sdružená v České lékařské
   společnosti  Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo odborná
   společnost,    která   sdružuje   fyzické   osoby   s   odbornou   nebo
   specializovanou  způsobilostí  vykonávající zdravotnické povolání (dále
   jen „příslušná odborná společnost“).
 
   (2)  Součástí  návrhu  podle  odstavce  1  musí být návrh registračního
   listu,  který  obsahuje  alespoň  název  zdravotního výkonu, zdůvodnění
   návrhu,  popis  zdravotního  výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho
   vykazování  a  podklady  pro výpočet jeho bodové hodnoty. Při návrhu na
   zařazení  nového  zdravotního  výkonu  je  součástí registračního listu
   rovněž  posouzení účinnosti zdravotního výkonu a porovnání s prokázaným
   léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo podobné indikaci,
   je-li  takové  porovnání možné. Vzor návrhu registračního listu, pokyny
   pro  jeho  vyplnění  a  kalkulační  vzorec  pro  výpočet bodové hodnoty
   zdravotního   výkonu   zveřejní  Ministerstvo  zdravotnictví  na  svých
   internetových   stránkách.   Na   svých  internetových  stránkách  dále
   Ministerstvo  zdravotnictví  zveřejní  vlastní  i  podané  návrhy, a to
   nejméně po dobu 30 dnů.
 
   (3)   Pro   hodnocení  návrhu  z  odborného  hlediska  zřizuje  ministr
   zdravotnictví  jako  svůj  poradní  orgán  pracovní  skupinu  k seznamu
   zdravotních  výkonů.  Pracovní  skupina  k  seznamu  zdravotních výkonů
   vydává k jednotlivým návrhům stanoviska.
 
   (4) Členy pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jsou 1 zástupce
   Všeobecné   zdravotní   pojišťovny,   1   zástupce   Svazu  zdravotních
   pojišťoven, 1 zástupce České lékařské komory, 1 zástupce České lékařské
   společnosti  Jana  Evangelisty  Purkyně, 1 zástupce České farmaceutické
   společnosti  Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce Sdružení ambulantních
   specialistů  ČR,  1  zástupce  Sdružení  praktických lékařů, 1 zástupce
   Asociace  nemocnic  ČR,  1  zástupce České asociace sester a 3 zástupci
   Ministerstva  zdravotnictví.  K  jednání  pracovní  skupiny zdravotních
   výkonů  je  vždy  přizván  také zástupce příslušné odborné společnosti,
   která  návrh  podala.  Činnost  pracovní  skupiny k seznamu zdravotních
   výkonů   se   řídí   jednacím   řádem,   který   uveřejní  Ministerstvo
   zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
 
   (5)  Ministerstvo  zdravotnictví  průběžně  provádí  revize zdravotních
   výkonů  obsažených  v  seznamu zdravotních výkonů, aby zdravotní výkony
   odpovídaly   vývoji   v   poskytování   zdravotních   služeb  a  vývoji
   nákladovosti.  Shledá-li Ministerstvo zdravotnictví postupem podle věty
   první,  že  zdravotní výkon neodpovídá vývoji v poskytování zdravotních
   služeb a vývoji nákladovosti, postupuje podle odstavců 1 a 2.
 
   (6)   Registrační   listy   zdravotních   výkonů  uvedených  v  seznamu
   zdravotních   výkonů  a  data  všech  provedených  revizí  jednotlivých
   zdravotních   výkonů   podle   odstavce   5   zveřejňuje   Ministerstvo
   zdravotnictví na svých internetových stránkách.
 
   § 18
 
   Podmínky poskytování hrazených služeb
 
   (1)  Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  poskytují  hrazené služby jiní
   zdravotničtí  pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a
   farmaceutů,  pouze  na  základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce
   (dále jen „ošetřující lékař“).
 
   (2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí
 
   a) lékař registrujícího poskytovatele,
 
   b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,
 
   c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo
 
   d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.
 
   § 19
 
   zrušen
 
   § 20
 
   zrušen
 
   § 21
 
   zrušen
 
   § 22
 
   Zvláštní ambulantní péče
 
   Hrazenými   službami   je   i   zvláštní  ambulantní  péče  poskytovaná
   pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně,
   smyslově   nebo  mentálně  postiženým  a  závislým  na  cizí  pomoci  a
   paliativní  péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich
   vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako
 
   a)  domácí  zdravotní  péče, pokud je poskytována na základě doporučení
   registrujícího   poskytovatele   ambulantní   péče  v  oboru  všeobecné
   praktické  lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
   nebo  ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo na základě doporučení
   ošetřujícího   lékaře,   jde-li   o  paliativní  péči  o  pojištěnce  v 
   terminálním stavu,
 
   b)  zdravotní  péče  ve  stacionářích,  pokud je poskytována na základě
   doporučení ošetřujícího lékaře,
 
   c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
   osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,^30)
 
   d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb,
 
   e)  ošetřovatelská  péče  poskytovaná  na základě ordinace ošetřujícího
   lékaře  pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb
   odborně   způsobilými   zaměstnanci   těchto  zařízení,  pokud  k  tomu
   poskytovatelé  pobytových  sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s 
   příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a.
 
   § 22a
 
   Zvláštní lůžková péče
 
   Hrazenými  službami  je  i  léčba  paliativní a symptomatická o osoby v 
   terminálním  stavu  poskytovaná  ve  speciálních  lůžkových  zařízeních
   hospicového typu.
 
   nadpis vypuštěn
 
   § 23
 
   zrušen
 
   § 24
 
   zrušen
 
   § 25
 
   Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči
 
   (1)  Je-li  při  hospitalizaci  pojištěnce  ve  zdravotnickém  zařízení
   lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
 
   a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
 
   b)  k  nutnosti  zaškolení  průvodce  pojištěnce v ošetřování a léčebné
   rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,
   je   pobyt   průvodce   pojištěnce   do   dovršení  šestého  roku  věku
   doprovázeného   pojištěnce  včetně  hrazenou  službou;  pobyt  průvodce
   pojištěnce  staršího  6  let  je  hrazenou  službou  jen  se  souhlasem
   revizního lékaře.
 
   (2)  Pobyt  průvodce  hradí  zdravotní  pojišťovna, u které je pojištěn
   doprovázený pojištěnec.
 
   § 26
 
   Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace
 
   (1)  Hrazenými  službami  je  i vybavení pojištěnce léčivými přípravky,
   potravinami  pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po
   ukončení  hospitalizace  na  3  dny  nebo v odůvodněných případech i na
   další, nezbytně nutnou dobu.
 
   (2)  Pokud  je  pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku,
   není  poskytovatel  po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní
   pojišťovně  náklady  za  lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a
   zdravotnických  prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky
   vybaví.
 
   § 27
 
   zrušen
 
   § 28
 
   Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby
 
   (1)   Hrazené  služby  zahrnují  zdravotní  výkony  provedené  v  rámci
   zdravotnické záchranné služby.
 
   (2)   Hrazené  služby  zahrnují  zdravotní  výkony  provedené  v  rámci
   pohotovostních  služeb,  a  to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní
   výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost.
 
   Preventivní péče
 
   § 29
 
   (1)  Hrazenými  službami  jsou  také  preventivní  prohlídky,  které se
   provádějí
 
   a)  v  prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v 
   prvém  půlroce  života  a  z  toho  minimálně  třikrát  v prvních třech
   měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,
 
   b) v 18 měsících věku,
 
   c)  ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky, nejdříve však 18
   měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.
 
   (2) V oboru zubní lékařství se provádí preventivní prohlídka:
 
   a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,
 
   b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,
 
   c) u dospělých jedenkrát ročně.
 
   (3)  V oboru gynekologie a porodnictví se provádí preventivní prohlídka
   při  ukončení  povinné  školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem
   věku jedenkrát ročně.
 
   § 30
 
   (1)  Hrazenými  službami  jsou  vyšetření a prohlídky prováděné v rámci
   opatření   proti   infekčním   onemocněním.^34)   Prohlídky  pojištěnců
   vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti
   s vydáváním zdravotního průkazu se do hrazených služeb nezahrnují.
 
   (2) Hrazenými službami dále jsou
 
   a) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro
   pravidelná   očkování   podle   antigenního  složení  očkovacích  látek
   stanoveného   Ministerstvem   zdravotnictví   podle  zákona  o  ochraně
   veřejného zdraví,
 
   b)  očkování  a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v 
   provedení nejméně ekonomicky náročném
 
   1. proti vzteklině,
 
   2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,
 
   3.  proti  tuberkulóze  u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování
   stanovené   právním  předpisem  upravujícím  očkování  proti  infekčním
   nemocem,  včetně  tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je
   třeba  očkovat  dítě  starší  6  týdnů;  očkování  se v takovém případě
   provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,
 
   4.  proti  chřipce  u  pojištěnců  nad  65  let  věku,  u pojištěnců po
   splenektomii  nebo  po  transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců,
   kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce
   a  cév,  nebo  dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců
   umístěných   ve   zdravotnických  zařízeních  poskytovatele  dlouhodobé
   lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se
   zdravotním  postižením  nebo  v domovech se zvláštním režimem; hrazenou
   službou   dále   je  u  pojištěnců  nad  65  let  věku  očkování  proti
   pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu,
 
   5.  proti  pneumokokovým  infekcím,  pokud  3 dávky očkovací látky byly
   aplikovány  do  sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též
   přeočkování  provedené  do  patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou
   službou  je  dále  i  očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v 
   tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek
   očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,
 
   6. proti lidskému papilomaviru, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno
   od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.
 
   c)    odběry   materiálů   prováděné   ve   zdravotnických   zařízeních
   poskytovatele   léčebné   péče   na   mikrobiologické,  imunologické  a
   parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem
   nákaz,
 
   d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních
   poskytovatelů,
 
   e)  diagnostika  HIV,  anti  HCV  a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a
   gamet   a  diagnostika  HIV  prováděnou  ve  zdravotnických  zařízeních
   poskytovatelů   preventivní  péče  v  případech  léčebně  preventivních
   postupů  a  v  případech,  kdy  si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s 
   výjimkou:
 
   1. anonymních vyšetření,
 
   2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.
 
   (3) Hrazenými službami nejsou
 
   a)  poskytnutí  očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm.
   b),
 
   b)  odběry  materiálů  a  jejich vyšetření prováděné pro účely státního
   zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,
 
   c)  diagnostika  HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním
   ústavu  a  zdravotních  ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních
   vyšetření.
 
   § 31
 
   Dispenzární péče
 
   (1)  V rámci hrazených služeb se dispenzární péče poskytuje pojištěncům
   zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:
 
   a) dětem do jednoho roku,
 
   b)  vybraným  dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým
   poruchami  zdravotního  stavu,  a  to v důsledku nepříznivého rodinného
   nebo jiného společenského prostředí,
 
   c) vybraným mladistvým,
 
   d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,
 
   e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,
 
   f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.
 
   (2)  Pojištěnce  do  dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií
   lékař  registrujícího  poskytovatele,  který  odpovídá  za  účelnost  a
   koordinaci  dispenzární  péče.  Pojištěnec může být dispenzarizován pro
   jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře.
 
   § 32
 
   Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
 
   (1)  Výdej  léčivých  přípravků  a  zdravotnických  prostředků upravují
   zvláštní předpisy.^36)
 
   (2)  Požádá-li pojištěnec o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou
   léčivou  látkou,  se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou,
   nahradí  jej lékárna v souladu se zvláštním právním předpisem^37) jiným
   léčivým  přípravkem  s  nižším  doplatkem, pokud předepisující lékař na
   receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit.
 
   (3)  Příslušná  zdravotní pojišťovna může půjčovat některé zdravotnické
   prostředky; o zapůjčení zdravotnických prostředků vede evidenci. Vydání
   zdravotnických prostředků nebo jejich zapůjčení zaznamená předepisující
   lékař do zdravotnické dokumentace nemocného.
 
   (4) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti
   s  výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z 
   veřejného  zdravotního  pojištění,  poskytnout,  nabídnout  nebo slíbit
   peněžní  či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové
   povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena možnost
   poskytnutí  slevy  nebo  snížení  konečné  ceny  neuplatněním maximální
   obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku.
 
   (5)   Poskytovatel   oprávněný  vydávat  léčivé  přípravky  se  dopustí
   správního  deliktu,  pokud  poruší  zákaz  podle odstavce 4. Za správní
   delikt  se  uloží  pokuta  do 1 000 000 Kč. Správní delikt projednává a
   pokutu  ukládá  Ústav.  Pokuty  vymáhá  celní  úřad.  Příjem z pokut je
   příjmem  státního  rozpočtu.  Pokutu  lze uložit do 1 roku ode dne, kdy
   Ústav  zjistil  porušení  zákazu,  nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k 
   porušení zákazu došlo.
 
   § 33
 
   Léčebně rehabilitační péče
 
   (1)  Hrazenou  službou  je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná
   jako  nezbytná  součást  léčebného  procesu, jejíž poskytnutí doporučil
   ošetřující   lékař   a   potvrdil   revizní  lékař.  Návrh  na  léčebně
   rehabilitační  péči  podává  na  formuláři  zdravotní  pojišťovny lékař
   registrujícího  poskytovatele  nebo ošetřující lékař při hospitalizaci;
   jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje
   též určení stupně naléhavosti.
 
   (2)  Lázeňská  léčebně  rehabilitační péče je poskytována výhradně jako
   následná  lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí
   v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými
   podmínkami  příznivými  k  léčení,  a  při  poskytování  péče jsou tyto
   přírodní  léčivé  zdroje  nebo  klimatické  podmínky  příznivé k léčení
   využívány.
 
   (3)  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče  se  poskytuje a hradí jako
   komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská
   léčebně rehabilitační péče.
 
   (4)  Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou
   péči  nebo  specializovanou  ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na
   doléčení,   zabránění  vzniku  invalidity  a  nesoběstačnosti  nebo  na
   minimalizaci  rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se
   poskytuje  v  době  jejich  dočasné  neschopnosti  k  práci. Pojištěnce
   předvolá  k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče.
   Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně
   rehabilitační  péči  předvolán  nejpozději  do  jednoho  měsíce od data
   vystavení   návrhu,   případně  po  dohodě  ošetřujícího,  revizního  a
   lázeňského  lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele
   lázeňské  léčebně  rehabilitační  péče přímo ze zdravotnického zařízení
   poskytovatele  lůžkové  péče.  V  druhém  pořadí naléhavosti je pacient
   předvolán  nejpozději  do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode
   dne  vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je
   plně hrazena zdravotní pojišťovnou.
 
   (5)  Příspěvková  lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče je poskytována
   především  pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou
   splněny  podmínky  uvedené  v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze
   vyšetření  a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za
   dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.
 
   (6)  Dětem  a  dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče
   poskytuje  podle  odstavce  4,  pokud není na žádost rodičů poskytována
   podle   odstavce   5.   Přeložení   pojištěnce   mladšího   18  let  ze
   zdravotnického  zařízení  poskytovatele  lůžkové péče do zdravotnického
   zařízení  poskytovatele  lázeňské  léčebně  rehabilitační  péče revizní
   lékař neposuzuje.
 
   (7)  U  nemocí  z  povolání  a  jiných  poškození  na zdraví z práce se
   lázeňská   léčebně  rehabilitační  péče  poskytuje  podle  odstavce  4,
   jestliže  ji  doporučil  nebo  indikaci potvrdil příslušný odborník pro
   nemoci z povolání.
 
   (8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá
   pojištěnci  pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný
   pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl
   uskutečněn  základní  léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný
   pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.
 
   (9)   Nemoci,   u   nichž  lze  lázeňskou  léčebně  rehabilitační  péči
   poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro
   jednotlivé  indikace,  délka  základního léčebného pobytu a opakovaného
   léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného
   pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu
   důvodné  stanovit  z  hlediska  léčebného  efektu,  možnost prodloužení
   léčebného  pobytu  podle  jednotlivých  indikací  a způsobů poskytování
   lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující
   se  k  jednotlivým  indikacím  jsou  stanoveny  v příloze č. 5 k tomuto
   zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).
 
   (10)  Prodloužení  stanovené  délky  základního  léčebného  pobytu nebo
   opakovaného  léčebného  pobytu  poskytovaných  jako  komplexní lázeňská
   léčebně   rehabilitační   péče   může   navrhnout   lékař   příslušného
   zdravotnického  zařízení  poskytovatele  lázeňské léčebně rehabilitační
   péče,  je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5
   k  tomuto  zákonu.  Návrh  na  prodloužení  léčebného  pobytu se podává
   reviznímu  lékaři  příslušné  zdravotní pojišťovny, který prodloužení a
   jeho délku schvaluje.
 
   (11)   Prodloužení  opakovaného  léčebného  pobytu  poskytovaného  jako
   příspěvková  lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech,
   kdy  byl  takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen
   revizním  lékařem  příslušné  zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů
   (dále  jen  „indikovaný  případ“),  může  navrhnout  lékař  příslušného
   zdravotnického  zařízení  poskytovatele  lázeňské léčebně rehabilitační
   péče.  Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři
   příslušné   zdravotní   pojišťovny,  který  prodloužení  a  jeho  délku
   schvaluje.
 
   (12)   Ministerstvo   zdravotnictví  stanoví  pro  jednotlivé  indikace
   vyhláškou    obsahové   náležitosti   návrhu   na   lázeňskou   léčebně
   rehabilitační  péči  o  dospělé,  děti a dorost, indikační předpoklady,
   kontraindikace,   odborná  kritéria  pro  poskytnutí  lázeňské  léčebně
   rehabilitační  péče  včetně  potřebných  vyšetření,  obor  specializace
   lékaře,   který   takovou  péči  doporučuje,  požadavky  na  dostupnost
   zdravotnických   pracovníků  ve  zdravotnickém  zařízení  poskytovatele
   lázeňské  léčebně  rehabilitační  péče  a indikační zaměření lázeňských
   míst,  ve  kterých  se  nachází  přírodní  léčivý zdroj nebo klimatické
   podmínky vhodné k léčbě nemocí.
 
   § 34
 
   Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách
 
   (1)  Zdravotní  péči  poskytovanou  jako  nezbytnou  součást  léčebného
   procesu  na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let
   v   dětských   odborných   léčebnách  a  ozdravovnách  hradí  zdravotní
   pojišťovna.  Návrh  na  zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a
   ozdravovnách  podává  na  formuláři  zdravotní  pojišťovny registrující
   praktický  lékař,  praktický  lékař  pro  děti a dorost nebo ošetřující
   lékař  při  hospitalizaci.  Návrh  potvrzuje  revizní  lékař  příslušné
   zdravotní  pojišťovny;  revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z 
   hospitalizace do odborné dětské léčebny.
 
   (2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní
   péče  v  odborných  dětských  léčebnách,  a  indikační  zaměření těchto
   léčeben  (indikační  seznam  pro  zdravotní  péči  v odborných dětských
   léčebnách)  stanoví  Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech,
   kdy  se  indikace  k  léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s 
   indikacemi  k léčbě ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské
   léčebně   rehabilitační   péče,   rozhoduje   o   vhodnosti   léčby  ve
   zdravotnickém  zařízení  poskytovatele  lázeňské  léčebně rehabilitační
   péče  či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil.
   Délka   léčebného   pobytu  v  odborných  dětských  léčebnách  se  řídí
   zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.
 
   (3)  Dětem  od  tří  do  15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého
   životního   prostředí,   dětem  se  zdravotními  problémy  spojenými  s 
   nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní
   stav   nevyžaduje   specializovanou  léčbu  ve  zdravotnickém  zařízení
   lázeňské  léčebně  rehabilitační péče nebo v dětské odborné léčebně, se
   poskytuje  na  návrh  ošetřujícího  lékaře  potvrzený  revizním lékařem
   zdravotní  pojišťovny  péče  v  ozdravovně.  Délka  pobytu v ozdravovně
   zpravidla  nepřesahuje  21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem
   revizního lékaře.
 
   § 35
 
   zrušen
 
   § 35a
 
   Transplantace tkání a orgánů
 
   Odběr tkání, buněk a orgánů od žijícího nebo zemřelého dárce, vyšetření
   potenciálních  dárců  nezbytná  pro posouzení vhodnosti pro konkrétního
   příjemce,  nezbytné  nakládání s odebranými tkáněmi, buňkami a orgány a
   dopravu  žijícího  dárce nebo náhradu jeho cestovních nákladů a dopravu
   zemřelého dárce hradí zdravotní pojišťovna příjemce.
 
   Přeprava a náhrada cestovních nákladů
 
   § 36
 
   (1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke
   smluvnímu  poskytovateli,  od smluvního poskytovatele do místa trvalého
   pobytu  nebo  do  místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních
   služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele,
   a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným
   způsobem  bez  použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění
   pojištěnce  došlo  v  místě  bydliště,  je  přeprava  do místa trvalého
   pobytu,  které  je  vzdálenější  než místo bydliště, hrazena jen tehdy,
   pokud   to   podle  vyjádření  ošetřujícího  lékaře  nezbytně  vyžaduje
   zdravotní   stav   pojištěnce.  Přeprava  se  provádí  vozidly  smluvní
   zdravotnické  dopravní  služby.  Je-li  ošetřujícím  lékařem  indikován
   doprovod  pojištěnce,  hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu
   pojištěnce,  i  přepravu  doprovázející  osoby, a to ve stejném rozsahu
   jako přepravu pojištěnce.
 
   (2)  Přepravu  podle  odstavce  1  hradí  zdravotní  pojišťovna ve výši
   odpovídající  vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je
   schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.
 
   (3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy
 
   a)  je  to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě
   indikace  ošetřujícím  lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou
   leteckou dopravu,
 
   b)  hrozí  nebezpečí  z  prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i 
   jinému  poskytovateli  zdravotních  služeb; o takové přepravě rozhoduje
   ošetřující lékař,
 
   c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a
   je   indikována  přeprava  ze  zdravotních  důvodů  dopravní  zdravotní
   službou,  hradí  zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud
   tuto  přepravu  zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro
   převoz  osob  na  vozíku  pro  tělesně  postižené;  o  takové  přepravě
   rozhoduje ošetřující lékař.
 
   (4)   Vyžaduje-li   to  nezbytně  zdravotní  stav  pojištěnce  a  je-li
   bezprostředně  ohrožen  jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území
   České  republiky  přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých
   přípravků,  tkání,  buněk  a  orgánů  k transplantaci, jakož i přepravu
   lékaře  nebo  jiného  zdravotnického  pracovníka  ke specializovanému a
   nezbytnému výkonu.
 
   § 37
 
   (1)  Ze  zdravotního  pojištění  se  hradí indikovaná přeprava lékaře a
   ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.
 
   (2)  Pokud  se  pojištěnec,  který  má  nárok  na  přepravu podle § 36,
   rozhodne  pro  dopravu  soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud
   ošetřující  lékař  takovou  dopravu  schválí,  má  pojištěnec  nárok na
   náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího
   smluvního  poskytovatele,  který je schopen požadované zdravotní služby
   poskytnout.
 
   § 38
 
   Posudková činnost
 
   Hrazenou  službou  je  i  posuzování  dočasné  pracovní  neschopnosti a
   dočasné   neschopnosti  ke  studiu  ošetřujícím  lékařem  a  posuzování
   skutečností,  které jsou podle § 191 zákoníku práce důležitými osobními
   překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.
 
   § 39
 
   Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva
 
   Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k 
   pitvě  k  nejbližšímu  smluvnímu poskytovateli, který je schopen určený
   druh  pitvy  podle  Listu  o  prohlídce zemřelého provést, a přeprava z 
   pitvy  do  místa,  kde ke smrti došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li
   toto  místo  stejně  vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela.
   Hrazenou  službou  není  anatomická  pitva  a soudní pitva a přeprava k 
   takovýmto pitvám a z nich.
 
   ČÁST ŠESTÁ
 
   REGULACE  CEN  A  ÚHRAD  LÉČIVÝCH  PŘÍPRAVKŮ  A  POTRAVIN  PRO ZVLÁŠTNÍ
   LÉKAŘSKÉ ÚČELY
 
   § 39a
 
   Stanovení  maximálních  cen  léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
   lékařské účely
 
   (1)  O  maximálních  cenách  hromadně  vyráběných  léčivých přípravků a
   potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely,  o  nichž  je  podle cenového
   předpisu^23c) stanoven tento způsob regulace cen, rozhoduje Ústav.
 
   (2)  Ústav  stanoví  maximální  cenu  výrobce, s výjimkou postupů podle
   odstavců 4 až 6, ve výši
 
   a)  průměru  cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny
   pro  zvláštní  lékařské  účely  ze  3  členských států Evropské unie, s 
   výjimkou  Bulharska,  České  republiky, Estonska, Lucemburska, Německa,
   Rakouska,  Rumunska, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“),
   které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny
   pro  zvláštní  lékařské  účely,  je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo
   potravina  pro  zvláštní  lékařské  účely  na  trhu nejméně ve 3 zemích
   referenčního koše,
 
   b) ceny výrobce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské
   účely, obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu podle §
   17  odst.  2  zdravotní pojišťovnou s držitelem rozhodnutí o registraci
   léčivého  přípravku,  dovozcem  nebo  tuzemským  výrobcem potraviny pro
   zvláštní  lékařské  účely,  dovozcem  nebo  předkladatelem specifického
   léčebného  programu,  je-li  ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s 
   výpovědní   lhůtou  nejméně  3  měsíce  pro  všechny  dodávky  léčivého
   přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely na trh České
   republiky, a nelze-li postupovat podle písmene a),
 
   c)   ceny  výrobce  nejbližšího  terapeuticky  porovnatelného  léčivého
   přípravku  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěné v zemích
   referenčního  koše  nebo  v  České republice, nelze-li postupovat podle
   písmen  a)  a  b).  Je-li  nejbližší  terapeuticky  porovnatelný léčivý
   přípravek  nebo  potravina pro zvláštní lékařské účely dostupná v České
   republice,  pak  se použije její nejnižší cena výrobce zjištěná v České
   republice;   pokud  u  takového  terapeuticky  porovnatelného  léčivého
   přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  je  držitel
   rozhodnutí  o registraci totožný jako u posuzovaného léčivého přípravku
   nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely,  použije se tato cena,
   jestliže  byla  stanovena  podle  písmene a). Nelze-li postupovat tímto
   způsobem,   použije   se   nejnižší  cena  výrobce  zjištěná  v  zemích
   referenčního  koše.  Při výběru nejbližšího terapeuticky porovnatelného
   léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely se
   příslušná  kritéria  zohledňují  v  následujícím  pořadí: léčivá látka,
   léková forma, síla léčivého přípravku, velikost balení.
 
   (3) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
 
   a) pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen z 
   cizí měny,
 
   b)  rozhodné  období  a  pravidla  pro  zjištění  ceny  výrobce  a  pro
   posuzování  dostupnosti  léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní
   lékařské účely,
 
   c)  způsob  přepočtu  výše  maximální  ceny  podobného  přípravku podle
   odstavců 4 až 6,
 
   d)  pravidla  pro  vyloučení  zahraniční  ceny  výrobce  zjištěné podle
   odstavce 2 z použití pro stanovení maximální ceny,
 
   e)  přípustnou odchylku ve velikosti balení při hledání zahraniční ceny
   výrobce podle odstavce 2,
 
   f)  pravidla  pro  zvýšení  maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17
   odst. 2,
 
   g)  způsob  stanovení  maximální  ceny  u  vysoce inovativních léčivých
   přípravků,  u  kterých  je  podána žádost o stanovení maximální ceny ve
   stejné  výši  pro  všechny  síly léčivého přípravku bez ohledu na obsah
   léčivé látky,
 
   h)  pravidla  pro  oznamování  nejvyšší  ceny,  za kterou hodlá držitel
   rozhodnutí  o  registraci  léčivého  přípravku,  dovozce  nebo tuzemský
   výrobce  potraviny  pro  zvláštní  lékařské účely nebo neregistrovaného
   léčivého  přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu
   uvádět  léčivý  přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na
   trh  u  léčivých  přípravků  nebo potravin pro zvláštní lékařské účely,
   které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny.
 
   (4)  Ústav  stanoví  maximální cenu podobného přípravku podle maximální
   ceny   léčivého  přípravku,  kterému  je  posuzovaný  léčivý  přípravek
   podobný, v případě, že
 
   a)  není  požadováno  stanovení maximální ceny nad rámec maximální ceny
   léčivého  přípravku,  kterému  je posuzovaný léčivý přípravek podobný v 
   souladu se žádostí podle § 39f odst. 8,
 
   b)  žadatel  v  žádosti  o stanovení maximální ceny podobného přípravku
   požádá o stanovení maximální ceny v řízení podle § 39g odst. 9, a
 
   c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo §
   39g odst. 10.
 
   (5)   Ústav  vypočte  maximální  cenu  prvního  podobného  přípravku  v 
   referenční skupině podle odstavce 4 a dále tuto cenu sníží o 
 
   a)  15  %  v  případě,  že  jde  o  přípravek, který byl podle zákona o 
   léčivech  registrován  jako biologický léčivý přípravek, v situaci, kdy
   je  v  systému úhrad ze zdravotního pojištění (dále jen „systém úhrad“)
   pouze 1 podobný přípravek, který byl registrován jako biologický léčivý
   přípravek,
 
   b)  32  %  v  případě,  že  jde  o  přípravek, který byl podle zákona o 
   léčivech  registrován  jako generikum v situaci, kdy je v systému úhrad
   pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum,
 
   c)  15  %  v  případě,  že  jde o přípravek, který nebyl podle zákona o 
   léčivech  registrován jako generikum, v situaci, kdy je v systému úhrad
   pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum.
 
   (6)   Ústav  vypočte  maximální  cenu  prvního  podobného  přípravku  v 
   referenční skupině, u kterého nejsou splněny podmínky podle odstavce 4,
   postupem  podle  odstavců 2 a 5 a maximální cenu stanoví ve výši, která
   je podle tohoto výpočtu nejnižší.
 
   (7)  Maximální  cenu léčivého přípravku stanovenou podle odstavců 5 a 6
   nelze  zvýšit  do  provedení první následující hloubkové revize podle §
   39l.
 
   (8)  Maximální  cena  léčivého  přípravku  nebo  potraviny pro zvláštní
   lékařské  účely,  obsahujícího léčivou látku, kterou lze využít k léčbě
   onemocnění,  která  dosud  nebyla ovlivnitelná jiným léčivým přípravkem
   nebo  potravinou  pro  zvláštní lékařské účely nebo představuje zásadní
   zlepšení  léčby  (dále jen "vysoce inovativní přípravek"), u něhož není
   znám  dostatek  údajů  o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při
   použití  v  klinické  praxi  a  který podléhá cenové regulaci maximální
   cenou  podle  cenového předpisu^23c), se stanoví podle odstavce 2 písm.
   a).  Pokud  nelze  stanovit  maximální  cenu podle odstavce 2 písm. a),
   stanoví  se  maximální cena ve výši průměru cen výrobce zjištěných ve 2
   zemích  referenčního  koše; v případech, kdy nelze použít tento postup,
   postupuje se podle odstavce 2 písm. b) nebo c).
 
   Zásady  stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a
   potravin pro zvláštní lékařské účely
 
   § 39b
 
   (1)  O  výši  a  podmínkách  úhrady  léčivých  přípravků a potravin pro
   zvláštní  lékařské  účely rozhoduje Ústav. Takové rozhodnutí Ústav může
   vydat  v  případě,  že  léčivý  přípravek  byl  registrován,  nebo bylo
   schváleno   použití   neregistrovaného   léčivého   přípravku  v  rámci
   specifického    léčebného    programu    podle    zvláštního   právního
   předpisu^42b).  Jde-li  o  léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní
   lékařské  účely podléhající cenové regulaci maximální cenou^23c), Ústav
   vydá  rozhodnutí,  pokud  tato  cena  již  byla stanovena nebo řízení o 
   stanovení  maximální ceny probíhá současně s řízením o stanovení výše a
   podmínek úhrady.
 
   (2)  Při  stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku nebo
   potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzují
 
   a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,
 
   b) závažnost onemocnění, k jejímuž léčení je určen,
 
   c) účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu
   na  finanční  prostředky  zdravotního  pojištění  způsobeného  užíváním
   léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely, s 
   vyjádřením  nákladů  na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených
   za  rok,  a  to v případech stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady
   nebo  hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků nebo potravin
   pro zvláštní lékařské účely, u kterých je požadováno rozšíření podmínek
   úhrady  vedoucí  ke  zvýšení  počtu  léčených  pacientů, zvýšení úhrady
   oproti  základní  úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu
   stavu  nebo  oproti  ostatním  léčivým  přípravkům  nebo potravinám pro
   zvláštní lékařské účely v referenční skupině,
 
   d) veřejný zájem (§ 17 odst. 2),
 
   e) vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikost balení,
 
   f) obvyklé dávkování,
 
   g) nezbytná délka léčby,
 
   h) míra součinnosti osoby, které je podáván,
 
   i)  jeho  nahraditelnost  jiným  léčivým přípravkem nebo potravinou pro
   zvláštní  lékařské účely, hrazenou ze zdravotního pojištění a porovnání
   jejich  cen a stanovených úhrad s cenou posuzovaného léčivého přípravku
   nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 
   j)  předpokládaný  dopad  úhrady  na  finanční  prostředky  zdravotního
   pojištění,
 
   k)  doporučené  postupy  odborných  institucí  a odborníků, a to vždy z 
   hlediska  nákladové  efektivity  a  s  ohledem  na  dopad  na  finanční
   prostředky zdravotního pojištění.
 
   (3)  Ústav  může stanovit úhradu u neregistrovaného léčivého přípravku,
   jestliže  je  jeho  použití  dostatečně  odůvodněné  současným vědeckým
   poznáním a je jedinou možností léčby, nebo je-li jeho použití nákladově
   efektivní  ve  srovnání  s  dostupnou  léčbou, a to na dobu schváleného
   specifického  léčebného  programu^42b).  Ústav  může  stanovit úhradu u 
   registrovaného  léčivého  přípravku  i  pro  indikace v souhrnu údajů o 
   přípravku  neuvedené, jestliže je použití léčivého přípravku dostatečně
   odůvodněno   současným  vědeckým  poznáním  a  je-li  použití  léčivého
   přípravku  jedinou  možností  léčby,  nebo je-li nákladově efektivní ve
   srovnání se stávající léčbou.
 
   (4)  Podobným  přípravkem  se  pro  účely  tohoto  zákona rozumí léčivý
   přípravek,  který  má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky a shodnou
   nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je
   v  zásadě  terapeuticky zaměnitelný. Dále se podobným přípravkem rozumí
   biologický  léčivý  přípravek, který má podobnou biologickou látku nebo
   biologické  látky  a  shodnou  nebo  obdobnou  lékovou formu s hrazeným
   léčivým  přípravkem,  se  kterým  je v zásadě terapeuticky zaměnitelný.
   Prvním  podobným  přípravkem  se  rozumí  takový podobný přípravek, pro
   který  je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek
   úhrady jako první v pořadí.
 
   (5)  Ústav  stanoví  výši úhrady posuzovaného podobného přípravku podle
   výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý
   přípravek podobný, v případě, že
 
   a)  není  požadováno  stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a
   podmínek  úhrady  léčivého  přípravku,  kterému  je  posuzovaný  léčivý
   přípravek podobný v souladu s § 39f odst. 8,
 
   b)  žadatel  v  žádosti  o  stanovení  výše a podmínek úhrady podobného
   přípravku  požádá  o  stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle §
   39g odst. 9,
 
   c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo §
   39g odst. 10 a
 
   d)  je podána též žádost o stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 4
   nebo  5,  pokud  léčivý  přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské
   účely podléhá cenové regulaci.
 
   (6)  Ústav vypočte výši úhrady prvního podobného přípravku v referenční
   skupině podle odstavce 5 a dále tuto úhradu sníží způsobem stanoveným v 
   § 39a odst. 5.
 
   (7)  V  případě,  že  první  podobný  přípravek  v  referenční  skupině
   nesplňuje  podmínky  uvedené  v  odstavci  5, vypočte Ústav výši úhrady
   podle § 39c odst. 8 a tuto úhradu dále sníží podle odstavce 6.
 
   (8)  Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek
   úhrady  podle  odstavce  6  nebo 7 neprodleně zahájí řízení podle § 39c
   odst. 9.
 
   (9)  Změna  rozhodnutí  o  registraci  nebo  převod registrace léčivého
   přípravku  nemá  vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky
   úhrady  registrovaného  léčivého  přípravku, pokud se změnou registrace
   nebo  převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít přímý vliv
   na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady.
 
   (10)  Léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely lze
   i bez návrhu stanovit podmínky úhrady
 
   a)  vyžadují-li to odborná hlediska nebo hlediska bezpečnosti spojená s 
   léčbou  tímto  léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské
   účely,
 
   b)  jestliže z dosaženého poznání v rámci výzkumu nebo použití léčivého
   přípravku  nebo  potraviny pro zvláštní lékařské účely v praxi vyplývá,
   že  léčivý  přípravek  nebo  potravina  pro  zvláštní lékařské účely má
   významnou  terapeutickou  hodnotu  právě  pro  určité skupiny pacientů,
   určité indikace, nebo za určitých podmínek klinické praxe,
 
   c)  jestliže  to  je  nezbytné  k  zajištění  účelného  a  hospodárného
   používání  léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní lékařské
   účely,
 
   d)  jde-li  o  vysoce nákladnou léčbu, jejíž náklady na rok představují
   alespoň  jednu  desetinu  hrubého  domácího produktu připadajícího na 1
   osobu v České republice za uplynulý kalendářní rok,
 
   e)  v  případech,  kdy  příslušné  omezení  existuje a je uplatňováno v 
   zemích   referenčního  koše,  popřípadě  v  dalších  členských  státech
   Evropské unie.
 
   (11)  Ústav  stanoví  léčivému  přípravku  nebo  potravině pro zvláštní
   lékařské  účely  vedle  výše  a  podmínek  úhrady odpovídající základní
   úhradě  referenční  skupiny  i  jednu další úhradu zvýšenou tam, kde je
   tato  zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, léčivého
   přípravku  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy
   pro  vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu pacientů. Pro stanovení
   zvýšené  úhrady  se  použijí  ustanovení  pro  stanovení úhrad léčivých
   přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely obdobně.
 
   (12)  Výše  úhrady  léčivých  přípravků  složených ze 2 a více léčivých
   látek,  u  kterých  je  více  než 1 léčivá látka samostatně hrazena, se
   stanoví
 
   a)  součtem  úhrad  za  obvyklou  denní terapeutickou dávku příslušných
   samostatně hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7,
 
   b)  ve  výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle §
   39a  odst.  2  písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená
   podle písmene a),
 
   c)  ve  výši  úhrady  obsažené  v písemném ujednání podle § 39c odst. 2
   písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen
   a) a b),
 
   d)  ve  výši  ceny  výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro
   každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a
   jejich  obsahu,  je-li  tato  cena nižší, než je úhrada vypočtená podle
   písmen a), b) a c)
 
   (13)  Výše  úhrady  léčivých  přípravků  složených ze 2 a více léčivých
   látek, u kterých je pouze 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví
 
   a)  ve  výši  ceny  výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro
   každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a
   jejich obsahu,
 
   b)  ve  výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle §
   39a  odst.  2  písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená
   podle písmene a),
 
   c)  ve  výši  úhrady  obsažené  v písemném ujednání podle § 39c odst. 2
   písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen
   a) a b).
 
   (14) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
 
   a)  pravidla  a limity pro zvýšení nebo snížení úhrady podle odstavce 2
   oproti  stanovené  základní úhradě s ohledem na vlastnosti posuzovaného
   léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely ve
   srovnání  s  ostatními  v  zásadě  terapeuticky  zaměnitelnými léčivými
   přípravky nebo potravinami pro zvláštní lékařské účely,
 
   b)  způsob přepočtu výše úhrady podobného přípravku podle odstavců 5 až
   7,
 
   c)  použití  postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu výše a
   podmínek  úhrady  léčivých  přípravků  složených  ze  2 a více léčivých
   látek,
 
   d)  postup  při  stanovení  nebo  změně výše a podmínek úhrady léčivých
   přípravků  a  potravin  pro  zvláštní  lékařské účely v podobě tekutých
   nedělených lékových forem,
 
   e)  způsob  stanovení  úhrady  léčivým  přípravkům, u kterých je podána
   žádost o stanovení úhrady ve stejné výši pro všechny síly bez ohledu na
   obsah léčivé látky,
 
   f)  pravidla  pro  stanovování podmínek úhrady v podobě preskripčních a
   indikačních omezení a způsobů úhrady,
 
   g)  postup  při  stanovení  úhrady  léčivých  přípravků  včetně  vysoce
   inovativních přípravků.
 
   § 39c
 
   (1)  Ústav  zařazuje  léčivý  přípravek  v  rámci řízení podle § 39g do
   referenční  skupiny,  pokud  se  v průběhu řízení neprokáže, že do dané
   referenční  skupiny  nenáleží.  Úhrada léčivého přípravku se stanoví na
   základě  základní  úhrady  referenční  skupiny,  do  které  byl  léčivý
   přípravek  zařazen.  Základní  úhrada  je  úhrada  pro  obvyklou  denní
   terapeutickou  dávku léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích a
   je  shodná  pro  celou  referenční skupinu. Referenčními skupinami jsou
   skupiny  léčivých  přípravků  v  zásadě  terapeuticky  zaměnitelných  s 
   obdobnou  nebo  blízkou  účinností  a  bezpečností a obdobným klinickým
   využitím. Seznam referenčních skupin stanoví Ministerstvo zdravotnictví
   prováděcím právním předpisem.
 
   (2) Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši
 
   a)  nejnižší  ceny  výrobce  připadající  na  denní terapeutickou dávku
   léčivého   přípravku   nebo   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely
   zařazených  do  referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské
   unie  pro  léčivý  přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely
   dostupné  v  České  republice;  léčivým  přípravkem nebo potravinou pro
   zvláštní  lékařské  účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí
   léčivý  přípravek  nebo  potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž
   podíl  na  celkovém  objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných
   léčivých   přípravků   nebo   potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely,
   obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %,
   nejde-li  o  první  až  třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí
   podle  okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo
   léčivý  přípravek,  o  jehož  nejvyšší  ceně  výrobce  nebo úhradě bylo
   uzavřeno  písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za
   dostupné na trhu v České republice,
 
   b)  denních  nákladů  jiné  terapie  snížených  o  obchodní  přirážky a
   uplatněné  daně z přidané hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově
   efektivní  ve  srovnání  s užitím léčivého přípravku nebo potraviny pro
   zvláštní lékařské účely podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou Ústavu
   při  stanovení  základní  úhrady  známy, přičemž se zohledňuje potřebná
   doba  terapie  léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské
   účely a potřebná doba srovnatelné léčby,
 
   c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst.
   2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen
   a)  a  b), pokud se držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku,
   dovozce  nebo  tuzemský  výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely,
   dovozce  nebo předkladatel specifického léčebného programu nedopustil v 
   posledních 2 letech správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. b),
 
   d)  úhrady  obsažené  v  písemném  ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu
   všemi  zdravotními  pojišťovnami  s  držitelem  rozhodnutí o registraci
   léčivého  přípravku,  dovozcem  nebo  tuzemským  výrobcem potraviny pro
   zvláštní  lékařské  účely,  pokud  se  nedopustil v posledních 2 letech
   správního  deliktu  podle  §  39q  odst.  1 písm. c), je-li tato úhrada
   nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání
   uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro
   všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské
   účely  na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že léčivý
   přípravek  nebo  potravina  pro  zvláštní  lékařské  účely bude po dobu
   platnosti  tohoto  ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro
   konečného  spotřebitele  takového léčivého přípravku nebo potraviny pro
   zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší možnou úhradu pro konečného
   spotřebitele.
 
   (3)  Základní  úhrada  v  referenčních skupinách v zásadě zaměnitelných
   léčivých přípravků, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají
   se  k  příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných
   onemocnění, činí nejvýše 60 % úhrady stanovené podle odstavce 2.
 
   (4)  Ustanovení  o  referenčních  skupinách se na léčivý přípravek nebo
   potravinu   pro   zvláštní  lékařské  účely,  který  nelze  zařadit  do
   referenční  skupiny,  nebo skupinu léčivých přípravků nebo potravin pro
   zvláštní  lékařské  účely  v  zásadě  terapeuticky zaměnitelných, které
   nelze zařadit do žádné referenční skupiny, použijí přiměřeně.
 
   (5)  V  případě,  že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v 
   některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona
   bez  ohledu  na  terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek
   plně  hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný
   léčivý  přípravek  ze  skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně
   hrazen.
 
   (6)  Ministerstvo zdravotnictví může prováděcím právním předpisem určit
   referenční  skupiny,  ve kterých zdravotní pojišťovny mohou výši úhrady
   léčivých  přípravků  nebo potravin pro zvláštní lékařské účely zvýšit a
   podmínky  úhrady  upravit  ve  prospěch  pacienta nad úroveň stanovenou
   Ústavem.  Zdravotní  pojišťovna  je  povinna  přistupovat  při odchylné
   úpravě   výše  a  podmínek  úhrady  ke  všem  léčivým  přípravkům  nebo
   potravinám  pro zvláštní lékařské účely zařazeným do referenční skupiny
   stejně.
 
   (7)  Základní  úhrada  referenční  skupiny se stanoví v rámci hloubkové
   nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny v následující revizi
   úhrad.  Obdobně se postupuje při stanovení další zvýšené úhrady podle §
   39b odst. 11.
 
   (8)  Nestanoví-li  tento zákon jinak, v řízeních o stanovení nebo změně
   výše  a  podmínek  úhrady  se  do  změny  základní  úhrady  provedené v 
   následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady
   všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin
   pro  zvláštní  lékařské  účely  výše základní úhrady referenční skupiny
   stanovená  podle  odstavce  7; to neplatí, pokud žadatelem uvedeným v §
   39f  odst.  2  písm.  a)  nebo  b) byla navržena výše a podmínky úhrady
   nákladově efektivnější.
 
   (9)  V  případě,  že  byla  v  souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena
   úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který
 
   a)  byl  podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se
   základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 32 %,
 
   b) nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se
   základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 15 %,
 
   c)  byl  podle  zákona  o  léčivech  registrován jako biologický léčivý
   přípravek, snižuje se základní úhrada podle odstavce 7 o 15 %.
 
   (10)  Snížení  základní  úhrady  podle  odstavce  9 se provede postupem
   stanoveným v § 39p.
 
   (11) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
 
   a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2
   písm. a),
 
   b) podrobnosti stanovení základní úhrady,
 
   c)  rozhodné  období  pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce
   podle § 39b a 39c,
 
   d)   pravidla   pro  posuzování  přítomnosti  léčivého  přípravku  nebo
   potraviny pro zvláštní lékařské účely na trhu,
 
   e) pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu,
 
   f)  kritéria  posuzování  léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní
   lékařské  účely, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se
   k  příčinné  léčbě  onemocnění,  nebo  se používají k léčbě nezávažných
   onemocnění,
 
   g) způsob stanovení obvyklé denní terapeutické dávky,
 
   h)  postup  pro  stanovení  základní  úhrady  podle  odstavce  5 včetně
   požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku.
 
   § 39d
 
   Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků
 
   (1)  Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a
   podmínkách  dočasné  úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není
   znám  dostatek  údajů  o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při
   použití  v  klinické  praxi,  a  to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné
   údaje  dostatečně  průkazně  přínos  vysoce  inovativního přípravku pro
   léčbu  a  splňuje-li  vysoce  inovativní přípravek ostatní podmínky pro
   stanovení  úhrady  a  je-li  hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2
   zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje
   podle § 39c obdobně.
 
   (2)  Výše  a podmínky dočasné úhrady se stanoví na dobu 24 měsíců a lze
   ji  znovu stanovit, nejvýše však na dalších 12 měsíců. Pro takové druhé
   stanovení   dočasné   úhrady  je  nutné  předložit  výsledky  hodnocení
   stanovených  v  odstavci  3, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6
   měsíců  před  uplynutím  doby,  na  kterou  byla  první  dočasná úhrada
   stanovena.  Druhá  dočasná  úhrada se stanoví podle § 39c odst. 2 až 5,
   ustanovení  §  39c  odst. 8 se nepoužije. Mezi podmínkami úhrady vysoce
   inovativního přípravku je vždy podání na specializovaném pracovišti.
 
   (3)  Na náležitosti žádosti o dočasnou úhradu se použije § 39f odst. 1,
   5  až  11  přiměřeně.  Žadatel je dále povinen prokázat, jakým způsobem
   zajistí
 
   a)   průběžné   hodnocení   terapie   posuzovaným   vysoce  inovativním
   přípravkem,
 
   b)  limitaci  dopadu  dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního
   pojištění,
 
   c) hodnocení nákladové efektivity,
 
   d)  hrazení  nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem
   po  uplynutí  doby,  na  kterou  byla  stanovena  dočasná úhrada, až do
   převedení pacienta na jinou terapii.
 
   (4)  V  řízení o stanovení dočasné úhrady a v řízení o stanovení výše a
   podmínek úhrady po uplynutí dočasné úhrady se § 39c odst. 8 nepoužije a
   Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2 až 5.
 
   (5)  V  případě  porušení  závazku  podle  odstavce  3  Ústav  nepřizná
   posuzovanému vysoce inovativnímu přípravku druhou dočasnou úhradu.
 
   (6)  Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  prováděcím právním předpisem
   náležitosti   závazku   podle   odstavce   3,   podmínky,   za  kterých
   specializovaná  pracoviště mohou podávat vysoce inovativní přípravek, a
   odborná  kritéria  a  postupy  pro  posuzování, zda léčivý přípravek je
   vysoce  inovativní  s tím, že vysoce inovativní přípravek musí být vždy
   určen pro léčbu vysoce závažných onemocnění.
 
   (7)  Specializované  pracoviště,  které  může  podat  vysoce inovativní
   přípravek  na  základě zvláštní smlouvy podle § 15 odst. 10, je povinno
   zajistit na žádost předání údajů souvisejících s hodnocením účinnosti a
   postavení  vysoce  inovativního  přípravku  v  klinické praxi zdravotní
   pojišťovně  a  v  anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o registraci
   tohoto   léčivého   přípravku.   Rozsah   údajů  předávaných  zdravotní
   pojišťovně  a  držiteli  rozhodnutí  o  registraci  vysoce inovativního
   přípravku   stanoví   Ministerstvo   zdravotnictví  prováděcím  právním
   předpisem.
 
   § 39e
 
   Úhradová soutěž
 
   (1)  Za  účelem  zajištění  plně  hrazených  léčivých přípravků a úspor
   prostředků  zdravotního  pojištění  může Ústav vypsat soutěž o nejnižší
   úhradu  léčivého  přípravku  (dále jen „úhradová soutěž“), pokud o její
   vypsání  požádá  zdravotní  pojišťovna.  Úhradovou  soutěž lze vypsat v 
   rámci  léčivé  látky  a  lékové  formy,  ve  které  se vyskytují léčivé
   přípravky  od  nejméně  3  držitelů rozhodnutí o registraci. V úhradové
   soutěži  účastníci  nabízejí  nejnižší  úhradu  připadající na obvyklou
   denní  terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky
   odpovídající  požadavku  úhradové  soutěže  tak,  aby  jejich  cena pro
   konečného   spotřebitele   nepřekročila   nejvyšší  možnou  úhradu  pro
   konečného spotřebitele.
 
   (2) Úhradová soutěž se provádí formou elektronické aukce. Elektronickou
   aukcí  se  rozumí  proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci
   účastník  používá  elektronické  nástroje umožňující předkládání nových
   snížených  nabídkových  hodnot.  Účastníkem  cenové  soutěže je držitel
   rozhodnutí o registraci, který splnil podmínky kvalifikace. Kvalifikací
   se rozumí ověření způsobilosti pro plnění závazku z úhradové soutěže.
 
   (3) Žádost na vypsání úhradové soutěže musí vždy obsahovat
 
   a)  souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním žádosti na
   vypsání úhradové soutěže,
 
   b)  označení  léčivé  látky  a lékové formy, v rámci které se o vypsání
   úhradové soutěže žádá.
 
   (4) Žádost dále zpravidla obsahuje
 
   a)  požadovaný  obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná
   úhrada  musí  být  úhradovou  soutěží zajištěna, nebo požadované dávky,
   které   mají  být  dosaženy  jednotkou  lékové  formy  těchto  léčivých
   přípravků   nebo   jejich   dělením  či  násobným  užíváním  (dále  jen
   „požadovaný obsah“),
 
   b)  minimální  počet  obvyklých  denních  terapeutických dávek v balení
   léčivých  přípravků,  jejichž  plná  úhrada  musí být úhradovou soutěží
   zajištěna.
 
   (5)  Ústav  oznámí  zahájení  úhradové soutěže do 30 dnů ode dne podání
   žádosti  ve  svém  Věstníku  a  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup.
   Oznámení musí obsahovat
 
   a)  označení  léčivé  látky  a  lékové formy, v rámci které se úhradová
   soutěž vypisuje,
 
   b)  počet  obvyklých  denních  terapeutických dávek této léčivé látky a
   lékové   formy   distribuovaných   na   českém   trhu   za   18  měsíců
   předcházejících zahájení úhradové soutěže,
 
   c) podmínky kvalifikace,
 
   d) lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži,
   která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku,
 
   e) poučení o průběhu úhradové soutěže,
 
   f) další požadavky vyplývající ze žádosti podle odstavce 4.
 
   (6) Kvalifikovat se může pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého
   přípravku  dostupného  podle  §  39c  odst.  2  písm. a) a obsahujícího
   léčivou  látku v lékové formě uvedené v žádosti podle odstavce 3, který
   se  za poslední 3 roky nedopustil správního deliktu podle § 39q odst. 1
   písm. d). Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži je dále
 
   a)  specifikace  léčivých  přípravků  požadovaného  obsahu, které budou
   uváděny  na  český  trh  v  případě  výhry v úhradové soutěži s úhradou
   odpovídající  rozhodnutí  v  úhradové  soutěži  a  nejvýše  za cenu pro
   konečného  spotřebitele,  nepřekračující  nejvyšší  možnou  úhradu  pro
   konečného spotřebitele,
 
   b)  písemné  prohlášení  o  závazku  dodávat v případě výhry v úhradové
   soutěži  na  český  trh  léčivé  přípravky podle písmene a) za cenu pro
   konečného  spotřebitele,  nepřekračující  nejvyšší  možnou  úhradu  pro
   konečného  spotřebitele,  a  to  rovnoměrně  po  dobu 18 měsíců ode dne
   vykonatelnosti  takového  rozhodnutí  a  v  rozsahu  minimálně poloviny
   spotřeby  obvyklých  denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a
   lékové   formě,   distribuovaných   na   českém   trhu   za  18  měsíců
   předcházejících zahájení úhradové soutěže.
 
   (7)  Ústav  usnesením  rozhodne,  že  osoba,  která  ani  po  vyzvání k 
   odstranění  nedostatků  podání  nesplnila  podmínky  kvalifikace,  není
   účastníkem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání.
 
   (8)  Pokud  se  úhradové  soutěže  neúčastní alespoň 2 účastníci, Ústav
   úhradovou soutěž usnesením zastaví.
 
   (9) Ústav účastníkům úhradové soutěže nejméně 7 dnů předem oznámí datum
   a  přesný  čas  uskutečnění  elektronické  aukce. Oznámení podle tohoto
   odstavce  se  doručuje  pouze  veřejnou  vyhláškou způsobem umožňujícím
   dálkový  přístup,  přičemž  se  považuje  za  doručené  desátým dnem po
   vyvěšení. Oznámení dále obsahuje
 
   a) informace o počtu účastníků úhradové soutěže,
 
   b)  zahajovací  aukční  hodnotu,  která odpovídá platné základní úhradě
   léčivé látky a lékové formy za obvyklou denní terapeutickou dávku,
 
   c) poučení o průběhu elektronické aukce,
 
   d)  informace  týkající  se použitých elektronických prostředků a další
   technické  informace  nezbytné  pro  elektronickou  komunikaci  v rámci
   elektronické aukce,
 
   e) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční
   hodnotu, který odpovídá přibližně 1 % základní úhrady za obvyklou denní
   terapeutickou dávku předmětné léčivé látky a lékové formy.
 
   (10)  Elektronická  aukce v rámci úhradové soutěže se koná dne a v čase
   stanoveném Ústavem a oznámeném účastníkům podle odstavce 9 a má pouze 1
   kolo.  Ústav  do  vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků
   úhradové soutěže.
 
   (11)  Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání, snižující
   aukční  hodnotu po 29. minutě, prodlouží dobu trvání elektronické aukce
   o  další  minutu  od tohoto podání. Po celou dobu elektronické aukce je
   Ústav  povinen  účastníkům  sdělovat  informaci  o  momentálně nejnižší
   aukční hodnotě.
 
   (12)  V  případě,  že  nejnižší  aukční hodnota dosažená v elektronické
   aukci  není  nejméně  o 2 % nižší, než zahajovací aukční hodnota, Ústav
   úhradovou soutěž usnesením zastaví.
 
   (13)  Zastavení  úhradové  soutěže  podle  odstavců 8 a 12 Ústav oznámí
   účastníkům   a  učiní  o  tom  sdělení  ve  svém  Věstníku  a  způsobem
   umožňujícím  dálkový  přístup.  Proti  usnesení  o  zastavení  úhradové
   soutěže se nelze odvolat.
 
   (14)  Pokud  úhradová  soutěž  není  zastavena,  Ústav vydá do 7 dnů po
   ukončení  elektronické  aukce  rozhodnutí  v  úhradové  soutěži, kterým
   přijme  nejnižší  aukční  hodnotu  (dále jen „přijatá aukční hodnota“).
   Rozhodnutí  se doručuje účastníkům úhradové soutěže a lze se proti němu
   odvolat. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede
 
   a) seznam účastníků úhradové soutěže,
 
   b)  označení  účastníka, který nabídl nejnižší aukční hodnotu (dále jen
   „výherce“),
 
   c) přijatou aukční hodnotu,
 
   d) označení léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny
   na  český  trh  s úhradou odpovídající přijaté aukční hodnotě (dále jen
   „přijaté přípravky“),
 
   e)  stanovení  povinnosti výherce dodávat léčivé přípravky požadovaného
   obsahu, pro které byla přijata aukční hodnota, na český trh za cenu pro
   konečného  spotřebitele,  nepřekračující  nejvyšší  možnou  úhradu  pro
   konečného  spotřebitele,  a  to  rovnoměrně  po  dobu 18 měsíců ode dne
   vykonatelnosti  rozhodnutí  v  objemu  odpovídajícím minimálně polovině
   spotřeby  obvyklých  denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a
   lékové   formě   distribuovaných   na   českém   trhu   za   18  měsíců
   předcházejících zahájení úhradové soutěže (dále jen „závazek z úhradové
   soutěže“).
 
   (15) V odůvodnění rozhodnutí Ústav dále uvede zejména
 
   a)  seznam  osob,  které  nesplnily podmínky pro kvalifikaci v úhradové
   soutěži, s odůvodněním,
 
   b) shrnutí průběhu úhradové soutěže.
 
   (16)  Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži učiní Ústav o 
   výsledku  úhradové  soutěže  sdělení,  které zveřejní do 5 dnů způsobem
   umožňujícím  dálkový  přístup  a  ve  svém  Věstníku,  a které obsahuje
   informace z odůvodnění rozhodnutí v úhradové soutěži.
 
   (17)  Po  nabytí  právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži Ústav do 10
   dnů  zahájí  řízení  o  změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků
   obsahujících  stejnou  léčivou  látku  a se stejnou lékovou formou jako
   přijaté  přípravky.  V  tomto  řízení  Ústav změní výši úhrady přijatým
   přípravkům  podle  přijaté aukční hodnoty a ostatním léčivým přípravkům
   změní  výši  úhrady  podle  75  %  přijaté aukční hodnoty, a to na dobu
   platnosti  závazku z úhradové soutěže, do porušení tohoto závazku, nebo
   do zproštění povinnosti plnit tento závazek. Podmínky úhrady se v tomto
   řízení  nemění.  Účastníky  řízení  jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2.
   Prvním  úkonem  v  tomto  řízení  je  vydání rozhodnutí. Odvolání proti
   tomuto  rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí je vykonatelné dnem
   vykonatelnosti rozhodnutí v cenové soutěži.
 
   (18)  Rozhodnutí  v  úhradové soutěži je vykonatelné prvního dne pátého
   kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.
 
   (19)  Po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže se léčivé přípravky,
   obsahující  léčivou  látku  a  lékovou  formu,  ve  které  bylo  vydáno
   rozhodnutí  v  úhradové  soutěži,  hradí  ve  výši  podle  odstavce 17;
   vykonatelnost výše a podmínek úhrady stanovené těmto léčivým přípravkům
   v řízení podle § 39g se pozastavuje.
 
   (20)  Ustanovení  odstavce 19 nebrání zahájení a vedení řízení a vydání
   rozhodnutí  o  stanovení  nebo  změně  výše  a podmínek úhrady léčivých
   přípravků, uvedených v tomto odstavci, jakož i provedení hloubkové nebo
   zkrácené revize referenční skupiny, do které jsou zařazeny, a to včetně
   těchto  léčivých  přípravků. Takové rozhodnutí je vykonatelné uplynutím
   doby  platnosti  závazku  z úhradové soutěže, porušením tohoto závazku,
   zproštěním povinnosti plnit tento závazek, nebo podle odstavce 25.
 
   (21)  Ode  dne  vykonatelnosti rozhodnutí v úhradové soutěži je výherce
   povinen   plnit   závazek   z  úhradové  soutěže.  Ústav  může  výherce
   rozhodnutím zprostit povinnosti plnit závazek z úhradové soutěže, pokud
   výherce   prokáže,   že   došlo  k  takové  jím  nezpůsobené  a  předem
   nepředvídatelné  podstatné  změně  podmínek,  za  kterých  nelze nadále
   spravedlivě  požadovat,  aby  závazek  z úhradové soutěže plnil. Takové
   rozhodnutí je vykonatelné prvního dne kalendářního měsíce následujícího
   po  měsíci,  ve kterém nabylo právní moci. Ke dni vykonatelnosti tohoto
   rozhodnutí  se  ustanovení  odstavce  19 nepoužije a závazek z úhradové
   soutěže pozbývá platnosti.
 
   (22)  V případě, že dojde k porušení závazku z úhradové soutěže podle §
   39q  prvního  dne  následujícího  kalendářního  měsíce,  se  ustanovení
   odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.
 
   (23)  Další  úhradovou  soutěž  lze  v rámci téže léčivé látky a lékové
   formy  zahájit  nejdříve  po  uplynutí 10 měsíců ode dne vykonatelnosti
   předchozího  rozhodnutí  v úhradové soutěži. Zahajovací aukční hodnotou
   je přijatá aukční hodnota z předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži.
 
   (24) Pokud v další vypsané úhradové soutěži pro léčivé přípravky stejné
   léčivé  látky  a  lékové  formy není nejnižší aukční hodnota dosažená v 
   elektronické  aukci  nejméně o 2 % nižší než zahajovací aukční hodnota,
   má  dosavadní  výherce  možnost  doručit  Ústavu  návrh  na prodloužení
   stávající  přijaté aukční hodnoty a jeho závazku z úhradové soutěže pro
   období dalších 18 měsíců. Návrh musí výherce doručit do 30 kalendářních
   dnů  po  zastavení  úhradové  soutěže, nebo nejméně 30 kalendářních dnů
   před  uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže v případě, že
   další   úhradová   soutěž  nebyla  vypsána.  Pro  podání  návrhu  platí
   ustanovení  odstavce  6  obdobně.  V  takovém případě Ústav jeho návrhu
   neprodleně vyhoví.
 
   (25)  V  případě, že po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže Ústav
   rozhodne  v  hloubkové  nebo  zkrácené  revizi  o změně výše a podmínek
   úhrady  přijatých  přípravků tak, že tato výše úhrady je nižší než výše
   úhrady  stanovená  podle  odstavce  17,  ustanovení odstavců 19 a 23 se
   nepoužije  a  závazek  z  úhradové  soutěže  pozbývá  platnosti. Takové
   rozhodnutí je vykonatelné podle § 39h odst. 3.
 
   § 39f
 
   Žádost  o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek
   úhrady
 
   (1)  Žádost  o  stanovení maximální ceny nebo žádost o stanovení výše a
   podmínek  úhrady se podává jednotlivě pro každou lékovou formu léčivého
   přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
 
   (2) Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady mohou podat
 
   a)  držitel  rozhodnutí  o  registraci léčivého přípravku, je-li léčivý
   přípravek  registrován^42b),  a dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny
   pro zvláštní lékařské účely,
 
   b) dovozce nebo tuzemský výrobce léčivého přípravku, je-li jím dovážený
   nebo  vyráběný  léčivý  přípravek  používán  na území České republiky v 
   rámci   specifického   léčebného   programu   nebo   jiný  předkladatel
   specifického léčebného programu^42b),
 
   c) zdravotní pojišťovna.
 
   (3)  Žádost  o  stanovení  maximální  ceny  mohou podat osoby uvedené v 
   odstavci  2  písm  a)  a  b). Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) mohou
   žádost  podat  pouze  v případě, že léčivý přípravek nebo potravina pro
   zvláštní  lékařské  účely  podléhá  regulaci  maximální  cenou  a  jeho
   stanovená maximální cena je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst.
   2, nebo maximální cena nebyla stanovena.
 
   (4)  Ústav  zahájí  řízení  o stanovení maximální ceny nebo o stanovení
   výše  a  podmínek  úhrady i z moci úřední, je-li na stanovení maximální
   ceny nebo na stanovení výše a podmínek úhrady veřejný zájem.
 
   (5) Žádost o stanovení výše úhrady musí obsahovat
 
   a)  název  nebo  obchodní  firmu,  identifikační  číslo  osoby, bylo-li
   přiděleno, adresu sídla žadatele,
 
   b)  název  léčivého  přípravku,  kód  přidělený  Ústavem,  je-li léčivý
   přípravek registrován,
 
   c) lékovou formu, velikost balení, způsob a cestu podání,
 
   d)  u  neregistrovaných  léčivých  přípravků nebo potravin pro zvláštní
   lékařské   účely   údaj   o  jeho  složení,  léčivé  látce  s  uvedením
   mezinárodního  nechráněného  názvu  doporučeného Světovou zdravotnickou
   organizací, pokud takový název existuje,
 
   e) léčebné indikace, pro něž je navrhována úhrada,
 
   f)   kvantifikovatelné  a  hodnotitelné  očekávané  výsledky  a  důvody
   farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo
   potraviny  pro  zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního
   pojištění pro všechny indikace, pro něž je navrhována úhrada, stanovené
   na základě uvedených objektivních a ověřitelných kritérií,
 
   g)    dávkování,   definovanou   denní   dávku   doporučenou   Světovou
   zdravotnickou  organizací  a  obvyklou  denní  terapeutickou  dávku pro
   léčebné  indikace,  pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v 
   balení,
 
   h)  navrhovanou  výši  úhrady v korunách českých na jednu terapeutickou
   denní dávku, navrhované další podmínky úhrady,
 
   i)  navrhovanou  maximální  cenu  léčivého přípravku nebo potraviny pro
   zvláštní lékařské účely v korunách českých, podléhá-li léčivý přípravek
   cenové  regulaci  maximální  cenou  a tato cena nebyla dosud stanovena,
   kalkulaci ceny v případě, že cena léčivého přípravku nebo potraviny pro
   zvláštní lékařské účely je usměrněna podle cenových předpisů, popřípadě
   navrhovanou  tržní  cenu,  jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro
   zvláštní lékařské účely není cenově regulován.
 
   (6) K žádosti žadatel přiloží
 
   a)  výsledky  dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž
   byly  studie  prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy
   nákladové   efektivity   a   analýzy   dopadu  na  finanční  prostředky
   zdravotního pojištění (dále jen "analýza dopadu"),
 
   b)  rozdíly  v souhrnech údajů o přípravku, je-li přípravek v členských
   státech  Evropské  unie registrován národními registracemi a jednotlivé
   souhrny se obsahově odlišují,
 
   c) seznam států Evropské unie, ve kterých je příslušný léčivý přípravek
   nebo  potravina  pro  zvláštní  lékařské  účely  přítomný,  s  uvedením
   příslušných obchodních názvů, výši ceny výrobce, výši a podmínky úhrady
   z  veřejných  prostředků  a  čestné  prohlášení  žadatele, že je léčivý
   přípravek  nebo  potravina  pro  zvláštní  lékařské  účely za uvedených
   podmínek v jednotlivých zemích obchodován,
 
   d)   základní   údaje  o  nákladech  stávajících  možností  léčby  nebo
   farmakoterapie  s  odhadem  dopadů posuzovaného léčivého přípravku nebo
   potraviny   pro  zvláštní  lékařské  účely  na  prostředky  zdravotního
   pojištění;  odhadované  spotřebě  a odhadovaném počtu pacientů léčených
   posuzovaným  léčivým  přípravkem  nebo potravinou pro zvláštní lékařské
   účely,
 
   e)  návrh na stanovení zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11 s vymezením,
   pro  které  skupiny  pacientů  či  indikací  má  být  stanovena  a její
   odůvodnění,
 
   f)  předběžná ujednání se zdravotními pojišťovnami, týkají-li se objemu
   dodávek,   cen   nebo  úhrad  projednávaného  léčivého  přípravku  nebo
   potraviny pro zvláštní lékařské účely, uzavřená ve veřejném zájmu (§ 17
   odst.  2)  s  držitelem  registrace,  je-li  k  takové  dohodě výrobcem
   zmocněn,   nebo  s  výrobcem  nebo  dovozcem  léčivého  přípravku  nebo
   potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 
   g)  kopii  rozhodnutí  o  specifickém  léčebném  programu^42b), není-li
   léčivý přípravek registrován.
 
   (7)  Strukturu  údajů  a  náležitosti  dokumentace podle odstavců 5 a 6
   stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.
 
   (8)  Žadatel  o stanovení výše a podmínek úhrady není povinen předložit
   podklady  uvedené v odstavci 5 písm. f) a v odstavci 6 písm. a), b), d)
   a  e),  pokud  posuzovaný  léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní
   lékařské  účely  je  podobným  přípravkem  k  léčivému  přípravku  nebo
   potravině pro zvláštní lékařské účely, jemuž již byla v České republice
   stanovena  úhrada,  a  je  s  ním  v zásadě terapeuticky zaměnitelný, a
   žadatel   nežádá  zvýšení  základní  úhrady  nebo  úhradu  v  odlišných
   indikacích.  Je-li navrhované použití léčivého přípravku nebo potraviny
   pro  zvláštní  lékařské  účely odlišné od použití v zásadě terapeuticky
   zaměnitelného  léčivého  přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské
   účely,  na  který  žadatel  odkazuje, nebo má být léčivý přípravek nebo
   potravina  pro  zvláštní  lékařské  účely  používán  s  odlišnými  cíli
   farmakoterapie,  v odlišných dávkách nebo pro odlišné léčebné indikace,
   ustanovení věty první se nepoužije.
 
   (9)  Žádost  o  stanovení maximální ceny musí obsahovat údaje a přílohy
   podle  odstavce 5 písm. a) až c) a i) a podle odstavce 6 písm. c) a f).
   Jestliže  žadatel  současně  žádá  o stanovení výše úhrady, nepředkládá
   samostatnou  žádost  o  stanovení  maximální  ceny,  pouze do žádosti o 
   stanovení úhrady uvede, že žádá současně o stanovení maximální ceny.
 
   (10)  Žadatel  uvedený  v  odstavci 2 písm. c) přikládá k žádosti pouze
   podklady uvedené v odstavci 6 písm. d) až f).
 
   (11)  Žadatel,  který  podal  žádost  o stanovení maximální ceny nebo o 
   stanovení  výše  a  podmínek  úhrady,  je  oprávněn  označit  některé z 
   informací  obsažených  v  žádosti nebo v přílohách k žádosti za předmět
   obchodního  tajemství  ^42d).  Za  předmět  obchodního  tajemství podle
   tohoto zákona nelze označit
 
   a)  obchodní  název  léčivého  přípravku a kód přidělený Ústavem, je-li
   léčivý   přípravek  registrován,  nebo  obchodní  název  potraviny  pro
   zvláštní lékařské účely,
 
   b) identifikaci žadatele,
 
   c)   kvantifikovatelné  a  hodnotitelné  očekávané  výsledky  a  důvody
   farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo
   potraviny  pro  zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního
   pojištění,
 
   d)  u  neregistrovaných  léčivých  přípravků  údaj  o  složení léčivého
   přípravku,  léčivé  látky  s  uvedením mezinárodního nechráněného názvu
   doporučeného  Světovou  zdravotnickou  organizací,  pokud  takový název
   existuje,
 
   e)    dávkování,   definovanou   denní   dávku   doporučenou   Světovou
   zdravotnickou  organizací  a  obvyklou  denní  terapeutickou  dávku pro
   léčebné  indikace,  pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v 
   balení podle odstavce 5,
 
   f)  výsledky  dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž
   byly  studie  prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy
   nákladové efektivity a analýzy dopadu podle odstavce 6,
 
   g) obchodní názvy, cenu, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků,
   způsob  úhrady  nebo její omezení v zemích Evropské unie, kde je léčivý
   přípravek obchodován podle odstavce 6,
 
   h)  srovnání  informací  obsažených v souhrnech údajů o přípravku podle
   odstavce 6,
 
   i)  podstatné části ujednání o cenách léčivého přípravku nebo potraviny
   pro  zvláštní  lékařské  účely  a  dobách  jejich  platnosti obsažené v 
   dohodách se zdravotními pojišťovnami podle odstavce 6,
 
   j)   základní   údaje  o  nákladech  stávajících  možností  léčby  nebo
   farmakoterapie,  s  odhadem dopadů na prostředky zdravotního pojištění,
   odhadovanou  spotřebu  a odhadovaný počet pacientů léčených posuzovaným
   léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.
 
   (12)   Za  předmět  obchodního  tajemství  lze  u  vysoce  inovativních
   přípravků  označit  vybrané  části  smluvních  ujednání uzavřených mezi
   osobami  podle  odstavce  2,  které  upravují limitaci dopadu úhrady na
   finanční  prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na
   nákladovou  efektivitu,  včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c),
   f) a i).
 
   § 39g
 
   Řízení  o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek
   úhrady
 
   (1)  Účastníkem  řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení
   výše  a  podmínek  úhrady  jsou  osoby,  které podaly žádost, zdravotní
   pojišťovny, nejsou-li osobami, které podaly žádost, držitel registrace,
   jde-li  o registrovaný léčivý přípravek, dovozce nebo tuzemský výrobce,
   jde-li  o  neregistrovaný  léčivý  přípravek  používaný  ve  schváleném
   specifickém  léčebném  programu, nebo o potravinu pro zvláštní lékařské
   účely.
 
   (2)  Ústav  rozhodne  o  maximální  ceně  a  výši  a  podmínkách úhrady
   nejpozději  do  75  dnů  ode  dne,  kdy bylo řízení zahájeno; v případě
   společného  řízení  o  stanovení  maximální  ceny  a o stanovení výše a
   podmínek úhrady činí tato lhůta 165 dnů.
 
   (3)  Ústav  žádosti  osoby  uvedené  v  §  39f odst. 2 písm. a) nebo b)
   vyhoví,  pokud  je  navrhovaná  maximální cena nižší než maximální cena
   vypočtená podle § 39a odst. 2 až 6 nebo je navrhovaná výše úhrady nižší
   než výše úhrady vypočtená podle § 39c a upravená podle § 39b.
 
   (4) Při rozhodování o výši a podmínkách úhrady Ústav léčivému přípravku
   nebo  potravině pro zvláštní lékařské účely stanoví úhradu podle § 39c.
   Při  stanovení  výše  a  podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo
   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  úhradu  zvýší  nebo sníží na
   základě  posouzení  podmínek  stanovených  v  §  39b  odst.  2 způsobem
   stanoveným prováděcím právním předpisem.
 
   (5)  Účastníci  řízení  jsou  oprávněni  navrhovat  důkazy a činit jiné
   návrhy  15  dní  od  zahájení  řízení;  tuto lhůtu Ústav může usnesením
   prodloužit.  Účastníci  řízení  mají  právo vyjádřit se k podkladům pro
   rozhodnutí  ve  lhůtě  10  dní  ode  dne  doručení  sdělení  o ukončení
   zjišťování  podkladů  pro  rozhodnutí;  tuto lhůtu Ústav může usnesením
   prodloužit.
 
   (6)  Dojde-li v průběhu řízení o stanovení maximální ceny nebo řízení o 
   stanovení  výše  a  podmínek  úhrady  ke  změnám  předložených  údajů a
   dokumentace, je žadatel povinen tyto změny neprodleně oznámit Ústavu.
 
   (7)  V  řízení  o stanovení maximální ceny, v řízení o stanovení výše a
   podmínek  úhrady,  jakož  i  v  řízení  o  změně nebo zrušení stanovené
   maximální  ceny  nebo  stanovené  výše  a  podmínek  úhrady, se použijí
   ustanovení   o   řízení  s  velkým  počtem  účastníků  podle  správního
   řádu^42e).
 
   (8)  Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků a potravin
   pro  zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti
   se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak.
 
   (9)  Jsou-li  splněny  podmínky  §  39b  odst.  5 a 6 a § 39f odst. 8 a
   nepostupuje-li  se podle odstavce 10, Ústav rozhodne ve lhůtě 30 dnů od
   zahájení  řízení. Nevydá-li rozhodnutí ve lhůtě podle věty první, má se
   za to, že stanovil výši a podmínky úhrady v souladu s § 39b odst. 5 a 6
   nebo  maximální  cenu  v  souladu s § 39a odst. 4 a 5. Rozhodnutí podle
   věty  druhé  je  vykonatelné  v souladu s § 39h odst. 3. V řízení podle
   věty  první  se  ustanovení  odstavců  2,  4 a 5 nepoužijí a účastníkům
   řízení  je  dána  možnost  vyjádřit  se  k  podkladům  rozhodnutí podle
   odstavce 10.
 
   (10) Ústav řízení podle odstavce 9 zastaví, zjistí-li do 10 dnů od jeho
   zahájení,  že  žádost  o  stanovení  výše  a  podmínek úhrady nesplňuje
   náležitosti  uvedené  v  § 39f odst. 8 a alespoň 1 z účastníků řízení s 
   tím  ve  lhůtě  5  dnů  ode  dne doručení sdělení o ukončení zjišťování
   podkladů  pro  vydání  rozhodnutí vysloví souhlas. Dnem následujícím po
   právní  moci  usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení o žádosti o 
   stanovení výše a podmínek úhrady s postupem podle odstavců 1 až 8.
 
   (11) Ujednáním uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 39c odst. 2 písm. c)
   nebo  d)  je  možno  sjednat  odkladný  účinek nejpozději do dne nabytí
   právní moci rozhodnutí, kterým se stanoví nebo mění základní úhrada.
 
   (12)  Odvolací  orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené
   rozhodnutí  ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém
   případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.
 
   § 39h
 
   Rozhodnutí  o  stanovení  maximální  ceny a o stanovení výše a podmínek
   úhrady
 
   (1)  Ústav  rozhodnutím  stanoví  maximální  cenu  nebo  stanoví výši a
   podmínky  úhrady,  jsou-li  splněny podmínky pro jejich stanovení podle
   tohoto  zákona.  Léčivý  přípravek  je  hrazen  ve  výši určené součtem
   stanovené  úhrady,  maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané
   hodnoty  (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“),
   maximálně   však   do   výše  skutečně  uplatněné  ceny  pro  konečného
   spotřebitele.  Stanovená  výše  a  podmínky  úhrady se nepoužije, pokud
   zdravotní pojišťovna postupuje podle § 39c odst. 6.
 
   (2)  Není-li  rozhodnutí  vydáno  ve lhůtách stanovených tímto zákonem,
   může osoba která podala žádost o stanovení maximální ceny, uvést léčivý
   přípravek  nebo  potravinu  pro zvláštní lékařské účely na trh za cenu,
   kterou navrhla v žádosti, a to do vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení
   maximální ceny.
 
   (3)  Pokud  rozhodnutí  v  hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o 
   stanovení  maximální  ceny  nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek
   úhrady,  jakož  i  o  jejich  změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném
   prostředku  nebo  rozhodnutí  v přezkumném řízení nabylo právní moci do
   15.  dne kalendářního měsíce včetně, je vykonatelné vydáním nejbližšího
   následujícího  seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo právní moci po
   15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího
   seznamu podle § 39n odst. 1.
 
   (4)  Odvolání  proti  rozhodnutí  v  hloubkové  nebo  zkrácené  revizi,
   rozhodnutí  o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše
   a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti
   rozhodnutí  v  přezkumném  řízení  nemá  odkladný  účinek. Je-li takové
   rozhodnutí  napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné
   podle odstavce 3 obdobně.
 
   (5)  Účinky  rozhodnutí, kterým se zrušuje rozhodnutí podle odstavce 4,
   nastávají podle odstavce 3 obdobně.
 
   § 39i
 
   Změny maximální ceny a výše a podmínek úhrady
 
   (1)  Ústav  rozhodne  o  změně  stanovené  maximální  ceny  nebo výše a
   podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v 
 
   a)  §  39f  odst.  2  písm. a) až c), pokud jde o maximální cenu; osoby
   uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) mohou podat žádost pouze v případě, že
   stanovená maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní
   lékařské účely je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2,
 
   b)  § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o stanovení výše a podmínek
   úhrady.
 
   (2) Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše
   a  podmínek  úhrady  léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro zvláštní
   lékařské  účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle § 39c
   odst.  7,  nebo  má  podmínky  úhrady  neodpovídající  podmínkám úhrady
   stanoveným  v hloubkové nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u 
   léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je
   úhrada v souladu s § 39c odst. 8 věty druhé. Ústav zahájí řízení z moci
   úřední  o  změně  maximální  ceny,  jestliže po vyhodnocení stanovených
   maximálních  cen  podle  §  39l  zjistí, že stanovená maximální cena je
   vyšší  než  maximální  cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a, nebo
   vyjde-li  najevo, že maximální cena podobného přípravku stanovená podle
   §  39a  odst.  4  nebo  5  je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav
   stanovil podle § 39a odst. 2.
 
   (3)  Ústav  rozhodne  o snížení, popřípadě o změně podmínek úhrady též,
   je-li  toto  snížení  součástí  opatření schválených vládou k zajištění
   finanční  stability systému zdravotního pojištění^42f). Úhradu léčivých
   přípravků  nebo  potravin  pro  zvláštní  lékařské účely Ústav upraví v 
   nezbytném  rozsahu, postupně od referenčních skupin částečně hrazených,
   po referenční skupiny léčivých přípravků život zachraňujících.
 
   (4)  Ústav  rozhodne  na  žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a)
   nebo b) o snížení maximální ceny postupem podle § 39g odst. 9.
 
   (5)  Při  řízení  o změně se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h
   obdobně.  Na náležitosti žádosti o změnu maximální ceny nebo změny výše
   a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel,
   který  žádá  o  snížení  úhrady  nebo  zpřísnění  podmínek úhrady, může
   požádat  Ústav  o  upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f
   odst. 6. Ústav žádosti vyhoví, pokud nejsou tyto náležitosti nezbytné k 
   posouzení  zájmu  na  dostupnosti  účinné  a  bezpečné  zdravotní péče.
   Žadatel,  který  žádá  o  snížení  maximální ceny, může požádat Ústav o 
   upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6 písm. c).
 
   § 39j
 
   Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady
 
   (1)  Jestliže  léčivý  přípravek  nebo  potravina pro zvláštní lékařské
   účely  nejsou  dodávány  na  český  trh  déle než 12 měsíců, Ústav může
   rozhodnout  o  zrušení  stanovené  maximální  ceny nebo výše a podmínek
   úhrady na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b), nebo z 
   moci  úřední,  a  pokud  zrušení maximální ceny nebo výše nebo podmínek
   úhrady  není  v  rozporu  se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a
   bezpečné zdravotní péče.
 
   (2) Ústav může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady
 
   a) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b),
 
   b)  na  žádost  osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c), pokud stanovená
   výše  a  podmínky  úhrady  nejsou  v  souladu  s tímto zákonem a tohoto
   souladu  nelze  dosáhnout  změnou  maximální  ceny nebo výše a podmínek
   úhrady, nebo
 
   c)  z  moci  úřední,  pokud  není  léčivý  přípravek nebo potravina pro
   zvláštní  lékařské  účely  vhodná k použití v klinické praxi, a držitel
   registrace registrovaného léčivého přípravku nebo dovozce nebo tuzemský
   výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely neprokáže opak.
 
   (3)  Ústav dále může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady z moci
   úřední,  není-li  to v rozporu s veřejným zájmem, pokud osoba, na jejíž
   žádost bylo vydáno rozhodnutí, se dopustí správního deliktu podle § 39q
   odst.  1,  nezajistí plnění povinností podle § 39d odst. 3 nebo nesplní
   povinnost  uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m odst.
   2. V rozhodnutí o zrušení úhrady může této osobě Ústav až na dobu 3 let
   zakázat  podání  žádosti  o  stanovení  výše a podmínek úhrady léčivého
   přípravku  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, v souvislosti se
   kterým se tato osoba dopustila správního deliktu.
 
   (4)  Ústav  rozhodne  o  zrušení  stanovené  maximální ceny nebo výše a
   podmínek  úhrady  podle  odstavce 1 až 3 nejpozději ve lhůtě 75 dnů ode
   dne, kdy bylo řízení zahájeno. Při řízení o zrušení stanovené maximální
   ceny  nebo výše a podmínek úhrady se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8
   a  §  39h obdobně. Na náležitosti žádosti o zrušení maximální ceny nebo
   zrušení výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1 a § 39f odst. 5
   písm. a) až c) a e) obdobně.
 
   (5)  Maximální  ceny  hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin
   pro  zvláštní  lékařské  účely,  u  nichž  je podle cenového rozhodnutí
   vydaného  podle  cenového  předpisu^23c)  rozhodnuto o zrušení regulace
   maximální  cenou,  zanikají  dnem  nabytí  účinnosti tohoto rozhodnutí.
   Maximální  cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské
   účely  zaniká  dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení výše a podmínek
   úhrady  tohoto  léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské
   účely.
 
   (6)  Maximální  ceny a výše a podmínky úhrady u registrovaných léčivých
   přípravků  zanikají  dnem,  kdy  byla  zrušena  nebo zanikla registrace
   léčivého  přípravku  nebo  rozhodnutí  o  registraci léčivého přípravku
   pozbylo  platnosti,  pokud nebylo přitom rozhodnuto o postupném stažení
   léčivého  přípravku  z  oběhu; bylo-li umožněno jeho postupné stažení z 
   oběhu,  výše a podmínky úhrady a maximální cena zanikají uplynutím doby
   stanovené  k  provedení  tohoto  stažení.  U  neregistrovaných léčivých
   přípravků  maximální  cena  a výše a podmínky úhrady zanikají dnem, kdy
   byl  ukončen  specifický  léčebný  program;  to  neplatí,  pokud  byl s 
   uskutečněním   specifického   léčebného  programu  pro  totožný  léčivý
   přípravek  opětovně  vydán  souhlas  v období 6 měsíců ode dne ukončení
   platnosti předchozího souhlasu.
 
   § 39k
 
   Mimořádné prodloužení lhůty
 
   V případě mimořádně velkého počtu žádostí o zvýšení maximální ceny může
   Ústav  lhůtu  uvedenou v § 39g odst. 2 prodloužit usnesením o 60 dnů, a
   to  pouze jednou. Žadateli a osobám uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) a
   b),  nejsou-li  žadatelem,  oznamuje Ústav prodloužení lhůty před jejím
   uplynutím.
 
   § 39l
 
   Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad
 
   (1)  Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát za 5 let, zda stanovené
   maximální  ceny  nepřekračují  omezení  stanovená  tímto  zákonem, výši
   základní   úhrady,  soulad  výší  úhrad  všech  v  zásadě  terapeuticky
   zaměnitelných  léčivých  přípravků  nebo potravin pro zvláštní lékařské
   účely  se  základní úhradou, jednotnost a účelnost stanovených podmínek
   úhrady  a  soulad  stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a
   potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely  s tímto zákonem, a to zejména
   splnění   očekávaných   výsledků   a  důvodů  farmakoterapie,  účelnost
   stanovení  referenčních  skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady,
   hodnocení  klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli
   farmakoterapie.
 
   (2)  Ústav pravidelně vyhodnocuje údaje získané z vlastní činnosti a od
   třetích osob a zjištěný stav maximálních cen nebo úhrad.
 
   (3) Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 Ústav zpracovává
   revizní  zprávu včetně návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje
   podle  odstavce  4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo
   výše  a  podmínek  úhrady  léčivých  přípravků  a potravin pro zvláštní
   lékařské účely.
 
   (4)  Hloubková  revize  systému  maximálních  cen  nebo úhrad (dále jen
   „hloubková revize“) se provádí ve společném řízení pro celou referenční
   skupinu  ve  lhůtě stanovené podle § 39g odst. 2. Hloubkovou revizi lze
   samostatně   zahájit   a  vést  i  o  těch  léčivých  přípravcích  nebo
   potravinách  pro  zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o 
   stanovení,  změně  nebo  zrušení  maximální  ceny  nebo výše a podmínek
   úhrady, nebo zkrácená revize.
 
   § 39m
 
   Poskytování informací
 
   (1)  Po  nabytí  právní moci rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo
   rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady je osoba, na jejíž žádost
   bylo   rozhodnutí  vydáno  (dále  jen  "držitel  rozhodnutí"),  povinna
   neprodleně
 
   a)   poskytovat   Ústavu  informace  způsobilé  ovlivnit  podmínky  pro
   stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady podle § 39b odst.
   2 písm. a), c) a f) až i),
 
   b)  vyhovovat  dožádáním  Ústavu týkajícím se údajů uvedených v písmenu
   a),
 
   c)  informovat Ústav o změně údajů nezbytných pro zajištění součinnosti
   Ústavu   s   držitelem   rozhodnutí  (například  telefon,  fax,  adresa
   elektronické pošty).
 
   (2) Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální
   ceny  nebo  rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo
   právní  moci  před 31. lednem 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v 
   rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2013 a poté každých
   5  let.  Osoba,  na  jejíž  žádost  bylo  vydáno rozhodnutí o stanovení
   maximální  ceny  nebo  rozhodnutí  o  stanovení výše a podmínek úhrady,
   které nabylo právní moci po 31. lednu 2010, je povinna předložit Ústavu
   údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2018 a poté
   každých 5 let.
 
   (3)  Oznamovací  povinnost  podle  odstavců  1  a 2 platí pro zdravotní
   pojišťovny obdobně.
 
   § 39n
 
   Zveřejňování informací
 
   (1)  Ústav  vydává  k  prvnímu  dni  kalendářního  měsíce seznam, který
   zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam obsahuje
 
   a)  u  léčivých  přípravků  a  potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely
   hrazených  ze zdravotního pojištění, u kterých Ústav rozhoduje o výši a
   podmínkách  úhrady,  jejich  úplný  výčet  spolu  s  výší ohlášené ceny
   výrobce nebo stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly maximální
   ceny stanoveny, s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byly výše
   a  podmínky  úhrady  stanoveny, s nejvyšší možnou úhradou pro konečného
   spotřebitele  s  odůvodněním,  jak  byla  vypočtena,  a s výší doplatku
   započitatelného do limitu podle § 16b odst. 1,
 
   b) základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní
   úhrady  stanoveny,  spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin
   pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin,
 
   c)  maximální  ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
   účely,  u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným
   výčtem  léčivých  přípravků  a potravin pro zvláštní lékařské účely a s 
   odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.
 
   (2) Ústav pravidelně zveřejňuje na elektronické úřední desce ke 20. dni
   kalendářního  měsíce  návrh seznamu podle odstavce 1. Do předposledního
   dne  kalendářního  měsíce  se  lze  k  návrhu  seznamu  vyjádřit. Ústav
   vyjádření  vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu
   seznamu Ústav toho, kdo návrh podal, neinformuje.
 
   (3)  V případě zjištění vady ve výši maximální ceny nebo nejvyšší možné
   úhrady  pro  konečného  spotřebitele léčivého přípravku v seznamu podle
   odstavce 1 nebo v jeho aktualizaci Ústav vady neprodleně odstraní.
 
   (4) Ústav jedenkrát za rok sděluje Komisi Evropské unie
 
   a)  seznam  léčivých  přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely,
   jejichž  maximální cena byla stanovena ve sledovaném období, s uvedením
   její výše,
 
   b)  seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u 
   kterých  byla  maximální  cena ve sledovaném období zvýšena, s uvedením
   její výše,
 
   c)  aktualizovaný  seznam  léčivých  přípravků  a potravin pro zvláštní
   lékařské  účely  hrazených  ze  zdravotního  pojištění; seznam obsahuje
   jejich  úplný výčet spolu s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak
   byla výše a podmínky úhrady stanoveny.
 
   (5)  Ústav umožní na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby nahlížet
   do  dokumentace,  která byla předložena s žádostí o stanovení maximální
   ceny a stanovení výše a podmínek úhrady a která byla pořízena v průběhu
   řízení  o  stanovení  maximální  ceny  nebo o stanovení výše a podmínek
   úhrady.  Údaje  označené  při  podání  žádosti  jako předmět obchodního
   tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní.
 
   (6)  Jestliže  žadatel  dodatečně  zveřejní  některé  informace,  které
   označil  podle  §  39f  odst. 11 za předmět obchodního tajemství, nelze
   tyto  informace nadále za předmět obchodního tajemství považovat; o tom
   je povinen žadatel Ústav vyrozumět.
 
   (7)  Informace  považované za předmět obchodního tajemství podle tohoto
   zákona  může  Ústav  poskytnout  na vyžádání pouze správním orgánům pro
   potřeby  hodnocení  cenové regulace, stanovení maximálních cen a výše a
   podmínek  úhrady  nebo  v  souvislosti s jejich správní, kontrolní nebo
   sankční činností, jakož i soudům a orgánům činným v trestním řízení. Na
   vyžádání poskytne tyto informace také Komisi Evropské unie.
 
   § 39o
 
   Doručování v řízeních podle části šesté
 
   V  řízení  o  stanovení,  změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a
   podmínek  úhrady  v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném
   prostředku  nebo  v  přezkumném  řízení  se veškeré písemnosti doručují
   pouze  veřejnou  vyhláškou,  a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
   Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.
 
   § 39p
 
   Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad
 
   (1)  Ústav provádí v řízení z moci úřední anebo na žádost osoby uvedené
   v  § 39f odst. 2 písm. c) zkrácenou revizi systému maximálních cen nebo
   úhrad  (dále  jen „zkrácená revize“) v případě, že předpokládaná úspora
   prostředků  zdravotního  pojištění v referenční skupině je vyšší než 30
   000  000 Kč ročně, nebo 5 000 000 Kč ročně v případě výše úhrady vysoce
   inovativního přípravku.
 
   (2)  Jestliže  Ústav  zjistí,  že  v  některé  ze skupin léčivých látek
   uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona není ani 1 léčivý přípravek plně
   hrazen,   neprodleně  zahájí  z  moci  úřední  zkrácenou  revizi  všech
   referenčních  skupin  s  obsahem  léčivých  látek uvedených v příslušné
   skupině přílohy č. 2 tohoto zákona a rozhodnutím upraví úhrady tak, aby
   v  souladu  s  §  39c  odst.  5  byl  nejméně nákladný léčivý přípravek
   náležející do této skupiny plně hrazen.
 
   (3)  Ústav  neprodleně  zahájí  zkrácenou  revizi  na základě písemného
   ujednání  podle  §  39c  odst.  2  písm.  c)  nebo  d)  v  případě,  že
   předpokládaná  úspora  prostředků  zdravotního  pojištění  v referenční
   skupině je nejméně 20 000 000 Kč ročně.
 
   (4) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi v případě, že došlo k 
 
   a)  porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) v případě,
   že  základní  úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši takového
   písemného ujednání, nebo
 
   b)  porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d) v případě,
   že  základní  úhrada  referenční  skupiny byla stanovena podle takového
   písemného ujednání.
 
   (5)  Rozhodnutí  v  řízení  podle odstavců 1 až 4 a § 39c odst. 9 Ústav
   vydá  do  50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Účastníci řízení
   jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů
   ode  dne  zahájení  řízení,  přičemž  tuto  lhůtu  může Ústav usnesením
   prodloužit.  V  řízení  ve zkrácené revizi systému maximálních cen nebo
   úhrad  se  ustanovení  §  39g odst. 5 nepoužije. Zkrácenou revizi podle
   odstavců  1  až  4  a  podle  § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u 
   skupiny  v  zásadě  terapeuticky  zaměnitelných  léčivých  přípravků  a
   potravin  pro  zvláštní  lékařské účely, ve které proběhla první revize
   systému  úhrad; v opačném případě Ústav postupuje podle § 39l. Zkrácená
   revize  podle  §  39c  odst.  9 se provádí přepočtem ze základní úhrady
   stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady zůstávají zachovány.
 
   (6) Zkrácená revize se provádí ve společném řízení pro celou referenční
   skupinu.  Zkrácenou  revizi  lze  samostatně  zahájit  a  vést i o těch
   léčivých  přípravcích  nebo  potravinách pro zvláštní lékařské účely, u 
   kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny
   nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková revize.
 
   § 39q
 
   Správní delikty
 
   (1)  Právnická  nebo  fyzická  podnikající  osoba  se dopustí správního
   deliktu, pokud poruší
 
   a) závazek předložený podle § 15 odst. 6 písm. e),
 
   b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c), na jehož základě byla
   stanovena základní úhrada referenční skupiny,
 
   c) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), na jehož základě byla
   stanovena základní úhrada referenční skupiny, nebo
 
   d) závazek z úhradové soutěže podle § 39e.
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
 
   a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
   až c),
 
   b)  do  výše  třetiny  ročního  obratu v rámci předmětné léčivé látky a
   lékové  formy v České republice, nejvýše však do 100 000 000 Kč, jde-li
   o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).
 
   (3)   Právnická  nebo  fyzická  podnikající  osoba  za  správní  delikt
   neodpovídá,  jestliže  prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
   možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
 
   (4)  Při  určení  výměry  pokuty  se  přihlédne  k závažnosti správního
   deliktu,   zejména   ke  způsobu  jeho  spáchání  a  jeho  následkům  a
   okolnostem,  za  nichž  byl  spáchán,  a  k  tomu,  zda jde o opakované
   porušení tohoto zákona.
 
   (5)  Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
   nezahájil  řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5
   let ode dne, kdy byl spáchán.
 
   (6)  Správní  delikty  podle odstavce 1 projednává Ústav. Pokuty vymáhá
   celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
 
   ČÁST SEDMÁ
 
   § 40
 
   Zdravotní pojišťovny
 
   (1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:
 
   a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,^43)
 
   b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.^44)
 
   (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě
   jiným  subjektům  uvedeným  v  §  17  odst.  7, kteří v souladu s tímto
   zákonem  poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve
   lhůtách  sjednaných  ve  smlouvě  podle  §  17 odst. 1. Pokud není mezi
   zdravotní  pojišťovnou  a  poskytovatelem  smlouva  sjednána, a jsou-li
   zdravotní  pojišťovny  podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní
   služby  uhradit,  uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se
   kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.
 
   (3)  Zdravotní  pojišťovna poskytne smluvnímu poskytovateli zdravotních
   služeb  úhradu  ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla v období od
   1.   ledna   do  31.  prosince  2014  poskytnuta  lůžková  péče  jejímu
   pojištěnci,  a  to  za  každého takového pojištěnce, přičemž se den, ve
   kterém  byl  pojištěnec  přijat  k  poskytování lůžkové péče, a den, ve
   kterém  bylo  poskytování  lůžkové péče ukončeno, počítá jako jeden den
   (dále  jen  „kompenzace“).  Zdravotní  pojišťovna  kompenzaci vypočte z 
   údajů o poskytnuté lůžkové péči vykázaných poskytovatelem do 31. března
   2015 a uznaných zdravotní pojišťovnou.
 
   (4)  Kompenzace  podle  odstavce 3 se poskytne formou měsíčních záloh s 
   následným vyúčtováním. Základ zálohy se vypočte jako jedna dvanáctina z 
   úhrnu  regulačních  poplatků  za  lůžkovou péči, které byl poskytovatel
   povinen  v  roce  2013 za tuto péči vybrat a vybrání tohoto regulačního
   poplatku  zdravotní  pojišťovně  vykázal. V měsíci červenci 2014 uhradí
   zdravotní  pojišťovna  poskytovateli  sedminásobek základu zálohy, a to
   nejpozději  do  31.  července  2014.  Měsíční zálohy na měsíce srpen až
   prosinec 2014 zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí ve výši základu
   zálohy  nejpozději  k  poslednímu  dni  každého  takového  kalendářního
   měsíce.  Vyúčtování  měsíčních  záloh  a vypočtené kompenzace zdravotní
   pojišťovna provede do 30. června 2015.
 
   (5)  Zdravotní  pojišťovny  rozhodují  o  žádostech  svých pojištěnců o 
   vydání  povolení  podle  koordinačních  nařízení.  Ze  žádosti musí být
   patrné,  jaké  zdravotní  služby  pojištěnec hodlá čerpat, místo jejich
   čerpání  a  předpokládaná  doba  jejich  čerpání.  Zdravotní pojišťovna
   povolení podle koordinačních nařízení vydá pouze v případě, že jsou pro
   jeho  vydání  splněny  podmínky^52) stanovené koordinačními nařízeními.
   Je-li  zde  důvodná  obava,  že  požadovaná zdravotní služba nemůže být
   pojištěnci  vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu
   nemoci  poskytnuta na území České republiky včas a hrozí-li nebezpečí z 
   prodlení,  musí zdravotní pojišťovna vydat povolení podle koordinačních
   nařízení bezodkladně.
 
   (6)  Zdravotní  pojišťovny  poskytnou pojištěnci na jeho žádost náhradu
   nákladů  podle  §  14  odst. 2 až 5 nejpozději do posledního dne měsíce
   následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí podle § 53 odst. 1.
 
   (7) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům
 
   a)  místní  dostupnost  hrazených  služeb. Místní dostupností se rozumí
   přiměřená  vzdálenost  místa  poskytování  hrazených  služeb vzhledem k 
   místu   trvalého  pobytu  nebo  k  místu  bydliště  pojištěnce.  Místní
   dostupnost   se   vyjadřuje   dojezdovou   dobou.   Místní   dostupnost
   zdravotnické  záchranné  služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou
   záchrannou  službu.  Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí
   doba  v  celých  minutách,  která  odpovídá efektivní dostupnosti místa
   dopravním   prostředkem  rychlostí  která  je  přiměřená  typu  pozemní
   komunikace  a  je  v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních
   komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,
 
   b)  časovou  dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí
   zajištění  poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě
   odpovídající  jejich  naléhavosti. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost
   plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.
 
   (8)  Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům
   průkaz  pojištěnce  nebo  náhradní  doklad. Průkaz nebo náhradní doklad
   osoby  s  omezenou  svéprávností  vydá  příslušná  zdravotní pojišťovna
   zákonnému  zástupci,  opatrovníkovi nebo poručníkovi. Průkaz pojištěnce
   nebo   náhradní  doklad  obsahuje  jméno,  příjmení,  popřípadě  titul,
   platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky
   rodné  číslo. Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje
   o   svých  pojištěncích  potřebné  k  provádění  veřejného  zdravotního
   pojištění pod číslem pojištěnce.
 
   (9)  Průkaz  pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů
   identifikujících  pojištěnce  písemnou  formou  rovněž  obdobné údaje v 
   elektronické  formě.  Za  vydání  náhradního  dokladu umožňujícího nést
   údaje  v  elektronické  formě  má  zdravotní pojišťovna nárok na úhradu
   nákladů  na  jeho  pořízení.  Na  průkazu  pojištěnce nebo na náhradním
   dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví
   zákon.  Další  údaje  mohou  být  uloženy  na  průkazu  pojištěnce nebo
   náhradním  dokladu,  pokud  se  na  tom dohodne pojištěnec s příslušnou
   zdravotní pojišťovnou.
 
   (10) Zdravotní pojišťovny vedou
 
   a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje
   uvedené  v  písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit
   způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 
   b)  přehled  zdravotnických  pracovníků  poskytujících hrazené služby u 
   jednotlivých  smluvních  poskytovatelů  v  členění  lékař, zubní lékař,
   farmaceut a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické
   povolání  podle  zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří
   vykazují  zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu
   zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za
   tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám
   za  uplynulé  čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých
   nositelů  výkonů  k  poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména,
   příjmení,  titulu,  rodného  čísla  a  kategorie  nositele výkonu podle
   seznamu  zdravotních  výkonů  s  bodovými  hodnotami; poskytovatel tuto
   povinnost  splní  i  tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty
   změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.
 
   (11) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení
   živnostenského   oprávnění   podnikateli   z  důvodu  neplnění  závazků
   podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
 
   (12)  Zdravotní  pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v 
   základním  registru  obyvatel  o  subjektech  údajů,  kteří jsou jejími
   pojištěnci, v rozsahu
 
   a) příjmení,
 
   b) jméno, popřípadě jména,
 
   c) adresa místa pobytu,
 
   d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v 
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
 
   e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo.
 
   (13)  Zdravotní  pojišťovna  je  uživatelem  údajů  vedených v registru
   rodných  čísel  o  fyzických  osobách,  které jsou jejími pojištěnci, v 
   rozsahu
 
   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 
   b) rodné číslo,
 
   c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
 
   d) den, měsíc a rok narození.
 
   (14)  Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 12
   a  13,  může  využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti.
   Využívání  údajů  ze  základního registru obyvatel a z registru rodných
   čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné.
 
   (15)  Zdravotní  pojišťovny  shromažďují  údaje  týkající  se správních
   řízení  vedených  ve věcech náhrady nákladů za zdravotní služby čerpané
   pojištěnci v jiných členských státech Evropské unie, zejména údaje o 
 
   a)  zahájených  řízeních  o  náhradě nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, o 
   jejich  počtu,  místě  jejich  čerpání a o tom, jak bylo v jednotlivých
   řízeních rozhodnuto,
 
   b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu, o jejich počtu
   a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,
 
   c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4 pojištěncům nahrazeny.
 
   (16) Údaje shromažďované podle odstavce 15 sdělují zdravotní pojišťovny
   v   anonymizované   podobě   na   žádost   Ministerstvu  zdravotnictví.
   Ministerstvo  zdravotnictví  tyto informace poskytuje Evropské komisi v 
   jí stanovených lhůtách.
 
   § 41
 
   nadpis vypuštěn
 
   (1)  Zdravotní  pojišťovna  využívá  pro  účely  řízení  podle  § 53 ze
   základního registru obyvatel údaje v rozsahu
 
   a) příjmení,
 
   b) jméno, popřípadě jména,
 
   c) adresa místa pobytu,
 
   d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v 
   cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
 
   e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
   České  republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí
   došlo;  je-li  vydáno  rozhodnutí  soudu  o prohlášení za mrtvého, den,
   který  je  v  rozhodnutí  uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
   údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
   rozhodnutí,
 
   f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
 
   (2)  Zdravotní  pojišťovna  využívá  pro  účely  řízení  podle  §  53 z 
   informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
 
   a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  popřípadě jejich změna, rodné
   příjmení,
 
   b) datum narození,
 
   c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
   stát, kde se narodil,
 
   d) rodné číslo a jeho změny,
 
   e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 
   f)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa
   trvalého pobytu,
 
   g)  počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení údaje o místu
   trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení  trvalého pobytu na území České
   republiky,
 
   h)  datum  nabytí  právní  moci  rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o 
   nápomoci  nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který
   smlouvu  nebo  zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí
   soudu  o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné
   číslo  opatrovníka;  nebylo-li  opatrovníkovi  rodné  číslo  přiděleno,
   datum,  místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v 
   cizině,  místo  a  stát,  kde  se narodil, je-li opatrovníkem právnická
   osoba, název a adresa sídla,
 
   i)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a  rodné  číslo  otce,  matky,
   popřípadě  jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
   jiný  zákonný  zástupce  nebo  opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
   popřípadě  jména,  příjmení  a  datum  narození;  je-li  jiným zákonným
   zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
 
   j) rodinný stav a datum jeho změny,
 
   k)  rodné  číslo  manžela;  je-li  manželem  fyzická  osoba, která nemá
   přiděleno  rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a
   datum jeho narození,
 
   l) rodné číslo dítěte,
 
   m)  datum,  místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
   republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
 
   n)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
 
   o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden
   jako  den,  kdy  nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
   právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.
 
   (3)  Zdravotní  pojišťovna  využívá  pro  účely  řízení  podle  §  53 z 
   informačního systému cizinců údaje v rozsahu
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
 
   b) datum narození,
 
   c) místo a stát narození,
 
   d) rodné číslo a jeho změny,
 
   e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
 
   f) druh a adresa místa pobytu,
 
   g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
 
   h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
 
   i) omezení svéprávnosti,
 
   j)  správní  nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
   na území České republiky,
 
   k)  rodinný  stav,  datum  a  místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
   příjmení  manžela  a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo
   přiděleno, datum narození,
 
   l)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  dítěte  a  jeho rodné číslo; v 
   případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
 
   m)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  otce,  matky, popřípadě jiného
   zákonného zástupce nebo opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že
   jeden  z  rodičů  nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
   číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
 
   n)  datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jde-li  o  úmrtí  mimo území České
   republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
 
   o)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
   jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
 
   p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden
   jako  den,  kdy  nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
   právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
 
   q) jméno, popřípadě jména, a příjmení
 
   1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
 
   2.   nezletilého   cizince,   který  byl  cizinci,  nebo  jeho  manželu
   rozhodnutím  příslušného  orgánu  svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
   který  byl  cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem
   nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
 
   3.  osamělého  cizince  staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
   který  se  o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o 
   sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,
 
   4.  cizince,  který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
   sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
 
   5.  rodiče  nezletilého  cizince  a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
   kteří  nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
   datum narození.
 
   (4) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z registru
   rodných  čísel  o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
   avšak  nejsou  vedeny  v  informačních systémech uvedených v odstavci 2
   nebo 3, údaje v rozsahu
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
 
   b) rodné číslo a jeho změny,
 
   c) datum narození,
 
   d)  místo  a  okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a
   stát narození.
 
   (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
   obyvatel,  se  využijí  z  informačního  systému evidence obyvatel nebo
   informačního  systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
   současný stav.
 
   (6)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen
   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
 
   § 41a
 
   Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů
 
   (1)  Pro  účely  racionalizace  fungování systému veřejného zdravotního
   pojištění  v oblasti akutní lůžkové péče Ústav zdravotnických informací
   a   statistiky   České   republiky   (dále  jen  „Ústav  zdravotnických
   informací“)    vytváří   a   každoročně   aktualizuje   seznam   skupin
   hospitalizací  v  akutní  lůžkové  péči vztažených k diagnóze (dále jen
   „skupiny“),   jejich   relativní   nákladovost,   pravidla   zařazování
   hospitalizací   do   skupin   a   metodiky  související  s  vykazováním
   poskytnutých  hrazených  služeb v akutní lůžkové péči. Aktuální údaje a
   metodiky  podle  věty  první  předává  Ústav  zdravotnických  informací
   Ministerstvu  zdravotnictví  vždy do 90 dnů před skončením kalendářního
   roku.  Pravidla  pro  zařazování  hospitalizací  do  skupin  vede Ústav
   zdravotnických  informací  v  počítačovém  programu, který Ministerstvu
   zdravotnictví poskytuje zároveň s údaji podle věty druhé.
 
   (2)  Ministerstvo  zdravotnictví údaje a metodiky podle odstavce 1 věty
   druhé  zveřejňuje  na  svých  webových  stránkách a na žádost bezplatně
   poskytuje  zejména pro účely vykazování hrazených služeb akutní lůžkové
   péče   zdravotním   pojišťovnám,   poskytovatelům  a  dalším  subjektům
   počítačový program uvedený v odstavci 1 větě třetí.
 
   (3)  Pro účely předání informací do Národního registru hrazených služeb
   podle  zákona  o  zdravotních službách zdravotní pojišťovna informace o 
   poskytovatelem   vykázaných  hrazených  službách  akutní  lůžkové  péče
   zpracuje v počítačovém programu podle odstavce 1 věty třetí.
 
   (4)  K  zajištění  rozvoje  systému  zařazování  hospitalizací v akutní
   lůžkové  péči  do  skupin  může  Ústav zdravotnických informací uzavřít
   smlouvu   s   poskytovatelem   o  předávání  informací  o  nákladovosti
   hospitalizací.     Ministerstvo     zdravotnictví    zveřejní    seznam
   poskytovatelů,  s  nimiž  byla  smlouva  podle  věty první uzavřena, ve
   Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
 
   Kontrola
 
   § 42
 
   (1)  Zdravotní  pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených
   služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu
   a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.
 
   (2)  Kontrolní  činnost  provádějí  prostřednictvím  informačních dat v 
   rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní
   činnost  provádějí  odborní  pracovníci  ve  zdravotnictví  způsobilí k 
   revizní  činnosti (dále jen "odborní pracovníci"). Zdravotní pojišťovny
   dále   provádějí   kontrolní   činnost   prostřednictvím   přístupu  do
   Centrálního    úložiště   elektronických   receptů   podle   zvláštního
   zákona^44a).
 
   (3) Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním
   zřetelem  na  jeho  průběh a předepisování léčivých přípravků, potravin
   pro   zvláštní   lékařské  účely  a  zdravotnických  prostředků,  a  na
   posuzování  potřeby  lázeňské  léčebně rehabilitační péče jako součásti
   léčebné   péče.   Revizní   lékaři  a  další  odborní  pracovníci  dále
   kontrolují, zda
 
   a)  poskytnuté  hrazené  služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným
   zdravotní pojišťovně,
 
   b)  byly  vyúčtovány  pouze ty výkony, léčivé přípravky a potraviny pro
   zvláštní  lékařské  účely a zdravotnické prostředky, které je zdravotní
   pojišťovna povinna uhradit,
 
   c)   rozsah   a   druh  hrazených  služeb  odpovídá  zdravotnímu  stavu
   pojištěnce.
 
   Pokud   kontrola  prokáže  neoprávněnost  nebo  nesprávnost  vyúčtování
   hrazených  služeb,  zdravotní  pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud
   kontrola  prokáže,  že  pojištěnci  byl  předepsán  léčivý  přípravek v 
   rozporu   s  podmínkami  stanovenými  v  rozhodnutí  Ústavu  o  výši  a
   podmínkách   úhrady  a  zdravotní  pojišťovna  tento  léčivý  přípravek
   poskytovateli   lékárenské   péče   uhradila,  má  příslušná  zdravotní
   pojišťovna  právo na úhradu zaplacené částky za takový léčivý přípravek
   poskytovatelem, kde byl léčivý přípravek předepsán.
 
   (4)  Ke  splnění  úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní
   lékaři  a  odborní  pracovníci  oprávněni  vstupovat  do zdravotnických
   zařízení.  Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí
   narušit  prováděný  léčebný  výkon.  Poskytovatel  poskytuje  zdravotní
   pojišťovně  nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá
   požadované  doklady,  sděluje  údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke
   zdravotnické  dokumentaci  se  umožňuje  pouze  revizním  lékařům  nebo
   odborným  pracovníkům;  tito  pracovníci  mají  přístup ke zdravotnické
   dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole.
 
   (5)  Revizní  lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve
   kterém získali specializaci.
 
   (6)  Revizní  lékaři  vykonávají  kontrolní  činnost  v pracovněprávním
   vztahu   ke   zdravotní  pojišťovně,  který  je  sjednáván  na  základě
   výběrového řízení.
 
   (7) Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost u poskytovatele,
   jehož jsou zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy
   statutárního   orgánu,   nebo  kde  se  zřetelem  na  jejich  vztah  ke
   kontrolovaným  osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti
   o  jejich  nepodjatosti.  Revizní  lékaři jsou povinni bezprostředně po
   tom,  co  se  dozví  o  skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti,
   oznámit  to  zdravotní  pojišťovně,  pro  kterou  vykonávají  kontrolní
   činnost.
 
   § 43
 
   (1)  Zdravotní  pojišťovny  podléhají  kontrole  státních  orgánů České
   republiky.
 
   (2)  Zdravotní  pojišťovna  vede  osobní  účet  pojištěnce jako přehled
   výdajů  na  hrazené  služby  poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených
   regulačních  poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé
   přípravky   a   potraviny   pro   zvláštní  lékařské  účely,  které  se
   započítávají  do  limitu podle § 16b odst. 1. Na vyžádání pojištěnce je
   zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu
   poskytnout  jedenkrát  ročně  formou  výpisu  z  osobního  účtu údaje o 
   hrazených  službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních
   12  měsíců  včetně  zaplacených  regulačních  poplatků  podle  §  16a a
   doplatků  za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní
   lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po
   které  byl  pojištěnec  v průběhu posledních 12 měsíců u této zdravotní
   pojišťovny  pojištěn.  Zdravotní  pojišťovna  je  povinna  na  vyžádání
   pojištěnce  zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Dá-li k tomu
   pojištěnec,  jeho  zákonný  zástupce,  opatrovník nebo poručník písemný
   souhlas,  může  být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři
   pojištěnce.
 
   ČÁST OSMÁ
 
   POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU
 
   § 44
 
   (1)  Za  nesplnění  oznamovací  povinnosti  podle  §  10 může příslušná
   zdravotní  pojišťovna  uložit  pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a
   zaměstnavateli  až  do  výše  200  000  Kč.  Při  nesplnění  oznamovací
   povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.
 
   (2)  Pokutu  lze  uložit  do  2  let  ode dne, kdy zdravotní pojišťovna
   zjistila  nesplnění  oznamovací  povinnosti plátcem pojistného, nejdéle
   však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.
 
   (3)  Při  opakovaném  nesplnění  oznamovací povinnosti může být uložena
   pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.
 
   (4)   Při   opětovném  nesplnění  povinnosti  podrobit  se  preventivní
   prohlídce  podle  § 12 písm. e) nebo při porušení povinností podle § 12
   písm.  i)  až  k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové
   péče  pro  soustavné  hrubé  porušování  vnitřního  řádu  poskytovatele
   lůžkové  péče,  může  příslušná  zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci
   pokutu  až do výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu
   až  do  výše  5000  Kč  pojištěnci,  který se při poskytování hrazených
   služeb  prokázal  jejím  průkazem  pojištěnce, přestože v té době jejím
   pojištěncem  nebyl.  Pokutu  lze  uložit  do  jednoho roku ode dne, kdy
   příslušná   zdravotní   pojišťovna  zjistila  porušení  nebo  nesplnění
   povinnosti,  nejdéle  však  do  tří  let  ode  dne, kdy k porušení nebo
   nesplnění povinnosti došlo.
 
   (5)
 
   zrušen
 
   (6) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.
 
   § 45
 
   (1)  Příslušná  zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému
   zaměstnavateli,   u   něhož   došlo  v  uplynulém  kalendářním  roce  k 
   opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných
   příčin^45)  a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní služby,
   s  výjimkou  těch  pracovních  úrazů  nebo  nemocí  z povolání, jejichž
   příčina  je  nezjištěna  nebo  k  nimž  došlo  ohrožením  zvířaty  nebo
   přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob.
 
   (2) Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli podle odstavce
   1  přirážku  k  pojistnému  až  do  výše  5  % z podílu na jím hrazeném
   pojistném všech zaměstnanců.
 
   (3)  Platební  výměr  na  přirážku  k  pojistnému za kalendářní rok lze
   vystavit  nejpozději  do  30. června kalendářního roku následujícího po
   roce,  v  němž  došlo ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1. Přirážka k 
   pojistnému se platí jednorázově na účet příslušné zdravotní pojišťovny.
 
   (4)  Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat
   kopie  záznamů^46)  o  pracovních  úrazech,  a  to najednou za uplynulý
   kalendářní  měsíc,  vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.
   Při  nesplnění  této  povinnosti  může  příslušná  zdravotní pojišťovna
   uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.
 
   (5)  Poskytovatelé,  kteří jsou oprávněni k uznávání nemocí z povolání,
   jsou  povinni  zasílat  příslušné  zdravotní  pojišťovně  kopie hlášení
   nemocí z povolání.
 
   (6) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení,
   její  vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na přirážce k pojistnému,
   postupuje se stejně jako u pojistného.
 
   § 45a
 
   (1) Zdravotní pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že
 
   a)  nezveřejní  smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle §
   17 odst. 9 nebo její dodatek anebo změnu,
 
   b)  nevede  seznam smluvních poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. a)
   nebo takový seznam nezveřejní,
 
   c)  nevede  přehled  zdravotnických  pracovníků  poskytujících  hrazené
   služby u jednotlivých poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. b),
 
   d)  nezajistí  svým  pojištěncům  poskytování  hrazených  služeb včetně
   jejich místní a časové dostupnosti podle § 46 odst. 1, nebo
 
   e)  v  rozporu  s  §  52  odst. 2 uzavře smlouvu o poskytování a úhradě
   hrazených  služeb s uchazečem bez doporučení uzavření takové smlouvy ve
   výběrovém řízení.
 
   (2) Za správní delikt se uloží pokuta do
 
   a)  100  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo
   c),
 
   b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),
 
   c)  10  000  000  Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
   nebo d).
 
   (3)   Zdravotní  pojišťovna  za  správní  delikt  neodpovídá,  jestliže
   prokáže,  že  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby
   porušení právní povinnosti zabránila.
 
   (4)  Při  určení  výměry  pokuty  zdravotní  pojišťovně  se přihlédne k 
   závažnosti  správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
   následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 
   (5) Odpovědnost zdravotní pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže
   správní  orgán  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
   dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
 
   (6)   Správní   delikty   podle   odstavce  1  projednává  Ministerstvo
   zdravotnictví.
 
   (7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
 
   (8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
 
   § 45b
 
   zrušen
 
   ČÁST DEVÁTÁ
 
   SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 
   § 46
 
   (1)  Zdravotní  pojišťovna  je  povinna  zajistit poskytování hrazených
   služeb  svým  pojištěncům,  včetně  jejich místní a časové dostupnosti.
   Tuto  povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela
   smlouvu  o  poskytování  a  úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé
   tvoří  síť  smluvních  poskytovatelů  zdravotní  pojišťovny  (dále  jen
   „síť“).
 
   (2)  Před  uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se
   koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná
 
   a) pro poskytovatele lékárenské péče,
 
   b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,
 
   c)  v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické
   záchranné služby,
 
   d)  při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb,
   pokud  se  jedná  o  smluvní  vztah  se  stejným  subjektem  a současně
   nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb,
 
   e)  jde-li  o  vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem,
   kterému  byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o 
   zdravotních  službách  statut  centra  vysoce  specializované zdravotní
   péče, nebo
 
   f)  při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle
   § 17 odst. 8.
 
   (3)  V  případě  změny  právní  formy  poskytovatele, který má uzavřenu
   smlouvu  o  poskytování  a  úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li
   zakladatelem  společnosti  s  ručením  omezeným fyzická osoba, která má
   uzavřenu  smlouvu  o  poskytování  a  úhradě  hrazených  služeb,  jejíž
   oprávnění  k  poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne
   při  udělení  oprávnění  k  poskytování  těchto zdravotních služeb jako
   společnosti  s  ručením  omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy,
   dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.
 
   (4)  Konání  výběrového  řízení  může  navrhnout  zdravotní pojišťovna,
   uchazeč   nebo   obec.   Uchazečem  se  rozumí  poskytovatel  oprávněný
   poskytovat  zdravotní  péči  v  příslušném  oboru,  nebo  fyzická  nebo
   právnická  osoba,  která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna
   ve  lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k 
   poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.
 
   § 47
 
   (1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v 
   hlavním  městě  Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský
   úřad").  Místní  příslušnost krajského úřadu se řídí místem poskytování
   zdravotních  služeb.  Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské
   léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.
 
   (2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:
 
   a)  rozsah  hrazených služeb a konkrétně vymezené území, pro které mají
   být  poskytovány,  a  označení  zdravotní  pojišťovny,  je-li zdravotní
   pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,
 
   b)  lhůtu,  ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než
   30 pracovních dnů,
 
   c) místo pro podání přihlášky,
 
   d)  lhůtu,  od  které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,
   které jsou předmětem výběrového řízení.
 
   § 48
 
   (1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise
   jsou:
 
   a)  zástupce  krajského  úřadu,  jde-li  o  výběrové řízení vyhlašované
   krajským  úřadem,  nebo  zástupce  Ministerstva zdravotnictví, jde-li o 
   výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,
 
   b)  zástupce  příslušné komory zřízené zákonem o České lékařské komoře,
   České  stomatologické  komoře  a  České lékárnické komoře nebo zástupce
   profesní organizace v případě, kdy není žádná komora příslušná,
 
   c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,
 
   d) odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány;
   působí-li  v  oblasti  těchto zdravotních služeb odborná společnost, je
   členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti.
 
   (2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah
   k  uchazeči  jsou  pochybnosti  o  jejich  nepodjatosti, a osoby blízké
   uvedeným osobám.
 
   (3)  Členství  v  komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje
   povinnost  zachovávat  mlčenlivost  o všech skutečnostech, o kterých se
   dozvěděli  v  souvislosti  s  výběrovým řízením. Poskytnutí informací o 
   tom,  které  osoby  se  zúčastnily  výběrového  řízení, členy komise se
   nepovažuje   za   porušení   povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  podle
   zvláštního zákona.
 
   § 49
 
   (1)  Činnost  komise  řídí  její předseda, kterým je zástupce krajského
   úřadu,  jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je krajský úřad,
   nebo  zástupce  Ministerstva  zdravotnictví,  jde-li o výběrové řízení,
   jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.
 
   (2)  Komise  je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
   všech  členů  komise.  Rozhodnutí  je  přijato,  hlasovala-li  pro  něj
   nadpoloviční  většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů
   rozhoduje  hlas  zástupce  příslušné  zdravotní  pojišťovny.  O jednání
   komise,  průběhu  a  výsledku  výběrového řízení komise vyhotoví zápis,
   který  podepíše  předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí
   obsahovat  jména  členů  komise a stanovení pořadí přihlášek s uvedením
   počtu  získaných  hlasů.  Předseda  komise  předá  zápis  vyhlašovateli
   neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.
 
   (3)  Náklady  spojené  s vyhlášením výběrového řízení a činností komise
   hradí  vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí
   uchazeč.
 
   § 50
 
   (1)  Nabídky  se  doručují  vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47
   odst.  2  písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve
   lhůtě  stanovené  ve  výběrovém  řízení schopen splnit, předpoklady pro
   poskytování  hrazených  služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který
   je předmětem výběrového řízení.
 
   (2)  Vyhlašovatel  pozve  uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen
   "komise").  Uchazeči,  jehož  přihláška  má  formální nedostatky, které
   uchazeč   neodstraní   ve   lhůtě   stanovené   vyhlašovatelem,   vrátí
   vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.
 
   § 51
 
   (1)  Při  posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k síti
   zdravotní pojišťovny v daném oboru a území, k dobré pověsti uchazeče, k 
   praxi  uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým
   podle  zákona  o  České  lékařské komoře, České stomatologické komoře a
   České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem
   na  poskytování  zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr
   uchazeče  na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který
   je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro
   zajištění  hrazených  služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového
   řízení.
 
   (2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.
 
   § 52
 
   (1) Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně
   počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2.
 
   (2)  Zdravotní  pojišťovna  přihlíží  k výsledkům výběrového řízení při
   uzavírání  smluv  o  poskytování  a  úhradě  hrazených služeb. Výsledek
   výběrového  řízení  nezakládá  právo  na  uzavření smlouvy se zdravotní
   pojišťovnou.  Zdravotní  pojišťovna  je  oprávněna  uzavřít  smlouvu  s 
   uchazečem  pouze  tehdy,  bylo-li  uzavření takové smlouvy ve výběrovém
   řízení doporučeno.
 
   (3)   Nebylo-li  uzavření  smlouvy  s  uchazečem  ve  výběrovém  řízení
   doporučeno,   může  tento  uchazeč  podat  návrh  na  vyhlášení  nového
   výběrového  řízení  ve  stejném  oboru  a  území znovu až po uplynutí 3
   měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení.
 
   (4)   Bylo-li   uzavření   smlouvy  s  uchazečem  ve  výběrovém  řízení
   doporučeno,   může   tento  uchazeč  znovu  podat  návrh  na  vyhlášení
   výběrového  řízení  nebo  podat přihlášku do již vyhlášeného výběrového
   řízení  pro  daný  obor,  území a zdravotní pojišťovnu, pro kterou bylo
   uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb doporučeno, až
   po  uplynutí  3  měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového
   řízení.
 
   ČÁST DESÁTÁ
 
   USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
 
   § 53
 
   Rozhodování
 
   (1)  Na  rozhodování  zdravotních  pojišťoven  ve  věcech týkajících se
   udělení  předchozího  souhlasu  podle  §  14b,  vydání  povolení  podle
   koordinačních  nařízení,  náhrady  nákladů  podle  §  14  odst. 2 až 4,
   přirážek  k  pojistnému,  pokut  a  pravděpodobné  výše pojistného a ve
   sporných  případech  ve  věcech  placení  pojistného,  penále,  vracení
   přeplatku  na  pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné
   předpisy  o  správním  řízení,^47)  nestanoví-li  tento zákon jinak. Ve
   správním  řízení  zahajovaném  na  návrh pojištěnce se rozhoduje též ve
   sporných  případech  o  hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec
   přiloží doklady o zaplacení regulačních poplatků, které se započítávají
   do  limitu  podle  §  16b  a  doklady  o zaplacení doplatků za částečně
   hrazené  léčivé  přípravky  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
   které  se  započítávají  do  limitu podle § 16b, ze kterých vyplývá, že
   limit  podle  §  16b  byl  překročen. Zdravotní pojišťovny rozhodují ve
   věcech  přirážek  k pojistnému, pokut a ve sporných případech ve věcech
   placení   pojistného   a   penále  platebními  výměry.  Odvolání  proti
   platebnímu výměru ve věcech dlužného pojistného nemá odkladný účinek.
 
   (2)  Dlužné  pojistné  a  penále  může zdravotní pojišťovna předepsat k 
   úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat
 
   a) označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,
 
   b)  výši  nedoplatků  podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni
   vycházející  z  údajů  vykázaných  plátcem  pojistného  nebo  z kontrol
   provedených  zdravotní  pojišťovnou,  z  pravděpodobné výše pojistného,
   byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,
 
   c) den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,
 
   d)  čísla  účtů  příslušné  zdravotní  pojišťovny,  na  která  musí být
   nedoplatky uhrazeny,
 
   e) poučení o vykonatelnosti,
 
   f) poučení o námitkách,
 
   g)  označení  zdravotní  pojišťovny,  která  výkaz nedoplatků vydala, a
   datum  vydání.  Výkaz  nedoplatků  musí  být opatřen úředním razítkem a
   podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.
 
   (3)   Výkaz   nedoplatků  je  vykonatelný  dnem  jeho  doručení.  Výkaz
   nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.
 
   (4)  Proti  výkazu  nedoplatků  lze  zdravotní  pojišťovně, která výkaz
   nedoplatků  vydala,  podat  do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud
   plátce  pojistného  nesouhlasí  s existencí dluhu na pojistném a penále
   nebo  s  jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v 
   námitkách uvést.
 
   (5)  Na  základě  námitek  zdravotní  pojišťovna  do  30  dnů od jejich
   doručení  vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li
   výše   nedoplatků   stanovena  správně,  nebo  zruší.  Pokud  zdravotní
   pojišťovna  nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz
   nedoplatků platnost.
 
   (6)  Zdravotní  pojišťovna  může  výkaz  nedoplatků  zrušit z vlastního
   podnětu.
 
   (7)  Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy
   o správním řízení.
 
   (8)   Vykonatelná  rozhodnutí  ve  věcech  uvedených  v  odstavci  1  a
   vykonatelné   výkazy  nedoplatků  jsou  titulem  pro  soudní^47a)  nebo
   správní^47) výkon rozhodnutí.
 
   (9)  Správní  výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí
   zdravotní  pojišťovna,  která  platební  výměr  vydala  v prvním stupni
   řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.
 
   (10)  O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1
   rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán se skládá
   z  jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva
   zdravotnictví,  jednoho  zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,
   jednoho  zástupce  Ministerstva  financí,  tří  zástupců, které určí ze
   svých  členů  Správní  rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které
   určí  ze  svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán
   je  schopen  se  usnášet,  je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K 
   platnosti  rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K 
   prvému   jednání   svolá  členy  rozhodčího  orgánu  ředitel  zdravotní
   pojišťovny.  Na  tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí
   ze   svého  středu  předsedu,  který  nadále  svolává  a  řídí  jednání
   rozhodčího orgánu.
 
   (11)  Za  výkon  funkce  může  být  členu  rozhodčího orgánu poskytnuta
   odměna, o které rozhoduje Správní rada zdravotní pojišťovny.
 
   (12)  Rozhoduje-li  rozhodčí  orgán  v prvém stupni, použijí se obdobně
   ustanovení správního řádu o rozkladu.
 
   (13) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojišťoven podle odstavce 1 jsou
   přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.
 
   § 53a
 
   (1)  Zdravotní  pojišťovna  může  odstraňovat  tvrdosti,  které  by  se
   vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč ke dni
   doručení žádosti o odstranění tvrdosti.
 
   (2)  Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při
   uložení  pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále,
   jehož výše přesahuje 20 000 Kč.
 
   (3)  O  odstranění  tvrdostí  podle odstavce 1 nebo 2 nelze rozhodnout,
   jestliže
 
   a) plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné
   do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo
   penále,
 
   b) na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh^47b),
 
   c) plátce pojistného vstoupil do likvidace.
 
   (4)  O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje
   na  základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby
   (dále  jen  "žadatel").  Žádost  může  být podána do nabytí právní moci
   rozhodnutí,  kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému
   nebo  předepsáno  penále;  jestliže se objevily nové skutečnosti, které
   žadatel  bez  vlastního  zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní
   moci  tohoto  rozhodnutí,  může  být žádost podána do tří let od právní
   moci tohoto rozhodnutí.
 
   (5)  Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se
   nevztahují   obecné   předpisy  o  správním  řízení.^47)  Rozhodnutí  o 
   odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.
 
   § 53b
 
   Doručování veřejnou vyhláškou
 
   (1)  Zdravotní  pojišťovna použije v řízení podle § 53 odst. 1 doručení
   veřejnou  vyhláškou  v  případě,  kdy  jí  není  znám  pobyt nebo sídlo
   účastníka  řízení,  nebo  v případě, že se účastník řízení nezdržuje na
   místě  svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně
   oznámil.
 
   (2)  Doručení  veřejnou  vyhláškou provede zdravotní pojišťovna tak, že
   vyvěsí  ve  svém  sídle  po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým
   oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením; oznámení
   se   rovněž  vyvěsí  v  sídle  místně  příslušné  organizační  jednotky
   zdravotní  pojišťovny,  která  písemnost  doručuje.  Poslední den lhůty
   podle věty první se považuje za den doručení.
 
   § 53c
 
   Při  plnění  povinností  vyplývajících  z  tohoto  zákona  a zvláštního
   zákona,^17)  jsou  povinné  subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob,
   případně jiné číslo pojištěnce.
 
   § 54
 
   zrušen
 
   § 55
 
   Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního
   jednání vůči pojištěnci
 
   (1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu
   těch  nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného
   protiprávního  jednání  této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada podle
   věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.
 
   (2)  Pro  účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou
   poskytovatelé  povinni  oznámit  příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a
   jiná  poškození zdraví osob, kterým poskytli hrazené služby, pokud mají
   důvodné  podezření,  že  úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny
   jednáním  právnické  nebo  fyzické  osoby.  Oznamovací povinnost mají i 
   orgány   Policie   České  republiky,  státní  zastupitelství  a  soudy.
   Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode dne,
   kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.
 
   (3)  Pro  účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou
   orgány   ochrany   veřejného  zdraví  povinny  poskytnout  na  vyžádání
   příslušné  zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a
   jiných   šetření,   která  jsou  tyto  orgány  povinny  provádět  podle
   zvláštních předpisů.
 
   (4)  Pro  účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou
   orgán  inspekce  práce a orgány státní báňské správy povinny poskytnout
   na  vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin
   smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 
   (5)  Pro  účely  náhrady  nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 se
   údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně.
 
   (6)  Zdravotní pojišťovna může upustit od vymáhání části nebo celé výše
   náhrady nákladů podle odstavce 1,
 
   a)  je-li  vymáhání  této  náhrady  nákladů  spojeno se zvláštními nebo
   nepoměrnými obtížemi, nebo
 
   b) je-li pravděpodobné, že náklady vymáhání převýší jeho výtěžek.
 
   Na  upuštění  od  vymáhání  části  nebo celé výše náhrady nákladů podle
   odstavce 1 není právní nárok.
 
   (7)  Při  stanovení výše náhrady nákladů, od jejíhož vymáhání zdravotní
   pojišťovna  podle  odstavce  6  upustí,  přihlédne zdravotní pojišťovna
   zejména  k  tomu,  jak ke škodě došlo, a k osobním a majetkovým poměrům
   osoby, která škodu způsobila.
 
   (8)  Pro  účely  uplatnění  nároku  na náhradu nákladů podle odstavce 1
   nejsou  zaměstnanci zdravotní pojišťovny povinni zachovávat mlčenlivost
   stanovenou  zvláštním  zákonem,  a  to  o  skutečnostech rozhodných pro
   uplatnění  nároku a vůči osobám, vůči nimž nebo jejichž prostřednictvím
   nárok uplatňuje.
 
   § 55a
 
   Vztah k mezinárodním smlouvám
 
   Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž
   vyslovil  souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla
   vyhlášena, stanoví jinak.
 
   § 55b
 
   Působnosti  stanovené  krajskému  úřadu  nebo  obecnímu  úřadu  obce  s 
   rozšířenou  působností  podle  tohoto  zákona  jsou  výkonem  přenesené
   působnosti.
 
   ČÁST JEDENÁCTÁ
 
   USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
   § 56
 
   (1)  Za nezaopatřené děti podle § 7 odst. 1 písm. a) se považují do 31.
   prosince  1998  i studenti vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení
   se  nevztahuje  ode  dne přerušení studia na studenty, kteří studium na
   vysoké škole přerušili.
 
   (2)  Za  poživatele  důchodů  z důchodového pojištění podle § 7 odst. 1
   písm.  b) se považují též poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci
   1992 podle předpisů České republiky nebo Slovenské republiky, pokud jim
   byl  důchod  vypočten  s  přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem
   1993  u  zaměstnavatele se sídlem na území Československé socialistické
   republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky.
 
   (3)  Kde  se  v  jiných  předpisech  používá pojmu "všeobecné zdravotní
   pojištění", rozumí se tím "veřejné zdravotní pojištění".
 
   § 57
 
   Zrušují se:
 
   1.  zákon  České  národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním
   pojištění,  ve  znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona
   České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993
   Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994
   Sb.,  zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 149/1996
   Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb.,
 
   2.  vyhláška  Ministerstva  financí  č. 268/1993 Sb., kterou se stanoví
   způsob  tvorby  a  použití  fondů  resortních, oborových, podnikových a
   dalších zdravotních pojišťoven,
 
   3.  vyhláška  Ministerstva  financí  č. 269/1993 Sb., kterou se stanoví
   bližší  podmínky  tvorby  a  užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní
   pojišťovny.
 
   ČÁST DVANÁCTÁ
 
   ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
 
   § 58
 
   Zákon  České  národní  rady  č.  551/1991  Sb.,  o  Všeobecné zdravotní
   pojišťovně  České  republiky,  ve  znění  zákona  České národní rady č.
   592/1992  Sb.,  zákona  České  národní  rady  č. 10/1993 Sb., zákona č.
   60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
 
   1.  V  §  7  odst.  1 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a
   připojují  se tato slova: "ze základního fondu se dále hradí náklady na
   činnost Pojišťovny podle § 5 písm. d),".
 
   2.  V § 7 odst. 1 písm. c) se na konci připojují tato slova: "; účelové
   fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu".
 
   § 59
 
   Zákon  České  národní  rady  č.  280/1992 Sb., o resortních, oborových,
   podnikových  a  dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České
   národní  rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb.,
   zákona  č.  60/1995  Sb.  a  zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje
   takto:
 
   1. V § 13 se vypouští odstavec 2.
 
   2. V § 16 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
 
   "Účelové  fondy  nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního
   fondu.".
 
   3. V § 16 se vypouští odstavec 4.
 
   4. § 17 odst. 1 zní:
 
   "(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče
   hrazené  ze  všeobecného  zdravotního  pojištění  a  je tvořen platbami
   pojistného.  Ze  základního  fondu  se  dále  hradí  náklady na činnost
   zaměstnanecké pojišťovny podle § 13 odst. 1 písm. d).".
 
   5. Za § 22 se vkládá část pátá, která včetně nadpisu zní:
 
   "ČÁST PÁTÁ
 
   ZAJIŠŤOVACÍ FOND
 
   § 22a
 
   (1)  Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond (dále jen "Fond"), který
   je  právnickou  osobou.  Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond
   není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.
 
   (2)  Fond  slouží  k  úhradě  zdravotní  péče poskytnuté zdravotnickými
   zařízeními  pojištěncům  zaměstnanecké  pojišťovny  likvidované podle 6
   odst.  6  písm.  a)  v  případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace
   zaměstnanecké   pojišťovny   uspokojeny   všechny   splatné  pohledávky
   zdravotnických zařízení, a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má
   více  věřitelů  a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky,
   nebo je-li předlužena.
 
   (3)  Všechny  zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny do Fondu přispívat.
   Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5 % průměrných
   ročních  výdajů základního fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek do
   Fondu   je  zaměstnanecká  pojišťovna  povinna  zaplatit  za  předchozí
   kalendářní  rok  nejpozději  do  31.  ledna  běžného  roku.  Fond  může
   investovat  peněžní  prostředky  do  státních  cenných  papírů, cenných
   papírů se státní zárukou nebo poukázek České národní banky.
 
   (4) Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členy správní rady jmenuje
   ministr  zdravotnictví.  Členové  správní rady jsou jmenováni na období
   pěti let, a to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží
   odměna.
 
   (5)  Podrobnosti  o  činnosti  Fondu  upraví  statut  Fondu, který vydá
   Ministerstvo zdravotnictví.
 
   § 22b
 
   (1)  Fond  poskytne  úhradu  zdravotnickému  zařízení  na  základě jeho
   žádosti,  jsou-li  splněny  podmínky podle § 22a odst. 2. Fond má právo
   přezkoumat  oprávněnost  poskytnutí  zdravotní péče, kterou má uhradit;
   ustanovení  tohoto  zákona  a  ostatních  zákonů o povinné mlčenlivosti
   zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny se nepoužijí.
 
   (2) Úhrada se poskytne takto:
 
   a)  pokud  jde  o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní péče
   praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, ve výši 80 %
   dlužné částky, nejvýše však 200 Kč na jednoho pojištěnce,
 
   b)  pokud  jde  o  pohledávky  vzniklé  z  titulu poskytnutí ambulantní
   zdravotní  péče  odbornými  lékaři, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše
   však 900 Kč na jednoho pojištěnce,
 
   c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní
   péče,  ve  výši  80  %  dlužné  částky, nejvýše však 1200 Kč na jednoho
   pojištěnce,
 
   d)  pokud  jde  o  pohledávky  vzniklé z titulu výdeje léčiv na základě
   lékařského předpisu, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na
   jednoho pojištěnce.
 
   (3)  Právo  zdravotnického  zařízení  na  úhradu  z  Fondu  se  promlčí
   uplynutím pěti let ode dne stanoveného podle odstavce 1.
 
   (4)  V  případě,  že  prostředky  Fondu nepostačují k vyplacení zákonem
   stanovených   úhrad,   poskytne  zbývající  část  potřebných  peněžních
   prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci. V takovém
   případě  se  zvyšuje  příspěvek  zaměstnaneckých pojišťoven do Fondu od
   roku  následujícího po poskytnutí půjčky na dvojnásobek procentní sazby
   uvedené  v  §  22a  odst.  3.  V roce následujícím po splacení návratné
   finanční  výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v §
   22a odst. 3.
 
   § 22c
 
   Fond   se   stává   věřitelem   zdravotní   pojišťovny   ve  výši  práv
   zdravotnických zařízení na plnění z Fondu.".
 
   § 60
 
   Zákon  České  národní  rady  č.  592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
   zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.,
   zákona  České  národní  rady  č.  15/1993  Sb., zákona č. 161/1993 Sb.,
   zákona  č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb.,
   zákona  č.  59/1995  Sb.  a  zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje
   takto:
 
   1. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
 
   "Nedoplatky  pojistného,  jejichž  výše  v  úhrnu nepřesahuje u jednoho
   plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat.".
 
   2. § 18 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
 
   "(4)  Penále  se  nepředepíše,  nepřesáhne-li  v  úhrnu 100 Kč za jeden
   kalendářní rok.".
 
   3. § 28b se doplňuje odstavcem 4, který zní:
 
   "(4)  Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 odst. 4 postupuje pojišťovna
   i  v  případě penále, které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne
   účinnosti   těchto  ustanovení,  avšak  do  dne  jejich  účinnosti  tak
   neučinila.".
 
   ČÁST TŘINÁCTÁ
 
   § 61
 
   Účinnost
 
   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst.
   10  věty  první  a  § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
   1998.
 
   Zeman v. r.
 
   Havel v. r.
 
   Klaus v. r.
 
   Příloha 1
 
   SEZNAM  ZDRAVOTNÍCH  VÝKONŮ  ZE  ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO
   HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
 
   Seznam použitých zkratek a symbolů
---------- ------------------------------------------------------------------------------
 Označení,  Vysvětlení
 symbol
---------- ------------------------------------------------------------------------------
 ODB        odbornost
 
 KAT        kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění
            - symboly N, Z, W - viz dále
 
 N          výkon    označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně
            nehrazený    ze    zdravotního   pojištění, výjimkou může být předchozí
            povolení revizním lékařem pro   konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho
            závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
 
 W          výkon označený ve sloupci   KAT symbolem "W" -    zdravotní  výkon plně
            hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo
            limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním
            lékařem
 
 Z          výkon označený ve sloupci KAT    symbolem "Z" - zdravotní    výkon plně
            hrazený zdravotní   pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení
            revizním lékařem
 
 dg.        diagnóza
 
 poř. č.    pořadové číslo výkonu
---------- ------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 ODB     Název
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 001     Všeobecné praktické lékařství
 
 002     Praktické lékařství pro děti a dorost
 
 014     Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog
 
 015     Ortodoncie
 
 201     Rehabilitační a fyzikální medicína
 
 401     Pracovní lékařství
 
 404     Dermatovenerologie
 
 504     Cévní chirurgie
 
 601     Plastická chirurgie
 
 603     Gynekologie a porodnictví
 
 605     Orální a maxilofaciální chirurgie
 
 606     Ortopedie
 
 701     Otorinolaryngologie
 
 705     Oftalmologie
 
 706     Urologie
 
 808     Soudní lékařství
 
 809     Radiologie a zobrazovací metody
 
 903     Klinická logopedie
 
 911     Všeobecná sestra
 
 999     Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost
----------- ---------------------------------------------------------------------------
 
   Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených
   nebo hrazených jen za určitých podmínek
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 Poř.  ODB     Název zdravotního výkonu                                 KAT  Podmínka úhrady
 č.
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 1.    001     Zdravotně výchovná činnost                               N
 
 2.    002     Zdravotně výchovná činnost                               N
 
 3.    014     Pečetění fisury - zub                                    N
 
 4.    014     Koferdam - jedna čelist                                  N
 
 5.    014     Trepanace alveolu                                        N
 
 6.    014     Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace       N
               v zubním lékařství
 
 7.    014     Provizorní můstek zhotovený v ordinaci                   N
 
 8.    014     Oprava fixní náhrady v ordinaci                          N
 
 9.    015     Odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta       N
 
 10.   504     Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony               N
               pro vaskulární impotenci
 
 11.   603     Rekanalizace vejcovodu po předchozí  sterilizaci         N
 
 12.   701     Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanu         N
 
 13.   706     Implantace penilních protéz                              N
 
 14.   706     Penis - kavernosometrie                                  N
 
 15.   706     Kavernosografie                                          N
 
 16.   903     Logopedické preventivní vyšetření -  depistáž            N
               v terénu
 
 17.   001     Šetření na pracovišti prováděné  závodním lékařem        W    Výkon bude hrazen, pokud
                                                                             jenezbytný ke zjištění
                                                                             epidemiologické situace na pracovišti
 
 18.   014     Injekční anestézie                                       W    Výkon bude hrazen s výjimkou
                                                                             intraligamentární anestezie
 
 19.   014     Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele  v oboru       W    Výkon bude hrazen pouze při
                zubní lékař                                                  převzetí pojištěnce do péče
                                                                             při registraci pojištěnce
 
 20.   014     Kontrola ústní hygieny - profylaktická                   W    Hrazeno dvakrát ročně
 
 21.   014     Odstranění zubního kamene - profylaktické                W    Hrazeno jedenkrát ročně
 
 22.   014     Lokální fluoridace s vysušením                           W    Hrazeno při použití přípravku
                                                                             s aminofluoridem bez nosiče
 
 23.   014     Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet                  W    Hrazeno pouze při použití
               plošek, včetně rekonstrukce růžku)                            nedózovaného amalgámu
                                                                             v rozsahu celého chrupu, při
                                                                             použití samopolymerujícího
                                                                             kompozita pouze v rozsahu
                                                                             špičáků včetně
 
 24.   014     Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez                   W    Hrazeno u dětí do dovršení
               ohledu na počet plošek, včetně                                18let v rozsahu špičáků včetně
               rekonstrukce růžku a dostavby plastické)
 
 25.   014     Endodontické ošetření                                    W    Hrazeno při použití
                                                                             registrovaného materiálu
                                                                             metodou centrálního čepu
 
 26.   014     Přechodná dlaha bez preparace - na zub                   W    Hrazeno při použití
                                                                             samopolymerující
                                                                             kompozitní pryskyřice
 
 27.   014     Přechodná dlaha s preparací - na zub                     W    Hrazeno při použití
                                                                             samopolymerující
                                                                             kompozitní pryskyřice
 
 28.   201     Stanovení dlouhodobého rehabilitačního                   W    Hrazen jedenkrát během léčby
               plánu na základě proběhlé rehabilitační konference
 
 29.   401     Šetření na pracovišti pojištěnce                         W    Výkon bude hrazen jen
               z hlediska rizika profesionálního                             v indikaci vyšetření pro
               poškození                                                     hrozící, suspektní nebo
                                                                             nastalé profesionální postižení
 
 30.   601     Modelace a přitažení odstálého boltce                    W    Plná úhrada do 10 let věku
                                                                             dítěte, nad 10 let zdravotní
                                                                             pojišťovna nehradí
 
 31.   701     Testy na agravaci a simulaci                             W    V případě prokázané simulace
                                                                             nehrazen
 
 32.   705     Aplikace kontaktní čočky                                 W    Výkon bude hrazen po operaci
                                                                             katarakty
 
 33.   808     Konzultace nálezu soudním lékařem                        W    Výkon bude hrazen, pokud je
                                                                             nažádost ošetřujícího lékaře
                                                                             nutný k vysvětlení nálezu
                                                                             u konkrétního případu
 
 34.   911     Komplexní posouzení zdravotního                          W    Výkon bude hrazen jen na
               stavu pojištěnce v jeho prostředí                             doporučení praktického lékaře
                                                                             při převzetí pojištěnce do
                                                                             lékařem indikované dočasné nebo
                                                                             dlouhodobé ošetřovatelské péče
                                                                             v domácnosti
 
 35.   911     Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředí           W    Výkon bude hrazen po předchozí
                                                                             indikaci praktického lékaře,
                                                                             která může být jednorázová nebo
                                                                             vyjadřující konkrétní frekvenci
                                                                             návštěv na určité období
 
 36.   911     Ošetřovatelská intervence jednoduchá  v domácím prostředí W   Výkon bude hrazen po předchozí
                                                                             indikaci praktického lékaře,
                                                                             která může být jednorázová nebo
                                                                             vyjadřující konkrétní frekvenci
                                                                             návštěv na určité období
 
 37.   911     Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné                  W    Výkon bude hrazen po předchozí
               nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím  prostředí              indikaci praktického lékaře,
                                                                             která může být jednorázová nebo
                                                                             vyjadřující konkrétní frekvenci
                                                                             návštěv na určité období
 
 38.   999     Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatrem W    Výkon bude hrazen jen na jednoho
                                                                             pojištěnce jedenkrát ročně
                                                                             v jednom oboru po podrobném
                                                                             zápisu ve zdravotnické
                                                                             dokumentaci
 
 39.   999             Rozhovor lékaře s rodinouW    Výkon bude hrazen na jednoho
                                                                             pojištěnce ve věku do 15 let
                                                                             maximálně dvakrát ročně,
                                                                             u dospělého jedenkrát ročně po
                                                                             podrobném zápisu ve zdravotnické
                                                                             dokumentaci
 
 40.   999     Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou            W    Hrazeno pouze při zdravotní
                                                                             indikaci zdůvodněné písemně
                                                                             vezdravotnické dokumentaci
                                                                             a stvrzené podpisem edukovaného
                                                                             nebo jeho zákonného zástupce
 
 41.   999     Konzilium lékařem poskytovatele                          W    Výkon hrazen jen pokud je na
               specializované ambulantní péče                                žádost praktického lékaře
 
 
 42.   403     Protonová radioterapie                                   Z    Výkon bude hrazen jen, pokud byl proveden
                                                                             nazákladě indikace poskytovatele, který
                                                                             mástatut centra vysoce specializované
                                                                             zdravotní péče v oboru onkologie udělený
                                                                             podle zákona o zdravotních službách.
 
 43.   404     Epilace á 30 minut                                       Z    Výkon bude hrazen pouze
                                                                             u dg. E00 - E07 (poruchy štítné
                                                                             žlázy, hormonální poruchy),
                                                                             E10 - E14 (diabetes mellitus),
                                                                             E20-E35 (diencefalohypofyzární
                                                                             poruchy)
 
 42.   601     Korekce malé vrozené anomálie boltce                     Z 
               a okolí (výrůstky před boltcem)
 
 45.   601     Xanthelasma                                              Z 
 
 46.   601     Operace ptózy obličeje - horní, dolní                    Z 
 
 47.   601     Operace ptózy obličeje - celková (smas                   Z 
               lifting)
 
 48.   601     Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční               Z 
               poruchu
 
 49.   601     Rinoplastika - měkký nos                                 Z 
 
 50.   601     Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)     Z 
 
 51.   601     Rinofyma                                                 Z 
 
 52.   601     Operace gigantomastie                                    Z 
 
 53.   601     Ablace prsu se zachováním dvorce                         Z 
 
 54.   601     Rekonstrukce areomamilárního komplexu                    Z 
 
 55.   601     Kapsulotomie pouzdra implantátu                          Z 
 
 56.   601     Odstranění implantátu prsu s kapsulektomií               Z 
 
 57.   601     Implantace tkáňového expanderu                           Z 
 
 58.   605     Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézou           Z 
 
 
 60.   605     Subperiostální implantát - jedna čelist                  Z 
 
 61.   605     Korekce brady                                            Z 
 
 62.   606     Osteotomie proximálního femuru                           Z 
 
 63.   606     Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti                       Z 
 
 64.   701     Septoplastika                                            Z 
 
 65.   705     Laserová iridotomie                                      Z    Výkon je hrazen při provedení
                                                                             na1 oku nejvíce třikrát, při
                                                                             dalším provedení je k úhradě
                                                                             třeba souhlasu revizního lékaře
 
 66.   705     Dermatoplastika jednoho víčka nebo                       Z 
               blepharochalasis - exize z jednoho víčka
               + odstranění tuku a záhybu
 
 67.   705     Laserová koagulace sítnice                               Z    Výkon je hrazen při provedení
                                                                             na1 oku nejvíce pětkrát, při
                                                                             dalším provedení je k úhradě
                                                                             třeba souhlasu revizního lékaře
 
 68.   705     Plastická operace kůže víčka otočným                     Z 
               lalokem nebo posunem
 
 69.   706     Transuretrální termoterapie prostaty                     Z 
 
 70.   706     Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látek      Z 
 
 71.   706     Ligatura vas deferens - vazektomie                       Z 
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 
 
   Příloha 2
 
   SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
Číslo     Název skupiny léčivých látek
skupiny
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
 1        protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
 
 2        prokinetika, perorální podání
 
 3        antiemetika ze skupiny setronů
 
 4        protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
 
 5        protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
 
 6        mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
 
 7        insuliny krátkodobě působící
 
 8        insuliny střednědobě působící
 
 9        insuliny dlouhodobě působící
 
 10       perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
 
 11       perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
 
 12       vitamin D a jeho analoga, perorální podání
 
 13       vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
 
 14       soli vápníku, perorální podání
 
 15       soli draslíku, perorální podání
 
 16       antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K 
 
 17       antithrombotika ze skupiny heparinu
 
 18       antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární
          hepariny a obdobná léčiva)
 
 19       antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové
 
 20       antifibrinolytika, perorální podání
 
 21       antifibrinolytika, parenterální aplikace
 
 22       hemostatika (vitamin K), perorální podání
 
 23       koagulační faktor VIII
 
 24       koagulační faktor IX
 
 25       soli železa, perorální podání
 
 26       soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
 
 27       soli železa, parenterální aplikace
 
 28       erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
 
 29       substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
 
 30       substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
 
 31       úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
 
 32       intravenozní roztoky fysiologického roztoku
 
 33       intravenózní roztoky glukózy
 
 34       roztoky k peritoneální dialýze
 
 35       roztoky k hemodialýze
 
 36       srdeční glykosidy, perorální podání
 
 37       antiarytmika třída I a III, perorální podání
 
 38       adrenalin
 
 39       nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
 
 40       nitráty pro akutní léčbu
 
 41       antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání
 
 42       léčiva pro plicní hypertenzi
 
 43       diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
 
 44       diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
 
 45       diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
 
 46       diuretika šetřící draslík, perorální podání
 
 47       selektivní beta-blokátory, perorální podání
 
 48       blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící délenež 24 hodin,
          perorální podání
 
 49       blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící
          méně než 24 hodin
 
 50       blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící
          déle než 24 hodin
 
 51       ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
 
 52       léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
 
 53       hypolipidemika ze skupiny statinů
 
 54       hypolipidemika ze skupiny fibrátů
 
 55       antimykotika k lokálnímu použití
 
 56       antipsoriatika k lokálnímu použití
 
 57       antibiotika k lokálnímu použití
 
 58       kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné
          1. a 2. generace
 
 59       kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné
          3. a 4. generace
 
 60       kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné
          1. a 2. generace
 
 61       kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné
          3. a 4. generace
 
 62       léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
 
 63       gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu
          použití
 
 64       léčiva zvyšující tonus dělohy
 
 65       léčiva snižující tonus dělohy
 
 66       inhibitory prolaktinu
 
 67       mužské pohlavní hormony
 
 68       ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
 
 69       ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
 
 70       ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
 
 71       gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
 
 72       ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
 
 73       močová spasmolytika
 
 74       léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
 
 75       hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
 
 76       hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
 
 77       hormony hypotalamu a jejich analoga
 
 78       kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
 
 79       kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
 
 80       hormony štítné žlázy
 
 81       tyreostatika
 
 82       glukagon
 
 83       homeostatika vápníku
 
 84       tetracyklinová antibiotika, perorální podání
 
 85       peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů
          betalaktamáz, perorální podání
 
 86       peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
 
 87       jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
 
 88       sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
 
 89       makrolidová antibiotika, perorální podání
 
 90       linkosamidová antibiotika, perorální podání
 
 91       aminoglykosidová antibiotika
 
 92       chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
 
 93       imidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika, perorální podání
 
 94       antimykotika pro systémové užití, perorální podání
 
 95       antimykobakteriální látky
 
 96       systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí
          a některých dalších virových infekcí, perorální podání
 
 97       antiretrovirotika
 
 98       imunoglobuliny, normální lidské
 
 99       lidské imunoglobuliny proti tetanu
 
 100      lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
 
 101      ostatní lidské specifické imunoglobuliny
 
 102      cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
 
 103      cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
 
 104      antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
 
 105      antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
 
 106      antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
 
 107      antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace
 
 108      antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
 
 109      alkaloidy z rodu vinca a analoga
 
 110      deriváty podofylotoxinu, perorální podání
 
 111      deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
 
 112      taxany
 
 113      antracykliny a jejich deriváty
 
 114      cytotoxická antibiotika
 
 115      platinová cytostatika
 
 116      cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
 
 117      cytostatika - monoklonální protilátky
 
 118      hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
 
 119      antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání
 
 120      antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání
 
 121      inhibitory aromatáz
 
 122      interferony používané v onkologii
 
 123              interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
 
 124      interferony používané v hepatologii
 
 125      imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání
 
 126      imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání
 
 127      imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
 
 128      nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
 
 129      nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
 
 130      centrální svalová relaxancia, perorální podání
 
 131      antiuratika, perorální podání
 
 132      léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání
 
 133      lokální anestetika ze skupiny amidů
 
 134      analgetika - silné opioidy, perorální podání
 
 135      analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace
 
 136      analgetika - morfin, parenterální podání
 
 137      analgetika - slabé opioidy, perorální podání
 
 138      analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
 
 139      analgetika - antipyretika, perorální podání
 
 140      antimigrenika
 
 141      antiepileptika ze skupiny barbiturátů
 
 142      antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
 
 143      antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
 
 144      antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
 
 145      anticholinergní antiparkinsonika
 
 146      dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
 
 147      antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
 
 148      antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
 
 149      antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
 
 150      antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
 
 151      antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
 
 152      Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
 
 153      Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté
 
 154      lithium
 
 155      antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky
 
 156      anxiolytika, perorální podání
 
 157      anxiolytika, rektální podání
 
 158      antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů,
          perorální podání
 
 159      antidepresiva - selektivní inhibitory působící na jeden transmiterový
          systém, perorální podání
 
 160      antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové
          systémy, perorální podání
 
 161      centrální stimulancia - perorální podání
 
 162      léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
 
 163      parasympatomimetika, perorální podání
 
 164      léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
 
 165      antimalarika
 
 166      anthelmintika
 
 167      nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
 
 168      inhalační sympatomimetika
 
 169      inhalační kortikosteroidy
 
 170      inhalační anticholinergika
 
 171      antileukotrieny, perorální podání
 
 172      nesedativní antihistaminika
 
 173      oftalmologika - antibiotika
 
 174      oftalmologika - chemoterapeutika
 
 175      oftalmologika - antivirotika
 
 176      oftalmologika - kortikosteroidy
 
 177      oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
 
 178      antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
 
 179      antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
 
 180      antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
 
 181      mydriatika a cykloplegika
 
 182      oftalmologika - antialergika
 
 183      terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
 
 184      terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
 
 185      základní antidota
 
 186      antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
 
 187      antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
 
 188      definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
 
 189      definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě
          fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
 
 190      individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
 
 191      individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
 
 192      erytrocytární přípravky
 
 193      trombocytární přípravky
 
 194      přípravky z plazmy
 
 195      leukocytární přípravky
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
 
   Příloha 3
 
   SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
 
   ODDÍL A
 
   Seznam použitých zkratek a symbolů
 
   V   seznamu   zdravotnických   prostředků   nehrazených   z  prostředků
   zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z 
   prostředků   zdravotního   pojištění   při   poskytování   ambulantních
   zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:
 
   a) skupina
 1    obvazový materiál, náplasti
 2    pomůcky pro inkontinentní
 3    pomůcky stomické
 4    ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
 5    ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené
 6    kompresivní punčochy a návleky
 7    vozíky invalidní včetně příslušenství
 8    sluchadla včetně příslušenství
 9    brýle a optické pomůcky
10    pomůcky respirační a inhalační
11    pomůcky pro diabetiky
12    kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
13    dále nespecifikované pomůcky
14    kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
15    kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
16    obuv ortopedická
17    pomůcky pro laryngektomované
 
   b) zkratka
db    decibel
DPT   dioptrie
K. T. kompresní třída
PVC   polyvinylchlorid
SRT   práh slovní srozumitelnosti
 
   c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť
ALG    alergologie a klinická imunologie
CHR    chirurgie
DIA    endokrinologie a diabetologie
DRV    dermatovenerologie
FON    foniatrie
GER    geriatrie
J16    odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou
NEU    neurologie, dětská neurologie
OHM    onkologie a hematologie
OPH    oftalmologie
ORP    ortopedická protetika
ORT    ortopedie
OTO    otorinolaryngologie
PED    dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
PRL    všeobecné praktické lékařství
REH    rehabilitační a fyzikální medicína
S3     lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej
       k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného
       zdravotního pojištění
S4     odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek
S5     zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem
TRA    traumatologie
TRN    pneumologie a ftizeologie
TVL    tělovýchovné lékařství
URN    urologie a nefrologie
 
   ODDÍL B
 
   Seznam  zdravotnických  prostředků  nehrazených z veřejného zdravotního
   pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------
 Položka  Skupina  Název druhu (typu) zdravotnického prostředku           Poznámka
 
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------
 1        1        náplasti                                               s výjimkou hypoalergických
                                                                          náplastí
 
 2        1        náplasti na kuří oka
 
 3        2        plena PVC
 
 4        2        podložky PVC
 
 5        4        návlek tenisový
 
 6        4        ortézy sportovní
 
 7        7        příslušenství ke kočárku - pracovní deska
 
 8        7        příslušenství ke kočárku - odkládací košík
 
 9        7        příslušenství ke kočárku - pláštěnka
 
 10       7        příslušenství k vozíku - pracovní deska
 
 11       7        příslušenství k vozíku - pláštěnka
 
 12       7        příslušenství k elektrickým vozíkům - ovládání pro doprovod
 
 13       11       proužky diagnostické na stanovení cholesterolu
 
 14       12       příslušenství k chodítkům, která jsou nad  rámec jejich funkce
 
 15       13       kapátko oční
 
 16       13       tyčinka oční
 
 17       13       odsávačka mateřského mléka
 
 18       13       prst technický pryžový
 
 19       13       lůžko zdravotní
 
 20       13       nitroděložní tělísko
 
 21       13       polštář včetně povlaku
 
 22       16       neortopedické vložky do bot
 
 23                opravy zdravotnických prostředků kromě vozíků a         kočárků a individuálně vyráběných
                   ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------
 
   ODDÍL C
 
   Seznam  zdravotnických  prostředků  hrazených  z  veřejného zdravotního
   pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb
----------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------
 Položka  Skupina  Název druhu (typu)                         Omezení                Limitace výše úhrady
                   zdravotnického
                   prostředku
----------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------
 1        1        prostředky pro klasické hojení ran         max. rozměr 10 x 10 cm            100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A
 
 2        1        netkaná textilie                           max. rozměr 10 x 10 cm;           100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A
                                                              max. 100 ks za měsíc;
 
 3        1        prostředky pro vlhké hojení ran            max. rozměr 12x12cm;             100 %; max. 160 Kč za 1 ks; A
                                                              po předepsání CHR, DIA, DRV,
                                                              GER, INT, JI6;   předepsání
                                                              možno delegovat na PRL; při
                                                              léčbě delší než 3měsíce po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 
 4        1        náplasti hypoalergické                     do 18 let, pouze pro stomiky a    100 %; max. 30 Kč za balení; A
                                                              diabetiky
 5        1        obinadlo elastické                         max. rozměr 14 cmx 5 m           100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A
 
 6        1        obinadlo hydrofilní sterilní               max. rozměr 12 cmx 5 m           100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A
 
 7        1        obinadlo pružné hadicové                100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A
 
 8        1        tampóny vinuté                             max. 1 000 ks za rok; po          100 %; max. 70 Kč za 1 000 ks; A
                                                              předepsání DIA
 
 9        1        vata buničitá                              max. 500 g                100 %; max. 50 Kč za 500 g; A
 
 10       2        absorpční prostředky pro                   max. 150 ks za měsíc              100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A
                   inkontinentní - vložky
                   pro lehkou inkontinenci
 
 11       2        absorpční prostředky pro                   max. 150 ks za měsíc              100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A
                   střední inkontinenci
                   - vložné pleny
 
 12       2        absorpční prostředky pro                   max. 150 ks za měsíc              100 %; max. 1 700 Kč za  150 ks; A
                   těžkou inkontinenci -
                   plenkové kalhotky
 
 13       2        fixace absorpčních prostředků              max. 24 ks za rok                100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A
                   pro vložné pleny
 
 14       2        kondomy urinální                           max. 30 Ks za měsíc               100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A
 
 15       2        sáčky sběrné urinální                      max. 10 Ks za měsíc               100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A
 
 
 16       3        podložky kolostomické                      max. 10 ks za měsíc               100 %; max. 3 000 Kč za 10 ks; B
 
 
 17       3        podložky ileostomické                      max. 15 ks za měsíc               100 %; max. 4 500 Kč za 15 ks; B
 
 
 18       3        podložky urostomické                       max. 15 ks za měsíc               100 %; max. 4 500 Kč za 15 ks; B
 
 
 19       3        krytky stomické                            max. 30 ks za měsíc;              100 %; max. 3 100 Kč za  30 ks; B
                                                              po schválení revizním lékařem
 
 20       3        zátky stomické                             max. 30 ks za měsíc;              100 %; max. 3 100 Kč za 30 ks; A
                                                              po schválení revizním lékařem
 
 21       3        systémy kolostomické                       max. 60 ks za měsíc               100 %; max. 4 000 Kč za  60 ks; B
                   dvoudílné uzavřené - sáčky
 
 22       3        systémy kolostomické                       max. 60 ks za měsíc               100 %; max. 7 500 Kč za 60 ks; B
                   jednodílné uzavřené - sáčky
                   (včetně podložky)
 
 23       3        systémy ileostomické                       max. 30 ks za měsíc               100 %; max. 9 000 Kč za 30 ks; B
                   jednodílné výpustné - sáčky
 
 24       3        systémy ileostomické                       max. 30 ks za měsíc               100 %; max. 8 500 Kč za 30 ks; B
                   jednodílné výpustné - sáčky
                   (včetně podložky)
 
 25       3        systémy urostomické dvoudílné              max. 30 ks za měsíc               100 %; max. 5 500 Kč za 30 ks; B
                   - sáčky
 
 26       3        systémy urostomické                        max. 30 ks za měsíc               100 %; max. 9 000 Kč za 30 ks; B
                   jednodílné - sáčky
                   (včetně podložky)
 
 27       3        pásy a přídržné                            max. 2 ks za rok;po schválení    100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A
                   prostředky pro stomiky                     revizním lékařem
 
 28       3        systémy stomické irigační -                max. 2 sety včetně         příslušenství  100 %; max. 2 800 Kč za  2 sety; A
                   sety a příslušenství                       za rok; po schválení revizním
                                                              lékařem
 
 29       3        systémy stomické - na                      max. 1 systém (10ks podložek,    100 %; max. 13 000 Kč za 1 systém; A
                   dočasnou kontinenci stomie                 60 ks uzavřených sáčků a 15 ks
                                                              zařízení na dočasnou kontinenci
                                                              stomie) za měsíc;po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 30       3        podložky stomické - drenážní               max. 10 ks za měsíc;              100 %; max. 3 000 Kč za 10 ks; B
                                                              po schválení revizním lékařem
 
 31       3        systémy stomické - drenážní                max. 30 ks za měsíc;              100 %; max. 8 500 Kč za 30 ks; B
                   jednodílné - sáčky                         po schválení revizním lékařem
                   (včetně podložky)
 
 32       3        systémy stomické - drenážní                max. 30 ks za měsíc;              100 %; max. 7 000 Kč za 30 ks; B
                   dvoudílné - sáčky                          po schválení revizním lékařem
 
 33       3        prostředky stomické -                100 %; A
                   vyplňovaní a vyrovnávací
 
 34       3        prostředky stomické - zahušťovací          max. 30 ks za měsíc;              100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A
                                                              pro ileostomiky
 
 35       3        prostředky stomické - čistící                100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
 
 
 36       3        odstraňovače stomické podložky             100 %; max. 300 Kč za měsíc; A
 
 
 37       3        prostředky stomické - ochranné             100 %; max. 1 000Kč za měsíc; A
 
 38       3        prostředky stomické - deodorační           po schválení revizním lékařem     100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
 
 39       4        ortéza sériově vyráběná                    max. 1 ks za rok;po předepsání   100 %; A
                                                              ORT, ORP, REH, CHR, NEU, TRA, TVL
 
 40       4        návlek pahýlový                            max. 8 ks za rok                100 %; A
 
 41       4        suspenzor                                  max. 2 ks za rok                100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A
 
 42       4        epitéza mamární                            max. 1 ks za 2 roky;              100 %; max. 1 800 Kč za 1 ks; A
                                                              po předepsání CHR, OHM, PRL
 
 43       4        epitéza mamární samolepicí                 max. 1 ks za 2 roky; při          100 %; max. 3 000 Kč za 1 ks; A
                                                              lymfatickém otoku; po předepsání
                                                              OHM, J16
 
 44       4        epitéza mamární pooperační                 max. 1 ks v rámci1 operace;      100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
                                                              po předepsání CHR, OHM
 
 45       4        kompresivní podprsenka                     max. 1 ks za rok;při             100 %; max. 1 300 Kč za 1 ks; A
                                                              lymfatickém otoku;
                                                              po předepsání CHR, OHM
 
 46       5        ortéza individuálně zhotovená              po předepsání ORP, ORT, REH,      100 %; A
                                                              CHR, NEU a po schválení revizním
                                                              lékařem
 
 47       5        epitéza individuálně zhotovená             max. 1 ks za 2 roky;              100 %; A
                                                              po předepsání CHR, ORP, ORT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 48       5        protézy horních a dolních                  max. 1 ks za 2 roky;              100 %; A
                   končetin - základní provedení              po předepsání ORP, REH, ORT
 
 49       5        protézy modulární horních a                max. 1 ks za 2 roky;              100 %; A
                   dolních končetin, které jsou               po předepsání ORP, REH, ORT
                   zhotoveny ze stavebnicových                a po schválení revizním lékařem
                   polotovarů a sestav, včetně
                   tahových protéz horních končetin
 
 50       5        protézy myoelektrické,                     max. 1 ks za 5 let (v případě     100 %; A
                   ztráta obou horních končetin,              postižení obou končetin 1 pár za
                   nebo jednostranná amputace s               5 let); po předepsání ORP, REH,
                   funkčním postižením druhé                  ORT a po schválení revizním
                   horní končetiny                            lékařem S5
 
 51       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A
                   punčochy lýtkové II. K. T                  předepsání PRL, CHR, INT, DRV,
                                                              J16
 
 52       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A
                   punčochy lýtkové III. K. T                 předepsání CHR, INT, DRV, J16
 
 53       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 2 000 Kč za 2 páry; A
                   punčochy lýtkové IV. K. T                  předepsání CHR, INT, DRV, J16
 
 54       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 1 050 Kč za 2 páry; A
                   punčochy polostehenní II.  K. T            předepsání PRL, CHR, INT, DRV,
                                                              J16
 
 55       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 1 200 Kč za 2 páry;         A
                   punčochy polostehenní III. K. T            předepsání CHR, INT, DRV, J16
 
 56       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 2 600 Kč za 2 páry; A
                   punčochy polostehenní IV. K. T             předepsání CHR, INT, DRV, J16
 
 57       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 1 200 Kč za 2 páry; A
                   punčochy stehenní II. K. T                 předepsání PRL, CHR, INT, DRV,
                                                              J16
 
 58       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 1 200 Kč za 2 páry; A
                   punčochy stehenní III. K. T                předepsání CHR, INT, DRV, J16
 
 59       6        kompresivní elastické                      max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 3 000 Kč za 2 páry; A
                   punčochy stehenní IV. K. T                 předepsání CHR, INT, DRV, J16
 
 60       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
                   punčochy stehenní s uchycením              PRL, CHR, INT, DRV, J16
                   v pase II. K. T
 
 61       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A
                   punčochy stehenní s uchycením              CHR, INT, DRV, J16
                   v pase III. K. T
 
 62       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A
                   punčochy stehenní s uchycením              CHR, INT, DRV, J16
                   v pase IV. K. T
 
 63       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 1 900 Kč za 2 ks; A
                   punčochové kalhoty dámské                  PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po
                   II. K. T.                                  schválení revizním lékařem
 
 64       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 2 000 Kč za 2 ks; A
                   punčochové kalhoty dámské                  CHR, INT, DRV, J16 a po
                   III. K. T.                                 schválení revizním lékařem
 
 65       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 2 000 Kč za 2 ks; A
                   punčochové kalhoty dámské                  CHR, INT, DRV, J16 a po
                   IV. K. T.                                  schválení revizním lékařem
 
 66       6        kompresivní elastické                      max. 1 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A
                   punčochové kalhoty                         CHR, INT, DRV, J16 a po
                   těhotenské II. K. T.                       schválení revizním lékařem
 
 67       6        kompresivní elastické                      max. 1 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 1 300 Kč za 1 ks; A
                   punčochové kalhoty                         CHR, INT, DRV, J16 a po
                   těhotenské III. a IV. K. T.                schválení revizním lékařem
 
 
 68       6        pažní návlek komplet II. K.T.              max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 1 000 Kč za 2 ks; A
                                                              CHR, INT, DRV, J16, OHM
 
 
 69       6        pažní návlek komplet III.                  max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 1 000 Kč za 2 ks; A
                   a IV. K. T.                                CHR, INT, DRV, J16, OHM
 
 70       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 4 000 Kč za 2 ks; A
                   punčochy a návleky II., III.               CHR, INT, DRV, J16 a po
                   a IV. K. T. - individuálně                 schválení revizním lékařem
                   zhotovené technologií
                   kruhového pletení
 
 71       6        kompresivní elastické                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 15 000 Kč za 2 ks; A
                   punčochy a návleky II., III.               J16 a po schválení revizním
                   a IV. K. T. - individuálně                 lékařem S5
                   zhotovené technologií plochého pletení
 
 
 72       6        kotníkový díl a kolenní díl                max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A
                   II. a III. K. T.                           CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16
 
 73       6        pomůcka pro navlékání                      max. 1 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
                   kompresivních elastických                  PRL, CHR, INT, DRV, J16
                   punčoch II., III. a IV. K. T.
 
 74       7        kočárek zdravotní                          max. 1 ks za 3 roky; po           100 %; max. 21 000 Kč za
                                                              předepsání REH, ORT, NEU a po     1 ks; A
                                                              schválení revizním lékařem
 
 75       7        kočárek zdravotní -  příslušenství         max. 1 ks za 3 roky; po           100 %; max. 5 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 76       7        vozík mechanický - základní                max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 9 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, INT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 77       7        vozík mechanický - odlehčený               max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 19 000 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, INT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 78       7        vozík mechanický - aktivní                         max. 1 ksza 5 let; po            100 %; max. 21 000 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, INT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 79       7        vozík mechanický - dětský                  max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 21 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 80       7        vozík mechanický - speciální               max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 55 000 Kč za 1 ks; A
                   s ohledem na míru a závažnost              předepsání REH, ORT, NEU a po
                   zdravotního postižení                      schválení revizním lékařem
 
 81       7        vozík mechanický - příslušenství           max. 1 ks za 5 let; po            100 %; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, INT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 82       7        rukavice kožené pro vozíčkáře              max. 2 páry za rok                100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A
                   (k mechanickému vozíku)
 
 83       7        vozík s elektrickým pohonem                max. 1 ks za 7 let; po            100 %; max. 136 000 Kč za 1 ks; A
                   - pro provoz obvykle                       předepsání REH, ORT, NEU, INT
                   v exteriéru                                a po schválení revizním lékařem
 
 84       7        vozík s elektrickým pohonem                max. 1 ks za 7 let; po            100 %; max. 115 000 Kč za  1 ks; A
                   - standardní pro lehký provoz              předepsání REH, ORT, NEU, INT a
                   obvykle v interiéru                        po schválení revizním lékařem S5
 
 85       7        vozík elektrický - příslušenství           max. 1 ks za 7 let; po            100 %; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, INT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 86       7        opravy vozíku mechanického,                po schválení revizním lékařem     90 %
                   elektrického a zdravotního kočárku
 
 87       8        sluchadlo pro vzdušné vedení               max. 2 ks za 5 let; od 0 do       100 %; max. 10 600 Kč za  2 ks; A
                   - pro středně těžkou                       7 let; po předepsání FON
                   nedoslýchavost od 30 dB do
                   59 dB SRT
 
 88       8        sluchadlo pro vzdušné vedení               max. 2 ks za 5 let; od 0 do       100 %; max. 11 600 Kč za  2 ks; A
                   - pro těžkou a velmi těžkou                7 let; po předepsání FON
                   nedoslýchavost od nad 60 dB
                   SRT výše, zbytky sluchu, hluchota
 
 89       8        sluchadlo na kostní vedení -               max. 2 ks za 5 let; od 0 do       100 %; max. 22 000 Kč za  2 ks; A
                   ztráta sluchu při oboustranné              7 let; po předepsání FON
                   anomálii zvukovodu                         a po schválení revizním lékařem
                   a středouší s těžkou převodní
                   nedoslýchavostí, chronický
                   výtok ze středouší, stavy po
                   kofochirugických operacích,
                   neřešitelná alergie na
                   tvarovku, špatný efekt
                   sluchadla na vzdušné vedení
 
 90       8        sluchadlo pro vzdušné vedení               max. 2 ks za 5 let; od 7 do       100 %; max. 10 600 Kč za  2 ks; A
                   - pro středně těžkou                       18 let; po předepsání FON, OTO
                   nedoslýchavost od 30 dB do                 S3
                   59 dB SRT
 
 
 91       8        sluchadlo pro vzdušné vedení               max. 2 ks za 5 let; od 7 do       100 %; max. 11 600 Kč za 2 ks; A
                   - pro těžkou a velmi těžkou                18 let; po předepsání FON, OTO
                   nedoslýchavost od 60 dB SRT,               S3
                   zbytky sluchu, hluchota
 
 
 92       8        sluchadlo na kostní vedení -               max. 2 ks za 5 let; od 7 do       100 %; max. 6 800 Kč za 2 ks; A
                   ztráta sluchu při oboustranné              18 let; po předepsání FON
                   anomálii zvukovodu a                       a po schválení revizním lékařem
                   středouší s těžkou převodní
                   nedoslýchavostí, chronickém
                   výtoku ze středouší, stavech
                   po kofochirugických
                   operacích, neřešitelných
                   alergiích na tvarovku,
                   špatném efektu sluchadla na
                   vzdušné vedení
 
 93       8        sluchadlo pro vzdušné                      max. 1 ks za 5 let; od 18 let;    100 %; max. 2 700 Kč za 1 ks; A
                   vedení - pro středně těžkou                po předepsání FON, OTO S3
                   nedoslýchavost od 40 dB do  59 dB SRT
 
 94       8        sluchadlo pro vzdušné                      max. 1 ks za 5 let; od 18 let;    100 %; max. 3 900 Kč za  1 ks; A
                   vedení - pro těžkou                        po předepsání FON, OTO S3
                   nedoslýchavost od 60 dB do
                           79 dB SRT
 
 95       8        sluchadlo pro vzdušné                      max. 1 ks za 5 let; od 18 let;    100 %; max. 5 100 Kč za   1 ks; A
                   vedení - pro velmi těžkou                  po předepsání FON, OTO S3
                   nedoslýchavost, ztráty od
                   80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota
 
 96       8        sluchadlo na kostní vedení -               max. 1 ks za 5 let; od 18 let;    100 %; max. 6 800 Kč za   1 ks; A
                   ztráta sluchu při oboustranné              po předepsání FON, OTO S3 a po
                   anomálii zvukovodu a                       schválení revizním lékařem
                   středouší s těžkou převodní
                   nedoslýchavostí, chronickém
                   výtoku ze středouší, stavech
                   po kofochirugických
                   operacích, neřešitelných
                   alergiích na tvarovku,
                   špatném efektu sluchadla
 
 97       8        baterie ke sluchadlu                       max. 4 ks za 5 let; po            100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A
                                                              předepsání FON, OTO S3
 
 98       8        brýlový adaptér k závěsnému                max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A
                   sluchadlu                                  předepsání FON, OTO S3
 
 99       8        ušní tvarovka - individuálně zhotovená     max. 2 ks za 1 rok; od 18 let;    100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
                                                              po předepsání FON, OTO S3
 
 100      8        ušní tvarovka - individuálně zhotovená     max. 1 ks za 5 let; od 18 let;    100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A
                                                              max. 2 ks za 5 let - pouze pro
                                                              hluchoslepé; po předepsání po
                                                              FON, OTO S3
 
 101      8        ušní tvarovka ochranná -                   max. 1 ks za 2 roky; od 18 let;   100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
                   individuálně zhotovená                     stavy s otevřenýmstředouším; po
                                                              předepsání OTO a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 102      8        ušní tvarovka - sériově  vyráběná          max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání FON, OTO S3
 
 
 103      9        obruba brýlová                             max. 3 ks za rok - do 6 let;      100 %; max. 300 Kč za 1 ks
                                                              max. 1 ks za rok - od 6 do 15
                                                              let; dvoje brýle při refrakční
                                                              vadě nad +- 3 DPTdo dálky; po
                                                              předepsání OPH
 
 104      9        obruba brýlová                             max. 1 ks za 3 roky - od 15 let;  100 % ,max. 150 Kč za 1 ks; A
                                                              dvoje brýle při refrakční vadě
                                                              nad +- 3 DPT do dálky; po
                                                              předepsání OPH
 
 
 105      9        čočka brýlová sférická, torická            max. 3x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; epileptikům,
                                                              jednookým - vždy tvrzená úprava;
                                                              po předepsání OPH
 
 106      9        čočka brýlová lentikulární                 max. 3x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; nad +- 10
                                                              DPT; do 3 let u afakie; po
                                                              předepsání OPH
 
 107      9        čočka brýlová vysokoindexová               max. 3x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; myopie nad
                                                              -10 DPT; poruchy centrálního
                                                              zorného pole; po předepsání OPH
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 108      9        čočka brýlová bifokální,                   max. 2x za rok - do 6 let;        100 %; A
                   franklinova, zatavovaná,                   max. 1x za rok - od 6 do 18 let;
                   vybrušovaná, silikát, plast                bez změny korekce; strabismus;
                                                                      afakie; po předepsání OPH; od
                                                              18 let nehrazeno
 
 109      9        čočka brýlová prismatická                  max. 3x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; diplopie;
                                                              strabismus; po předepsání OPH
 
 110      9        prismatické folie - měkké,  tvrdé          max. 3x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; diplopie;
                                                              strabismus; po předepsání OPH
 
 111      9        čočka brýlová plastová - sférická, torická max. 2x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; od 15 let
                                                              +- 10 DPT; do 15 let nad +- 3
                                                              DPT; po předepsání OPH
 
 112      9        absorpční vrstvy na brýlové čočky          max. 3x za rok - do 6 let;        100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
                                                              max. 1x za 3 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; afakie,
                                                              pseudoafakie, choroby a vady
                                                              provázané světloplachostí; po
                                                              předepsání OPH
 
 113      9        čočka brýlová hyperokulární                max. 2x za rok - do 18 let;       100 %; A
                                                              max. 1x za 3 roky- od 18 let;
                                                              bez změny korekce; po předepsání
                                                              OPH a po schválení revizním
                                                              lékařem
 
 114      9        čočka kontaktní měkká                      max. 2x za rok - do 15 let;       100 %; A
                                                              max. 1x za rok - od 15 let;
                                                              bez změny korekce; refrakce; nad
                                                              +- 10 DPT; afakiealespoň
                                                              u jednoho oka, astigmatismus
                                                              irregularis, anisometropie 3 DPT
                                                              a více; po předepsání OPH
 
 115      9        čočka kontaktní tvrdá                      max. 2x za rok - do 15 let;       100 %; A
                                                              max. 1x za 2 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; keratokonus
                                                              astigmatismus irregularis, do 15
                                                              let u afakie; po předepsání OPH
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 116      9        čočka kontaktní tvrdá -                    max. 2x za rok - do 15 let;       100 %; A
                   individuálně zhotovená                     max. 1x za 2 roky- od 15 let;
                                                              bez změny korekce; keratokonus
                                                              astigmatismus irregularis; do 15
                                                              let u afakie; po předepsání OPH
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 117      9        čočka kontaktní                            max. 2x za rok - do 15 let;       100 %; A
                   stenopeutická, barevná, terapeutická       max. 1x za rok - od 15 let;
                                                              bez změny korekce; pouze závažné
                                                              choroby rohovky, duhovky nebo
                                                              kombinace; po předepsání OPH
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 118      9        okluzor gelový, náplasťový, plastový       po předepsání OPH                100 %; A
 
 119      9        dalekohledový systém na dálku              max. 1 ks za 7 let; po            100 %; max. 8 000 Kč za 1 ks; A
                   i na blízko, s příslušenstvím              předepsání OPH S4a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 120      9        lupa asferická zvětšující 4x a více        max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 1 500 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání OPH S4a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 121      9        lupa sférická zvětšující do 4x             max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 100 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání OPH
 
 122      9        protéza oční skleněná                      max. 2 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A
                                                              OPH
 
 123      9        protéza oční akrylátová -                  max. 2 ks za 3 roky; po           100 %; max. 2 000 Kč za  1 ks; A
                   individuálně zhotovená                     předepsání OPH a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 124      10       aplikátory aerosolových přípravků          po předepsání TRN, ALG, OTO,      100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
                                                              PED; od 18 let poschválení
                                                              revizním lékařem
 
 125      10       inhalátor kompresorový                             max. 1 ksza 5 let; po            100 %; max. 4 500 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání TRN, ALG, OTO a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 126      10       inhalátor ultrazvukový                     max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 4 500 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání TRN, ALG, OTO a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 127      10       koncentrátor kyslíku                       po předepsání TRNa po schválení  100 %; A
                                                              revizním lékařem
 
 128      10       prostředky pro aplikaci                    max. 1 ks. za 2 roky; po          100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
                   práškových inhalačních forem léčiv         předepsání dle preskripčního
                                                              omezení léčiva
 
 129      10       přístroj CPAP                              po předepsání TRN, NEU a po       100 %; max. 40 000 Kč za 1 ks; A
                                                              schválení revizním lékařem S5
 
 130      10       přístroj BPAP                              po předepsání TRN, NEU a po       100 %; max. 60 000 Kč za 1 ks; A
                                                              schválení revizním lékařem S5
 
 131      10       spirometr osobní                           po předepsání TRN, ALG a po       100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
                                                              schválení revizním lékařem
 
 132      10       nebulizátor k inhalátoru (nástavec)        max. 1 ks za 2 roky; po           100 %; max. 600 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání TRN, ALG, OTO a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 133      11       aplikátor inzulínu - inzulínové pero       max. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks    100 %; max. 1 500 Kč za 1 ks; A
                                                              za 3 roky při souběžné aplikaci
                                                              dvou druhů inzulínu; po
                                                              předepsání DIA
 
 134      11       aplikátor inzulínu k aplikaci              max. 1 ks za 3 roky; po           100 %; max. 1 200 Kč za  1 ks; A
                   injekční stříkačkou                        předepsání DIA
 
 135      11       aplikátor odběru krve pomocí lancet        max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání DIA
 
 136      11       glukometr - pro diabetiky                  max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 1 000 Kč za1 ks; A
                   léčené intenzifikovaným                    předepsání DIA a po schválení
                   inzulínovým režimem (3 dávky               revizním lékařem
                   denně nebo inzulínová pumpa),
                   pro labilní diabetiky se
                   2 dávkami inzulínu denně
 
 137      11       jehly k injekčním stříkačkám               po předepsání DIA                100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A
                   k aplikaci inzulínu
 
 138      11       jehly k inzulínovým perům                  max. 200 ks za rok; po            100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A
                                                              předepsání DIA
 
 139      11       jehly k neinzulínovým perům                max. 100 ks za rok; po            100 %; max. 270 Kč za  100 ks; A
                                                              předepsání DIA
 
 140      11       komplet k aplikaci (stříkačka              po předepsání DIA                100 %; max. 370 Kč za  100 ks; A
                   s fixovanou jehlou)
 
 141      11       lancety pro odběr krve                     max. 100 ks za rok; po            100 %; max. 300 Kč za  100 ks; A
                                                              předepsání DIA
 
 142      11       proužky diagnostické na stanovení glukózy  max. 400 ks za rok; po            100 %; max. 3 200 Kč za  400 ks; A
                                                              předepsání DIA
 
                                                              max. 1 000 ks za rok; pro         100 %; max. 8 000 Kč za  1 000 ks; A
                                                              pacienty léčené intenzifikovaným
                                                              inzulínovým režimem nebo
                                                              inzulínovou pumpou; po
                                                              předepsání DIA a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
                                                              max. 1 800 ks za rok - do 18 let  100 %; max. 14 400 Kč za 1 800 ks; A
                                                              a pro těhotné diabetičky; po
                                                              předepsání DIA a po schválení
                                                              revizním lékařem,
 
 143      11       pumpa inzulínová                           max. 1 ks nebo sada 2 ks za 4     100 %; max. 100 000 Kč za  1 ks nebo 1 sadu; A
                                                              roky; po předepsání DIA a po
                                                              schválení revizním lékařem S5
 
 144      11       sety infusní kovové k inzulínové pumpě     po předepsání DIA                100 %; max. 160 Kč za  1 set; A
 
 145      11       sety infusní teflonové                     po předepsání DIAa po schválení  100 %; max. 300 Kč za 1 set; A
                   k inzulínové pumpě                         revizním lékařem
 
 146      11       stříkačka injekční k aplikaci inzulínu     po předepsání DIA                100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A
 
 147      12       berle podpažní                             max. 1 pár za 2 roky              100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A
 
 
 148      12       berle předloketní                          max. 1 pár nebo 1ks za 2 roky    100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
 
 
 149      12       chodítko                                   max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 7 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, NEU, ORP, ORT
                                                              a po schválení revizním lékařem
 
 
 150      12       hůl                                        max. 1 ks za 3 roky               100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A
 
 151      12       lůžko polohovací s možností elektrického   max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 30 000 Kč za 1 ks; A
                   nastavení                                  předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem S5
 
 152      12       křeslo klozetové                           max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 4 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER
 
 153      12       nástavec na WC                             max. 1 ks za 3 roky; po           100 %; max. 1 200 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER
 
 154      12       sedačka do vany a pod sprchu               max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 2 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER
 
 155      12       zařízení polohovací                        max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 60 000 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 156      12       příslušenství k polohovacímu zařízení      max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 10 000 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 157      12       zvedák mechanický, elektrický,             max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 30 000 Kč za 1 ks; A
                   hydraulický                                předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 158      12       lůžko polohovací s možností                max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 15 000 Kč za 1 ks; A
                   mechanického nastavení                     předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 159      13       paruka                                     max. 1 ks za rok;po předepsání   100 %; max. 1 000 Kč za 1 ks
                                                              OHM, DRV, INT
 
 160      13       podložka antidekubitní                     max. 1 ks za 3 roky; po           100 %; A
                                                              předepsání REH, ORT, NEU a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 161      13       přilba ochranná                            max. 1 ks za 2 roky; po           100 %; max. 2 500 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání REH, NEU, PSY a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 162      13       katetr pro intermitentní katetrizaci       max. 150 ks za měsíc; po          100 %; max. 7 500 Kč za 150 ks; A
                   - potahovaný                               předepsání URL a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 163      13       katetr pro intermitentní katetrizaci       max. 150 ks za měsíc; po          100 %; max. 2 300 Kč za 150 ks
                   - nepotahovaný                             předepsání URL a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 164      14       hůl bílá slepecká                          max. 3 ks za rok;po              100 %; A
                                                              předepsání OPH, PRL
 
 165      14       kompenzační pomůcky pro nevidomé           max. 1 ks za 7 let; po            100 %; max. 2 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání OPH, PRL a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 166      15       indukční set zesilovače                    max. 1 ks za 7 let, po            100 %; max. 1 000 Kč za 1 ks; A
                                                              předepsání FON, OTO S3
 
 167      15       kompenzační pomůcky pro sluchově           max. 1 ks za 7 let; po            100 %; max. 2 000 Kč za  1 ks; A
                   postižené                                  předepsání FON, OTO S3 a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 168      16       obuv ortopedická dětská - individuálně     max. 3 páry za rok; po            100 %; max. 6 000 Kč za 3 páry
                   zhotovená                                  předepsání REH, ORT, ORP a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 169      16       obuv ortopedická dětská - sériově          max. 3 páry za rok; po            100 %; max. 3 000 Kč za  3 páry
                   vyráběná                                   předepsání REH, ORT, ORP a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 170      16       obuv ortopedická -                         max. 1 pár za 2 roky; po          50 %
                   individuálně zhotovená - jednoduchá        předepsání REH, ORT, ORP
 
 171      16       obuv ortopedická -                         max. 1 pár za 2 roky; po          90 %
                   individuálně zhotovená -                   předepsání REH, ORT, ORP
                   složitější a velmi složitá
 
 172      16       obuv pro diabetiky                         max. 1 pár za 2 roky; po          100 %; max. 1 000 Kč za 1 pár
                                                              předepsání DIA a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 173      16       vložka ortopedická -                       max. 1 pár za 2 roky; po          100 %; max. 100 Kč za 1 pár
                   individuálně zhotovená                     předepsání REH, ORT, ORP
 
 174              16       vložka ortopedická -                       max. 2 páry za rok; po            100 %; max. 600 Kč za 2 páry
                   individuálně zhotovená - dětská            předepsání REH, ORT, ORP
 
 175      16       vložka ortopedická - speciální             max. 2 páry za rok; po            80 %
                                                              předepsání REH, ORT, ORP
 
 176      17       tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 3 ks za rok;do 18 let; po   100 %; max. 10 500 Kč za 3 ks; A
                                                              předepsání OTO, FON a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 177      17       tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 2 ks za 5 let; od 18 let;    100 %; max. 4 000 Kč za  2 ks; A
                                                              po předepsání OTO, FON
 
 178      17       tracheostomická kanyla                     max. 3 ks za rok;do 18 let; po   100 %; max. 10 500 Kč za 3 ks; A
                   silikonová pediatrická                     předepsání OTO, FON a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 179      17       tracheostomická kanyla silikonová          max. 2 ks za rok;od 18 let; po   100 %; max. 4 000 Kč za   2 ks; A
                                                              předepsání OTO, FON a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 180      17       odsávačka elektrická, mechanická           max. 1 ks za 5 let; po            100 %; max. 4 000 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání OTO, TRN a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 181      17       příslušenství k odsávačce -                max. 150 ks za rok; po            100 %; max. 1 000 Kč za  150 ks; A
                   cévky odsávací                             předepsání OTO, TRN a po
                                                              schválení revizním lékařem
 
 182      17       příslušenství ke kanyle tracheostomické    max. 1x za rok; po předepsání     100 %; max. 2 000 Kč za
                                                              OTO, FON                1 balení kompletního  příslušenství; A
 
 
 183      17       příslušenství k hlasové protéze            max. 1x za rok; po předepsání     100 % max. 12 500 Kč za 1 balení kompletního
                                                              OTO, FON a schválení revizním     příslušenství; A
                                                              lékařem
 
 184      17       elektrolaryng                              max. 1 ks za 10 let; po           100 %; max. 15 500 Kč za  1 ks; A
                                                              předepsání FON a po schválení
                                                              revizním lékařem
 
 185      17       akumulátor k elektrolaryngu                max. 1 ks za 2 roky;              100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A
                                                              po předepsání FONa po schválení
                                                              revizním lékařem
----------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------
 
   Symboly úhradových limitů
 
   A  -  Úhrada  ve  výši  ceny  pro konečného spotřebitele zdravotnického
   prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře
   a  závažnosti  zdravotního  postižení  (dále  jen  "ekonomicky  nejméně
   náročná   varianta");   cenu   ekonomicky   nejméně   náročné  varianty
   zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.
 
   B  -  Úhrada  ve  výši  ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého
   systému  složeného  ze  zdravotnických  prostředků  skupiny č. 3 tohoto
   oddílu.
 
   Příloha 4
 
   SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
 
   Seznam použitých zkratek a vysvětlivek
 
   Seznam   stomatologických  výrobků  obsahuje  individuálně  zhotovované
   stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační
   a léčebné pomůcky.
 
   Úhrada  zdravotní  pojišťovnou  je u stomatologických výrobků stanovena
   odchylně u osob:
 
   a)  do  18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí
   7)
 
   b)  starších  18  let  (kódové označení stomatologických výrobků začíná
   číslicí 8)
 
   U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:
 
   1. identifikační kód
 
   2. název
 
   3.  dentální  slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro
   zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení
 
   4.  kategorie  ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících
   příslušnou  kategorii  ortodontického  výrobku  a výši úhrady zdravotní
   pojišťovnou
 
   5.  preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického
   výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P
 
   6. úhrada zdravotní pojišťovnou
 
   a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I 
 
   b) ve výši částky uvedené v Kč
------------------------------------------------------------------
Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků
                      v základním provedení
------------------------------------------------------------------
Symbol                               Dentální
                                     slitina
------------------------------------------------------------------
1                                    chromniklová slitina
                                     pro keramické a pryskyřičné
                                     fasety
------------------------------------------------------------------
2                                    stříbrocínová, stříbroměděná
                                     náhradní slitina
------------------------------------------------------------------
3                                    chromkobaltová,
                                     chromkobaltmolybdenová
                                     slitina pro skelety
------------------------------------------------------------------
 
   U  snímací  protetiky  je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně
   stomatologického  výrobku.  U  fixní  protetiky  se  cena  za  použitou
   dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.
 
   Zdravotní   pojišťovna   hradí   zhotovení  lité  výztuže  k  částečným
   snímatelným  náhradám  s  jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy
   82001,  82002,  72001,  72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně
   stomatologického  výrobku.  Ve  výrobku  „oprava  nebo úprava snímacího
   aparátu   s   otiskem“   (kód   86081   a  76081)  není  zahrnuta  cena
   ortodontického   šroubu.   V   případě  použití  šroubu  se  jeho  cena
   připočítává k ceně stomatologického výrobku.
 
   Zdravotní  pojišťovna  hradí  dentální  slitiny  drahých kovů použité v 
   případech:
 
   1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,
 
   2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch
   tvorby tvrdých zubních tkání,
 
   3.  zhotovení  fixních  náhrad  za  chybějící  zuby  u  vrozených  nebo
   dědičných poruch vývoje a erupce zubů,
 
   4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních
   anomálií,  u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou,
   ale  kde  protetickou  úpravou  chrupu  lze  dosáhnout  zlepšení funkce
   žvýkacího ústrojí,
 
   a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.
 
   Životnost stomatologických výrobků
 
   Zdravotní pojišťovna hradí:
 
   -   jednou  za  dva  roky  pryskyřičné  korunky  plášťové  z  plastu  a
   kompozitního plastu,
 
   - jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,
 
   - jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,
 
   pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.
 
   Výjimkou jsou:
 
   - korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),
 
   - korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),
 
   - korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),
 
   - korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),
 
   - snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),
 
   - snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),
 
   které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.
 
   Zdravotní pojišťovna nehradí:
 
   -  ztracené  nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické
   náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,
 
   - odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků
                                     zdravotní pojišťovnou
 
Označení
kategorie    Rozlišovací kritéria  Výše
  úhrady
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a)           rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová
             onemocnění  s ortodontickými  projevy, bez  závislosti na  věku  plná úhrada
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b)          1. hypodoncie čtyř a  více stálých zubů v jedné  čelisti mimo zuby
               moudrosti
            2. obrácený skus řezáků i jednotlivých
            3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
            4. otevřený  skus  v  rozsahu  všech  stálých  řezáků  dva  a více
               milimetrů
            5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do
               18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
            6. retence stálého horního řezáku
            7. hluboký skus s traumatizací gingivy
            8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
            9. nonokluze nejméně  dvou párů antagonistů,  mimo zuby moudrosti,
               v jednom laterálním segmentu
            bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.  80 %
  kalkulované ceny
  standard. výrobku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c)          ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku  50 %
  kalkulované ceny
  standard. výrobku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
d)          ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let  nehradí
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Rozhodující   pro   zařazení  pacienta  do  příslušné  kategorie  podle
   závažnosti  anomálie  je  diagnóza  v  dokumentaci  pacienta na počátku
   ortodontické  léčby.  Toto  zařazení platí až do skončení léčby, včetně
   retenční  fáze.  Zlepšením  anomálie  v  průběhu  léčby se kategorizace
   nemění.
 
   Modelová   a   rentgenová  dokumentace  pacienta  musí  být  uložena  v 
   příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.
 
   Doba  životnosti  ortodontických  aparátů  je  dána  léčebnou účelností
   těchto aparátů podle léčebných plánů.
 
   Ortodontické  výrobky  hradí  zdravotní  pojišťovna  jen  těm  smluvním
   zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:
 
   - stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,
 
   -  stomatolog  s  licencí  praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro
   obor ortodoncie.
 
            Stomatologické výrobky - osoby do 18 let
 
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
| Kód |ZVL|Název stomatologického výrobku|Dentální| kat | ome |   Úhrada  |
|     |   |                              | slitina|     |     |pojišťovnou|
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
 
Samostatné výrobní fáze
 
 70001|   |Studijní model s otiskem      |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70002|   |Analýza modelů v okludoru     |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70004|   |Diagnostická přestavba        |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70011|   |Funkční otisk horní čelisti   |        |     |     |       I 
      |   |v individuální lžíci          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70012|   |Funkční otisk dolní čelisti   |        |     |     |       I 
      |   |v individuální lžíci          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70013|   |Anatomický otisk čelisti      |        |     |     |       I 
      |   |v individuální lžíci          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70021|   |Registrace obličejovým        |        |     |     |       I 
      |   |obloukem                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70031|   |Rekonstrukce mezičelistních   |        |     |     |       I 
      |   |vztahů skusovými šablonami    |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70041|   |Registrace funkčních poloh    |        |     |     |       I 
      |   |mandibuly                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70051|   |Sponová modelace - pilířová   |        |     |     |       I 
      |   |konstrukce                    |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70061|   |Frézování - pilířová          |        |     |     |       I 
      |   |konstrukce nebo člen můstku   |        |     |     |
 
Rekonstrukce korunky
 
 71041|   |Inlay kořenová, jeden kanálek,|    2   |     |     |       I 
      |   |přímá, litá                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71042|   |Inlay kořenová, jeden kanálek,|    2   |     |     |       I 
      |   |nepřímá, litá                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71051|   |Inlay kořenová,         dva kanálky,  |    2   |     |     |       I 
      |   |přímá, litá                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71052|   |Inlay kořenová, dva kanálky,  |    2   |     |     |       I 
      |   |nepřímá, litá                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71061|   |Inlay kořenová, tři a více    |    2   |     |     |       I 
      |   |kanálků, přímá, litá          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71062|   |Inlay kořenová, tři a více    |    2   |     |     |       I 
      |   |kanálků, nepřímá, litá        |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71071|   |Estetická faseta z plastu     |        |     |     |       I 
 
Korunkové náhrady
 
 71101|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71102|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71103|   |Korunka ochranná plášťová     |        |     |     |       I 
      |   |litá                          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71104|   |Korunka ochranná plášťová     |        |     |     |       I 
      |   |ražená                        |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71111|   |Korunka plášťová z plastu,    |        |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71112|   |Korunka plášťová z plastu,    |        |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71113|   |Korunka plášťová              |        |     |     |     693,-
      |   |z kompozitního plastu,        |        |     |     |
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71114|   |Korunka plášťová              |        |     |     |     745,-
      |   |z kompozitního plastu,        |        |     |     |
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71121|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71122|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71123|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |    1014,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |do ztracena                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71124|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |    1066,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |schůdková                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71131|   |Korunka skeletová, armovaná   |        |     |     |       I 
      |   |- plast                       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71132|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |    1014,-
      |   |metalokeramika                |        |     |     |
 
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků
 
 
 
 71201|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71202|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71211|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71212|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71221|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     942,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |do ztracena                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71222|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     994,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |schůdková                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71231|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     942,-
      |   |metalokeramika                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71251|   |Kořenová čepička, jeden       |        |     |     |     597,-
      |   |kanálek                       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71252|   |Kořenová čepička, dva kanálky |        |     |     |     662,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71253|   |Kořenová čepička, tři a více  |        |     |     |     753,-
      |   |kanálků                       |        |     |     |
 
Spojení pilířových konstrukcí
 
 71301|   |Člen můstku celokovový        |    1   |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71302|   |Člen můstku fasetovaný -      |    1   |     |     |       I 
      |   |plast                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71303|   |Člen můstku fasetovaný -      |        |     |     |     598,-
      |   |kompositní plast              |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71312|   |Člen můstku fasetovaný -      |        |     |     |     598,-
      |   |metalokeramika                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71321|   |Opěrný třmen individuálně     |        |     |     |       I 
 
      |   |zhotovený                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71322|   |Opěrný třmen prefebrikovaný   |        |     |     |       I 
 
Adhesivní náhrady
 
 71501|   |Adhesivní můstek, jeden       |        |     |     |       I 
      |   |mezičlen - plast              |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71502|   |Adhesivní můstek, další       |        |     |     |       I 
      |   |mezičlen - plast              |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71531|   |Adhesivní litá dlaha -        |        |     |     |       I 
      |   |do 6 zubů                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71532|   |Adhesivní litá dlaha -        |        |     |     |       I 
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
 
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad
 
 71601|   |Provizorní ochranná korunka   |        |     |     |       I 
      |   |z plastu                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71611|   |Provizorní ochranný můstek    |        |     |     |       I 
      |   |z plastu - do 6 zubů          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71612|   |Provizorní ochranný můstek    |        |     |     |       I 
      |   |z plastu - 7 a více zubů      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71621|   |Oprava fixní náhrady          |        |     |     |       I 
      |   |s otiskem - nová faseta       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71631|   |Oprava fixní náhrady          |        |     |     |       I 
      |   |s otiskem - spájení           |        |     |     |
 
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu
 
 72001|   |Částečná snímatelná náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |s jednoduchými retenčními     |        |     |     |
      |   |prvky - do 6 zubů             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72002|   |Částečná snímatelná náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |s jednoduchými retenčními     |        |     |     |
      |   |prvky - 7 a více zubů         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72011|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2010,-
      |   |s litými kotevními prvky -    |        |     |     |
      |   |do 6 zubů                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72014|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2146,-
      |   |s litými kotevními prvky -    |        |     |     |
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
         72021|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2490,-
      |   |dolní s litou stabilizačně-   |        |     |     |
      |   |spojovací deskou - 7 a více   |        |     |     |
      |   |zubů                          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72022|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2502,-
      |   |horní s litou patrovou        |        |     |     |
      |   |deskou - 7 a více zubů        |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72041|   |Dětská snímací náhrada        |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72104|   |Horní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |       I 
      |   |2 kotevní prvky               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72105|   |Horní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |       I 
      |   |3 a více kotevních prvků      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72106|   |Horní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |       I 
      |   |nesponové kotevní prvky       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72114|   |Dolní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |       I 
      |   |2 kotevní prvky               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72115|   |Dolní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |       I 
      |   |3 a více kotevních prvků      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72116|   |Dolní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |       I 
      |   |nesponové kotevní prvky       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72141|   |Litá dlaha snímací -          |    3   |     |     |       I 
      |   |do 6 zubů                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72142|   |Litá dlaha snímací -          |    3   |     |     |       I 
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72151|   |Litá dlaha fixní - do 6 zubů  |    3   |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72152|   |Litá dlaha fixní -            |    3   |     |     |       I 
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
 
Celkové snímatelné náhrady
 
 72201|   |Celková náhrada horní         |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72203|   |Celková náhrada horní s litou |    3   |     |     |    3125,-
      |   |patrovou deskou               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72204|   |Celková náhrada horní hybridní|        |     |     |    2707,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72211|   |Celková náhrada dolní         |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72212|   |Celková náhrada dolní s litou |    3   |     |     |    3177,-
      |   |bazí                          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72213|   |Celková náhrada dolní hybridní|        |     |     |    2759,-
 
 
Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze
 72301|   |Oprava - zubu vypadlého       |        |     |     |       I 
      |   |z náhrady                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72311|   |Oprava na modelu - prasklá,   |        |     |     |       I 
      |   |zlomená náhrada               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
 72320|   |Oprava nebo úprava retenčních |        |     |     |       I 
      |   |prvků náhrady                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72331|   |Úprava - rozšíření baze       |        |     |     |     537,-
      |   |náhrady - do 4 zubů           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72332|   |Úprava - rozšíření baze       |        |     |     |     600,-
      |   |náhrady - 5 a více zubů       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72341|   |Oprava skeletové náhrady -    |        |     |     |       I 
      |   |spájení, bodování             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
 72351|   |Úprava - rebaze částečné      |        |     |     |     353,-
      |   |snímatelné náhrady bez otisku |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72352|   |Úprava - rebaze částečné      |        |     |     |     940,-
      |   |snímatelné náhrady s otiskem  |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72353|   |Úprava - rebaze celkové       |        |     |     |     405,-
      |   |náhrady bez otisku            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72354|   |Úprava - rebaze celkové       |        |     |     |    1122,-
      |   |náhrady s otiskem, funkční    |        |     |     |
      |   |rámování                      |        |     |     |
 
Rekonstrukční náhrady
 
 73001|   |Obturátor patra s částečnou   |        |     |     |       I 
      |   |pryskyřičnou náhradou         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73002|   |Obturátor patra s částečnou   |    3   |     |     |       I 
      |   |skeletovou náhradou           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73003|   |Obturátor patra s celkovou    |        |     |     |       I 
      |   |náhradou chrupu               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73011|   |Částečná poresekční náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |horní čelisti                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73012|   |Částečná poresekční náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |horní čelisti s komorou       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73021|   |Částečná poresekční náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |dolní čelisti                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73032|   |Celková poresekční náhrada    |        |     |     |       I 
      |   |dolní čelisti                 |        |     |     |
 
Rehabilitační a léčebné pomůcky
 
 74001|   |Fixační pryskyřičná           |        |     |     |       I 
      |   |okluzní dlaha                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74011|   |Fixní pryskyřičná nákusná     |        |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74012|   |Fixní skeletovaná nákusná     |    3   |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74021|   |Snímací pryskyřičná nákusná   |        |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74022|   |Snímací skeletovaná nákusná   |    3   |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74031|   |Krycí pooperační         deska,       |        |     |     |       I 
      |   |Kiliánova deska               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74032|   |Nosič transplantátu           |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74033|   |Krycí deska pro novorozence   |        |     |     |       I 
      |   |s rozštěpem patra             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74034|   |Oklusní chirurgická dlaha -   |        |     |     |       I 
      |   |bimaxilární deska             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74035|   |Tomanova vzpěra               |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74036|   |Vzpěra s destičkou k podepření|        |     |     |       I 
      |   |spodiny očnice                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74041|   |Rozvolňovač ústního uzávěru   |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74042|   |Pružinový rozvěrač            |        |     |     |       I 
 
Ortodontické výrobky
 
 76001|   |Ortodontické diagnostické     |        |     |  P  |       I 
      |   |a dokumentační modely         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76010|   |Jednoduchý funkční snímací    |        |  a  |  P  |       I 
      |   |aparát (monobloky, propulsor) |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76011|   |Jednoduchý funkční snímací    |        |  b  |  P  |    1289,-
      |   |aparát (monobloky, propulsor) |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76012|   |Jednoduchý funkční snímací    |        |  c  |  P  |     806,-
      |   |aparát (monobloky, propulsor) |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76013|   |Středně složitý funkční aparát|        |  a  |  P  |       I 
      |   |(klammt, balters)             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76014|   |Středně složitý funkční aparát|        |  b  |  P  |    1770,-
      |   |(klammt, balters)             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76015|   |Středně složitý funkční aparát|        |  c  |  P  |    1106,-
      |   |(klammt, balters)             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76016|   |Složitý funkční snímací aparát|        |  a  |  P  |       I 
      |   |(fránkel, bimler, lehnam,     |        |     |     |
      |   |hansa-platte)                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76017|   |Složitý funkční snímací aparát|        |  b  |  P  |    2450,-
      |   |(fránkel, bimler, lehnam,     |        |     |     |
      |   |hansa-platte)                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76018|   |Složitý funkční snímací aparát|        |  c  |  P  |    1532,-
      |   |(fránkel, bimler, lehnam,     |        |     |     |
      |   |hansa-platte)                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76020|   |Positioner                    |        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76021|   |Positioner                    |        |  b  |  P  |    3258,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76022|   |Positioner                    |        |  c  |  P  |    2036,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76030|   |Jednoduchý deskový snímací    |        |  a  |  P  |       I 
      |   |aparát - do 4 prvků (drát.,   |        |     |     |
      |   |1 šroub)                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76031|   |Jednoduchý deskový snímací    |        |  b  |  P  |    1043,-
      |   |aparát - do 4 prvků (drát.,   |        |     |     |
      |   |1 šroub)                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76032|   |Jednoduchý deskový snímací    |        |  c  |  P  |     652,-
      |   |aparát - do 4 prvků (drát.,   |        |     |     |
      |   |1 šroub)                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76033|   |Složitý deskový snímací aparát|        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76034|   |Složitý deskový snímací aparát|        |  b  |  P  |    1323,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76035|   |Složitý deskový snímací aparát|        |  c  |  P  |     827,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76036|   |Clony, skluzná stříška        |        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
 76037|   |Clony, skluzná stříška        |        |  b  |  P  |     965,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76038|   |Clony, skluzná stříška        |        |  c  |  P  |     603,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76040|   |Pevný aparát k rozšíření      |        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76041|   |Pevný aparát k rozšíření      |        |  b  |  P  |    1933,-
      |   |patrového švu                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76042|   |Pevný aparát k rozšíření      |        |  c  |  P  |    1208,-
      |   |patrového švu                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76050|   |Laboratorně zhotovený nábradek|        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76051|   |Laboratorně zhotovený nábradek|        |  b  |  P  |     709,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76052|   |Laboratorně zhotovený nábradek|        |  c  |  P  |     443,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76070|   |Laboratorně zhotovený         |        |  a  |  P  |       I 
      |   |intraorální oblouk            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76071|   |Laboratorně zhotovený         |        |  b  |  P  |     542,-
      |   |intraorální oblouk            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76072|   |Laboratorně zhotovený         |        |  c  |  P  |     339,-
      |   |intraorální oblouk            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
 76080|   |Oprava nebo úprava snímacího  |        |     |     |       I 
      |   |aparátu jednoduchá (lom,      |        |     |     |
      |   |1 drát, Prvek)                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76081|   |Oprava nebo úprava snímacího  |        |     |  P  |       I 
      |   |aparátu s otiskem             |        |     |     |
 
            Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let
 
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
| Kód |ZVL|Název stomatologického výrobku|Dentální| kat | ome |   Úhrada  |
|     |   |                              | slitina|     |     |pojišťovnou|
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
 
Samostatné výrobní fáze
 
 80001|   |Studijní model s otiskem      |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80002|   |Analýza modelů v okludoru     |        |     |     |     132,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80004|   |Diagnostická přestavba        |        |     |     |     156,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80011|   |Funkční otisk horní čelisti   |        |     |     |       I 
      |   |v individuální lžíci          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80012|   |Funkční otisk dolní čelisti   |        |     |     |       I 
      |   |v individuální lžíci          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80013|   |Anatomický otisk čelisti      |        |     |     |       I 
      |   |v individuální lžíci          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
         80021|   |Registrace obličejovým        |        |     |     |     156,-
      |   |obloukem                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80031|   |Rekonstrukce mezičelistních   |        |     |     |     190,-
      |   |vztahů skusovými šablonami    |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80041|   |Registrace funkčních poloh    |        |     |     |     300,-
      |   |mandibuly                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80051|   |Sponová modelace - pilířová   |        |     |     |      84,-
      |   |konstrukce                    |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80061|   |Frézování - pilířová          |        |     |     |     105,-
      |   |konstrukce nebo člen můstku   |        |     |     |
 
Rekonstrukce korunky
 
 81041|   |Inlay kořenová, jeden kanálek,|    2   |     |     |     350,-
      |   |přímá                         |        |     |     |
 
 
Rekonstrukce korunky
 
 81042|   |Inlay kořenová, jeden kanálek,|    2   |     |     |     596,-
      |   |nepřímá, litá                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81051|   |Inlay kořenová, dva kanálky,  |    2   |     |     |     369,-
      |   |přímá, litá                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81052|   |Inlay kořenová, dva kanálky,  |    2   |     |     |     666,-
      |   |nepřímá, litá                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81061|   |Inlay kořenová, tři a více    |    2   |     |     |     429,-
      |   |kanálků, přímá, litá          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81062|   |Inlay kořenová, tři a více    |    2   |     |     |     770,-
      |   |kanálků, nepřímá, litá        |        |     |     |
 
Korunkové náhrady
 
 81101|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81102|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81111|   |Korunka plášťová z plastu,    |        |     |     |       I 
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81112|   |Korunka plášťová z plastu,    |        |     |     |       I 
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81113|   |Korunka plášťová              |        |     |     |     693,-
      |   |z kompozitního plastu,        |        |     |     |
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81114|   |Korunka plášťová              |        |     |     |     745,-
      |   |z kompozitního plastu,        |        |     |     |
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81115|   |Korunka plášťová keramická,   |        |     |     |     745,-
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81121|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |     561,-
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81122|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |     592,-
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81123|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     561,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |do ztracena                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81124|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     592,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |schůdková                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81132|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     561,-
      |   |metalokeramika                |        |     |     |
 
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků
 
 81201|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |     815,-
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81202|   |Korunka plášťová celokovová,  |    1   |     |     |     867,-
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81203|   |Korunka plášťová keramická,   |        |     |     |     550,-
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81211|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |     519,-
      |   |preparace do ztracena         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81212|   |Korunka fasetovaná - plast,   |    1   |     |     |     550,-
      |   |preparace schůdková           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81221|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     519,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |do ztracena                   |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81222|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     550,-
      |   |kompozitní plast, preparace   |        |     |     |
      |   |schůdková                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81231|   |Korunka fasetovaná -          |        |     |     |     519,-
      |   |metalokeramika                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81251|   |Kořenová čepička, jeden       |        |     |     |     597,-
      |   |kanálek                       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81252|   |Kořenová čepička, dva kanálky |        |     |     |     662,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81253|   |Kořenová čepička, tři a více  |        |     |     |     753,-
      |   |kanálků                       |        |     |     |
 
Spojení pilířových konstrukcí
 
 81301|   |Člen můstku celokovový        |    1   |     |     |     470,-
 
Spojení pilířových konstrukcí
 
 81302|   |Člen můstku fasetovaný -      |    1   |     |     |     321,-
      |   |plast                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81303|   |Člen můstku fasetovaný -      |        |     |     |     321,-
      |   |kompozitní plast              |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81311|   |Člen můstku keramický         |        |     |     |     321,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81312|   |Člen můstku fasetovaný -      |        |     |     |     321,-
      |   |metalokeramika                |        |     |     |
 
 
Adhesivní náhrady
 
 81531|   |Adhesivní litá dlaha -        |        |     |     |    1230,-
      |   |do 6 zubů                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81532|   |Adhesivní litá dlaha -        |        |     |     |    1716,-
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
 
 
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad
 
 81601|   |Provizorní ochranná korunka   |        |     |     |     282,-
      |   |z plastu                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81611|   |Provizorní ochranný můstek    |        |     |     |     679,-
      |   |z plastu - do 6 zubů          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81612|   |Provizorní ochranný můstek    |        |     |     |     929,-
      |   |z plastu - 7 a více zubů      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81621|   |Oprava fixní náhrady          |        |     |     |     208,-
      |   |s otiskem - nová faseta       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81631|   |Oprava fixní náhrady          |        |     |     |     508,-
      |   |s otiskem - spájení           |        |     |     |
 
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu
 
 82001|   |Částečná snímatelná náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |s jednoduchými retenčními     |        |     |     |
      |   |prvky - do 6 zubů             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82002|   |Částečná snímatelná náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |s jednoduchými retenčními     |        |     |     |
      |   |prvky - 7 a více zubů         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82011|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |             |    2010,-
      |   |s litými kotevními prvky -    |        |     |     |
      |   |do 6 zubů                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82014|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2146,-
      |   |s litými kotevními prvky -    |        |     |     |
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82021|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2490,-
      |   |dolní s litou stabilizačně-   |        |     |     |
      |   |spojovací deskou - 7 a více   |        |     |     |
      |   |zubů                          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82022|   |Částečná snímatelná náhrada   |    3   |     |     |    2502,-
      |   |horní s litou patrovou        |        |     |     |
      |   |deskou - 7 a více zubů        |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82104|   |Horní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |    1260,-
      |   |2 kotevní prvky               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82105|   |Horní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |    1395,-
      |   |3 a více kotevních prvků      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82114|   |Dolní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |    1246,-
      |   |2 kotevní prvky               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82115|   |Dolní skeletová náhrada -     |    3   |     |     |    1345,-
      |   |3 a více kotevních prvků      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82141|   |Litá dlaha snímací -          |        |     |     |    1374,-
      |   |do 6 zubů                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82142|   |Litá dlaha snímací -          |        |     |     |    2008,-
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82151|   |Litá dlaha fixní - do 6 zubů  |        |     |     |    1712,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82152|   |Litá dlaha fixní -            |        |     |     |    2321,-
      |   |7 a více zubů                 |        |     |     |
 
 
Celkové snímatelné náhrady
 
 82201|   |Celková náhrada horní         |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82203|   |Celková náhrada horní s litou |    3   |     |     |    1531,-
      |   |patrovou deskou               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82204|   |Celková náhrada horní hybridní|        |     |     |    1326,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82211|   |Celková náhrada dolní         |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82212|   |Celková náhrada dolní s litou |    3   |     |     |    1555,-
      |   |bazí                          |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82213|   |Celková náhrada dolní hybridní|        |     |     |    1351,-
 
Opravy snímacích náhrad, rebaze
 
 82301|   |Oprava - zubu vypadlého       |        |     |     |     164,-
      |   |z náhrady                     |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82311|   |Oprava na modelu - prasklá,   |        |     |     |     225,-
      |   |zlomená náhrada               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
 82320|   |Oprava nebo úprava retenčních |        |     |     |     363,-
      |   |prvků náhrady                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82331|   |Úprava - rozšíření baze       |        |     |     |     587,-
      |   |náhrady - do 4 zubů           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82332|   |Úprava - rozšíření baze       |        |     |     |     600,-
      |   |náhrady - 5 a více zubů       |        |     |     |
 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82341|   |Oprava skeletové náhrady -    |        |     |     |     876,-
      |   |spájení, bodování             |        |     |     |
 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82351|   |Úprava - rebaze částečné      |        |     |     |     353,-
      |   |snímatelné náhrady bez otisku |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82352|   |Úprava - rebaze částečné      |        |     |     |     940,-
      |   |snímatelné náhrady s otiskem  |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82353|   |Úprava - rebaze celkové       |        |     |     |     405,-
      |   |náhrady bez otisku            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82354|   |Úprava - rebaze celkové       |        |     |     |    1122,-
      |   |náhrady s otiskem, funkční    |        |     |     |
      |   |rámování                      |        |     |     |
Rekonstrukční náhrady
 
 83001|   |Obturátor patra s částečnou   |        |     |     |       I 
      |   |pryskyřičnou náhradou         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83002|   |Obturátor patra s částečnou   |    3   |     |     |       I 
      |   |skeletovou náhradou           |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83003|   |Obturátor patra s celkovou    |        |     |     |       I 
      |   |náhradou chrupu               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83011|   |Částečná poresekční náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |horní čelisti                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83012|   |Částečná poresekční náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |horní čelisti s komorou       |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83021|   |Částečná poresekční náhrada   |        |     |     |       I 
      |   |dolní čelisti                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83031|   |Celková poresekční náhrada    |        |     |     |       I 
      |   |horní čelisti                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83032|   |Celková poresekční náhrada    |        |     |     |       I 
      |   |dolní čelisti                 |        |     |     |
 
Rehabilitační a léčebné pomůcky
 
 84001|   |Fixační pryskyřičná           |        |     |     |       I 
      |   |okluzní dlaha                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84011|   |Fixní pryskyřičná nákusná     |        |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84012|   |Fixní skeletovaná nákusná     |    3   |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84021|   |Snímací pryskyřičná nákusná   |        |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84022|   |Snímací skeletovaná nákusná   |    3   |     |     |       I 
      |   |dlaha                         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
         84031|   |Krycí pooperační deska,       |        |     |     |       I 
      |   |Kiliánova deska               |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84032|   |Nosič transplantátu           |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84034|   |Oklusní chirurgická dlaha -   |        |     |     |       I 
      |   |bimaxilární deska             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84035|   |Tomanova vzpěra               |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84036|   |Vzpěra s destičkou k podepření|        |     |     |       I 
      |   |spodiny očnice                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84041|   |Rozvolňovač ústního uzávěru   |        |     |     |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84042|   |Pružinový rozvěrač            |        |     |     |       I 
 
Ortodontické výrobky
 
 86001|   |Ortodontické diagnostické     |        |     |  P  |       I 
      |   |a dokumentační modely         |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86010|   |Jednoduchý funkční snímací    |        |  a  |  P  |       I 
      |   |aparát (monobloky, propulsor) |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86011|   |Jednoduchý funkční snímací    |        |  b  |  P  |    1289,-
      |   |aparát (monobloky, propulsor) |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86013|   |Středně složitý funkční       |        |  a  |  P  |       I 
      |   |snímací aparát                |        |     |     |
      |   |(klammt, balters)             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86014|   |Středně složitý funkční       |        |  b  |  P  |    1770,-
      |   |snímací aparát                |        |     |     |
      |   |(klammt, balters)             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86016|   |Složitý funkční snímací aparát|        |  a  |  P  |       I 
      |   |(fránkel, bimler, lehman,     |        |     |     |
      |   |hansa-platte)                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86017|   |Složitý funkční snímací aparát|        |  b  |  P  |    2450,-
      |   |(fránkel, bimler, lehman,     |        |     |     |
      |   |hansa-platte)                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86020|   |Positioner                    |        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86021|   |Positioner                    |        |  b  |  P  |    3258,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86030|   |Jednoduchý deskový snímací    |        |  a  |  P  |       I 
      |   |aparát - do 4 prvků (drát.,   |        |     |     |
      |   |1 šroub)                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86031|   |Jednoduchý deskový snímací    |        |  b  |  P  |    1043,-
      |   |aparát - do 4 prvků (drát.,   |        |     |     |
      |   |1 šroub)                      |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86033|   |Složitý deskový snímací aparát|        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86034|   |Složitý deskový snímací aparát|        |  b  |  P  |    1323,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86036|   |Clony, skluzná stříška        |        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86037|   |Clony, skluzná stříška        |        |  b  |  P  |     965,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86040|   |Pevný aparát k rozšíření      |        |  a  |  P  |       I 
      |   |patrového švu                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86041|   |Pevný aparát k rozšíření      |        |  b  |  P  |    1933,-
      |   |patrového švu                 |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86050|   |Laboratorně zhotovený nábradek|        |  a  |  P  |       I 
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86051|   |Laboratorně zhotovený nábradek|        |  b  |  P  |     709,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86070|   |Laboratorně zhotovený         |        |  a  |  P  |       I 
      |   |intraorální oblouk            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86071|   |Laboratorně zhotovený         |        |  b  |  P  |     542,-
      |   |intraorální oblouk            |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
 86080|   |Oprava nebo úprava snímacího  |        |     |     |       I 
      |   |aparátu jednoduchá (lom.      |        |     |     |
      |   |1 drát. Prvek)                |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86081|   |Oprava nebo úprava snímacího  |        |     |  P  |       I 
      |   |aparátu s otiskem             |        |     |     |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 
   Příloha 5
 
   Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči
 
   ODDÍL A
 
   A. Seznam indikačních skupin pro dospělé
 
I     Nemoci onkologické
 
II    Nemoci oběhového ústrojí
 
III   Nemoci trávicího ústrojí
 
IV    Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 
V     Nemoci dýchacího ústrojí
 
VI    Nemoci nervové
 
VII   Nemoci pohybového ústrojí
 
VIII  Nemoci močového ústrojí
 
IX    Duševní poruchy
 
X     Nemoci kožní
 
XI    Nemoci gynekologické
 
   B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo      Indikace                           ZÁKLADNÍ       OPAKOVANÝ
indikace                                      léčebný pobyt       léčebný pobyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              - způsob poskytování lázeňské léčebně    - způsob poskytování lázeňské léčebně
                                                rehabilitační péče:         rehabilitační péče:
                                              K (komplexní) nebo P (příspěvková)       K  (komplexní) nebo P (příspěvková)
                                              - další odborná kritéria vztahující      - další odborná kritéria vztahující
                                                se k jednotlivým indikacím         se k jednotlivým indikacím
                                              - délka léčebného pobytu       - délka léčebného pobytu
                                              - lhůta         pro nástup léčebného pobytu      - lhůta pro nástup léčebného pobytu
                                              - možnost prodloužení       - možnost prodloužení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I          NEMOCI ONKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/1        - Zhoubné nádory.                  K 21 dnů       K 21 dnů
                                              Do 12 měsíců po ukončení komplexní       Hodgkinova nemoc
                                              protinádorové léčby (s výjimkou       do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
                                              dlouhodobé hormonální terapie).
 
                                              Možnost prodloužení.       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
 
       Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku
       základního pobytu.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II         NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/1       - Symptomatická ischemická         P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           choroba srdeční.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/2       - Stav po infarktu myokardu.       K 28 dnů
                                              Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/3       - Hypertenzní nemoc                K 28 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           II. až III. stupně hodnocení       Hypertenze III. stupně komplikovaná      Hypertenzní nemoc refrakterní.
           hypertenzní nemoci.                ischemickou chorobou srdeční,
                                              chronickým srdečním selháním,
                                              cévní mozkovou příhodou, tranzitorní
                                              ischemickou atakou nebo chronickou
                                              renální insuficiencí na podkladě
                                              vaskulární nefrosklerosy.
 
                                              Možnost prodloužení.
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/4       - Onemocnění tepen končetin na     K 21 dnů       K 21 dnů
           podkladě aterosklerotickém II b.   Onemocnění tepen končetin na podkladě    Onemocnění tepen končetin na podkladě
           nebo zánětlivém.                   aterosklerotickém II b.       aterosklerotickém
 
                                              P 21 dnů       II b. do 18 měsíců od začátku základního
                                              Ostatní.       pobytu, pokud není možná invazivní léčba.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
       Pokud není možná invazivní léčba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/5       - Funkční poruchy periferních      K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           cév a stavy po trombózách.
 
           - Chronický lymfatický edém.       Funkční poruchy periferních cév
                                              jako nemoci z povolání podle jiného
                                              právního předpisu, který stanoví
                                              seznam nemocí z povolání,
                                              nejdříve za 3 měsíce po odeznění
                                              akutního stádia.
 
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
                                              Funkční poruchy periferních cév a
                                              stavy po trombózách nejdříve za
                                              3 měsíce po odeznění akutního stádia.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/6       - Stavy po kardiochirurgických     K 28 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           výkonech typu:
           náhrada chlopně bioprotézou        Přímé přeložení ze zdravotnického       Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
           nebo metalickou protézou,          zařízení poskytovatele lůžkové péče
           rekonstrukční výkony na            nebo
           chlopních, defekty septa síní      do 3 měsíců po operaci.
           nebo komor,
           chirurgická revaskularizace        Možnost prodloužení.
           myokardu - koronární arteriální
           bypass (CABG),
           operace vrozených srdečních        P 21 dnů
           vad u dospělých,                   Ostatní
           operace výdutě levé komory,
           operace nádorů srdce, operace
           osrdečníku,
           operace hrudní aorty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/7       - Stavy po perkutánní              P 21 dnů
           transluminární koronární           Do 3 měsíců po perkutánní transluminární
           angioplastice (PTCA).              koronární angioplastice (PTCA).
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/8       - Stavy po rekonstrukčních a       K 21 dnů
           revaskularizačních operacích       Stavy po rekonstrukčních a
           na cévním systému mimo srdce a     revaskularizačních operacích na cévním
           hrudní aorty.                      systému mimo srdce do 4 měsíců po
           - Stavy po perkutánní              operaci.
           transluminární angioplastice.
                                              P 21 dnů
                                              V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní
                                              transluminární angioplastice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/9       - Stavy po transplantaci srdce.    K 28 dnů       K 28 dnů
                                              Přímé přeložení ze zdravotnického       Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
                                              zařízení poskytovatele lůžkové péče
                                              nebo do 12 měsíců po operaci.       Možnost prodloužení.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III        NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/1      - Chronické a recidivující         P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           onemocnění žaludku a střev
           s maldigestivními příznaky
           přetrvávajícími při standardní
           farmakoterapii.
 
           - Stavy po těžkých střevních
           infekcích, parazitózách a
           mykotických onemocněních.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/2      - Stavy po operaci žaludku,        K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           dvanáctníku, jícnu a střev         Do 6 měsíců po operaci.       V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo
           s postresekční symptomatologií       ukončení komplexní léčby při trvající
           endoskopicky ověřenou.             Možnost prodloužení.       symptomatologii.
 
                                              P 21 dnů
                                              V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/3     - Crohnova nemoc.                   K 21 dnů       K 21 dnů
          - Colitis ulceroza.                 Těžká forma onemocnění.       Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu
       kalendářního roku do stabilizace stavu.
                                                      Možnost prodloužení.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              P 21 dnů       Ostatní.
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/4     - Chronická onemocnění žlučníku     P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
          a žlučového traktu s lithiazou,       K udržení remise.
          pokud je operace kontraindikovaná.
          - Sklerotizující cholangoitis.
          - Funkční poruchy žlučového traktu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/5     - Stavy po komplikovaných operacích K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
          žlučníku a žlučového traktu, po
          zákrocích pro stenozu a lithiazu    Do 6 měsíců po komplikovaných operacích  Trvající dysfunkce žlučových cest.
          žlučových cest - pooperační         žlučníku a žlučového traktu.
          pankreatitidocholangoitis,
          ikterus, instrumentace žlučových    Po zákrocích pro stenozu a lithiázu
          cest, endoskopická retrográdní      žlučových cest.
          cholangiopankreatografie (ERCP).
          - Stavy po dissoluci kamenů a       Možnost prodloužení.
          extrakorporální litotrypsii.
                                              P 21 dnů
                                              Do 6 měsíců po dissoluci kamenů
                                              a extrakorporální litotrypsii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/6     - Stavy po akutní hepatitis         K 21 dnů       K 21 dnů
          jakékoliv etiologie a toxickém      Do 6 měsíců od stanovení onemocnění      Poškození jater při přetrvávajících
          jaterním poškození (lékovém i       při konzervativní terapii.       známkách aktivity procesu jako nemoc
          vlivem práce).       z povolání podle jiného právního předpisu,
          - Chronická hepatitis s             Možnost prodloužení.       který stanoví seznam nemocí z povolání.
          přetrváváním pozitivity markerů.
          - Asociovaná autoimunní hepatitis.       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
          - Primární biliární cirhóza.
       Ostatní při přetrvávajících biochemických
       nebo histologických známkách onemocnění jater.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/7     - Stavy po resekčních výkonech      K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
          a transplantacích jater nebo        Stavy po resekčních výkonech do 6
          operacích a transplantacích         měsíců po operaci.
          pankreatu.                          Stavy po transplantacích do 12
                                              měsíců po operaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/8     - Stavy po akutní pankreatitis      K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
          nebo po exacerbaci chronické        Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní
          pankreatitis.                       pankreatitis nebo po exacerbaci       Vleklá maldigesce a malabsorpce při
          - Prokázaná chronická               chronické pankreatitis,       prokázané poruše stavu výživy, pokud
          pankreatitis.       je příčinou dysfunkce pankreatu.
                                              při komplikacích do 12 měsíců od
                                              zahájení léčby akutní pankreatitis nebo
                                              po exacerbaci chronické pankreatitis.
 
                                              Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV      NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/1      - Diabetes mellitus.                K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
 
                                              Stavy s komplikací (mikroangiopatie      Stavy s komplikací (mikroangiopatie
                                              a makroangiopatie, neuropatie).       a makroangiopatie, neuropatie).
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/2     - Stavy po totální thyreoidektomii.  K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
         - Hypothyreóza při obtížně
         probíhající lékové substituci.       Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.      Obtížně probíhající substituce nebo
       při rozvoji sekundárních symptomů
                                              P 21 dnů       (zejména artropatie a benigní myopatie).
                                              Do 6 měsíců od stanovení onemocnění
                                              hypotyreozy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/3     - Stavy po operacích hyperfunkčního  K 21 dnů
         benigního adenomu hypofýzy
         a nadledvin při přítomnosti          Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.
         sekundárních symptomů onemocnění
         (zejména artropatie a myopatie).     Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V        NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/1      - Stavy po operaci horních cest      K 28 dnů
         dýchacích a dolních cest
         dýchacích; netýká se stavů po        Stavy po operaci dolních cest dýchacích
         operacích tonsil, adenoidních        do 6 měsíců po operaci.
         vegetací a nosní přepážky.
         - Stavy po transplantaci plic.       Možnost prodloužení.
 
                                              K 28 dnů
 
                                              Stavy po transplantaci plic do 12měsíců
                                              po transplantaci.
                                              Možnost prodloužení.
 
                                              K 21 dnů
 
                                              Stavy po operaci horních cest dýchacích
                                              do 6 měsíců po operaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/2       - Poškození hrtanu a hlasivek       K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
          v důsledku hlasového přetížení.
          - Stavy po fonochirurgické léčbě.   Stavy, kdy přes využití všech možností   Stavy, kdy přes využití všech možností
                                              konzervativní či chirurgické léčby       konzervativní či chirurgické léčby
                                              nedojde k úpravě funkce hlasu.       nedojde k úpravě funkce hlasu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/3       - Stavy po komplikovaném zánětu     K 21 dnů
          plic.                               Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/4       - Bronchiektazie                    K 21 dnů       K 21 dnů
          - Recidivující záněty dolních
          cest dýchacích a chronické záněty   Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
          dýchacího ústrojí jako nemoc z 
          povolání podle jiného právního
          předpisu, který stanoví seznam
          nemocí z povolání.
          Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/5       - Astma bronchiale.                 K 28 dnů       K 28 dnů
          - Chronická obstrukční plicní
          nemoc.                              Prokázaná ventilační porucha - pokles    Prokázaná ventilační porucha - pokles
                                              hodnoty objemu vzduchu vydechnutého      hodnoty objemu vzduchu vydechnutého
                                                      v první sekundě při maximálním úsilí     v první sekundě při maximálním úsilí
                                              (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité
                                              hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více    hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více
                                              než 6 měsíců v roce) systémové       než 6 měsíců v roce) systémové
                                              kortikoterapie pro uvedené onemocnění.   kortikoterapie pro uvedené onemocnění.
 
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
                                              P 21 dnů       Možnost prodloužení.
                                              Ostatní.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/6       - Intersticiální plicní fibrózy     K 28 dnů       K 21 dnů
          jakékoliv etiologie v soustavném    Nemoci z povolání podle jiného právního  Nemoci z povolání podle jiného právního
          léčení.                             předpisu, který stanoví seznam nemocí    předpisu, který stanoví seznam nemocí
                                              z povolání.       z povolání.
 
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
                                              K 28 dnů       Možnost prodloužení.
                                              Při prokázané ventilační poruše -pokles
                                              hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně  K 21 dnů
                                              pod 80 % náležité hodnoty.
       Při prokázané ventilační poruše - pokles
                                              Možnost prodloužení.       hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně
       pod 80 % náležité hodnoty.
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Možnost prodloužení.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/7       - Následky toxických účinků plynů,  K 28 dnů       K 21 dnů
          dýmů, leptavých par a dráždivých
          prachů na horní cesty dýchací a     Nemoc z povolání podle jiného právního   Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
          dolní cesty dýchací.                předpisu, který stanoví seznam nemocí
                                              z povolání.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI       NEMOCI NERVOVÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/1     - Obrna lícního nervu.               K 28 dnů       K 28 dnů
         - Postpoliomyelitický syndrom.
         - Chabé obrny, mimo poúrazových,     Obrna lícního nervu v akutní fázi,       Postpoliomyelitický syndrom.
         včetně poinfekční                    pokud není soustavná ambulantní
         polyradikuloneuritis                 nebo lůžková rehabilitační péče       1x v průběhu kalendářního roku.
         v návaznosti na ukončení akutní      efektivní.
         fáze.       Možnost prodloužení.
                                              Postpoliomyelitický syndrom.
                                              Ostatní nemoci po dobu trvání chabé      P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              periferní obrny s doloženou
                                              elektromyografií (EMG) a po dobu       Ostatní po dobu trvání chabé periferní
                                              pozvolné úpravy funkcí.       obrny s doloženou elektromyografií
       (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/2       - Polyneuropatie s paretickými     K 28 dnů       K 28 dnů
           projevy.
                                              Chabé obrny s postižením 0. až 3.       Chabé obrny s postižením 0. až 3.
                                              stupně svalového testu a prokazatelným   stupně svalového testu a prokazatelným
                                              postižením podle elektromyografie(EMG). postižením podle elektromyografie (EMG).
 
                                              Možnost prodloužení.       1 x v průběhu 24 měsíců.
 
                                              P 21 dnů       Možnost prodloužení.
                                              Ostatní.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
 
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/3       - Kořenové syndromy s              K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           iritačně-zánikovým syndromem.
 
                                              V přímé návaznosti na hospitalizaci
                                              na neurologickém nebo rehabilitačním
                                              oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po
                                              ukončení hospitalizace), nebo u případů
                                              nejevících známky zlepšení po 6 týdnech
                                              soustavné ambulantní rehabilitační
                                              péče, u nichž byla vyloučena indikace
                                              k neurochirurgickému či
                                              spondylochirurgickému zákroku.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/4       - Zánětlivé nemoci centrálního     K 28 dnů       K 28 dnů
           nervstva:
           stavy po meningoencefalitis,       Po dobu přetrvávajících paréz s       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu,
           encefalitis,                       doloženým elektromyografickým       pokud přetrvávají těžké až střední parézy
           encefalomyelitis a myelitis,       vyšetřením (EMG) vyšetřením a po       a je předpoklad pro zlepšení zdravotního
           stavy po encefalomyelopolyradi-    dobu pozvolné úpravy funkcí.       stavu.
           kuloneuritis,                      Nejpozději do 6 měsíců po ukončení
           pokud jsou přítomny                hospitalizace.       Možnost prodloužení.
           spastickoparetické známky.
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/5       - Hemiparézy a paraparézy          K 28 dnů       K 28 dnů
           cévního původu se známkami
           obnovující se funkce.              V přímé návaznosti na hospitalizaci,     Do 36 měsíců od začátku základního
                                              nejpozději do 6 měsíců po ukončení       pobytu, pokud přetrvávají těžké
                                              hospitalizace.       až střední parézy a je předpoklad
                                              Po odeznění akutního stadia nemoci.      pro zlepšení zdravotního stavu.
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/6       - Stavy po poraněních a            K 28 dnů       K 28 dnů
           operacích mozku, míchy             Přetrvávající parézy s pozvolnou       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu,
           a periferního nervstva s           úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců   pokud přetrvává těžká až střední paréza
           poruchami hybnosti se              po operaci nebo úrazu.               a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.
           známkami obnovující se funkce.
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/7       - Roztroušená skleróza a jiná      K 28 dnů       K 28 dnů
           demyelinizační onemocnění
           v remisi.                          Možnost prodloužení.       1x v průběhu 24 měsíců.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/8       - Nervosvalová onemocnění          K 28 dnů       K 28 dnů
           primární, sekundární a
           degenerativní.                     Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/9       - Syringomyelie s paretickými      K 21 dnů       K 21 dnů
           projevy.
       1x v průběhu 24 měsíců.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/10      - Dětská mozková obrna při         K 28 dnů       K 28 dnů
           možnosti samostatné mobility
           a bez výrazných psychických změn,       Do 21 let.
           za předpokladu udržení pracovní
           schopnosti nebo plné nezávislosti       K 28 dnů
           a soběstačnosti.
       Nad 21 let.
       1x v průběhu 24 měsíců.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/11      - Parkinsonova nemoc.              K 21 dnů       K 21 dnů
           (Netýká se Parkinsonského
           syndromu a sekundárního       Pokud je předpoklad zlepšení
           extrapyramidového syndromu       zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.
           při léčbě psychofarmaky.)
       1x v průběhu 24 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII        NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/1      - Revmatoidní artritis I. až IV.   K 28 dnů       K 28 dnů
           stadia hodnocení revmatoidní
           artritis včetně juvenilní          Léčba od II. stadia nemoci s funkčním    Léčba od II. stadia nemoci s funkčním
           artritis, soustavně léčená         postižením třídy b.       postižením třídy b.
           v rámci ambulantní péče.
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
                                              P 21 dnů       Možnost prodloužení.
 
                                              Onemocnění bez předchozí exacerbace      P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              a léčba v případě nižších stádií
                                              nemoci než II. stadia s funkčním       Onemocnění bez předchozí exacerbace
                                              postižením třídy b.       a léčba v případě nižších stádií
       nemoci než II. stadia s funkčním
       postižením třídy b.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/2      - Ankylozující spondylitis         K 28 dnů       K 28 dnů
           (Bechtěrevova nemoc), soustavně
           léčené v rámci ambulantní péče.    Od II. stadia nemoci s funkčním       Od II. stadia nemoci s funkčním
                                              postižením třídy b.,       postižením třídy b.,
 
                                              v soustavné péči revmatologa nebo       v soustavné péči revmatologa nebo
                                              rehabilitačního lékaře.       rehabilitačního lékaře.
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              Ostatní.       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/3      - Ostatní séronegativní            K 28 dnů       K 28 dnů
           spondartritis soustavně léčená
           v rámci ambulantní péče, Reiterův  Postižení páteře II. a vyššího stadia    Postižení páteře II. a vyššího stadia
           syndrom, enteropatická artritis,   podle klasifikace pro ankylozující       podle klasifikace pro ankylozující
           reaktivní - parainfekční),         spondylitis.       spondylitis.
           - Sekundární artitis, soustavně
           léčená v rámci ambulantní péče.    Chronická artritis periferních kloubů    Chronická artritis periferních kloubů
                                              od funkčního postižení třídy II.b.       od funkčního postižení třídy II.b.
                                              stadia klasifikace pro revmatoidní       stadia klasifikace pro revmatoidní
                                              artritis.       artritis.
 
                                              Možnost prodloužení.       Nejdříve 12 měsíců od začátku základního
       pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.       Možnost prodloužení.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/4      - Mimokloubní revmatismus,         K 28 dnů       K 28 dnů
           soustavně léčený v rámci
           ambulantní péče.                   V remisi.       V remisi.
           - Difúzní onemocnění pojiva
           soustavně léčené v rámci           Možnost prodloužení.       1x v průběhu 24 měsíců.
           ambulantní péče (systémový
           lupus erythematodus,       Při exacerbaci základního onemocnění
           sklerodermie,       po ukončení poslední komplexní léčby
           polymyositis, dermatomyositis,       akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.
           Sjogrenův syndrom a ostatní
           překryvné syndromy).       Možnost prodloužení.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/5      - Osteoporóza s komplikacemi,      K 21 dnů       K 21 dnů
           pokud soustavná ambulantní
           rehabilitační péče delší než       Kostní změny, které jsou následkem       Kostní změny, které jsou následkem
           3 měsíce není efektivní nebo       práce ve stlačeném vzduchu jako       práce ve stlačeném vzduchu jako
           v návaznosti na hospitalizaci      nemoc z povolání podle jiného právního   nemoc z povolání podle jiného právního
           pro komplikaci osteoporózy.        předpisu, který stanoví seznam nemocí    předpisu, který stanoví seznam nemocí
           - Kostní změny, které jsou         z povolání.       z povolání.
           následkem práce ve stlačeném
           vzduchu jako nemoc z povolání      Patologické fraktury páteře       Patologické         fraktury páteře v návaznosti
           podle jiného právního předpisu,    v bezprostřední návaznosti na       na sejmutí korzetu.
           který stanoví seznam nemocí        ukončení imobilizace na lůžku
           z povolání.                        nebo sejmutí korzetu.       Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/6      - Bolestivé syndromy šlach,        K 21 dnů       K 21 dnů
           šlachových pochev, burz, úponů     Nemoci z povolání podle jiného právního  Nemoci z povolání podle jiného právního
           svalů, kosterních svalů nebo       předpisu, který stanoví seznam nemocí    předpisu, který stanoví seznam nemocí
           kloubů (včetně onemocnění          z povolání.       z povolání, do 12 měsíců od začátku
           způsobeného účinkem vibrací       základního pobytu.
           a dlouhodobého, nadměrného,        P 21 dnů
           jednostranného přetěžování jako       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           nemoci z povolání podle jiného     Ostatní.
           právního předpisu, který stanoví       Ostatní.
           seznam nemocí z povolání).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/7      - Koxartroza, gonartroza           K 21 dnů       K 21 dnů
           v soustavné ambulantní péči
           ortopeda a rehabilitačního         Od III.stupně hodnocení nemoci podle     Od III.stupně hodnocení nemoci podle
           lékaře.                            Kellgrena.       Kellgrena.
 
                                              Od II.stupně funkčního postižení b,      Od II.stupně funkčního postižení b,
                                              jedná-li se o bolestivou formu s       jedná-li se o bolestivou formu s 
                                              častými exacerbacemi a rychlou       častými exacerbacemi a rychlou
                                              progresí nebo opakované zánětlivé       progresí nebo opakované zánětlivé
                                              iritace.       iritace a předpokládá se zlepšení
       hybnosti a udržení soběstačnosti.
                                              Možnost prodloužení.
       1x v průběhu 24 měsíců.
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní,       Stavy kontraindikované k operaci
                                              pokud není soustavná ambulantní
                                              rehabilitační péče efektivní.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       I. až II. stupeň nemoci, pokud není
       soustavná ambulantní péče efektivní,
       za předpokladu snížení dlouhodobé
       farmakoterapie či oddálení operační
       léčby.
       Stavy kontraindikované k operaci,
       pokud není soustavná ambulantní péče
       efektivní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/8      - Artrózy v ostatních              K 21 dnů       K 21 dnů
           lokalizacích.
           - Artropatie.                      Bolestivá forma s častými exacerbacemi.  Jedná-li se o bolestivou formu s častými
       exacerbacemi a rychlou progresí nebo
       jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace;
       vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a
       udržení soběstačnosti.
 
       1x v průběhu 24 měsíců.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
 
       Ostatní, pokud není soustavná ambulantní
       péče efektivní, za předpokladu snížení
       dlouhodobé farmakoterapie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/9      - Chronický vertebrogenní          K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           algický syndrom funkčního
           původu v soustavné ambulantní      Chronický vertebrogenní algický
           rehabilitační péči.                syndrom funkčního původu v přímé
                                              návaznosti na hospitalizaci (do 3
                                              měsíců po ukončení hospitalizace)
                                              nebo případy nejevící známky zlepšení
                                              po 6 týdnech soustavné ambulantní
                                              rehabilitační péče.
 
                                              Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů
 
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/10     - Stavy po ortopedických           K 28 dnů
           operacích s použitím kloubní
           náhrady.                           Neprodleně, jakmile stav umožní
                                              zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději
                                              do 3 měsíců po úrazu nebo operaci;
                                              v případě pooperačních komplikacído
                                              6 měsíců po operaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/11     - Stavy po úrazech pohybového      K 28 dnů       K 28 dnů
           ústrojí a po ortopedických
           operacích včetně stavů po          Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení Nejpozději do 24 měsíců po operaci
           operacích meziobratlových          léčebnou rehabilitací, nejpozdějivšak   meziobratlových plotének, stenóz páteřního
           plotének a stenóz kanálu           do 6 měsíců po úrazu nebo operaci;       kanálu nebo úrazu při přetrvávající
           páteřního, pokud není soustavná    v případě pooperačních komplikací       závažné poruše hybnosti a omezení
           ambulantní nebo lůžková            do 12 měsíců po operaci.       soběstačnosti a je předpoklad zlepšení
           rehabilitační péče  efektivní.       zdravotního stavu.
                                              Možnost prodloužení.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní při syndromu selhání operační léčby
       (FBS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/12     - Stavy po amputacích dolní        K 21 dnů
           končetiny, stupeň aktivity 1 až
           4, kdy je pojištěnec vybavený      Do 12 měsíců po operaci.
           protézou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII       NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/1     - Recidivující a chronické         K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           netuberkulózní záněty ledvin a
           močových cest rezistentní na       Chronická pyelonefritis v solitární
           léčbu antibiotiky (ATB) a jinou    ledvině.
           léčbu farmakologickou, v soustavné
           péči urologa minimálně 12 měsíců.  Cystické onemocnění ledvin. Hladina
           - Cystické onemocnění ledvin.      sérového kreatininu trvale přesahuje
                                              150 umol/1.
 
                                                      Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/2     - Nefrolitiáza bez městnání        K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           v močových cestách.
           - Nefrokalcinóza.                  Nefrolitiáza v solitární ledvině       Při prokázáném klinickém efektu předchozí
                                              nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud     lázeňské léčebně rehabilitační péče.
                                              stavy nejsou indikované k operační
                                              léčbě nebo litotrypsii.
 
                                              Cystinová nefrolithiáza.
 
                                              Bilaterální nefrokalcinóza.
 
                                              Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/3     - Stavy po operacích ledvin a      K 21 dnů
           močových cest včetně operací
           endovezikálních a stavů po         Do 6 měsíců po operaci ledvin a
           komplikované prostatektomii a      močových cest včetně operací
           nefrolitotrypsii, doléčení po      endovezikálních a stavů po
           litotrypsii extrakorporálními      prostatektomii a nefrolitotrypsii.
           rázovými vlnami (LERV).
                                              P 21 dnů
 
                                              Ostatní
 
                                              do 6 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/4     - Chronická prostatitis nebo       P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           chronická prostatovesikulitis
           rezistentní na farmakologickou
           léčbu a léčbu antibiotiky (ATB),
           v soustavné péči urologa
           minimálně 12 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/5     - Stavy po transplantaci ledviny   K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           při stabilizované funkci štěpu
           (transplantované ledviny).         Do 6 měsíců po transplantaci, při       Stavy po transplantaci ledviny
           - Dárce štěpu (ledviny).           komplikacích nejpozději do 12 měsíců     (netýká se dárce štěpu).
                                              po transplantaci.
 
                                              Možnost prodloužení v případě
                                              transplantace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX         DUŠEVNÍ PORUCHY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX/1       - Psychózy ve stádiu remise.       K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              V přímé návaznosti na hospitalizaci      Do 24 měsíců od začátku základního pobytu
                                              na lůžkovém psychiatrickém oddělení      při prokázaném efektu předchozího pobytu.
                                              nebo při soustavné ambulantní péči
                                              jako alternativa následné lůžkové       Možnost prodloužení.
                                              psychiatrické péče po každé exacerbaci.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              Možnost prodloužení.
       Ostatní.
                                              P 21 dnů
 
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX/2       - Těžké neurotické poruchy         K 21 dnů       K 21 dnů
           a jiné nepsychotické poruchy.
                                              V přímé návaznosti na hospitalizaci na   Do 12 měsíců od začátku základního pobytu
                                              lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo    při prokázaném efektu předchozího pobytu.
                                              při soustavné ambulantní péči jako
                                              alternativa následné lůžkové       Možnost prodloužení.
                                              psychiatrické péče po každé exacerbaci.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              Možnost prodloužení.
       Ostatní.
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X          NEMOCI KOŽNÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/1        - Atopický ekzém.                  K 21 dnů       K 21 dnů
 
                                              Do 25 let věku, starší v přímé       Jako alternativa lůžkové péče v oboru
                                              návaznosti na hospitalizaci na       dermatovenerologie.
                                              lůžkovém oddělení dermatovenerologie
                                              nebo jako alternativa této péče.       1x v průběhu 24 měsíců.
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              Ostatní.       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/2        - Generalizovaná a artropatická    K 28 dnů       K 28 dnů
           psoriasis vulgaris.
                                              V přímé návaznosti na hospitalizaci      Jako alternativa lůžkové péče v oboru
                                              na lůžkovém oddělení dermatovenerologie  dermatovenerologie.
                                              nebo jako alternativa této péče.
       1x v průběhu kalendářního roku.
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                              Ostatní.       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/3        - Toxická kontaktní dermatitis,    K 28 dnů       K 21 dnů
           - Ekzém jako nemoc z povolání
           v soustavné péči                   Nemoci z povolání podle jiného       Nemoci z povolání podle jiného právního
           dermatovenerologa.                 právního předpisu, který stanoví seznam  předpisu, který stanoví seznam nemocí
                                              nemocí z povolání.       z povolání.
 
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
                                              P 21 dnů       Možnost prodloužení.
                                              Ostatní.
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/4        - Chronické dermatózy nereagující  K 28 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           na ambulantní léčbu.
                                              Léčba se poskytuje výjimečně v přímé
                                              návaznosti na hospitalizaci na
                                              lůžkovém oddělení dermatovenerologie
                                              nebo jako alternativa této péče.
 
                                              Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/5        - Stavy po popáleninách a po       K 28 dnů       K 21 dnů
           rekonstrukčních výkonech, kde
           hrozí značné kontraktury.          Do 3 měsíců od ukončení péče       Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
                                                      příslušných specialistů.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI         NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/1       - Sterilita a infertilita          K 21 dnů       K 21 dnů
           primární (3 a více spontánních
           potratů)                           Ženy do 40 let.       Ženy do 40 let věku.
           - Sekundární sterilita na
           podkladě  zánětlivém i funkčním.   Sterilita ženy starší 35 let po       Sterilita ženy starší 35 let po
           - Abortus habitualis.              negativním vyšetření partnera ženy.      negativním vyšetření partnera ženy.
 
                                              Infertilita (3 a více spontánních       Infertilita (3 a více spontánních
                                              potratů) po negativním genetickém       potratů) po negativním genetickém
                                              vyšetření  obou partnerů.       vyšetření obou partnerů.
 
                                              Možnost prodloužení.       Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
 
       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
       Ženy do 40 let.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/2       - Opakující se zánětlivá           K 21 dnů       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
           onemocnění vnitřních rodidel a
           jejich následky (adnexitis         Do 3 měsíců po odeznění akutní       Ženy do 40 let.
           chronica, metritis chronica,       exacerbace zánětlivého onemocnění
           adhesiones pelvis minoris,         u žen do 40 let.
           occlusio tubarum, kolpitis
           chronica).                         Možnost prodloužení.
 
                                              P 21 dnů
                                              Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/3       - Stavy po komplikovaných          K 28 dnů
           operacích gynekologických.
                                              - Stavy po komplikovaných operacích
                                              v oblasti malé pánve.
 
                                              Do 3 měsíců po operaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   ODDÍL B
 
   Indikační  seznam  pro  lázeňskou  léčebně  rehabilitační péči o děti a
   dorost
 
   A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost
 
XXI      Nemoci onkologické
 
XXII     Nemoci oběhového ústrojí
 
XXIII    Nemoci trávicího ústrojí
 
XXIV     Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
 
XXV      Nemoci dýchacího ústrojí
 
XXVI     Nemoci nervové
 
XXVII    Nemoci pohybového ústrojí
 
XXVIII   Nemoci močového ústrojí
 
XXIX     Duševní poruchy
 
XXX      Nemoci kožní
 
XXXI     Nemoci gynekologické
 
   B.  Indikační  seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a
   dorost
 
Číslo indikace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo      Indikace                           ZÁKLADNÍ       OPAKOVANÝ
indikace                                      léčebný pobyt       léčebný pobyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              - způsob poskytování lázeňské léčebně    - způsob poskytování lázeňské léčebně
                                              rehabilitační péče:       rehabilitační péče:
 
                                              K (komplexní)       K (komplexní)
                                              - další odborná kritéria vztahující      - další odborná kritéria vztahující
                                              se k jednotlivým indikacím       se k jednotlivým indikacím
                                              - délka léčebného pobytu       - délka léčebného pobytu
                                              - lhůta pro nástup léčebného pobytu      - lhůta pro nástup léčebného pobytu
                                              - možnost prodloužení       - možnost prodloužení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI        NEMOCI ONKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI/1      - Zhoubné nádory.                  K 28 dnů
 
                                              Do 24 měsíců po ukončení komplexní
                                              protinádorové léčby.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII       NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/1     - Vrozené vady a získané vady      K 28 dnů       K 28 dnů
           srdce a velkých cév po operaci.
           - Stavy po transplantaci srdce.    Možnost prodloužení.       Hemodynamické reziduální vady.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/2     - Systémové revmatické a jiné      K 28 dnů       K 28 dnů
           kolagenní onemocnění s postižením
           oběhového aparátu i kloubní formy. Možnost prodloužení.       1x v průběhu 24 měsíců,
 
       při recidivě v návaznosti na ukončení
       akutní fáze i dříve.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/3     - Juvenilní hypertenze.            K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/4     - Prognosticky závažné rizikové    K 28 dnů
           faktory (dyslipidemie nebo
           kombinace dalších rizikových       Možnost prodloužení.
           faktorů: arteriální hypertenze,
           obezita, genetická zátěž).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII      NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/1    - Chronické onemocnění žaludku.    K 28 dnů       K 28 dnů
           - Funkční poruchy žaludku.
           - Chronická gastritis a            Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
           duodenitis erosiva.
           - Vředová nemoc žaludku a       Do 48 měsíců od začátku základního
           dvanáctníku.       pobytu při         prokázaném efektu
           - Stavy po operacích jícnu,       předchozího pobytu.
           žaludku a dvanáctníku.
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/2    - Chronické onemocnění střev.      K 28 dnů       K 28 dnů
           - Funkční poruchy tenkého a
           tlustého střeva.                   Možnost prodloužení.       Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc.
           - Chronická enterokolitis včetně
           Crohnovy nemoci a ostatní primární       1x v průběhu kalendářního roku.
           malabsorpční syndromy.
           - Dermatogenní malabsorpční syndromy.       Možnost prodloužení.
           - Coeliakie.
           - Polyposis intestini.       Ostatní:
           - Megacolon vrozené i získané.
           - Stavy po operacích na tenkém i       1x v průběhu kalendářního roku.
           tlustém střevě.       Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/3    - Nemoci jater.                    K 28 dnů       K 28 dnů
           - Stavy po infekční hepatitis.
           - Chronická hepatitis.             Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
           - Cirhózy ve stavu kompenzace.
           - Toxická poškození jater.         Stavy po transplantacích do 12 měsíců    Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
           - Stavy po infekční mononukleóze   po operaci.
           s jaterní poruchou.       Možnost prodloužení.
           - Stavy po úrazech, operacích a
           transplantacích jater.
           - Jiné hepatopatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/4    - Chronické onemocnění žlučníku    K 28 dnů       K 28 dnů
           a žlučových cest.
           - Vrozené poruchy tvorby žluči a   Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
           biliární sekrece.
           - Chronická cholecystitis.       Do 36 měsíců od začátku základního
           - Biliární dyspepsie.       pobytu při prokázaném efektu předchozího
           - Stavy po operacích žlučníku a       pobytu.
           žlučových cest.
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/5    - Chronické nemoci pankreatu.      K 28 dnů       K 28 dnů
           - Stavy po akutní pankreatitis.
           - Chronická pankreatitis.          Možnost prodloužení.       Chronické nemoci pankreatu,
           - Pankreatická achylie vrozená       cystická fibróza.
           i získaná.
           - Cystická fibróza.       1x v průběhu kalendářního roku.
           - Stavy po úrazech, operacích a
           transplantacích pankreatu.       Možnost prodloužení.
 
       K 28 dnů
       Ostatní.
       1x v průběhu kalendářního roku.
       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV       NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/1     - Diabetes mellitus.               K 28 dnů       K 28 dnů
 
           Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/2     - Obezita spojená s dalšími        K 28 dnů       K 28 dnů
           rizikovými faktory.
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Do 36 měsíců od začátku základního
       pobytu při prokázaném efektu předchozího
       pobytu.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/3     - Tyreopatie.                      K 28 dnů       K 28 dnů
           - Stavy po operacích štítné žlázy.
           - Stavy po operacích benigních     Možnost prodloužení.       Tyreopatie.
           nádorů nadledvinek a hypofýzy.
       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV        NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/1      - Recidivující komplikovaná        K 28 dnů       K 28 dnů
           otitis po operačním řešení.
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/2      - Chronická bronchitis/            K 28 dnů       K 28 dnů
           recidivující bronchitis.
                                              Možnost prodloužení.       1x v průběhu kalendářního roku.
 
       Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/3      - Stav po opakovaném zánětu        K 28 dnů
           plic v průběhu posledních 2 let.
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/4      - Bronchiektasie.                  K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/5      - Asthma bronchiale.               K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/6      - Stavy po operacích a             K 28 dnů       K 28 dnů
           traumatech horních a dolních
           cest dýchacích a plic s výjimkou   Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
           stavů po tonsilektomii a
           operaci adenoidních vegetací.
           - Stavy po operacích malformací
           hrudníku se sníženou funkcí plic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/7      - Cystická fibróza.                K 28 dnů       K 28 dnů
 
           - Intersticiální plicní fibróza.   Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
           - Sarkoidóza plic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI       NEMOCI NERVOVÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/1     - Syndrom         periferního              K 28 dnů               K 28 dnů
           motorického neuronu jakékoliv
           etiologie.                         Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/2     - Svalová dystrofie a              K 28 dnů       K 28 dnů
           jiná svalová onemocnění.
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/3     - Dětská mozková obrna.            K 28 dnů       K 28 dnů
 
           - Mozečkové syndromy.              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
 
           - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/4     - Jiné hybné poruchy               K 28 dnů       K 28 dnů
           centrálního původu:
           - hybné poruchy po zánětech        Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
           mozku a míchy, autoimunitní,
           degenerativní a heredofamiliární
           onemocnění ovlivnitelná
           rehabilitační péčí.
           - hybné poruchy po cévních
           příhodách mozkových.
           - hybné poruchy po úrazech mozku.
           - hybné poruchy po operacích
           nádorů centrální nervové soustavy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/5     - Kořenové syndromy                K 28 dnů       K 28 dnů
           vertebrogenního původu.
                                              Možnost prodloužení.       Při recidivě onemocnění.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII      NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/1    - Juvenilní chronická artritis.    K 28 dnů       K 28 dnů
 
           - Jiná chronická revmatická        Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
           onemocnění kloubů a páteře.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/2    - Vrozené či získané               K 28 dnů       K 28 dnů
           ortopedické vady.
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/3    - Stavy po úrazech a               K 28 dnů       K 28 dnů
           ortopedických operacích
           při poruše motorických funkcí.     Možnost prodloužení.       Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/4    - Skoliózy vyžadující korzet       K 28 dnů       K 28 dnů
           od Ib podle Cobba, v soustavné
           rehabilitační péči.                Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/5    - Osteochondrózy ve stádiu         K 28 dnů
           reparačním.
           Morbus Perthes ve stádiu           Možnost prodloužení.
           reparačním.
           - Primární a sekundární
           osteoporóza dětského a
           dorostového věku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/6    - Morbus Scheuermann.              K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/7    - Vertebrogenní algický            K 28 dnů       K 28 dnů
           syndrom.
                                              Možnost prodloužení.       Při recidivě.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII     NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/1   - Recidivující nebo vleklé         K 28 dnů       K 28 dnů
           záněty ledvin a močových
           cest na podkladě anatomickém       Možnost prodloužení.       Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.
           nebo funkčním.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/2   - Urolitiáza in situ,              K 28 dnů       K 28 dnů
           po spontánním odchodu
           konkrementu, odstranění            Možnost prodloužení.       Při recidivě.
           chirurgickou či endoskopickou
           cestou nebo litotrypsií       Možnost prodloužení.
           extrakorporálními rázovými
           vlnami (LERV).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/3   - Stavy po operacích               K 28 dnů
           močového ústrojí
           mimo urolitiázu.                   Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních
                                              komplikacích do 6 měsíců po operaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/4   - Chronická difusní                K 28 dnů       K 28 dnů
           glomerulonefritis.
           - Lipoidní nefróza.                Možnost prodloužení.       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
           - Hereditární nefropatie
           ve stadiu remise.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/5   - Stavy po transplantaci ledvin.   K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.       Do 36 měsíců po transplantaci.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/6   - Funkční poruchy mikce            K 28 dnů       K 28 dnů
           (i bez zánětlivé příčiny)
           v případech, pokud není            Možnost prodloužení.       Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
           soustavná ambulantní péče
           efektivní.       Možnost prodloužení.
           - Děti po dovršení 9 let
           věku nereagující na
           dosavadní režimová a
           medikamentózní opatření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX       DUŠEVNÍ PORUCHY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX/1     - Psychózy ve stádiu remise.       K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              V přímé návaznosti na hospitalizaci      Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
                                              na lůžkovém psychiatrickém oddělení
                                              nebo při soustavné ambulantní péči       Možnost prodloužení.
                                              jako alternativa následné lůžkové
                                              psychiatrické péče po každé exacerbaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX/2     - Neurotické poruchy a jiné        K 28 dnů       K 28 dnů
            nepsychotické poruchy.
                                              V přímé návaznosti na hospitalizaci      Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
                                              na lůžkovém psychiatrickém oddělení
                                              nebo při soustavné ambulantní péči       Možnost prodloužení.
                                              jako alternativa následné lůžkové
                                              psychiatrické péče po každé exacerbaci.
 
                                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        XXX        NEMOCI KOŽNÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/1      - Psoriasis vulgaris - chronické   K 28 dnů       K 28 dnů
           a recidivující formy.
                                              Možnost prodloužení.       Při aktivitě procesu onemocnění.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/2      - Chronické a recidivující         K 28 dnů       K 28 dnů
           ekzémy včetně atopického.
                                              Možnost prodloužení.       Při aktivitě procesu onemocnění.
           - Chronické prurigo.
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/3      - Indurativní a konglobující       K 28 dnů       K 28 dnů
           formy akné.
                                              Možnost prodloužení.       Při aktivitě procesu onemocnění.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/4      - Sklerodermie.                    K 28 dnů       K 28 dnů
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/5      - Ichtyózy.                        K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/6      - Chronické dermatózy.             K 28 dnů       K 28 dnů
 
                                              Možnost prodloužení.       Při aktivitě procesu onemocnění.
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/7      - Stavy po popáleninách a          K 28 dnů       K 28 dnů
           po rekonstrukčních výkonech,
           kde hrozí smršťování jizev.        Možnost prodloužení.       Do 36 měsíců po popálení nebo
 
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI       NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/1     - Recidivující zánětlivá           K 28 dnů       K 28 dnů
           onemocnění zevních a vnitřních
           rodidel.                           Možnost prodloužení.       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
           - Pozánětlivé změny v malé pánvi.
       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/2     - Primární a sekundární:           K 28 dnů       K 28 dnů
           amenorrhoea,
           oligomenorrhea a dysmenorrhea,     Možnost prodloužení.       Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
           pokud není ambulantní péče
           efektivní.       Možnost prodloužení.
           - Nepravidelnosti menstruačního
           cyklu při kontraindikaci
           hormonální  léčby.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           XXXI/3     Stavy s pooperačními    K 28 dnů       K 28 dnů
           komplikacemi po operacích
           (do 3 měsíců po operaci):          Možnost prodloužení.       Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
           - v malé pánvi.
           - po jiných břišních operacích       Možnost prodloužení.
           se vztahem ke krajině malé pánve.
           - po appendectomii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/4     - Hormonální dysfunkce po          K 28 dnů       K 28 dnů
           ukončení farmakologické
           ochrany ovarií při onkologické     Možnost prodloužení.       Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
           léčbě pro genitální i 
           extragenitální nádorová       Možnost prodloužení.
           onemocnění.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Vybraná ustanovení novel
 
   Čl.II zákona č. 459/2000 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Hodnoty  bodu  a  výše úhrad hrazené zdravotní péče, včetně regulačních
   omezení,  stanovené podle dosavadních právních předpisů, se použijí pro
   1. pololetí 2001; nedojde-li po nabytí účinnosti tohoto zákona k dohodě
   o  cenách  podle  §  17  odst.  5  zákona  č.  48/1997  Sb., o veřejném
   zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění některých souvisejících
   zákonů,  ve  znění  tohoto zákona, zůstávají v platnosti ceny stanovené
   pro 1. pololetí 2001.
 
   Čl.II zákona č. 176/2002 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Žádosti  plátců  pojistného  o  prominutí pokuty, přirážky k pojistnému
   nebo  penále  podané  rozhodčímu  orgánu  před nabytím účinnosti tohoto
   zákona  a  rozhodčím  orgánem  do  doby  nabytí účinnosti tohoto zákona
   nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona.
 
   Čl.VII zákona č. 425/2003 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Za  osobu  samostatně výdělečně činnou se nepovažuje osoba vykonávající
   činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního
   zákoníku, pokud tato smlouva byla uzavřena před 1. lednem 2004.
 
   Čl.XIII zákona č. 359/2004 Sb.
 
   PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
 
   1.  Ustanovení  o neslučitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu
   podle  §  53  odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
   Evropského  parlamentu  a  o změně některých zákonů, se poprvé užijí na
   poslance  Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského
   parlamentu v roce 2004.
 
   2.  Ustanovení  částí  druhé  až  jedenácté se poprvé užijí na poslance
   Evropského   parlamentu   zvolené   v  prvních  volbách  do  Evropského
   parlamentu v roce 2004.
 
   Čl.VIII zákona č. 438/2004 Sb.
 
   V  seznamu  léčivých  přípravků  a potravin pro zvláštní lékařské účely
   podle  §  15  odst.  5  věty  první  zákona  č. 48/1997 Sb., o veřejném
   zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění některých souvisejících
   zákonů,  ve  znění  čl.  VII  bodu  1  tohoto  zákona, jsou dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  zapsány  léčivé  přípravky  a  potraviny pro
   zvláštní  lékařské  účely  obsažené  k tomuto dni v číselníku Všeobecné
   zdravotní  pojišťovny  České  republiky.  Seznam  léčivých  přípravků a
   potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely  podle věty první Ministerstvo
   zdravotnictví  zveřejní  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona na své
   stránce v síti Internet.
 
   Čl.II zákona č. 123/2005 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Žádosti o zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
   lékařské  účely  hrazených ze zdravotního pojištění podané Ministerstvu
   zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a Ministerstvem
   zdravotnictví   do  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  nerozhodnuté  se
   posuzují podle tohoto zákona.
 
   Čl. LXV zákona č. 261/2007 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Maximální  ceny  stanovené  podle dosavadních cenových předpisů pro
   léčivé  přípravky  a  potraviny  pro  zvláštní lékařské účely, které na
   základě cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona podléhají cenové
   regulaci maximální cenou, platí až do dne nabytí právní moci rozhodnutí
   Ústavu  o  stanovení maximální ceny podle tohoto zákona. Maximální ceny
   stanovené  podle  dosavadních  cenových předpisů pro léčivé přípravky a
   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely,  které  na  základě cenového
   předpisu  vydaného  podle  tohoto  zákona  nepodléhají  cenové regulaci
   maximální  cenou,  platí  až  do  vydání cenového předpisu podle tohoto
   zákona.
 
   2.  Držitel  rozhodnutí,  výrobce  nebo dovozce léčivého přípravku nebo
   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  je  povinen  podat  žádost o 
   stanovení  maximální  ceny do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona,
   pokud  léčivé  přípravky  a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle
   cenového  předpisu  vydaného  podle  tohoto  zákona  podléhají regulaci
   maximální  cenou  a  maximální  cena nebyla stanovena podle dosavadních
   cenových  předpisů.  Úhrada  stanovená  pro tento léčivý přípravek nebo
   potravinu pro zvláštní lékařské účely zaniká prvním dnem po uplynutí 90
   dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v této lhůtě nebyla podána
   žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady.
 
   3.  Výše  a  podmínky úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
   lékařské  účely  stanovené  přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona
   podle  dosavadních  předpisů  se  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona
   považují  za  výši  a  podmínky úhrady podle tohoto zákona až do nabytí
   právní moci rozhodnutí Ústavu o stanovení výše a podmínek úhrady.
 
   4.  Řízení  o  stanovení  maximální  ceny  pravomocně neukončená ke dni
   účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
 
   5.  Ústav  do 180 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o 
   snížení  maximální  ceny  u  léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
   lékařské  účely, které k 31. prosinci 2007 překračovaly omezení uvedené
   v § 39a odst. 2.
 
   Čl. XXII zákona č. 362/2009 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Za základní úhradu referenční skupiny stanovenou podle § 39c odst. 7
   zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  se do provedení první revize považuje základní úhrada léčivého
   přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  stanovená v 
   posledním správním řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady
   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  kterémukoliv  v  zásadě
   terapeuticky   zaměnitelnému  léčivému  přípravku  nebo  potravině  pro
   zvláštní lékařské účely a nebyla-li základní úhrada stanovena, považuje
   se  za základní úhradu výše úhrady stanovená podle předchozích právních
   předpisů.  Základní  úhrada  podle  věty  první  se  do provedení první
   revize,  ne  však  déle  než  na  dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona, snižuje o 7 %.
 
   2.  Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se stanovené maximální ceny a
   výše  úhrady  všech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
   účely  snižují do provedení první revize jejich úhrad, ne však déle než
   na  dobu  365  dní  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, o 7 %. To
   neplatí  pro úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
   účely,  kterým byla stanovena výše a podmínky úhrady podle § 39b až 39h
   tohoto  zákona nebo u nichž byla provedena změna výše a podmínek úhrady
   podle  § 39i odst. 2 nebo § 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném
   přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o zvýšení maximální
   ceny nelze podat v období uvedeném ve větě první.
 
   3.  Ke  dni  nabytí  účinnosti  tohoto zákona se ohlášené nejvyšší ceny
   léčivých  přípravků  a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z 
   veřejného zdravotního pojištění, které nepodléhají cenové regulaci ceny
   výrobce,  snižují  do provedení první revize jejich úhrad, ne však déle
   než  na  dobu  365  dní  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o 7 %,
   přičemž  držitelé  registrace  u  registrovaných  léčivých  přípravků a
   tuzemští  výrobci nebo dovozci neregistrovaných léčivých přípravků nebo
   potravin  pro  zvláštní lékařské účely mohou tyto léčivé přípravky nebo
   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  v tomto období uvádět na trh
   nejvýše za tyto snížené ceny.
 
   4.  Ke  dni  nabytí  účinnosti  tohoto zákona Státní ústav pro kontrolu
   léčiv  zveřejní  ceny a výše úhrady upravené podle bodů 2 a 3 v Seznamu
   léčivých  přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze
   zdravotního pojištění.
 
   5.  Ve  výjimečných  případech  může  držitel  rozhodnutí  o registraci
   léčivého  přípravku  požádat o výjimku ze snížení cen podle bodu 2 nebo
   3. Žádost musí obsahovat dostatečné odůvodnění a v řízeních o žádosti o 
   výjimku  ze snížení cen Státní ústav pro kontrolu léčiv postupuje podle
   ustanovení  zákona  č.  48/1997  Sb.,  ve  znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona, upravujících stanovení maximální ceny s tím,
   že  výjimku  povolí  pouze, pokud cena léčivého přípravku snížená podle
   bodu  2 nebo 3 je nejnižší z cen takového léčivého přípravku zjištěných
   v členských státech Evropské unie podle § 39c zákona č. 48/1997 Sb., ve
   znění  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, léčivý přípravek
   je  nezbytný  k  zajištění dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče
   hrazené   z   veřejného   zdravotního  pojištění  a  nelze  spravedlivě
   požadovat,  aby  byl  léčivý přípravek dodáván na český trh za sníženou
   cenu.   Udělené  výjimky  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv  zveřejní
   neprodleně.
 
   Čl. II zákona č. 298/2011 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Na právní vztahy vzniklé na základě písemného ujednání uzavřeného ve
   veřejném  zájmu  podle  48/1997  Sb.,  ve  znění  účinném do dne nabytí
   účinnosti   tohoto  zákona,  mezi  zdravotní  pojišťovnou  a  držitelem
   registrace, výrobcem nebo dovozcem se nevztahuje § 39c odst. 2 písm. c)
   zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.
 
   2.  Za  výši  úhrady léčivého přípravku stanovenou rozhodnutím Státního
   ústavu  pro  kontrolu  léčiv (dále jen „Ústav“) podle zákona č. 48/1997
   Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, se
   považuje  výše  úhrady  léčivého  přípravku  stanovená  podle zákona č.
   48/1997  Sb.,  ve  znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   snížená  o  maximální  výši  obchodních  přirážek  a o uplatněnou daň z 
   přidané  hodnoty. Za výši základní úhrady referenční skupiny stanovenou
   rozhodnutím  Ústavu  podle  zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se považuje výše základní úhrady
   stanovená  rozhodnutím  Ústavu  podle  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  1. ledna 2008 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   snížená  o  maximální  výši  obchodních  přirážek  a o uplatněnou daň z 
   přidané  hodnoty. Nebyla-li základní úhrada stanovena podle věty druhé,
   pak  ji  Ústav  stanoví  postupem  podle  §  39c odst. 2 až 5 zákona č.
   48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   3. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení
   o  nepřiznání  úhrady  u  léčivých  přípravků  a  potravin pro zvláštní
   lékařské účely, které jsou zapsány na základě zákona č. 261/2007 Sb., o 
   stabilizaci  veřejných  rozpočtů, do seznamu podle § 39n odst. 1 zákona
   č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   a  jsou  označeny  symbolem  B, H, K, T a U, za účelem ověření podmínky
   stanovené  § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud Ústav shledá důvody pro zachování
   úhrady,  řízení  zastaví  a  neprodleně  zahájí  řízení  o změně výše a
   podmínek  úhrady.  V  případě  nepřiznání úhrady zůstává maximální cena
   léčivého  přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely  v 
   platnosti.
 
   4. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení
   o  nepřiznání  úhrady  u  léčivých  přípravků  a  potravin pro zvláštní
   lékařské  účely,  které  obsahují  léčivé  látky  v  rozsahu stanoveném
   přílohou  vyhlášky  č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek
   určených  k  podpůrné  nebo  doplňkové  léčbě,  ve znění účinném do dne
   nabytí  účinnosti tohoto zákona, za účelem ověření podmínky stanovené §
   15  odst.  6  písm.  a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona.  Pokud  je v řízení prokázáno, že se
   nejedná  o  léčivé  přípravky  k  podpůrné  nebo doplňkové léčbě, Ústav
   řízení zastaví.
 
   5. Řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne
   nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se dokončí postupem podle dosavadních
   právních předpisů; to neplatí pro § 39g odst. 3 a 8, § 39h odst. 2 a 3,
   §  39n  a  39o  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   6.  Ústav  do  120  dnů  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí
   řízení  o  snížení  maximální  ceny u léčivých přípravků a potravin pro
   zvláštní  lékařské  účely,  které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
   překračovaly  omezení uvedené v § 39a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve
   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   7.  Řízení  zahájená  podle § 39i a 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ústav usnesením zastaví,
   jestliže
 
   a)  jsou  splněny  předpoklady pro zahájení zkrácené revize podle § 39p
   zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona, a
 
   b)  není-li  ve  lhůtě  30  dní  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
   vydáno  rozhodnutí v dané věci. Dnem následujícím po nabytí právní moci
   usnesení  podle  věty  první  Ústav zahájí řízení podle § 39p zákona č.
   48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   8. Není-li řízení podle bodu 8 zastaveno, stanovené výše úhrad léčivých
   přípravků  a  potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely  se  považují za
   nejvyšší  možné  úhrady  pro konečného spotřebitele podle § 39h odst. 1
   zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.
 
   9.   Odvolání  proti  rozhodnutí  v  hloubkové  nebo  zkrácené  revizi,
   rozhodnutí  o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše
   a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti
   rozhodnutí  v  přezkumném  řízení  vydaném  přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona  mají  odkladný účinek. Tato rozhodnutí jsou vykonatelná
   podle dosavadních právních předpisů.
 
   10. Řízení o cenové soutěži podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění
   účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená ke dni nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  Ústav  usnesením  zastaví.  Závazky z cenové
   soutěže ukončené podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do
   dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, platí podle zákona č. 48/1997 Sb.,
   ve  znění  účinném  do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na
   základě   výsledku   této  cenové  soutěže  stanovila  základní  úhrada
   referenční skupiny.
 
   11.  Ústav  do  15.  ledna  2012 zahájí řízení o zrušení úhrady léčivým
   přípravkům  a  potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro
   konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč.
 
   Čl. II zákona č. 369/2011 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Změnu  zdravotní  pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po
   dni  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona provést pouze tehdy, pokud přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  byla  podána  žádost  o  změnu
   zdravotní  pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po
   dni podání žádosti.
 
   2.  Při poskytování zdravotní péče podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997
   Sb.,  které  započalo  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona, se
   postupuje  podle  §  15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v 
   něm stanovené.
 
   3.  Dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady
   těch  léčivých  přípravků,  které  mohou  být vydávány i bez lékařského
   předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům
   se  nevede,  a  je-li  vedeno,  dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona se
   takové řízení zastavuje.
 
   4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní
   lékařské  účely,  jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo
   rovna  50  Kč  se  nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona se takové řízení zastavuje.
 
   Čl. XXVIII zákona č. 458/2011 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Výše  a  podmínky  úhrady  těch léčivých přípravků, které mohou být
   vydávány  i  bez  lékařského  předpisu, zanikají dnem 30. června 2012 u 
   těch  léčivých  přípravků,  u  kterých Ústav do 1. června 2012 neobdrží
   žádost   od   všech  zdravotních  pojišťoven  o  ponechání  úhrady  při
   poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu. Řízení o 
   stanovení,   změně,   zrušení  nebo  nepřiznání  úhrady  těmto  léčivým
   přípravkům  se  nevede,  a  je-li  vedeno, dnem zániku úhrady se takové
   řízení zastavuje.
 
   2. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní
   lékařské  účely,  jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo
   rovna  50  Kč,  se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové
   řízení zastavuje.
 
   Čl. VI zákona č. 44/2013 Sb.
 
   Přechodné ustanovení
 
   Pokud  byl  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona započat některý z 
   postupů nebo činností uvedených v § 35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění
   účinném  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí jej, jakož i 
   všechny  další v tomto ustanovení uvedené činnosti a postupy vztahující
   se  k takto započaté transplantaci, i když byly zahájeny nebo dokončeny
   po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zdravotní pojišťovna uvedená v §
   35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto zákona.
 
   Čl. II zákona č. 256/2014 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Zdravotní  pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci za období přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  částky  přesahující  limit pro
   regulační  poplatky  a  doplatky  za předepsané částečně hrazené léčivé
   přípravky  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b odst.
   2  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto zákona.
 
   2.  Správní  řízení o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.,
   ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená na
   návrh  pojištěnce  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle  §  53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   3. V řízení o hrazení částek přesahujících limit pro regulační poplatky
   a  doplatky  za  předepsané  částečně  hrazené  léčivé  přípravky  nebo
   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely podle § 16b zákona č. 48/1997
   Sb.,  ve  znění  účinném  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za
   období  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeném ve sporných
   případech na návrh pojištěnce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se
   postupuje  podle  §  53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném
   přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl. II zákona č. 1/2015 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče,  na  jejíž  poskytnutí  byl
   vystaven  návrh  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne
   podle  vyhlášky  č.  267/2012  Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro
   lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění
   účinném do 31. prosince 2014.
 
   2.  Léčebný  pobyt  uskutečněný  podle  vyhlášky  č.  267/2012 Sb. jako
   základní  se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997
   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   3.  Léčebný  pobyt  uskutečněný  podle  vyhlášky  č.  267/2012 Sb. jako
   opakovaný  se  považuje  za  opakovaný  léčebný  pobyt  podle zákona č.
   48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října
   2009  do  30.  září  2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní
   léčebný  pobyt  podle  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   5.  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče,  na  jejíž  poskytnutí  byl
   vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se
   považuje  za  základní  léčebný  pobyt  podle zákona č. 48/1997 Sb., ve
   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   6.  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče,  na  jejíž  poskytnutí  byl
   vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona  a  která  odpovídá  indikaci, na jejímž základě již v minulosti
   pojištěnec  léčebný  pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný
   pobyt  podle  zákona  č.  48/1997  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.
 
   Čl. II zákona č. 200/2015 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1. Smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997
   Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně
   jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny
   poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené
   z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které jsou
   účinné  ke  dni  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  zveřejní zdravotní
   pojišťovny  nejpozději  do  6  měsíců  ode  dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.
 
   2. Smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997
   Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně
   jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny
   poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené
   z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které byly
   uzavřeny  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  a  mají nabýt
   účinnosti  po  dni  nabytí  účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní
   pojišťovny  nejpozději  do  6  měsíců  ode  dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona; tyto smlouvy nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným.
 
   3.  Zdravotní  pojišťovny jsou povinny zveřejnit též smlouvy podle § 17
   odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném
   ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z 
   nichž   vyplývá   výše   úhrady   zdravotní   pojišťovny  poskytovateli
   zdravotních  služeb  za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného
   zdravotního  pojištění nebo rozsah těchto služeb, které byly uzavřeny v 
   roce 2014 a 2015 a pozbyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona, nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   4.  Ústav  zdravotnických  informací a statistiky České republiky předá
   Ministerstvu zdravotnictví poprvé aktuální údaje a metodiky podle § 41a
   odst.  1  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, v kalendářním
   roce následujícím po roce, v němž tento zákon nabyl účinnosti.
 
   5. Do doby, než Ministerstvo zdravotnictví poprvé obdrží aktuální údaje
   a  metodiky  podle § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto
   zákona,    zveřejňuje    Ministerstvo   zdravotnictví   seznam   skupin
   hospitalizací  v  akutní  lůžkové  péči  vztažených  k diagnóze, jejich
   relativní  nákladovost,  pravidla  zařazování  hospitalizací  do těchto
   skupin a metodiky pro vykazování poskytnutých hrazených služeb v akutní
   lůžkové péči, které má k dispozici, na svých webových stránkách.
 
   6.  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové,
   podnikové  a  další  zdravotní pojišťovny postupují podle § 41a odst. 3
   zákona  č.  48/1997  Sb.,  ve  znění  tohoto  zákona,  ode  dne zřízení
   Národního registru hrazených služeb.
 
   7.  Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, včetně jejich změn
   a  dodatků,  které  se  týkají rozsahu hrazených služeb, uzavřené přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, se nejpozději do 5 let ode dne
   nabytí  účinnosti tohoto zákona uvedou do souladu s § 17 odst. 1 zákona
   č.  48/1997  Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona.
 
   1)  Směrnice  Rady  89/105/EHS  ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti
   opatření  upravujících  tvorbu  cen  u  humánních  léčivých přípravků a
   jejich   začlenění   do   oblasti   působnosti  vnitrostátních  systémů
   zdravotního pojištění.
 
   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011
   o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
 
   Prováděcí  směrnice  Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou
   se   stanoví   opatření   k   usnadnění  uznávání  lékařských  předpisů
   vystavených v jiném členském státě.
 
   1a)  § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   1b)  Směrnice č. 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu
   cen  u  humánních  léčivých  přípravků  a  jejich  začlenění do oblasti
   působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
 
   1c)  §  3  zákona  č.  219/2000  Sb., o majetku České republiky a jejím
   vystupování v právních vztazích.
 
   1d) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 
   2)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský
   zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   3)  Např.  zákon ČNR č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992
   Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992
   Sb.,  o  auditorech  a  Komoře  auditorů  České republiky, zákon ČNR č.
   523/1992  Sb.,  o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České
   republiky,  zákon  č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících, zákon č.
   237/1991  Sb.,  o  patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o 
   výkonu   povolání   autorizovaných   architektů  a  o  výkonu  povolání
   autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   4)  Např.  zákon  č.  35/1965  Sb.,  o  dílech literárních, vědeckých a
   uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   4a)  §  7  odst.  8  a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   5)  §  76  a  násl.  a  §  93  a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
   zákoník.
 
   6) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 
   6a) § 566 až 575 obchodního zákoníku.
 
   7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.
   137/1996 Sb.
 
   8) § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 
   9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
 
   11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
   12) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.
 
   12a)  §  80  písm.  b)  a  c)  zákona  č.  100/1988  Sb.,  o  sociálním
   zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb.
 
   14) § 4 zákona č. 187/2006 Sb.
 
   15)  §  2  odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální
   mzdě.
 
   16) § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.
 
   16a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
 
   16b) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o 
   Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
   ve znění pozdějších předpisů.
 
   16c)  §  47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   16d) § 40a zákona č. 117/1995.
 
   17)  Zákon  ČNR  č.  592/1992  Sb.,  o pojistném na všeobecné zdravotní
   pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 
   17b)  §  2  odst.  1  písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských
   úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
 
   18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
 
   18a)  §  45a  odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
   (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
 
   19)  §  7  odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
   podnikových  a  dalších  zdravotních  pojišťovnách,  ve znění zákona č.
   149/1996 Sb.
 
   19a) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze
   dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
 
   20)  Vyhláška  ministra  zahraničních  věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o 
   závodních zdravotních službách (č. 161).
 
   Zákon  č.  20/1966  Sb.,  o  péči  o  zdraví  lidu, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   21) § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991
   Sb.
 
   22a)  §  16  odst.  2  a  3  zákona  č.  218/1999 Sb., o rozsahu branné
   povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
 
   22b) § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
 
   22c) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.
 
   23a)  Zákon  č.  285/2002  Sb.,  o darování, odběrech a transplantacích
   tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
 
   23b)  Vyhláška  č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené
   pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.
 
   23b)  § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004
   Sb.
 
   23c) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007
   Sb.
 
   24) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
 
   25)  Vyhláška  Ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb., kterou se
   vydává  seznam  zdravotních  výkonů  s  bodovými  hodnotami,  ve  znění
   pozdějších předpisů.
 
   27)   Vyhláška   Ministerstva  zdravotnictví  ČR  č.  434/1992  Sb.,  o 
   zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
 
   27a)  Vyhláška  č.  134/1998  Sb.,  kterou se vydává seznam zdravotních
   výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
 
   27c)  §  1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
   svátcích,  o  významných  dnech  a  o  dnech pracovního klidu, ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   27d)  §  38  zákona  č.  20/1966  Sb.,  o  péči o zdraví lidu, ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   27e)  Zákon  č.  109/2002  Sb.,  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
   výchovy  ve  školských  zařízeních  a  o  preventivně  výchovné péči ve
   školských  zařízeních  a  o  změně  dalších zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   27f)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví a o změně
   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   27g)  Zákon  č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci  v  hmotné  nouzi,  ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   27h) § 48 zákona č. 108/2006 Sb.
 
   27i)  §  42  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   27j) § 24 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   27k)  §  191a  až  191g  zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   27l)  Zákon  č.  285/2002  Sb.,  o darování, odběrech a transplantacích
   tkání  a  orgánů  a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   27m) § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb.
 
   27n)  §  71  odst.  4  a  § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
   zákona č. 261/2007 Sb.
 
   28) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   28a)   Zákon   č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání
   způsobilosti  k  výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
   činností   souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně
   některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o nelékařských zdravotnických
   povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
 
   29) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
 
   Vyhláška   Ministerstva   zdravotnictví   ČSR   č.   77/1981   Sb.,   o 
   zdravotnických   pracovnících   a   jiných  odborných  pracovnících  ve
   zdravotnictví.
 
   30)  §  73b  zákona  č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
   zákona č. 307/1993 Sb.
 
   31)  Např.  vyhláška  Ministerstva  zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o 
   opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.
 
   32)  §  23  odst.  3  a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č.
   548/1991 Sb.
 
   33) § 73b a 93a zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
   Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě
   za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních.
 
   34)  Hlava III díl 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
   a o změně některých souvisejících zákonů.
 
   36)  Zákon  č.  20/1966  Sb.,  ve  znění  pozdějších předpisů. Vyhláška
   Ministerstva  zdravotnictví  ČR  č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a
   zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.
 
   37)  § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb.,
   ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.
 
   38)  §  12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst.
   MZ  o  posuzování  zdravotní  způsobilosti k práci, ve znění směrnic č.
   17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
 
   39)  §  11,  12,  13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967
   Věst.  MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968
   Sb. a částka 20/1970 Sb.
 
   40)  §  12  odst. 8 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst.
   MZ,  ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a
   částka 20/1970 Sb.
 
   42a)  Vyhláška  č.  288/2004  Sb.,  kterou  se  stanoví  podrobnosti  o 
   registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, klasifikaci
   léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro
   souběžný   dovoz,   předkládání  a  navrhování  specifických  léčebných
   programů  s  využitím  neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o 
   způsobu   oznamování   a   vyhodnocování  nežádoucích  účinků  léčivého
   přípravku,   včetně  náležitostí  periodicky  aktualizovaných  zpráv  o 
   bezpečnosti,  a  způsob  a  rozsah  oznámení o použití neregistrovaného
   léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích).
 
   42b) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   42c)  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   42d) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   42e)  Zákon  č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
   Sb.
 
   42f)  Například  §  8  zákona  č.  551/1991  Sb., o Všeobecné zdravotní
   pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 
   43)  Zákon  ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
   republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 
   44) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   44a)   Zákon  č.  378/2007  Sb.,  o  léčivech  a  o  změnách  některých
   souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
 
   45)  Příloha  č. III odst. 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a
   Českého  báňského  úřadu  č.  110/1975  Sb.,  o  evidenci  a registraci
   pracovních   úrazů  a  hlášení  provozních  nehod  (havárií)  a  poruch
   technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.
 
   46)  Příloha  č.  I  vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
   báňského úřadu č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.
 
   46a)   Zákon   č.  245/2006  Sb.,  o  veřejných  neziskových  ústavních
   zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
 
   46a)  Zákon  č.  169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
   47) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
 
   47) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
   47a)  Zákon  č.  99/1963  Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   47b)   Zákon  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení
   (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
   49)  §  2a  odst.  1  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
   republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 
   49)  Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o 
   koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského
   parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010,
   nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 987/2009, kterým se
   stanoví  prováděcí  pravidla  k  nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci
   systémů  sociálního  zabezpečení,  ve  znění  nařízení  Komise  (EU) č.
   1244/2010,  nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady (EU) č. 1231/2010,
   kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES)
   č.  987/2009  na  státní  příslušníky  třetích  zemí,  na které se tato
   nařízení  dosud  nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a
   nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna
   2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.
 
   51)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29.
   dubna  2004  o  koordinaci  systémů  sociálního  zabezpečení, v platném
   znění.
 
   Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září
   2009,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
   o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění.
 
   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 1231/2010 ze dne 24.
   listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004
   a  nařízení  (ES)  č.  987/2009  na státní příslušníky třetích zemí, na
   které  se  tato  nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní
   příslušnosti.
 
   52) Článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze
   dne  29.  dubna  2004  o  koordinaci  systémů sociálního zabezpečení, v 
   platném znění.
 
   53)  Zákon  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
   poskytování   (zákon  o  zdravotních  službách),  ve  znění  pozdějších
   předpisů.
 
   54)  Zákon  č.  109/2002  Sb.,  o  výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
   výchovy  ve  školských  zařízeních  a  o  preventivně  výchovné péči ve
   školských  zařízeních  a  o  změně  dalších zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   55) § 48 zákona č. 108/2006 Sb.
 
   56)  §  42  zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   57) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
   58) § 48 až 50 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb.
 
   59) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.
 
   60) § 23 odst. 3 zákona o zdravotních službách.
 
   61) § 27 zákona o zdravotních službách.

Platnost od

1. dubna 1997

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3813 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál