Trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb.

Trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník

 

 

 

 
   40/2009 Sb.
 
   ZÁKON
 
   ze dne 8. ledna 2009
 
   trestní zákoník
 
   Změna: 306/2009 Sb.
 
   Změna: 181/2011 Sb.
 
   Změna: 330/2011 Sb. (část)
 
   Změna: 330/2011 Sb.
 
   Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb.
 
   Změna: 375/2011 Sb.
 
   Změna: 193/2012 Sb.
 
   Změna: 360/2012 Sb.
 
   Změna: 390/2012 Sb.
 
   Změna: 399/2012 Sb.
 
   Změna: 494/2012 Sb.
 
   Změna: 241/2013 Sb.
 
   Změna: 259/2013 Sb.
 
   Změna: 105/2013 Sb.
 
   Změna: 141/2014 Sb.
 
   Změna: 86/2015 Sb.
 
   Změna: 165/2015 Sb.
 
   Změna: 47/2016 Sb., 150/2016 Sb., 163/2016 Sb.
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
   ČÁST PRVNÍ
 
   OBECNÁ ČÁST
 
   HLAVA I 
 
   PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
 
   Díl 1
 
   Žádný trestný čin bez zákona
 
   § 1
 
   Zákaz retroaktivity
 
   Čin  je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve,
   než byl spáchán.
 
   Díl 2
 
   Časová působnost
 
   § 2
 
   Trestnost činu a doba jeho spáchání
 
   (1)  Trestnost  činu  se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl
   čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to
   je pro pachatele příznivější.
 
   (2)  Jestliže se zákon změní během páchání činu, užije se zákona, který
   je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán.
 
   (3)  Při  pozdějších  změnách  zákona,  který  je  účinný při dokončení
   jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího.
 
   (4)  Čin  je  spáchán  v  době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v 
   případě  opomenutí  byl  povinen  konat. Není rozhodující, kdy následek
   nastane nebo kdy měl nastat.
 
   § 3
 
   Užití zákona účinného v době rozhodování
 
   (1)  Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje
   uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
 
   (2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době,
   kdy se o ochranném opatření rozhoduje.
 
   Díl 3
 
   Místní působnost
 
   § 4
 
   Zásada teritoriality
 
   (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
   spáchán na jejím území.
 
   (2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,
 
   a)  dopustil-li  se  tu  pachatel  zcela  nebo  zčásti  jednání, i když
   porušení  nebo  ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo
   mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo
 
   b)  porušil-li  nebo  ohrozil-li  tu  pachatel  zájem chráněný trestním
   zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se
   jednání dopustil v cizině.
 
   (3) Účastenství je spácháno na území České republiky,
 
   a)  je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se
   posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo
 
   b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.
 
   (4)   Jednal-li   účastník  na  území  České  republiky,  užije  se  na
   účastenství  zákona  České  republiky  bez  ohledu  na  to,  zda je čin
   pachatele v cizině trestný.
 
   § 5
 
   Zásada registrace
 
   Podle  zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl
   spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla,
   anebo  letadla  nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou
   registrovány  v  České  republice.  Místo  spáchání  takového  činu  se
   posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.
 
   § 6
 
   Zásada personality
 
   Podle  zákona  České  republiky  se  posuzuje i trestnost činu, který v 
   cizině   spáchal   občan   České   republiky   nebo  osoba  bez  státní
   příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.
 
   § 7
 
   Zásada ochrany a zásada univerzality
 
   (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného
   nelidského  a  krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§
   233),  udávání  padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení
   padělatelského  náčiní  (§  236),  neoprávněné  výroby  peněz  (§ 237),
   rozvracení  republiky  (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§
   312),  sabotáže  (§  314),  vyzvědačství  (§  316), násilí proti orgánu
   veřejné  moci  (§  323),  násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a
   pozměnění  veřejné  listiny  (§ 348), účasti na organizované zločinecké
   skupině  podle  §  361  odst.  2,  3,  genocidia  (§  400), útoku proti
   lidskosti  (§  401),  apartheidu  a  diskriminace skupiny lidí (§ 402),
   přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a
   nedovoleného  vedení  boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
   obyvatelstva  (§  413),  plenění  v prostoru válečných operací (§ 414),
   zneužití  mezinárodně  uznávaných  a  státních  znaků (§ 415), zneužití
   vlajky  a  příměří  (§  416)  a  ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy,
   spáchal-li  takový  trestný  čin  v  cizině cizí státní příslušník nebo
   osoba  bez  státní  příslušnosti,  která  nemá na území České republiky
   povolen trvalý pobyt.
 
   (2)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
   spáchán  v  cizině  proti  občanu  České republiky nebo proti osobě bez
   státní  příslušnosti,  která má na území České republiky povolen trvalý
   pobyt,  jestliže  je  čin  v  místě spáchání činu trestný nebo jestliže
   místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.
 
   § 8
 
   Subsidiární zásada univerzality
 
   (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
   v   cizině   cizím   státním   příslušníkem   nebo  osobou  bez  státní
   příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
   i tehdy, jestliže
 
   a) čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán,
 
   b)  pachatel  byl  dopaden  na území České republiky, proběhlo vydávací
   nebo  předávací  řízení  a pachatel nebyl vydán nebo předán k trestnímu
   stíhání  nebo  výkonu  trestu  cizímu  státu  nebo  jinému  oprávněnému
   subjektu a
 
   c)  cizí  stát  nebo  jiný oprávněný subjekt, který žádal o vydání nebo
   předání  pachatele  k  trestnímu  stíhání nebo výkonu trestu, požádal o 
   provedení trestního stíhání pachatele v České republice.
 
   (2)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
   v   cizině   cizím   státním   příslušníkem   nebo  osobou  bez  státní
   příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
   také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na
   území České republiky sídlo nebo organizační složku.
 
   (3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon
   státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.
 
   § 9
 
   Působnost stanovená mezinárodní smlouvou
 
   (1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy,
   jestliže  to  stanoví  mezinárodní  smlouva, která je součástí právního
   řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).
 
   (2)  Ustanovení  § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva
   nepřipouští.
 
   § 10
 
   zrušen
 
   § 11
 
   Účinky rozsudku cizího státu
 
   (1)  Trestní  rozsudek  cizího  státu nemůže být vykonán na území České
   republiky  ani  tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní
   smlouva něco jiného.
 
   (2) Na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie
   v trestním řízení se pro účely trestního řízení hledí jako na odsouzení
   soudem České republiky, pokud bylo vydáno pro čin trestný i podle práva
   České republiky.
 
   HLAVA II
 
   TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
 
   Díl 1
 
   Základy trestní odpovědnosti
 
   § 12
 
   Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe
 
   (1)  Jen  trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce,
   které lze za jejich spáchání uložit.
 
   (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené
   lze  uplatňovat  jen  v  případech  společensky  škodlivých, ve kterých
   nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
 
   § 13
 
   Trestný čin
 
   (1)  Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
   trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
 
   (2)  K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění,
   nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.
 
   § 14
 
   Přečiny a zločiny
 
   (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
 
   (2)  Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné
   činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí
   trestní sazby do pěti let.
 
   (3)  Zločiny  jsou  všechny  trestné činy, které nejsou podle trestního
   zákona  přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy,
   na  něž  trestní  zákon  stanoví  trest  odnětí svobody s horní hranicí
   trestní sazby nejméně deset let.
 
   Díl 2
 
   Zavinění
 
   § 15
 
   Úmysl
 
   (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
 
   a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem
   chráněný takovým zákonem, nebo
 
   b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit,
   a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
 
   (2)  Srozuměním  se  rozumí  i  smíření  pachatele  s  tím, že způsobem
   uvedeným  v  trestním  zákoně  může porušit nebo ohrozit zájem chráněný
   takovým zákonem.
 
   § 16
 
   Nedbalost
 
   (1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
 
   a)  věděl,  že  může  způsobem  uvedeným v trestním zákoně porušit nebo
   ohrozit  zájem  chráněný  takovým  zákonem,  ale bez přiměřených důvodů
   spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
 
   b)  nevěděl,  že  svým  jednáním  může  takové  porušení  nebo ohrožení
   způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět
   měl a mohl.
 
   (2)  Trestný  čin  je  spáchán  z  hrubé  nedbalosti,  jestliže přístup
   pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti
   pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.
 
   § 17
 
   Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující
 
   K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,
 
   a)  jde-li  o  těžší  následek,  i  tehdy,  zavinil-li  jej  pachatel z 
   nedbalosti,  vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění
   úmyslné, nebo
 
   b)  jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl,
   ač  o  ní  vzhledem  k  okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
   mohl,  vyjímaje  případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel
   věděl.
 
   § 18
 
   Omyl skutkový
 
   (1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou
   okolnost,  která  je  znakem  trestného činu, nejedná úmyslně; tím není
   dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.
 
   (2)  Kdo  při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které
   by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán
   jen  za  tento  mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z 
   nedbalosti.
 
   (3)  Kdo  při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které
   by   naplňovaly   znaky  přísnějšího  úmyslného  trestného  činu,  bude
   potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu.
 
   (4)  Kdo  při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která
   vylučuje   jeho   protiprávnost,  nejedná  úmyslně;  tím  není  dotčena
   odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.
 
   § 19
 
   Omyl právní
 
   (1)  Kdo  při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní,
   nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.
 
   (2)  Omylu  bylo  možno  se  vyvarovat,  pokud  povinnost seznámit se s 
   příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného
   právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání,
   povolání,  postavení  nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost
   činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.
 
   Díl 3
 
   Příprava a pokus trestného činu
 
   § 20
 
   Příprava
 
   (1)  Jednání,  které  záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání
   zvlášť  závažného  zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování,
   opatřování   nebo   přizpůsobování  prostředků  nebo  nástrojů  k  jeho
   spáchání,  ve  spolčení,  srocení,  v  návodu  nebo  pomoci  k takovému
   zločinu,   je   přípravou  jen  tehdy,  jestliže  to  trestní  zákon  u 
   příslušného  trestného  činu  výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu
   ani dokonání zvlášť závažného zločinu.
 
   (2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný
   zločin,  k  němuž  směřovala,  jestliže  trestní  zákon  nestanoví něco
   jiného.
 
   (3)  Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká,
   jestliže  pachatel  dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k 
   spáchání zvlášť závažného zločinu a
 
   a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
   z podniknuté přípravy, nebo
 
   b)  učinil  o  přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy
   nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté
   přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu
   zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
   nadřízenému.
 
   (4)  Je-li  na  činu  zúčastněno  více  osob,  nebrání  zániku  trestní
   odpovědnosti  za  přípravu  pachatele,  který  takto  jednal, je-li čin
   dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu
   nebo přes jeho včasné oznámení.
 
   (5)  Ustanovením  odstavců  3  a  4  není  dotčena  trestní odpovědnost
   pachatele  za  jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v 
   odstavci 1 spáchal.
 
   § 21
 
   Pokus
 
   (1)  Jednání,  které  bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a
   jehož  se  pachatel  dopustil  v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem
   trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.
 
   (2)  Pokus  trestného  činu je trestný podle trestní sazby stanovené na
   dokonaný trestný čin.
 
   (3)  Trestní  odpovědnost  za  pokus  trestného  činu  zaniká, jestliže
   pachatel  dobrovolně  upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání
   trestného činu a
 
   a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
   z podniknutého pokusu trestného činu, nebo
 
   b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které
   vzniklo   zájmu  chráněnému  trestním  zákonem  z  podniknutého  pokusu
   trestného  činu,  mohlo  být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit
   státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit
   oznámení nadřízenému.
 
   (4)  Je-li  na  činu  zúčastněno  více  osob,  nebrání  zániku  trestní
   odpovědnosti  za pokus pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán
   ostatními  pachateli  nezávisle  na jeho dřívějším přispění k činu nebo
   přes jeho včasné oznámení.
 
   (5)  Ustanovením  odstavců  3  a  4  není  dotčena  trestní odpovědnost
   pachatele  za  jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v 
   odstavci 1 spáchal.
 
   Díl 4
 
   Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
 
   § 22
 
   Pachatel
 
   (1)  Pachatelem  trestného  činu  je,  kdo  svým jednáním naplnil znaky
   skutkové  podstaty  trestného  činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li
   trestná.
 
   (2)  Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné
   osoby,  která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost,
   omyl,  anebo  proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné
   okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala
   zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil
   takové  osoby,  která  nejednala  ve  zvláštním  úmyslu  či  z pohnutky
   předpokládané  zákonem;  v  těchto  případech  není  vyloučena  trestní
   odpovědnost  takové  osoby  za  jiný  trestný čin, který tímto jednáním
   spáchala.
 
   § 23
 
   Spolupachatel
 
   Byl-li  trestný  čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více
   osob,  odpovídá  každá  z  nich,  jako  by  trestný  čin  spáchala sama
   (spolupachatelé).
 
   § 24
 
   Účastník
 
   (1)  Účastníkem  na  dokonaném  trestném  činu nebo jeho pokusu je, kdo
   úmyslně
 
   a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),
 
   b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo
 
   c)  umožnil  nebo  usnadnil  jinému  spáchání  trestného  činu, zejména
   opatřením  prostředků,  odstraněním  překážek, vylákáním poškozeného na
   místo  činu,  hlídáním  při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo
   slibem přispět po trestném činu (pomocník).
 
   (2)  Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o 
   trestní  odpovědnosti  a  trestnosti  pachatele, jestliže trestní zákon
   nestanoví něco jiného.
 
   (3)  Trestní  odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil
   od dalšího účastenství na trestném činu a
 
   a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
   z podniknutého účastenství, nebo
 
   b)  učinil  o  účastenství  na  trestném  činu  oznámení  v  době,  kdy
   nebezpečí,   které   vzniklo   zájmu   chráněnému  trestním  zákonem  z 
   podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno
   učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho
   učinit oznámení nadřízenému.
 
   (4)  Je-li  na  činu  zúčastněno  více  osob,  nebrání  zániku  trestní
   odpovědnosti účastníka, který takto jednal, je-li čin spáchán ostatními
   pachateli  nezávisle  na  jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho
   včasné oznámení.
 
   (5)  Ustanovení  odstavců  3  a  4 se nevztahuje na trestní odpovědnost
   účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1
   spáchal.
 
   § 25
 
   Věk
 
   Kdo  v  době  spáchání  činu  nedovršil  patnáctý  rok svého věku, není
   trestně odpovědný.
 
   § 26
 
   Nepříčetnost
 
   Kdo  pro  duševní  poruchu  v  době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho
   protiprávnost  nebo  ovládat  své  jednání,  není  za tento čin trestně
   odpovědný.
 
   § 27
 
   Zmenšená příčetnost
 
   Kdo  pro  duševní  poruchu  v době spáchání činu měl podstatně sníženou
   schopnost  rozpoznat  jeho  protiprávnost  nebo ovládat své jednání, je
   zmenšeně příčetný.
 
   HLAVA III
 
   OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU
 
   § 28
 
   Krajní nouze
 
   (1)  Čin  jinak  trestný,  kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící
   zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
 
   (2)  Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných
   okolností  odvrátit  jinak  anebo  způsobený  následek je zřejmě stejně
   závažný  nebo  ještě  závažnější  než ten, který hrozil, anebo byl ten,
   komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
 
   § 29
 
   Nutná obrana
 
   (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající
   útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
 
   (2)  Nejde  o  nutnou  obranu,  byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená
   způsobu útoku.
 
   § 30
 
   Svolení poškozeného
 
   (1)  Trestný  čin  nespáchá,  kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž
   zájmy,  o  nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou
   činem dotčeny.
 
   (2)  Svolení  podle  odstavce  1  musí  být dáno předem nebo současně s 
   jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a
   srozumitelně;  je-li  takové  svolení  dáno  až  po  spáchání  činu, je
   pachatel  beztrestný,  mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v 
   odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu
   a svým poměrům.
 
   (3)  S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době
   činu  v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze
   za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo
   usmrcení.
 
   § 31
 
   Přípustné riziko
 
   (1)  Trestný  čin  nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a
   informacemi,  které  měl  v  době  svého  rozhodování o dalším postupu,
   vykonává  v  rámci  svého  zaměstnání,  povolání, postavení nebo funkce
   společensky   prospěšnou  činnost,  kterou  ohrozí  nebo  poruší  zájem
   chráněný  trestním  zákonem,  nelze-li společensky prospěšného výsledku
   dosáhnout jinak.
 
   (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo
   zdraví  člověka,  aniž  by  jím  byl dán k ní v souladu s jiným právním
   předpisem  souhlas,  nebo  výsledek,  k  němuž  směřuje,  zcela  zřejmě
   neodpovídá  míře  rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje
   požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti
   nebo se příčí dobrým mravům.
 
   § 32
 
   Oprávněné použití zbraně
 
   Trestný  čin  nespáchá,  kdo  použije zbraně v mezích stanovených jiným
   právním předpisem.
 
   HLAVA IV
 
   ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
 
   Díl 1
 
   Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí
 
   § 33
 
   Účinná lítost
 
   Trestní  odpovědnost  za  trestné  činy  neposkytnutí  pomoci  (§ 150),
   neposkytnutí  pomoci  řidičem  dopravního  prostředku  (§  151), šíření
   nakažlivé  lidské  nemoci  (§  152),  šíření  nakažlivé lidské nemoci z 
   nedbalosti  (§  153),  ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
   předměty  (§  156),  ohrožování  zdraví  závadnými potravinami a jinými
   předměty  z  nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169),
   zavlečení  (§ 172), braní rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené
   osoby  (§  195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220),
   porušení  povinnosti  při  správě  cizího majetku z nedbalosti (§ 221),
   porušení  povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti
   učinit  pravdivé  prohlášení  o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§
   228),  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné  povinné  platby  (§ 240),
   nesplnění  oznamovací  povinnosti  v  daňovém  řízení (§ 243), porušení
   zákazů  v  době  nouzového  stavu  v  devizovém  hospodářství  (§ 247),
   porušení  předpisů  o  oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení
   předpisů  o  kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262),
   porušení  povinností  při  vývozu  zboží a technologií dvojího užití (§
   263),   provedení  zahraničního  obchodu  s  vojenským  materiálem  bez
   povolení  nebo  licence  (§  265),  porušení povinnosti v souvislosti s 
   vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
   (§  266),  obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§
   273),  porušení  povinnosti  při  hrozivé  tísni  (§  275), poškození a
   ohrožení  provozu  obecně  prospěšného  zařízení  (§  276), poškození a
   ohrožení  provozu  obecně  prospěšného  zařízení  z nedbalosti (§ 277),
   poškození  geodetického  bodu  (§  278), poškození a ohrožení životního
   prostředí   (§   293),  poškození  a  ohrožení  životního  prostředí  z 
   nedbalosti  (§  294), poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s 
   odpady  (§  298),  neoprávněného  nakládání s chráněnými volně žijícími
   živočichy   a   planě  rostoucími  rostlinami  (§  299),  neoprávněného
   nakládání  s  chráněnými  volně  žijícími  živočichy a planě rostoucími
   rostlinami  z  nedbalosti  (§  300),  šíření nakažlivé nemoci zvířat (§
   306),  šíření  nakažlivé  nemoci  a  škůdce užitkových rostlin (§ 307),
   vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
   (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a
   mezinárodní   organizace   (§  315),  vyzvědačství  (§  316),  ohrožení
   utajované  informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti
   (318),   vzpoury  vězňů  (§  344),  šíření  poplašné  zprávy  (§  357),
   nepřekažení  trestného  činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368)
   zaniká, jestliže pachatel dobrovolně
 
   a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo
 
   b)  učinil  o  trestném  činu  oznámení v době, kdy škodlivému následku
   trestného  činu  mohlo  být  ještě  zabráněno; oznámení je nutno učinit
   státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit
   oznámení nadřízenému.
 
   Díl 2
 
   Promlčení trestní odpovědnosti
 
   § 34
 
   Promlčecí doba
 
   (1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby,
   jež činí
 
   a)  dvacet  let,  jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje
   uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo
   při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,
 
   b)  patnáct  let,  činí-li  horní  hranice trestní sazby odnětí svobody
   nejméně deset let,
 
   c)  deset  let,  činí-li  horní  hranice  trestní  sazby odnětí svobody
   nejméně pět let,
 
   d)  pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně
   tři léta,
 
   e) tři léta u ostatních trestných činů.
 
   (2)  Promlčecí  doba  počíná  běžet u trestných činů, u nichž je znakem
   účinek  anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty,
   od  okamžiku,  kdy  takový  účinek  nastal;  u ostatních trestných činů
   počíná  běžet  promlčecí  doba  od ukončení jednání. Účastníkovi počíná
   běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele.
 
   (3) Do promlčecí doby se nezapočítává
 
   a)  doba,  po  kterou  nebylo  možno  pachatele  postavit před soud pro
   zákonnou překážku,
 
   b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,
 
   c) doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) nebo
   některého  trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto
   zákona  o  trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
   byla mladší osmnácti let,
 
   d)   zkušební   doba   podmíněného  zastavení  trestního  stíhání  nebo
   podmíněného odložení podání návrhu na potrestání,
 
   e)  doba,  po  kterou  nebylo možné pachatele v České republice trestně
   stíhat,  jde-li  o  čin, jehož trestnost se posuzuje podle zákona České
   republiky na základě § 8 odst. 1,
 
   f)  doba  od vydání příkazu k zadržení do jeho odvolání nebo do pozbytí
   jeho platnosti z jiného důvodu,
 
   g)  doba,  po kterou bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního
   řízení  podle  zákona  o  mezinárodní  justiční  spolupráci  ve  věcech
   trestních,
 
   h) doba, po kterou bylo trestní stíhání dočasně odloženo.
 
   (4) Promlčecí doba se přerušuje
 
   a)  zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde,
   jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení,
   podáním  žádosti  o  zajištění  vyžádání  osoby z cizího státu, vydáním
   evropského  zatýkacího  rozkazu,  podáním obžaloby, návrhu na schválení
   dohody  o  vině a trestu, návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzujícího
   rozsudku  pro  tento  trestný  čin nebo doručením trestního příkazu pro
   takový trestný čin obviněnému, nebo
 
   b)  spáchal-li  pachatel  v  promlčecí  době trestný čin nový, na který
   trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.
 
   (5) Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.
 
   § 35
 
   Vyloučení z promlčení
 
   Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost
 
   a)  za  trestné  činy  uvedené  v  hlavě třinácté zvláštní části tohoto
   zákona,  s  výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí
   směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií
   k  hnutí  směřujícímu  k  potlačení  práv  a  svobod  člověka  (§ 404),
   popírání,  zpochybňování,  schvalování  a  ospravedlňování genocidia (§
   405),  a  to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly
   znaky těchto trestných činů,
 
   b)  za  trestné činy rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
   (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že
   zakládají  válečný  zločin  nebo  zločin proti lidskosti podle předpisů
   mezinárodního práva,
 
   c)  za  jiné  trestné  činy  spáchané  v  době od 25. února 1948 do 29.
   prosince  1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí
   nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se základními zásadami
   právního  řádu  demokratického  státu  nedošlo k pravomocnému odsouzení
   nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo
   byly  spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny
   osob z důvodů politických, rasových či náboženských.
 
   HLAVA V 
 
   TRESTNÍ SANKCE
 
   Díl 1
 
   Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání
 
   § 36
 
   Druhy trestních sankcí
 
   Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.
 
   § 37
 
   Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí
 
   (1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.
 
   (2)  Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem
   trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.
 
   § 38
 
   Přiměřenost trestních sankcí
 
   (1)  Trestní  sankce  je  nutno  ukládat  s  přihlédnutím  k  povaze  a
   závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.
 
   (2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující,
   nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.
 
   (3)  Při  ukládání  trestních  sankcí se přihlédne i k právem chráněným
   zájmům osob poškozených trestným činem.
 
   Díl 2
 
   Tresty
 
   Oddíl 1
 
   Obecné zásady pro ukládání trestů
 
   § 39
 
   Stanovení druhu a výměry trestu
 
   (1)  Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a
   závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a
   jiným  poměrům  pachatele  a  k  jeho  dosavadnímu  způsobu  života a k 
   možnosti  jeho  nápravy;  dále  přihlédne  k chování pachatele po činu,
   zejména  k  jeho  snaze  nahradit  škodu  nebo  odstranit jiné škodlivé
   následky  činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k 
   tomu,  jak  významným  způsobem  přispěl k objasnění zločinu spáchaného
   členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve
   prospěch  organizované  zločinecké  skupiny. Přihlédne také k účinkům a
   důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.
 
   (2)  Povaha  a  závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem
   chráněného  zájmu,  který  byl  činem dotčen, způsobem provedení činu a
   jeho   následky,   okolnostmi,  za  kterých  byl  čin  spáchán,  osobou
   pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.
 
   (3)  Při  stanovení  druhu  trestu  a  jeho  výměry  soud  přihlédne  k 
   polehčujícím  a  přitěžujícím  okolnostem  (§  41  a 42), k době, která
   uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a k délce
   trestního  řízení,  trvalo-li  nepřiměřeně  dlouhou dobu. Při posouzení
   přiměřenosti  délky trestního řízení soud přihlédne ke složitosti věci,
   k  postupu orgánů činných v trestním řízení, k významu trestního řízení
   pro  pachatele  a  k jeho jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním
   řízení.
 
   (4)  K  okolnosti,  která  je  zákonným  znakem  trestného činu, včetně
   okolnosti,   která   podmiňuje   použití  vyšší  trestní  sazby,  nelze
   přihlédnout  jako k okolnosti polehčující nebo přitěžující. K okolnosti
   odůvodňující  mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze přihlédnout
   jako k okolnosti polehčující.
 
   (5) K okolnosti přitěžující se přihlédne,
 
   a)  jde-li  o  těžší  následek,  i  tehdy,  zavinil-li  jej  pachatel z 
   nedbalosti, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje i zde zavinění
   úmyslné,
 
   b)  jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl,
   ač  o  ní  vzhledem  k  okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
   mohl,  vyjímaje  případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel
   věděl.
 
   (6) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud
 
   a)  u  spolupachatelů  též  k  tomu, jakou měrou jednání každého z nich
   přispělo ke spáchání trestného činu,
 
   b)  u  organizátora,  návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich
   účasti na spáchání trestného činu,
 
   c)  u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu trestného činu též
   k  tomu,  do  jaké  míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu
   přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání
   nedošlo.
 
   (7)   Získal-li  nebo  snažil-li  se  získat  pachatel  trestným  činem
   majetkový  prospěch, přihlédne k tomu soud při stanovení druhu trestu a
   jeho  výměry; jestliže to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry,
   uloží mu s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu některý z 
   trestů,  který  ho  postihne  na  majetku (§ 66 až 72), a to jako trest
   samostatný nebo vedle jiného trestu.
 
   § 40
 
   Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností
 
   (1)   Jestliže   pachatel   spáchal   trestný  čin  ve  stavu  zmenšené
   příčetnosti,  který  si,  a  to  ani  z  nedbalosti,  nepřivodil vlivem
   návykové  látky,  přihlédne  soud  k této okolnosti při stanovení druhu
   trestu a jeho výměry.
 
   (2)  Má-li  soud  za  to,  že by vzhledem k zdravotnímu stavu pachatele
   uvedeného  v  odstavci  1  bylo  možno za současného uložení ochranného
   léčení  (§  99)  dosáhnout  možnosti  jeho  nápravy  i trestem kratšího
   trvání,  sníží  trest  odnětí  svobody pod dolní hranici trestní sazby,
   přičemž  není  vázán  omezením uvedeným v § 58 odst. 3, a uloží zároveň
   ochranné léčení.
 
   § 41
 
   Polehčující okolnosti
 
   Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
 
   a)   spáchal   trestný  čin  poprvé  a  pod  vlivem  okolností  na  něm
   nezávislých,
 
   b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku
   životních zkušeností,
 
   c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
 
   d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
 
   e)  spáchal  trestný  čin  pod  vlivem tíživých osobních nebo rodinných
   poměrů, které si sám nezpůsobil,
 
   f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,
 
   g)  spáchal  trestný  čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly
   zcela  splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil
   meze   přípustného   rizika   nebo   meze   jiné  okolnosti  vylučující
   protiprávnost,
 
   h)  spáchal  trestný  čin  v  právním  omylu,  kterého  se  bylo  možno
   vyvarovat,
 
   i)  trestným  činem  způsobil  nižší  škodu  nebo  jiný  menší škodlivý
   následek,
 
   j)  přičinil  se  o  odstranění škodlivých následků trestného činu nebo
   dobrovolně nahradil způsobenou škodu,
 
   k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům,
 
   l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl
   k objasnění trestného činu spáchaného jiným,
 
   m)  přispěl  zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné
   činnosti   spáchané   členy   organizované   skupiny,   ve   spojení  s 
   organizovanou   skupinou   nebo  ve  prospěch  organizované  zločinecké
   skupiny,
 
   n) trestného činu upřímně litoval, nebo
 
   o) vedl před spácháním trestného činu řádný život.
 
   § 42
 
   Přitěžující okolnosti
 
   Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
 
   a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
 
   b)  spáchal  trestný  čin  ze  ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní,
   rasové,  etnické,  náboženské,  třídní či jiné podobné nenávisti nebo z 
   jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,
 
   c)  spáchal  trestný  čin  surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se
   zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,
 
   d)  spáchal  trestný  čin  využívaje  něčí  nouze, tísně, bezbrannosti,
   závislosti nebo podřízenosti,
 
   e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,
 
   f)  ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo
   funkce,
 
   g)  spáchal  trestný  čin vůči osobě podílející se na záchraně života a
   zdraví nebo na ochraně majetku,
 
   h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné,
   zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí,
 
   i)  svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného,
   zejména  dítě  mladší  patnácti  let,  mladistvého  nebo  osobu ve věku
   blízkém věku mladistvých,
 
   j)  spáchal  trestný  čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné
   události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na
   území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,
 
   k)  trestným  činem  způsobil  vyšší  škodu  nebo  jiný  větší škodlivý
   následek,
 
   l) trestným činem získal vyšší prospěch,
 
   m)  spáchal  trestný  čin  ve  větším rozsahu, na více věcech nebo více
   osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,
 
   n) spáchal více trestných činů,
 
   o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny
   nebo člen spolčení, nebo
 
   p)  byl  již  pro  trestný  čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy
   předchozího  odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména
   s  ohledem  na  význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob
   provedení  činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán,
   osobu  pachatele,  míru  jeho  zavinění,  jeho  pohnutku  a dobu, která
   uplynula  od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu,
   který  byl  spáchán  ve  stavu  vyvolaném  duševní  poruchou,  anebo  o 
   pachatele,  který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný
   čin  pod  jejím  vlivem  nebo  v  souvislosti s jejím zneužíváním, také
   tehdy,  započal-li  léčení  nebo  učinil  jiná potřebná opatření k jeho
   zahájení.
 
   § 43
 
   Úhrnný a souhrnný trest
 
   (1)  Odsuzuje-li  soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží
   mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin
   z  nich  nejpřísněji  trestný;  jde-li o vícečinný souběh většího počtu
   trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci
   trestní  sazby,  jejíž  horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní
   hranice  trestní  sazby  odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení
   převyšovat  dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody
   nad  dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu
   přípustného  podle  takového  ustanovení  lze  v  rámci úhrnného trestu
   uložit  i  jiný  druh  trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno
   některým  ze  souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních
   sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z 
   nich.  Stanoví-li  trestní  zákon  za některý z takových trestných činů
   pouze  trest  odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí
   svobody jako trest samostatný.
 
   (2)  Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když
   odsuzuje  pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem
   prvního  stupně  vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin.
   Spolu  s  uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém
   pachateli  rozsudkem  dřívějším,  jakož  i  všechna další rozhodnutí na
   tento  výrok  obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo
   tímto zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než
   trest  uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud
   vyslovit  trest  ztráty  čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty
   vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci,
   jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.
 
   (3) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým
   bylo  za  podmínek  §  48  odst.  1  podmíněně upuštěno od potrestání s 
   dohledem.  Spolu  s  uložením  souhrnného  trestu  soud  zruší  výrok o 
   podmíněném  upuštění  od  potrestání  s dohledem, jakož i všechna další
   rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,
   k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
 
   (4)  Ustanovení  o  souhrnném  trestu  se  neužije,  jestliže  dřívější
   odsouzení  je  takové  povahy,  že se na pachatele hledí, jako by nebyl
   odsouzen,  nebo  jestliže byl dřívější odsuzující rozsudek vydán soudem
   jiného členského státu Evropské unie.
 
   § 44
 
   Upuštění od uložení souhrnného trestu
 
   Soud  upustí  od uložení souhrnného trestu podle § 43 odst. 2, má-li za
   to, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.
 
   § 45
 
   Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu
 
   (1)  Odsuzuje-li  soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném
   činu  (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již
   nabyl  právní  moci,  zruší  v  tomto dřívějším rozsudku výrok o vině o 
   pokračujícím  trestném  činu  a  trestných  činech  spáchaných  s ním v 
   jednočinném  souběhu,  celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které
   mají  v  uvedeném  výroku  o  vině  svůj podklad, a znovu při vázanosti
   skutkovými  zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím
   trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech
   spáchaných   s  ním  v  jednočinném  souběhu,  o  společném  trestu  za
   pokračující  trestný  čin,  který  nesmí být mírnější než trest uložený
   rozsudkem  dřívějším,  a případně i o navazujících výrocích, které mají
   ve výroku o vině svůj podklad. V rámci společného trestu za pokračování
   v  trestném  činu  musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo
   vyznamenání,   ztráty   vojenské   hodnosti,  propadnutí  majetku  nebo
   propadnutí  věci,  jestliže  takový  trest  byl  vysloven již rozsudkem
   dřívějším.
 
   (2)  Ustanovení  §  43 a 44 se obdobně užijí v případě, kdy je současně
   ukládán trest za více trestných činů.
 
   (3)  Ustanovení  o  společném  trestu za pokračování v trestném činu se
   užije  i  tehdy,  je-li  dřívější  odsouzení  takové  povahy,  že se na
   pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
 
   (4)  Ustanovení  o  společném  trestu za pokračování v trestném činu se
   neužije,  jestliže byl dřívější odsuzující rozsudek vydán soudem jiného
   členského státu Evropské unie.
 
   Oddíl 2
 
   Upuštění od potrestání
 
   § 46
 
   Obecné ustanovení
 
   (1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje
   a  projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k 
   povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele
   lze  důvodně  očekávat,  že  již  pouhé  projednání věci postačí k jeho
   nápravě i k ochraně společnosti.
 
   (2)  Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující
   obviněný,  jsou-li  splněny  podmínky  stanovené  v  § 178a odst. 1 a 2
   trestního  řádu  a  podal-li  spolupracující  obviněný jak v přípravném
   řízení,  tak  v  řízení  před  soudem  úplnou  a  pravdivou  výpověď  o 
   skutečnostech,  které  jsou  způsobilé  významně  přispět  k  objasnění
   zločinu   spáchaného   členy   organizované   skupiny,   ve  spojení  s 
   organizovanou   skupinou   nebo  ve  prospěch  organizované  zločinecké
   skupiny;  ustanovení  §  48  odst.  1  tím  není  dotčeno.  Upustit  od
   potrestání  pachatele  označeného  jako  spolupracující  obviněný takto
   nelze,  jestliže  jím  spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k 
   jehož  objasnění  přispěl,  jestliže  se  podílel jako organizátor nebo
   návodce  na  spáchání  zločinu, k jehož objasnění přispěl, jestliže jím
   způsobil  úmyslně  těžkou  újmu  na  zdraví nebo smrt nebo jsou-li dány
   důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59).
 
   (3)  Soud  může  upustit  od  potrestání  také tehdy, jestliže pachatel
   přípravy nebo pokusu trestného činu nerozpoznal, že příprava nebo pokus
   vzhledem  k  povaze  nebo  druhu  předmětu  útoku,  na němž měl být čin
   spáchán,  anebo  vzhledem  k povaze nebo druhu prostředku, jímž měl být
   čin spáchán, nemohl vést k dokonání.
 
   (4) Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele, jako by nebyl
   odsouzen.
 
   § 47
 
   Upuštění  od  potrestání  za  současného uložení ochranného léčení nebo
   zabezpečovací detence
 
   (1)  Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal
   trestný  čin  ve  stavu  zmenšené  příčetnosti  nebo ve stavu vyvolaném
   duševní  poruchou,  a  soud  má za to, že ochranné léčení (§ 99), které
   zároveň  ukládá,  zajistí  nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe
   než  trest.  Tohoto  ustanovení se nepoužije, jestliže si pachatel stav
   zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchu přivodil, byť i z nedbalosti,
   vlivem návykové látky.
 
   (2)  Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal
   zločin  ve  stavu  zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní
   poruchou,  a  nelze  přitom  očekávat,  že by uložené ochranné léčení s 
   přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele
   vedlo   k   dostatečné  ochraně  společnosti,  a  soud  má  za  to,  že
   zabezpečovací detence (§ 100), kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí
   ochranu společnosti lépe než trest.
 
   § 48
 
   Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem
 
   (1)  Za  podmínek  uvedených v 46 odst. 1, 2 nebo 3 může soud podmíněně
   upustit  od potrestání a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za
   potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele.
 
   (2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až
   na jeden rok a zároveň uloží pachateli dohled (§ 49 až 51).
 
   (3)  Pachateli,  od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud
   uložit  přiměřená  omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby
   vedl  řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil
   škodu  nebo  odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil,
   nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
 
   (4)  Soud  může  jako  přiměřená  omezení a přiměřené povinnosti uložit
   zejména
 
   a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,
 
   b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,
 
   c)  podrobit  se  léčení  závislosti  na návykových látkách, které není
   ochranným léčením podle tohoto zákona,
 
   d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,
 
   e)  zdržet  se  návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a
   jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,
 
   f)  zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů
   jiných osob,
 
   g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek,
 
   h)  zdržet  se  požívání  alkoholických  nápojů  nebo jiných návykových
   látek,
 
   i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku,
 
   j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo
 
   k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.
 
   (5)  Jde-li  o  pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
   zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy a dalších subjektů
   uložit,  a  to  samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
   povinností  uvedených  v  odstavci 4, též některá z výchovných opatření
   uvedených  v  zákoně  o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
   podmínek stanovených pro mladistvé.
 
   (6)  Jestliže  pachatel,  od  jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno,
   vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví
   soud,  že  se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě
   již během zkušební doby.
 
   (7)  Neučinil-li  soud  do  jednoho  roku  od  uplynutí  zkušební  doby
   rozhodnutí  podle  odstavce  6,  aniž  na  tom  měl  pachatel, od jehož
   potrestání bylo podmíněně upuštěno, vinu, má se za to, že se osvědčil.
 
   (8)  Bylo-li  vysloveno,  že  se  pachatel,  od  jehož  potrestání bylo
   podmíněně  upuštěno,  osvědčil,  anebo  má-li se za to, že se osvědčil,
   hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.
 
   Oddíl 3
 
   Dohled
 
   § 49
 
   Pojem a účel dohledu
 
   (1)  Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem
   Probační  a  mediační  služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce
   při  vytváření  a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a
   kontrola   dodržování   podmínek   uložených   pachateli   soudem  nebo
   vyplývajících ze zákona.
 
   (2) Účelem dohledu je
 
   a)  sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana
   společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti,
 
   b)  odborné  vedení  a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu
   vedl řádný život.
 
   (3) Dohled nad pachatelem provádí probační úředník.
 
   § 50
 
   Povinnosti pachatele
 
   Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen
 
   a)  spolupracovat  s  probačním  úředníkem  způsobem, který mu probační
   úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,
 
   b)  dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační
   úředník stanoví,
 
   c)  informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích
   obživy,  dodržování  soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených
   povinností  a  jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených
   probačním úředníkem,
 
   d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.
 
   § 51
 
   Povinnosti a oprávnění probačního úředníka
 
   (1)  Probační  úředník  je  povinen  vykonávat  dohled nad pachatelem v 
   souladu  s  vytvořeným  probačním  plánem,  být  mu  nápomocen  v  jeho
   záležitostech a plnit pokyny předsedy senátu směřující k výkonu dohledu
   a  k  tomu,  aby pachatel vedl řádný život. Probační úředník je povinen
   probační  plán  pravidelně  aktualizovat  s  přihlédnutím  k  výsledkům
   dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele.
 
   (2)  Poruší-li  pachatel,  kterému byl uložen dohled, závažným způsobem
   nebo opakovaně podmínky dohledu, probační plán nebo přiměřená omezení a
   přiměřené  povinnosti,  informuje o tom probační úředník bez zbytečného
   odkladu  předsedu  senátu soudu, který dohled uložil. Při méně závažném
   porušení   stanovených  podmínek,  probačního  plánu  nebo  přiměřených
   omezení a přiměřených povinností probační úředník upozorní pachatele na
   zjištěné  nedostatky  a  dá  mu  poučení,  že  v případě opakování nebo
   závažnějšího  porušení  stanovených  podmínek,  probačního  plánu  nebo
   přiměřených  omezení  a  přiměřených  povinností  bude o tom informovat
   předsedu senátu.
 
   (3)  Nestanoví-li  předseda  senátu  jinak,  zpracuje  probační úředník
   nejméně  jednou  za  šest  měsíců  zprávu,  ve které informuje předsedu
   senátu  soudu,  který  dohled  uložil,  o  průběhu  výkonu  dohledu nad
   pachatelem,  o  dodržování  stanovených  podmínek,  probačního  plánu a
   přiměřených  omezení  a  přiměřených  povinností  pachatelem  a  o jeho
   poměrech.
 
   Oddíl 4
 
   Druhy trestů a výjimečný trest
 
   § 52
 
   Druhy trestů
 
   (1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty
 
   a) odnětí svobody,
 
   b) domácí vězení,
 
   c) obecně prospěšné práce,
 
   d) propadnutí majetku,
 
   e) peněžitý trest,
 
   f) propadnutí věci,
 
   g) zákaz činnosti,
 
   h) zákaz pobytu,
 
   i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 
   j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
 
   k) ztrátu vojenské hodnosti,
 
   l) vyhoštění.
 
   (2) Trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon jinak,
 
   a) nepodmíněný trest odnětí svobody,
 
   b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,
 
   c) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.
 
   (3) Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest (§ 54).
 
   § 53
 
   Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe
 
   (1) Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze
   uložit  každý  tento  trest  samostatně nebo i více těchto trestů vedle
   sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákon za některý trestný čin,
   lze  uložit  i  jiné  tresty  uvedené  v § 52. Nelze však uložit domácí
   vězení   vedle  odnětí  svobody  a  obecně  prospěšných  prací,  obecně
   prospěšné  práce  vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí
   majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění.
 
   (2) Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu
   na  sportovní,  kulturní  a  jiné  společenské  akce, vyhoštění a zákaz
   pobytu  lze  uložit samostatně, i když trestní zákon na některý trestný
   čin takový trest nestanoví.
 
   § 54
 
   Výjimečný trest
 
   (1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet
   až  do  třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný
   trest  může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní
   zákon dovoluje.
 
   (2)  Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit
   pouze  tehdy,  jestliže  závažnost  zvlášť  závažného  zločinu je velmi
   vysoká nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena.
 
   (3)  Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli,
   který  spáchal  zvlášť  závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo
   který  při  spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle §
   272  odst.  3,  vlastizrady  (§  309), teroristického útoku podle § 311
   odst.  3,  teroru  (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§
   401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje
   podle  §  411  odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce
   obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a
   státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného člověka,
   a to za podmínek, že
 
   a)  takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť
   zavrženíhodnému  způsobu  provedení  činu  nebo  k zvlášť zavrženíhodné
   pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a
 
   b)  uložení  takového  trestu  vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo
   není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody
   nad dvacet až do třiceti let.
 
   (4)  Uloží-li  soud  trest  odnětí  svobody  na  doživotí, může zároveň
   rozhodnout,  že  doba  výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se
   pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.
 
   Oddíl 5
 
   Ukládání a výkon jednotlivých trestů
 
   § 55
 
   Odnětí svobody
 
   (1)  Nepodmíněný  trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let,
   jestliže  nejde  o  mimořádné  zvýšení  trestu  odnětí  svobody (§ 59),
   ukládání  trestu  odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve
   prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest
   (§ 54).
 
   (2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody
   nepřevyšuje pět let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za
   podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně
   nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Za trestný čin zanedbání
   povinné  výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný trest
   odnětí  svobody  jen  za  podmínky, že uložení takového trestu vyžaduje
   účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno
   napravit jiným trestem.
 
   (3)  Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává podle jiného právního
   předpisu ve věznicích.
 
   § 56
 
   Výkon trestu odnětí svobody
 
   (1)  Nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  se  vykonává diferencovaně ve
   věznici
 
   a) s dohledem,
 
   b) s dozorem,
 
   c) s ostrahou, nebo
 
   d) se zvýšenou ostrahou.
 
   (2) Soud zpravidla zařadí do věznice
 
   a)  s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z 
   nedbalosti  a  který  dosud  nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný
   čin,
 
   b)  s  dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z 
   nedbalosti  a  který  již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,
   nebo  pachatele,  kterému  byl  uložen  trest za úmyslný trestný čin ve
   výměře  nepřevyšující tři léta a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro
   úmyslný trestný čin,
 
   c)  s  ostrahou  pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný
   čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem
   nebo  se  zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen pro přečin
   spáchaný  z  nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody
   do věznice s dohledem nebo s dozorem,
 
   d)  se  zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest
   (§ 54), kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný
   ve  prospěch  organizované  zločinecké  skupiny (§ 108), kterému byl za
   zvlášť  závažný  zločin  (§  14 odst. 3) uložen trest odnětí svobody ve
   výměře nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin
   a v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu.
 
   (3) Soud může zařadit pachatele do věznice jiného typu, než do které má
   být  podle odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného
   činu a na stupeň a povahu narušení pachatele za to, že bude působení na
   něj,  aby  vedl  řádný  život,  v  jiném typu věznice lépe zaručeno; do
   věznice  se  zvýšenou  ostrahou  zařadí  však vždy pachatele, jemuž byl
   uložen trest odnětí svobody na doživotí.
 
   (4)  Způsob  výkonu  trestu  v jednotlivých typech věznic upravuje jiný
   právní předpis.
 
   § 57
 
   Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu
 
   (1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení
   odsouzeného  do  věznice  jiného typu, který se od věznice, v níž dosud
   odsouzený trest vykonává, může lišit o jeden stupeň.
 
   (2)  O  přeřazení  odsouzeného  do věznice s mírnějším režimem rozhodne
   soud  tehdy,  jestliže  chování  odsouzeného  a  způsob, jakým plní své
   povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.
 
   (3)  O  přeřazení odsouzeného do věznice s přísnějším režimem může soud
   rozhodnout, jestliže
 
   a) odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovený pořádek
   nebo kázeň, nebo
 
   b)  odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestným činem, který spáchal
   během výkonu trestu.
 
   (4) Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit
 
   a)  odsouzeného,  kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí a
   který dosud nevykonal alespoň deset let tohoto trestu,
 
   b)  jiného  odsouzeného,  který  trest  vykonává ve věznici se zvýšenou
   ostrahou, před výkonem alespoň jedné čtvrtiny uloženého trestu.
 
   (5)   Do  věznice  s  dozorem  a  věznice  s  dohledem  nelze  přeřadit
   odsouzeného,   který   se  má  na  základě  rozhodnutí  soudu  podrobit
   ochrannému léčení v ústavní formě, nebo odsouzeného, kterému byl uložen
   trest vyhoštění.
 
   (6)  Na  návrh  odsouzeného,  který  ve  věznici  určitého typu vykonal
   nepřetržitě  alespoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však šest
   měsíců,  může  soud  rozhodnout o jeho přeřazení do věznice s mírnějším
   režimem;  to  neplatí  pro odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí
   svobody na doživotí a vykonává jej ve věznici se zvýšenou ostrahou.
 
   (7)  Není-li  návrhu  podle  odstavce  6  vyhověno,  může jej odsouzený
   opakovat  až  po  uplynutí  šesti  měsíců  od  skončení  řízení  o jeho
   předchozím návrhu.
 
   § 57a
 
   Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení
 
   Soud může po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta
   České  republiky  zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému
   za  přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po
   právní  moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním
   svých  povinností  prokázal  polepšení a může se od něho očekávat, že v 
   budoucnu  povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest
   domácího  vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody
   počítá  za  jeden  den  trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu
   domácího vězení stanovenou v § 60 odst. 1 soud není vázán.
 
   § 58
 
   Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
 
   (1)  Má-li  soud  vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům
   pachatele  za  to,  že by použití trestní sazby odnětí svobody trestním
   zákonem  stanovené  bylo  pro  pachatele  nepřiměřeně  přísné  a že lze
   dosáhnout  nápravy  pachatele  i  trestem  kratšího trvání, může snížit
   trest  odnětí  svobody  pod  dolní  hranici trestní sazby tímto zákonem
   stanovené.
 
   (2)  Soud  může  snížit  trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
   sazby  též  tehdy, jestliže odsuzuje pachatele, který napomohl zabránit
   trestnému  činu,  jenž jiný připravoval nebo se o něj pokusil, jestliže
   vzhledem  k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti má
   za to, že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání.
 
   (3) Při snížení trestu odnětí svobody podle odstavců 1 a 2 nelze uložit
   trest
 
   a)  pod  pět  let,  činí-li  dolní hranice trestní sazby odnětí svobody
   alespoň dvanáct let,
 
   b)  pod  tři  léta,  činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody
   alespoň osm let,
 
   c)  pod  jeden  rok, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody
   alespoň pět let.
 
   (4)  Soud  sníží  trest  odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby
   také pachateli označenému jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny
   podmínky  stanovené  v  §  178a  odst.  1  trestního  řádu  a  podal-li
   spolupracující  obviněný  jak  v  přípravném  řízení, tak v řízení před
   soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé
   významně  přispět  k  objasnění  zločinu  spáchaného členy organizované
   skupiny,   ve   spojení  s  organizovanou  skupinou  nebo  ve  prospěch
   organizované  zločinecké skupiny; přitom vezme v úvahu povahu trestného
   činu  uvedeného  v jeho doznání v porovnání se zločinem spáchaným členy
   organizované  skupiny,  ve  spojení  s  organizovanou  skupinou nebo ve
   prospěch  organizované  zločinecké  skupiny, k jehož objasnění přispěl,
   dále význam takového jeho jednání, osobu pachatele a okolnosti případu,
   zejména  zda  a  jakým  způsobem se podílel na takovém zločinu, k jehož
   objasnění  se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil.
   Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.
 
   (5)  Soud  může  snížit  trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
   sazby  též  tehdy,  jestliže odsuzuje pachatele za přípravu k trestnému
   činu  nebo  za pokus trestného činu nebo za pomoc k trestnému činu a má
   vzhledem  k povaze a závažnosti přípravy nebo pokusu nebo pomoci za to,
   že by použití trestní sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo
   pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i 
   trestem  kratšího  trvání. Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není
   vázán.
 
   (6)  Soud  může  snížit  trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
   sazby také tehdy, jestliže pachatel jednal v právním omylu, ale mohl se
   tohoto  omylu  vyvarovat  (§ 19 odst. 2), spáchal trestný čin odvraceje
   útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky krajní nouze
   (§  28)  nebo  nutné  obrany  (§  29), anebo překročil meze přípustného
   rizika  (§  31)  nebo  meze  jiné  okolnosti  vylučující protiprávnost.
   Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.
 
   § 59
 
   Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody
 
   (1)  Pachateli,  který  znovu spáchal zvlášť závažný zločin (§ 14 odst.
   3),  ač  již  byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán,
   může  soud  uložit  trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody
   stanovené  v  trestním  zákoně,  jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu
   třetinu,  jestliže  závažnost  zvlášť  závažného  zločinu je vzhledem k 
   takové  recidivě  a  ostatním  okolnostem  případu  vysoká nebo možnost
   nápravy pachatele je ztížena.
 
   (2)  Horní  hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení
   podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu
   odnětí  svobody  nad  dvacet  až  do  třiceti  let  nesmí horní hranice
   převyšovat třicet let.
 
   § 60
 
   Domácí vězení
 
   (1)  Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li
   pachatele přečinu, jestliže
 
   a)  vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům
   pachatele,  lze  mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a
   to popřípadě i vedle jiného trestu, a
 
   b)  pachatel  dá  písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v 
   obydlí  na  určené  adrese  a  při  výkonu  kontroly  poskytne veškerou
   potřebnou součinnost.
 
   (2)  Jako  samostatný  trest  může  být  trest  domácího vězení uložen,
   jestliže  vzhledem  k  povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a
   poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
 
   (3)  Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se
   po  dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem
   stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména
   výkon  zaměstnání  nebo  povolání  nebo poskytnutí zdravotních služeb u 
   poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu;
   poskytovatel zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu činného v 
   trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit.
 
   (4)  Soud  stanoví  časové  období,  ve  kterém je odsouzený povinen se
   zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech
   pracovního  klidu  a  pracovního  volna  s  přihlédnutím zejména k jeho
   pracovní  době  a  k  času  potřebnému  k cestě do zaměstnání, k péči o 
   nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí,
   aby  při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho
   přiměřeně   postihl   na   svobodě.   Soud   může  odsouzenému  povolit
   navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve
   dnech pracovního klidu a pracovního volna.
 
   (5)  Soud  může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
   omezení  nebo  přiměřené  povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k 
   tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
   nahradil  škodu  nebo  odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
   způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
 
   (6)  Jde-li  o  pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
   zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy a dalších subjektů
   uložit,  a  to  samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
   povinností  uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
   uvedených  v  zákoně  o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
   podmínek stanovených pro mladistvé.
 
   § 61
 
   Přeměna trestu domácího vězení
 
   Jestliže  se  pachatel  v  době  od odsouzení do skončení výkonu trestu
   domácího  vězení  vyhýbá  nástupu  výkonu  trestu, bez závažného důvodu
   poruší  sjednané  podmínky  výkonu  trestu  domácího vězení, jinak maří
   výkon  tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený
   trest,  může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon,
   trest  domácího  vězení  nebo  jeho  zbytek  v  trest  odnětí svobody a
   rozhodnout  zároveň  o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý
   jeden  den  nevykonaného  trestu domácího vězení se počítá za jeden den
   odnětí svobody.
 
   § 62
 
   Obecně prospěšné práce
 
   (1)  Soud  může  uložit  trest  obecně  prospěšných  prací, odsuzuje-li
   pachatele  za  přečin;  jako  samostatný  trest  může  být trest obecně
   prospěšných  prací  uložen,  jestliže  vzhledem  k  povaze a závažnosti
   spáchaného  přečinu  a  osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu
   není třeba.
 
   (2)  Soud  trest  obecně  prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o 
   pachatele,  kterému  byl  trest obecně prospěšných prací v době tří let
   předcházejících  uložení  tohoto  druhu trestu přeměněn na trest odnětí
   svobody podle § 65 odst. 2.
 
   (3)  Trest  obecně  prospěšných  prací spočívá v povinnosti odsouzeného
   provést   ve  stanoveném  rozsahu  práce  k  obecně  prospěšným  účelům
   spočívající  v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných
   budov  a  komunikací  nebo  jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve
   prospěch  státních  nebo  jiných obecně prospěšných institucí, které se
   zabývají  vzděláním  a  vědou,  kulturou,  školstvím,  ochranou zdraví,
   požární  ochranou,  ochranou  životního  prostředí, podporou a ochranou
   mládeže,   ochranou   zvířat,   humanitární,   sociální,  charitativní,
   náboženskou,  tělovýchovnou  a  sportovní činností. Práce nesmí sloužit
   výdělečným účelům odsouzeného.
 
   § 63
 
   Výměra trestu obecně prospěšných prací
 
   (1)  Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do
   300 hodin.
 
   (2)  Soud  může  uložit  pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení a
   přiměřené  povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
   řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu
   nebo  odčinil  nemajetkovou  újmu,  kterou  přečinem způsobil, nebo aby
   vydal bezdůvodné obohacení získané přečinem.
 
   (3)  Jde-li  o  pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
   zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy a dalších subjektů
   uložit,  a  to  samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
   povinností  uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
   uvedených  v  zákoně  o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
   podmínek stanovených pro mladistvé.
 
   § 64
 
   Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost
 
   Při   ukládání  trestu  obecně  prospěšných  prací  přihlédne  soud  ke
   stanovisku  pachatele,  k  jeho  zdravotnímu stavu a k možnosti uložení
   tohoto  trestu.  Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel
   zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.
 
   § 65
 
   Výkon trestu obecně prospěšných prací
 
   (1)  Obecně  prospěšné  práce  je  odsouzený  povinen  vykonat osobně a
   bezplatně  ve  svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy
   soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po
   kterou odsouzený
 
   a)  nemohl  obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné
   překážky, nebo
 
   b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.
 
   (2)  Jestliže  pachatel  v  době od odsouzení do skončení výkonu trestu
   obecně  prospěšných  prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu
   trestu,  bez  závažného  důvodu  poruší sjednané podmínky výkonu trestu
   obecně  prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně
   tento  trest  ve  stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, a to i 
   během  doby  stanovené  pro  jeho výkon, trest obecně prospěšných prací
   nebo jeho zbytek
 
   a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení, přitom každá i jen
   započatá  jedna  hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se
   počítá za jeden den domácího vězení,
 
   b)  v peněžitý trest a pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento
   trest  vykonán, stanovit náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být
   přísnější  nežli  trest,  který  by  pachateli hrozil v případě přeměny
   trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, nebo
 
   c)  v  trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu;
   přitom  každá  i  jen  započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně
   prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody.
 
   (3)   Výjimečně  může  soud  vzhledem  k  okolnostem  případu  a  osobě
   odsouzeného  ponechat  trest  obecně prospěšných prací v platnosti nebo
   prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o šest měsíců, i když odsouzený
   zavdal příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2, a
 
   a)  stanovit  nad  odsouzeným  na  dobu  výkonu trestu nebo jeho zbytku
   dohled,
 
   b)  stanovit  odsouzenému  na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud
   neuložená  přiměřená  omezení  nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48
   odst. 4, nebo
 
   c)  stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé
   z  výchovných  opatření  podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku
   mladistvých.
 
   Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
 
   (4) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, se
   hledí,  jako  by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od
   výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.
 
   § 66
 
   Propadnutí majetku
 
   (1) Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům
   pachatele  uložit  trest  propadnutí  majetku,  odsuzuje-li pachatele k 
   výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž
   pachatel  pro  sebe  nebo  pro  jiného  získal  nebo  se  snažil získat
   majetkový prospěch.
 
   (2)  Bez  podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku
   pouze  v  případě,  že  trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný
   zločin  dovoluje;  jako  samostatný  trest  může  být  trest propadnutí
   majetku  uložen,  jestliže  vzhledem  k  povaze a závažnosti spáchaného
   trestného činu a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
   třeba.
 
   (3)  Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného nebo tu jeho
   část,  kterou  soud  určí;  propadnutí se však nevztahuje na prostředky
   nebo  věci,  jichž  je  nezbytně  třeba  k  uspokojení životních potřeb
   odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle
   zákona povinen pečovat.
 
   (4) Výrokem o propadnutí majetku zaniká společné jmění manželů.
 
   (5) Propadlý majetek připadá státu.
 
   § 67
 
   Peněžitý trest
 
   (1)  Peněžitý  trest  může soud uložit, jestliže pachatel pro sebe nebo
   pro  jiného  úmyslným  trestným  činem  získal  nebo  se  snažil získat
   majetkový prospěch.
 
   (2)  Bez  podmínek  odstavce  1 může soud uložit peněžitý trest pouze v 
   případě, že
 
   a)  trestní  zákon  uložení  tohoto  trestu  za  spáchaný  trestný  čin
   dovoluje, nebo
 
   b)  ho  ukládá  za  přečin  a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
   přečinu  a  osobě  a poměrům pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody
   současně neukládá.
 
   (3)  Jako  samostatný  trest  může  být peněžitý trest uložen, jestliže
   vzhledem  k  povaze  a  závažnosti  spáchaného trestného činu a osobě a
   poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
 
   § 68
 
   Výměra peněžitého trestu
 
   (1)  Peněžitý  trest  se  ukládá  v denních sazbách a činí nejméně 20 a
   nejvíce 730 celých denních sazeb.
 
   (2) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč.
 
   (3)  Počet denních sazeb soud určí s přihlédnutím k povaze a závažnosti
   spáchaného  trestného  činu.  Výši  jedné denní sazby peněžitého trestu
   stanoví  soud  se  zřetelem  k  osobním a majetkovým poměrům pachatele.
   Přitom  vychází  zpravidla  z čistého příjmu, který pachatel má nebo by
   mohl mít průměrně za jeden den.
 
   (4)  Příjmy  pachatele,  jeho  majetek  a  výnosy  z  něj, jakož i jiné
   podklady pro určení výše denní sazby mohou být stanoveny odhadem soudu.
 
   (5)  Soud  v  rozhodnutí  uvede počet a výši denních sazeb. Nelze-li od
   pachatele  podle  jeho  osobních  a  majetkových  poměrů  očekávat,  že
   peněžitý  trest  ihned  zaplatí,  může stanovit, že peněžitý trest bude
   zaplacen  v  přiměřených  měsíčních  splátkách;  přitom  může určit, že
   výhoda  splátek  peněžitého  trestu odpadá, jestliže pachatel nezaplatí
   dílčí splátku včas.
 
   (6) Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný.
 
   (7) Zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu.
 
   § 69
 
   Náhradní trest odnětí svobody
 
   (1)  Ukládá-li  soud  peněžitý  trest,  stanoví  pro  případ,  že by ve
   stanovené  lhůtě  nebyl  vykonán,  náhradní  trest odnětí svobody až na
   čtyři  léta.  Náhradní  trest  nesmí  však ani spolu s uloženým trestem
   odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby.
 
   (2)  Jestliže pachatel ve stanovené lhůtě nevykoná peněžitý trest, může
   jej soud přeměnit
 
   a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení, nebo
 
   b) v trest obecně prospěšných prací.
 
   (3)  Jestliže  pachatel  v  době  od  přeměny peněžitého trestu v trest
   domácího  vězení nebo trest obecně prospěšných prací do skončení výkonu
   tohoto  trestu  nevede  řádný život, vyhýbá se nástupu jeho výkonu, bez
   závažného  důvodu poruší sjednané podmínky jeho výkonu, jinak maří jeho
   výkon  nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, soud jej
   přemění v náhradní trest odnětí svobody uložený podle odstavce 1.
 
   (4)  Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za přečin spáchaný
   z  nedbalosti,  se  hledí,  jako  by  nebyl odsouzen, jakmile byl trest
   vykonán  nebo  bylo  od  výkonu  trestu  nebo  jeho  zbytku  pravomocně
   upuštěno.
 
   § 70
 
   Propadnutí věci
 
   (1)  Soud  uloží trest propadnutí věci, kterou pachatel získal trestným
   činem nebo jako odměnu za něj.
 
   (2) Soud může uložit trest propadnutí věci,
 
   a)  které  bylo  užito  k  spáchání  trestného  činu  nebo která byla k 
   spáchání trestného činu určena, nebo
 
   b) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v odstavci 1,
   pokud hodnota věci uvedené v odstavci 1 není ve vztahu k hodnotě nabyté
   věci zanedbatelná.
 
   (3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející
   pachateli.
 
   (4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou v 
   odstavci  2,  ve vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu
   soud vždy i tento trest.
 
   (5)  Před  právní  mocí  rozhodnutí  platí zákaz zcizení propadlé věci,
   který  zahrnuje  i  zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu
   propadnutí věci.
 
   (6) Propadlá věc připadá státu.
 
   § 71
 
   Propadnutí náhradní hodnoty
 
   (1)  Jestliže  pachatel  věc,  kterou  soud mohl prohlásit za propadlou
   podle  §  70,  před uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo
   jinak   znehodnotí,   zcizí,   učiní  neupotřebitelnou,  odstraní  nebo
   zužitkuje,  zejména  spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může
   mu  soud  uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá
   hodnotě  takové  věci.  Hodnotu  věci,  kterou  soud  mohl prohlásit za
   propadlou,  může  soud  stanovit  na  základě  odborného vyjádření nebo
   znaleckého posudku.
 
   (2) Je-li věc, byť i jen zčásti, znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou
   nebo  odstraněna,  může  soud  uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle
   propadnutí věci podle § 70.
 
   (3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.
 
   § 72
 
   Samostatný trest propadnutí věci
 
   Trest  propadnutí  věci  může soud uložit jako trest samostatný pouze v 
   případě,  že  trestní  zákon  uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže
   vzhledem  k  povaze  a  závažnosti  spáchaného trestného činu a osobě a
   poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
 
   § 73
 
   Zákaz činnosti
 
   (1)  Soud  může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let,
   dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.
 
   (2)  Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze
   v  případě,  že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný
   čin  dovoluje  a  jestliže  vzhledem  k  povaze a závažnosti spáchaného
   trestného  činu  a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
   třeba.
 
   (3)  Trest  zákazu  činnosti  spočívá  v tom, že se odsouzenému po dobu
   výkonu  tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo
   funkce  nebo  takové  činnosti,  ke které je třeba zvláštního povolení,
   nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.
 
   § 74
 
   Výkon trestu zákazu činnosti
 
   (1)  Do  doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba výkonu
   trestu  odnětí  svobody;  započítává  se  však  doba,  po  kterou  bylo
   pachateli  před  právní  mocí  rozsudku  oprávnění k činnosti, která je
   předmětem  zákazu,  v  souvislosti s trestným činem odňato podle jiného
   právního  předpisu  nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl
   již tuto činnost vykonávat.
 
   (2)  Byl-li  trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako
   by nebyl odsouzen.
 
   § 75
 
   Zákaz pobytu
 
   (1)  Soud  může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za
   úmyslný  trestný  čin,  vyžaduje-li  to se zřetelem na dosavadní způsob
   života  pachatele  a  místo  spáchání  činu  ochrana veřejného pořádku,
   rodiny,  zdraví,  mravnosti  nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí
   vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.
 
   (2)  Trest  zákazu  pobytu  může  být  uložen  jako samostatný trest za
   trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož
   horní  hranice  trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k 
   povaze  a  závažnosti  spáchaného  trestného  činu  a  osobě  a poměrům
   pachatele uložení jiného trestu není třeba.
 
   (3)  Soud  může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
   omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu,
   aby  vedl  řádný  život;  zpravidla  mu  též uloží, aby podle svých sil
   nahradil  škodu  nebo  odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
   způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
 
   (4)  Jde-li  o  pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
   zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy a dalších subjektů
   uložit,  a  to  samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
   povinností  uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
   uvedených  v  zákoně  o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
   podmínek stanovených pro mladistvé.
 
   (5)  Do  doby  výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí
   svobody  nezapočítává;  rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po
   výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění.
 
   (6)  Trest  zákazu  pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu
   výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; k 
   přechodnému  pobytu  na  takovém  místě  nebo  v takovém obvodu v nutné
   osobní záležitosti je třeba povolení.
 
   § 76
 
   Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 
   (1)  Soud může uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
   společenské  akce  až  na  deset let, dopustil-li se pachatel úmyslného
   trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce.
 
   (2)  Jako  samostatný  trest může být trest zákazu vstupu na sportovní,
   kulturní  a  jiné společenské akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a
   závažnosti  spáchaného  přečinu  a  osobě  a  poměrům pachatele uložení
   jiného trestu není třeba.
 
   (3)  Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
   spočívá  v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje
   účast  na  stanovených  sportovních,  kulturních a jiných společenských
   akcích.
 
   § 77
 
   Výkon  trestu  zákazu  vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
   akce
 
   (1) Odsouzený je při výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní
   a  jiné  společenské  akce  povinen spolupracovat s probačním úředníkem
   způsobem,  který  mu  stanoví,  zejména  postupovat  podle  stanoveného
   probačního  plánu,  vykonávat  stanovené  programy sociálního výcviku a
   převýchovy,  programy  psychologického  poradenství,  a  považuje-li to
   probační  úředník za potřebné, dostavovat se podle jeho pokynů v období
   bezprostředně  souvisejícím  s  konáním zakázané akce k určenému útvaru
   Policie České republiky.
 
   (2)  Do  doby výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
   společenské akce se doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává.
 
   § 78
 
   Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
 
   (1)  Soud  může  uložit  trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání,
   odsuzuje-li  pachatele  za  úmyslný  trestný  čin  spáchaný  ze  zvlášť
   zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na
   dvě léta.
 
   (2) Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání spočívá v tom, že odsouzený
   ztrácí  vyznamenání,  čestná  uznání a jiné čestné tituly udělené podle
   vnitrostátních právních předpisů.
 
   § 79
 
   Ztráta vojenské hodnosti
 
   (1)  Soud  může  uložit  trest  ztráty  vojenské  hodnosti, odsuzuje-li
   pachatele  za  úmyslný  trestný  čin  spáchaný  ze zvlášť zavrženíhodné
   pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta.
 
   (2)  Soud  může uložit tento trest též vedle jiného trestu, jestliže to
   vzhledem  k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek v 
   ozbrojených silách.
 
   (3)  Ztráta  vojenské hodnosti spočívá v tom, že se odsouzenému snižuje
   hodnost v ozbrojených silách na hodnost vojína.
 
   § 80
 
   Vyhoštění
 
   (1)  Soud  může  uložit  pachateli, který není občanem České republiky,
   trest  vyhoštění  z  území  České republiky, a to jako trest samostatný
   nebo  i  vedle  jiného  trestu,  vyžaduje-li  to  bezpečnost  lidí nebo
   majetku,  anebo jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest
   vyhoštění  uložen,  jestliže  vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
   trestného  činu  a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
   třeba.
 
   (2)  S  přihlédnutím  k  povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
   možnostem  nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti
   lidí,  majetku  nebo  jiného  obecného  zájmu  může  soud  uložit trest
   vyhoštění  ve  výměře  od  jednoho  roku  do  deseti let, anebo na dobu
   neurčitou.
 
   (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
 
   a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
 
   b)  pachateli  byl  udělen  azyl  nebo  doplňková  ochrana podle jiného
   právního předpisu,
 
   c)  pachatel  má  na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
   pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
   se zájmem na spojování rodin,
 
   d)  hrozí  nebezpečí,  že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
   vyhoštěn,  pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
   národnost,  příslušnost  k  určité  sociální  skupině,  politické  nebo
   náboženské  smýšlení,  nebo  jestliže  by vyhoštění vystavilo pachatele
   mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
 
   e)  pachatel  je  občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
   bez  ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
   trvalý   pobyt   anebo  je  cizincem  s  přiznaným  právním  postavením
   dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle jiného
   právního  předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu
   nebo veřejného pořádku,
 
   f)  pachatel  je  občanem  Evropské  unie  a  v  posledních  10  letech
   nepřetržitě  pobývá  na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
   ohrožení bezpečnosti státu, nebo
 
   g)  pachatelem  je  dítě,  které  je  občanem  Evropské unie, ledaže by
   vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
 
   Oddíl 6
 
   Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
 
   § 81
 
   Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
 
   (1)   Soud   může   podmíněně   odložit  výkon  trestu  odnětí  svobody
   nepřevyšujícího   tři   léta,  jestliže  vzhledem  k  osobě  a  poměrům
   pachatele,   zejména   s  přihlédnutím  k  jeho  dosavadnímu  životu  a
   prostředí,  ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně
   za  to,  že  k  působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba
   jeho výkonu.
 
   (2) Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká
   výkonu ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu.
 
   § 82
 
   Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
 
   (1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až
   pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.
 
   (2)   Podmíněně  odsouzenému  může  soud  uložit  přiměřená  omezení  a
   přiměřené  povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
   řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu
   nebo  odčinil  nemajetkovou  újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo
   aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
 
   (3)  Jde-li  o  pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
   zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy a dalších subjektů
   uložit,  a  to  samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
   povinností  uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
   uvedených  v  zákoně  o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
   podmínek stanovených pro mladistvé.
 
   (4)  Doba,  po  kterou  podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný
   život a vyhověl uloženým podmínkám, se započítává do zkušební doby nově
   stanovené při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby
   stanovené  při  uložení úhrnného nebo souhrnného trestu nebo společného
   trestu za pokračování v trestném činu.
 
   § 83
 
   Rozhodnutí o podmíněném odsouzení
 
   (1)  Jestliže  podmíněně  odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a
   vyhověl  uloženým  podmínkám,  vysloví  soud,  že  se  osvědčil;  jinak
   rozhodne,  a  to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.
   Výjimečně  může  soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného
   ponechat  podmíněné  odsouzení  v  platnosti,  i  když odsouzený zavdal
   příčinu k nařízení výkonu trestu, a
 
   a) stanovit nad odsouzeným dohled,
 
   b)  přiměřeně  prodloužit  zkušební  dobu, ne však o více než dvě léta,
   přičemž  nesmí  překročit  horní hranici zkušební doby stanovené v § 82
   odst. 1, nebo
 
   c)  stanovit  dosud  neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
   uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.
 
   (2) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.
 
   (3)  Neučinil-li  soud  do  jednoho  roku  od  uplynutí  zkušební  doby
   rozhodnutí  podle odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu,
   má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.
 
   (4)  Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li
   se  za  to,  že  se  osvědčil,  hledí  se  na  pachatele, jako by nebyl
   odsouzen.
 
   (5)  Rozhodne-li  soud  podle  odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne
   zároveň o způsobu výkonu trestu.
 
   § 84
 
   Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
 
   Je-li   třeba  zvýšeně  sledovat  a  kontrolovat  chování  pachatele  a
   poskytnout  mu  potřebnou  péči  a pomoc ve zkušební době, může soud za
   podmínek uvedených v § 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí
   svobody  nepřevyšujícího  tři  léta za současného vyslovení dohledu nad
   pachatelem. Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.
 
   § 85
 
   Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
 
   (1)  Při  podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na
   jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.
 
   (2)  Podmíněně  odsouzenému,  nad kterým byl stanoven dohled, může soud
   uložit  přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4
   směřující  k  tomu,  aby  vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby
   podle  svých  sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou
   trestným  činem  způsobil,  nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané
   trestným činem.
 
   (3)  Jde-li  o  pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v 
   zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy a dalších subjektů
   uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení nebo přiměřených
   povinností  uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
   uvedených  v  zákoně  o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
   podmínek stanovených pro mladistvé.
 
   § 86
 
   Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem
 
   (1)  Jestliže  podmíněně  odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled,
   vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví
   soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební
   doby,  že  se  trest  vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem
   případu  a  osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení s dohledem v 
   platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a
 
   a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci uloženého dohledu,
 
   b)  přiměřeně  prodloužit  zkušební  dobu, ne však o více než dvě léta,
   přičemž  nesmí  překročit  horní hranici zkušební doby stanovené v § 85
   odst. 1, nebo
 
   c)  stanovit  dosud  neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
   uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.
 
   (2)  Neučinil-li  soud  do  jednoho  roku  od  uplynutí  zkušební  doby
   rozhodnutí  podle odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu,
   má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.
 
   (3)  Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li
   se  za  to,  že  se  osvědčil,  hledí  se  na  pachatele, jako by nebyl
   odsouzen.
 
   (4)  Rozhodne-li  soud  podle  odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne
   zároveň o způsobu výkonu trestu.
 
   § 87
 
   Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení
 
   Na  vztah  podmíněného  odkladu  výkonu  trestu odnětí svobody k dalším
   trestům  uloženým  vedle  tohoto trestu podle § 81 odst. 2 a na zápočet
   doby,  po  kterou  podmíněně odsouzený s dohledem vedl ve zkušební době
   řádný  život, do nové zkušební doby podle § 82 odst. 4 se užije obdobně
   ustanovení o podmíněném odsouzení.
 
   Oddíl 7
 
   Podmíněné  propuštění  z  výkonu  trestu  odnětí  svobody  a  podmíněné
   upuštění  od  výkonu  zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
   zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 
   § 88
 
   Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 
   (1)  Soud  může  odsouzeného  podmíněně  propustit na svobodu, jestliže
   odsouzený  po  právní  moci  rozsudku,  zejména  ve  výkonu trestu svým
   chováním  a  plněním  svých  povinností prokázal polepšení a může se od
   něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku
   za dovršení nápravy odsouzeného, a
 
   a)  odsouzený  vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí
   prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo
 
   b)  odsouzený,  jenž  nebyl  odsouzen  za zvlášť závažný zločin a který
   dosud  nebyl  ve  výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu
   uloženého  nebo  podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného
   trestu odnětí svobody.
 
   (2)  Jestliže  odsouzený  za  přečin  prokázal  svým vzorným chováním a
   plněním  svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho
   soud  podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu
   odnětí  svobody  vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1.
   Soud   nevyhoví   návrhu   ředitele  věznice  na  podmíněné  propuštění
   odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění
   na svobodu nevedl řádný život.
 
   (3)  Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin
   přihlédne  také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a
   zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu
   způsobenou  trestným  činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané
   trestným  činem.  Jestliže  odsouzený  vykonával  ochranné  léčení před
   nástupem  výkonu  trestu  odnětí svobody nebo v jeho průběhu, přihlédne
   soud i k projevenému postoji odsouzeného k výkonu ochranného léčení.
 
   (4)  Osoba  odsouzená za trestný čin vraždy (§ 140), zabití podle § 141
   odst.  2,  těžkého  ublížení  na  zdraví  podle § 145 odst. 3, mučení a
   jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného
   přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4,
   neoprávněného  odebrání  tkání  a  orgánů  podle  §  164  odst.  3,  4,
   obchodování  s  lidmi  podle  §  168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody
   podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4, loupeže podle
   §  173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle
   §  175  odst.  3,  4,  znásilnění  podle  §  185 odst. 3, 4, pohlavního
   zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2,
   3,  nedovolené  výroby  a  jiného nakládání s omamnými a psychotropními
   látkami  a  s  jedy  podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným
   dopravním  prostředkem,  civilním  plavidlem a pevnou plošinou (§ 290),
   zavlečení  vzdušného  dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst.
   3,  vlastizrady  (§  309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
   útoku  (§  311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle §
   316  odst.  3,  4,  válečné  zrady (§ 320), násilného překročení státní
   hranice  podle  §  339  odst.  3,  organizování a umožnění nedovoleného
   překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku
   proti  lidskosti  (§  401),  apartheidu  a diskriminace skupiny lidí (§
   402),   agrese   (§   405a),  přípravy  útočné  války  (§  406),  styků
   ohrožujících  mír  (§  409),  použití  zakázaného bojového prostředku a
   nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412),
   perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§
   414)  nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415
   odst.  3,  jakož  i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody
   nad  dvacet  až  do  třiceti  let  (§  54 odst. 2), mohou být podmíněně
   propuštěny  až  po  výkonu dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody,
   nehrozí-li  s  ohledem  na  okolnosti  činu, za který byla odsouzena, a
   povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť
   závažného zločinu.
 
   (5)  Osoba  odsouzená  k  výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí
   může  být  podmíněně  propuštěna  až  po  nejméně dvaceti letech výkonu
   tohoto  trestu,  nehrozí-li  s ohledem na okolnosti činu, za který byla
   odsouzena,  a  povahu  její  osobnosti opakování spáchaného nebo jiného
   obdobného zvlášť závažného zločinu.
 
   § 89
 
   Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném
   propuštění
 
   (1)  Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených
   za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm
   let;   zkušební  doba  počíná  podmíněným  propuštěním  odsouzeného  na
   svobodu.  Soud  může  zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a současně
   uložit,  aby  ve  stanovené  části zkušební doby, navazující na počátek
   zkušební  doby,  se pachatel zdržoval v určené době ve svém obydlí nebo
   jeho části. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
 
   (2)  Podmíněně  propuštěnému  může  soud  uložit  přiměřená  omezení  a
   přiměřené  povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
   řádný  život;  může  mu  též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu
   nebo  odčinil  nemajetkovou  újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo
   aby  vydal  bezdůvodné  obohacení  získané  trestným  činem.  Podmíněně
   propuštěnému  podle  §  88 odst. 2 soud může uložit, aby se ve zkušební
   době  zdržoval  ve  stanoveném  časovém období ve svém obydlí nebo jeho
   části,  nebo  aby  vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných
   obecně  prospěšných  institucí, anebo aby složil určenou peněžní částku
   na pomoc obětem trestné činnosti na účet soudu.
 
   (3) Celková doba trvání určeného pobytu podmíněně propuštěného v obydlí
   podle  odstavců  1  a  2  nesmí  přesáhnout jeden rok, a to i v případě
   stanovení  delší  zkušební  doby. Výkon prací podle odstavce 2 může být
   stanoven ve výměře od 50 do 200 hodin. Částka na peněžitou pomoc obětem
   trestné  činnosti  podle odstavce 2 se stanoví ve výměře od 2 000 Kč do
   10  000 000 Kč; při stanovení této částky přihlédne soud také k osobním
   a  majetkovým  poměrům  odsouzeného a vzhledem k tomu může stanovit, že
   určená částka bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách.
 
   § 90
 
   Podmíněné  upuštění  od  výkonu  zbytku  trestu zákazu činnosti, zákazu
   pobytu  nebo  zákazu  vstupu  na sportovní, kulturní a jiné společenské
   akce
 
   (1)  Po  výkonu  poloviny  trestu  zákazu  činnosti, zákazu pobytu nebo
   zákazu  vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce může soud
   podmíněně  upustit  od  výkonu  jeho  zbytku, jestliže odsouzený v době
   výkonu  trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto
   trestu  není  třeba,  anebo  jestliže  soud  přijme  záruku za dovršení
   nápravy odsouzeného.
 
   (2)  Při  podmíněném  upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti,
   zákazu  pobytu  nebo  zákazu  vstupu  na  sportovní,  kulturní  a  jiné
   společenské akce soud stanoví zkušební dobu až na pět let, nikoliv však
   na  dobu  kratší  než  zbytek  trestu; zkušební doba počíná právní mocí
   rozhodnutí o tomto upuštění.
 
   § 91
 
   Společné ustanovení
 
   (1)  Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně
   upustilo  od  výkonu  zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
   zákazu  vstupu  na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vedl ve
   zkušební  době  řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud,
   že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby,
   že  se  zbytek trestu vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem
   případu   a   osobě  odsouzeného  ponechat  podmíněné  propuštění  nebo
   podmíněné  upuštění  od  výkonu  zbytku  trestu zákazu činnosti, zákazu
   pobytu  nebo  zákazu  vstupu  na sportovní, kulturní a jiné společenské
   akce  v  platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k rozhodnutí o tom,
   že se zbytek trestu vykoná, a
 
   a) stanovit nad odsouzeným dosud neuložený dohled,
 
   b)  přiměřeně  prodloužit  zkušební  dobu, ne však o více než dvě léta,
   přičemž  nesmí  překročit  horní hranici zkušební doby stanovené v § 89
   odst. 1 nebo § 90 odst. 2, nebo
 
   c)  stanovit  dosud  neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
   uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.
 
   (2)  Vyslovil-li  soud,  že  se  podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u 
   něhož  se  podmíněně  upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti,
   zákazu  pobytu  nebo  zákazu  vstupu  na  sportovní,  kulturní  a  jiné
   společenské akce, osvědčil, má se za to, že trest byl vykonán dnem, kdy
   byl  podmíněně  propuštěn nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se
   podmíněně  upouští  od  výkonu  zbytku  trestu  zákazu činnosti, zákazu
   pobytu  nebo  zákazu  vstupu  na sportovní, kulturní a jiné společenské
   akce.
 
   (3)  U  podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného, u něhož se podmíněně
   upustilo  od  výkonu  zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
   zákazu  vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, se má za
   to,  že trest byl vykonán dnem, kdy došlo k podmíněnému propuštění nebo
   kdy  nabylo  právní  moci  rozhodnutí, že se podmíněně upustí od výkonu
   zbytku  trestu  zákazu  činnosti,  zákazu  pobytu nebo zákazu vstupu na
   sportovní,  kulturní  a  jiné společenské akce, také tehdy, neučinil-li
   soud  bez  jeho viny do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle
   odstavce 1.
 
   (4)  Opětovné  podmíněné  propuštění  z výkonu téhož trestu je možné po
   výkonu poloviny zbytku trestu a v případech uvedených v § 88 odst. 4 po
   výkonu  dvou  třetin  zbytku  trestu.  Opětovné  podmíněné propuštění z 
   výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí není možné.
 
   (5)  Jestliže byla záruka za dovršení nápravy odsouzeného odvolána tím,
   kdo ji poskytl, přezkoumá soud chování odsouzeného během zkušební doby,
   a  shledá-li, že podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu
   zbytku  trestu  zákazu  činnosti,  zákazu  pobytu nebo zákazu vstupu na
   sportovní,  kulturní  a  jiné  společenské  akce  neplní  své  poslání,
   rozhodne,  že  se zbytek trestu vykoná; jinak podmíněné propuštění nebo
   podmíněné  upuštění  od  výkonu  zbytku  trestu zákazu činnosti, zákazu
   pobytu  nebo  zákazu  vstupu  na sportovní, kulturní a jiné společenské
   akce ponechá v platnosti.
 
   Oddíl 8
 
   Započítání vazby a trestu
 
   § 92
 
   Započítání vazby a trestu
 
   (1) Jestliže se vedlo proti pachateli trestní řízení ve vazbě a dojde v 
   tomto řízení k jeho odsouzení, započítá se mu doba strávená ve vazbě do
   uloženého  trestu,  popřípadě do trestu úhrnného nebo souhrnného, pokud
   je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné.
 
   (2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán a došlo k 
   jeho  novému odsouzení pro týž skutek, započítá se mu vykonaný trest do
   uloženého trestu, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání
   možné.  Obdobně  postupuje  soud, uložil-li pachateli trest úhrnný nebo
   souhrnný  (§  43) nebo společný trest za pokračování v trestném činu (§
   45).
 
   (3)  Není-li  započítání vazby nebo trestu možné, přihlédne soud k této
   skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry.
 
   (4)  Ustanovení  odstavců  1  až  3  se  obdobně  užijí  na  započítání
   předběžné,   vydávací   a  předávací  vazby  vykonané  podle  zákona  o 
   mezinárodní  justiční  spolupráci  ve  věcech trestních a na započítání
   povinnosti  zdržovat  se  ve stanoveném časovém období v určeném obydlí
   nebo jeho části uložené obviněnému podle § 73 odst. 3 trestního řádu do
   trestu uloženého pro týž skutek.
 
   § 93
 
   Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině
 
   (1)  Jestliže  pro  týž  skutek  byl  pachatel  v cizině ve vazbě anebo
   potrestán  orgánem  cizího  státu  nebo  mezinárodním  soudním orgánem,
   započítá  se  mu  doba  strávená ve vazbě nebo vykonaný trest do trestu
   uloženého  soudem  České republiky, pokud je vzhledem k druhu uloženého
   trestu  započítání  možné.  Obdobně postupuje soud, uložil-li pachateli
   trest  úhrnný nebo souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v 
   trestném činu (§ 45).
 
   (2)  Není-li  započítání vazby nebo trestu v cizině uloženého (odstavec
   1) možné, a to zejména proto, že v cizině byl vykonán zcela nebo zčásti
   trest  takového  druhu, jaký trestní zákon nezná, přihlédne soud k této
   skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry.
 
   Oddíl 9
 
   Zánik výkonu trestu
 
   § 94
 
   Promlčení výkonu trestu
 
   (1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí
 
   a) třicet let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,
 
   b) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu
   deset let,
 
   c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na pět
   let,
 
   d) pět let při odsouzení k jinému trestu.
 
   (2)  Promlčecí  doba  počíná  právní  mocí  rozsudku  a  při podmíněném
   odsouzení  nebo  podmíněném  propuštění  právní  mocí rozhodnutí, že se
   trest vykoná.
 
   (3)  Do  promlčecí  doby  se  nezapočítává doba, po kterou nebylo možno
   trest  vykonat  proto,  že  se  odsouzený  zdržoval v cizině, vykonával
   ochranné  léčení  ústavní  nebo  zabezpečovací  detenci nebo byl na něm
   vykonáván  jiný trest odnětí svobody. Pokud jde o peněžitý trest, zákaz
   činnosti,  zákaz  pobytu,  zákaz  vstupu  na sportovní, kulturní a jiné
   společenské  akce  a  vyhoštění,  do promlčecí doby se nezapočítává též
   doba,  po  kterou  byl  na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody, a
   jde-li  o  trest  vyhoštění,  doba,  po  kterou byl výkon tohoto trestu
   přerušen.
 
   (4) Promlčecí doba se přerušuje,
 
   a) učinil-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení
   jde, nebo
 
   b)  spáchal-li  odsouzený  v  promlčecí době trestný čin nový, na který
   trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.
 
   (5) Přerušením promlčecí doby počíná nová promlčecí doba.
 
   § 95
 
   Vyloučení z promlčení
 
   Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje.
 
   Díl 3
 
   Ochranná opatření
 
   Oddíl 1
 
   Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření
 
   § 96
 
   Zásada přiměřenosti
 
   (1)   Ochranné  opatření  nelze  uložit,  není-li  přiměřené  povaze  a
   závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v 
   budoucnu  hrozí  pro  zájmy  chráněné  trestním  zákonem, jakož i osobě
   pachatele a jeho poměrům.
 
   (2) Újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být
   větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu.
 
   § 97
 
   Ukládání ochranných opatření
 
   (1)  Ochranná  opatření  lze  ukládat  za  splnění  zákonných  podmínek
   samostatně i vedle trestu.
 
   (2) Vedle trestu obdobné povahy může být ochranné opatření uloženo jen,
   jestliže  by  jeho  samostatné  uložení  nebylo  dostatečné  z hlediska
   působení na osobu, které je ukládáno, a ochrany společnosti.
 
   (3)  Jsou-li splněny podmínky pro uložení více ochranných opatření, lze
   je  uložit  vedle  sebe,  jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.
   Lze-li  však dosáhnout potřebného působení na osobu, které je ukládáno,
   a  náležité  ochrany společnosti jen jedním z nich, uloží se jen takové
   ochranné opatření.
 
   (4)  Je-li  uloženo  více  ochranných  opatření vedle sebe, které nelze
   vykonávat současně, stanoví soud pořadí jejich výkonu.
 
   Oddíl 2
 
   Ochranná opatření a jejich ukládání
 
   § 98
 
   Druhy ochranných opatření
 
   (1)  Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence,
   zabrání věci a ochranná výchova.
 
   (2)  Ukládání  ochranné  výchovy  upravuje zákon o soudnictví ve věcech
   mládeže.
 
   (3) Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence.
 
   § 99
 
   Ochranné léčení
 
   (1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47
   odst.   1,  nebo  jestliže  pachatel  činu  jinak  trestného  není  pro
   nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.
 
   (2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže
 
   a)  pachatel  trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a
   jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo
 
   b)  pachatel,  který  zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod
   jejím  vlivem  nebo  v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení
   však  neuloží,  je-li  vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu
   nelze dosáhnout.
 
   (3)  Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu anebo při upuštění
   od potrestání.
 
   (4) Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení
   ústavní  nebo  ambulantní.  Byl-li  vedle  ústavního  ochranného léčení
   uložen  trest  odnětí svobody, ochranné léčení se vykonává zpravidla po
   nástupu  výkonu  trestu  odnětí  svobody  ve věznici. Jestliže ochranné
   léčení  nelze  vykonat  po  nástupu výkonu trestu ve věznici, vykoná se
   ústavní  ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu
   trestu  odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí splnění účelu léčení,
   jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení po výkonu nebo jiném ukončení
   trestu  odnětí  svobody. Ambulantní ochranné léčení se vykoná zpravidla
   po  nástupu  výkonu  trestu  odnětí  svobody ve věznici; jestliže výkon
   ambulantního  ochranného  léčení ve věznici nelze uskutečnit, vykoná se
   až  po  výkonu  trestu odnětí svobody. Nepostačí-li délka výkonu trestu
   odnětí svobody ve věznici ke splnění účelu ochranného léčení, soud může
   rozhodnout  o  jeho  pokračování  v zdravotnickém zařízení poskytujícím
   ústavní nebo ambulantní péči.
 
   (5)  Ústavní  léčení  může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a
   naopak.  Ústavní  ochranné  léčení  může  soud změnit za podmínek § 100
   odst.  1  nebo  2  na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1
   nebo  2  může  soud  změnit  ústavní  ochranné  léčení na zabezpečovací
   detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel
   nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že
   pachatel   utekl   ze   zdravotnického   zařízení,   užil  násilí  vůči
   zaměstnancům  zdravotnického  zařízení  nebo  jiným  osobám  ve  výkonu
   ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony
   či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení.
 
   (6) Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné
   léčení  trvá  nejdéle  dvě  léta; nebude-li v této době léčba ukončena,
   rozhodne  soud  před  skončením  této  doby o jejím prodloužení, a to i 
   opakovaně,  vždy  však  nejdéle  o  další  dvě  léta;  jinak rozhodne o 
   propuštění  z ochranného léčení nebo o změně ústavního léčení na léčení
   ambulantní,  ledaže  má  pachatel  vinu  na tom, že soud v uvedené době
   nemohl  rozhodnout;  v  takovém  případě  soud  rozhodne bezodkladně po
   odpadnutí   překážky   bránící  rozhodnutí.  Trvání  ochranného  léčení
   uloženého podle odstavce 2 písm. b) může být ukončeno, jakmile se během
   jeho  výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout; je-li nebezpečí, že
   odsouzený  spáchá  další  trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z 
   ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na dobu
   pěti  let;  na  výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. O 
   propuštění z ochranného léčení rozhoduje soud.
 
   (7)  Od  výkonu  ochranného  léčení  soud  upustí, pominou-li před jeho
   započetím okolnosti, pro něž bylo uloženo.
 
   § 100
 
   Zabezpečovací detence
 
   (1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2,
   nebo  jestliže  pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky
   zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě
   je  nebezpečný  a  nelze  očekávat,  že  by  uložené  ochranné léčení s 
   přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele
   vedlo k dostatečné ochraně společnosti.
 
   (2) Soud může uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě pachatele s 
   přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže
 
   a)  pachatel  spáchal  zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho
   pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné
   léčení  s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na
   pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo
 
   b)  pachatel,  který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal
   zločin, ač již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v 
   souvislosti  s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
   svobody  nejméně  na  dvě  léta,  a  nelze  očekávat,  že by bylo možné
   dosáhnout  uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a
   to  i  s  přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému
   léčení.
 
   (3)  Zabezpečovací detenci může soud uložit samostatně, při upuštění od
   potrestání, anebo i vedle trestu. Byla-li zabezpečovací detence uložena
   vedle  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody, vykoná se po výkonu nebo
   jiném  ukončení  trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepodmíněný trest
   odnětí  svobody  v  době výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na
   dobu  výkonu  takového  trestu  odnětí  svobody  přerušuje. Po skončení
   výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence.
 
   (4)  Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon zabezpečovací
   detence   se   zvláštní   ostrahou   a  s  léčebnými,  psychologickými,
   vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy.
 
   (5)   Zabezpečovací   detence   potrvá,   dokud   to  vyžaduje  ochrana
   společnosti.  Soud  nejméně  jednou  za  dvanáct měsíců a u mladistvých
   jednou  za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování
   ještě trvají.
 
   (6)  Zabezpečovací  detenci  může  soud  změnit  dodatečně  na  ústavní
   ochranné  léčení,  pominou-li  důvody,  pro  něž  byla  uložena, a jsou
   současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení.
 
   (7)  Od výkonu zabezpečovací detence soud upustí, pominou-li před jejím
   započetím okolnosti, pro něž byla uložena.
 
   § 101
 
   Zabrání věci
 
   (1)  Nebyl-li  uložen  trest  propadnutí věci uvedené v § 70, může soud
   uložit, že se taková věc zabírá,
 
   a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
 
   b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo
 
   c)  ohrožuje-li  bezpečnost  lidí  nebo majetku, popřípadě společnosti,
   anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.
 
   (2)  Bez  podmínek  odstavce  1  může  soud uložit zabrání věci pouze v 
   případě,  že  je,  byť  nikoli  bezprostředním, výnosem trestného činu,
   zejména
 
   a)  byla-li  věc  získána  trestným  činem  nebo  jako  odměna za něj a
   nenáleží- li pachateli,
 
   b)  byla-li  věc nabyta jinou osobou než pachatelem nebo je-li součástí
   majetku  svěřenského  fondu nebo podílového fondu a byla-li nabyta, byť
   jen  zčásti, za věc, která byla získána trestným činem nebo jako odměna
   za něj, pokud hodnota věci, která byla získána trestným činem nebo jako
   odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná, nebo
 
   c)  byla-li  věc nabyta jinou osobou než pachatelem nebo je-li součástí
   majetku  svěřenského  fondu nebo podílového fondu a byla-li nabyta, byť
   jen  zčásti,  za  věc,  kterou  pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc,
   která  byla  získána  trestným  činem  nebo  jako  odměna za něj, pokud
   hodnota  věci,  která  byla  získána trestným činem nebo jako odměna za
   něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.
 
   (3)  Drží-li  pachatel  nebo  jiná  osoba  v  rozporu  s  jiným právním
   předpisem  věc  uvedenou  v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu k níž je možno
   uložit zabrání věci, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření.
 
   (4) Soud může místo zabrání věci uložit povinnost
 
   a)  pozměnit  věc  tak,  aby  jí  nebylo  možné  použít  ke společensky
   nebezpečnému účelu,
 
   b) odstranit určité zařízení,
 
   c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo
 
   d) omezit dispozice s věcí,
 
   a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
 
   (5)  Nebude-li  povinnost stanovená podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě
   splněna, rozhodne soud o zabrání věci.
 
   § 102
 
   Zabrání náhradní hodnoty
 
   Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2,
   ji  před  rozhodnutím  o  zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí,
   zcizí,   učiní   neupotřebitelnou,  odstraní  nebo  zužitkuje,  zejména
   spotřebuje,  nebo  jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest
   propadnutí  věci  jednáním  porušujícím  zákaz  podle  §  70  odst.  5,
   popřípadě  zmaří  zabrání  věci  jednáním porušujícím zákaz podle § 104
   odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která
   odpovídá  hodnotě  takové  věci.  Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud
   uložit,   může  soud  stanovit  na  základě  odborného  vyjádření  nebo
   znaleckého posudku.
 
   § 103
 
   Zabrání spisů a zařízení
 
   (1)  Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při
   znalosti  jejich  obsahu  by  naplňovalo znaky některého trestného činu
   podle  trestního  zákona,  se  podle  §  101  odst. 1 zaberou, jestliže
   nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován.
   Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových
   spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice,
   počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 4 a
   5 se užijí obdobně.
 
   (2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení
   osob  spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k 
   rozšiřování, nebo byly zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním
   nebo  jiným  obdobným  způsobem, anebo při zásilkovém rozšiřování ještě
   nebyly doručeny příjemci.
 
   (3)  Zabrání spisu nebo spisů podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně užije i 
   v  případě, kdy jejich úmyslným rozšiřováním při znalosti jejich obsahu
   by  mohl  být  spáchán  některý  trestný čin v případě, že se vyskytnou
   další  okolnosti,  které  však nebyly v posuzovaném případě naplněny, a
   zabrání  spisu  nebo  spisů  je  zároveň  nutné, aby se zamezilo jejich
   nezákonnému rozšiřování.
 
   § 104
 
   Účinek zabrání
 
   (1)  Zabraná  věc, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení
   připadá státu.
 
   (2) Ustanovení § 70 odst. 5 se přiměřeně užije pro uložení zabrání věci
   a  pro  uložení povinnosti podle § 101 odst. 4; zákaz zcizení zde platí
   až  do  splnění  povinnosti  podle  §  101  odst.  4,  a nebyla-li tato
   povinnost  splněna,  až do právní moci rozhodnutí o zabrání věci (§ 101
   odst. 5).
 
   HLAVA VI
 
   ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ
 
   § 105
 
   Podmínky zahlazení odsouzení
 
   (1)  Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí
   trestu  anebo  po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu
   nejméně
 
   a) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,
 
   b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu
   pět let,
 
   c)  pěti  let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu
   jeden rok,
 
   d)  tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu
   jeden rok nebo k trestu vyhoštění,
 
   e)  jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu
   propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci, k trestu zákazu pobytu, k 
   trestu  zákazu  vstupu  na  sportovní, kulturní a jiné společenské akce
   nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.
 
   (2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů nebo vyznamenání nebo k 
   ztrátě vojenské hodnosti, řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky
   trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen.
 
   (3)  Jestliže  odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo
   promlčení  jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může
   soud  s  přihlédnutím  k  zájmům  chráněným  trestním  zákonem zahladit
   odsouzení  na  žádost  odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout
   záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v 
   odstavci 1.
 
   (4)  Doba  uvedená  v  odstavci  1  se  v  případě,  že  se u podmíněně
   propuštěného  má  za  to,  že trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl
   podmíněně  propuštěn,  řídí délkou skutečného výkonu trestu; v případě,
   že  trest  byl  zmírněn rozhodnutím prezidenta České republiky, řídí se
   délkou trestu takto zmírněného.
 
   (5)  Bylo-li  pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení
   zahladit,  pokud  neuplyne  doba  pro  zahlazení  toho  trestu, k jehož
   zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší.
 
   (6)  Ustanovení  odstavce  5  se  užije  přiměřeně  též  na případ, kdy
   pachateli  bylo  uloženo  vedle  sebe více trestů, u kterých může podle
   tohoto  zákona  nastat  účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl
   odsouzen.
 
   (7) I v případě, že uplynula doba uvedená v odstavci 1, odsouzení nelze
   zahladit, nebylo-li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné
   opatření; toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon
   stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
 
   § 106
 
   Účinky zahlazení
 
   Bylo-li  odsouzení  zahlazeno,  hledí  se  na  pachatele, jako by nebyl
   odsouzen.
 
   HLAVA VII
 
   ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH
 
   § 107
 
   Pachatel  trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké
   skupiny
 
   (1)  Pachatelem  trestného  činu  spáchaného  ve  prospěch organizované
   zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako
   člen  organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
   vědomě  se  členem  organizované  zločinecké  skupiny  anebo  v  úmyslu
   organizované zločinecké skupině napomáhat.
 
   (2)  Skutečnost,  že  pachatel  se  trestného  činu  dopustil jako člen
   organizované  skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou, nebrání
   tomu,  aby  za  splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl současně
   postižen   jako   pachatel   trestného   činu  spáchaného  ve  prospěch
   organizované zločinecké skupiny.
 
   § 108
 
   Ukládání  trestu  odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve
   prospěch organizované zločinecké skupiny
 
   (1)  Horní  hranice  trestní  sazby  trestu  odnětí svobody stanovené v 
   trestním  zákoně  se  u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch
   organizované  zločinecké  skupiny  zvyšuje  o  jednu  třetinu. Takovému
   pachateli  soud  uloží  trest  odnětí  svobody  v  horní polovině takto
   stanovené  trestní  sazby  odnětí  svobody,  nejsou-li  zároveň splněny
   podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.
 
   (2)  Horní  hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení
   podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu
   odnětí  svobody  nad  dvacet  až  do  třiceti  let  nesmí horní hranice
   převyšovat třicet let.
 
   § 109
 
   Mladiství
 
   Trestní  odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zákon o 
   soudnictví  ve  věcech  mládeže.  Pokud  zákon  o  soudnictví ve věcech
   mládeže nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.
 
   HLAVA VIII
 
   VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ
 
   § 110
 
   Trestní zákon
 
   Trestním  zákonem  se  rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o 
   soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických
   osob a řízení proti nim.
 
   § 111
 
   K pojmu trestného činu
 
   Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého
   ustanovení  trestního  zákona  nevyplývá  něco  jiného,  též příprava k 
   trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.
 
   § 112
 
   Opomenutí
 
   Jednáním  se  rozumí  i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel
   povinen  podle  jiného  právního  předpisu,  úředního  rozhodnutí  nebo
   smlouvy,   v  důsledku  dobrovolného  převzetí  povinnosti  konat  nebo
   vyplývala-li   taková   jeho  zvláštní  povinnost  z  jeho  předchozího
   ohrožujícího  jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností
   a svých poměrů povinen.
 
   § 113
 
   K pojmu pachatele
 
   Pachatelem  se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního
   zákona něco jiného, i spolupachatel a účastník.
 
   § 114
 
   Konkrétní a speciální subjekt
 
   (1)  Jestliže k spáchání trestného činu trestní zákon vyžaduje zvláštní
   vlastnost,  způsobilost  nebo  postavení pachatele, může být pachatelem
   nebo  spolupachatelem  trestného činu pouze osoba, která má požadovanou
   vlastnost,  způsobilost nebo postavení. Pachatelem nebo spolupachatelem
   trestného  činu  vojenského  podle hlavy dvanácté zvláštní části tohoto
   zákona může být jen voják.
 
   (2)  Jestliže  zákon  stanoví,  že pachatel musí být nositelem zvláštní
   vlastnosti,   způsobilosti   nebo   postavení,   postačí,  že  zvláštní
   vlastnost,  způsobilost  nebo  postavení  jsou  dány u právnické osoby,
   jejímž jménem pachatel jedná. Tohoto ustanovení se užije i tehdy,
 
   a) jestliže k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby,
 
   b)  jestliže  právnická  osoba  vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti
   právnické osoby, nebo
 
   c)  je-li  právní  úkon,  který  měl  založit  oprávnění  k  jednání za
   právnickou osobu, neplatný nebo neúčinný.
 
   (3)  Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem trestného činu uvedeného v 
   odstavcích  1  a  2 může být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost
   nebo postavení tam vyžadované.
 
   (4) Kde se v tomto zákoně mluví o vojáku, rozumí se jím
 
   a) voják v činné službě,
 
   b) voják mimo činnou službu, je-li ve služebním stejnokroji,
 
   c)  příslušník  bezpečnostního  sboru  u  trestných činů neuposlechnutí
   rozkazu  (§  375),  neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376), urážka
   mezi  vojáky  (§ 378), urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí
   (§ 379), urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§
   380),  násilí  vůči  nadřízenému  (§  381), porušení povinnosti strážní
   služby  (§ 389), porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390) a
   založení,  podpora  a  propagace  hnutí  směřujícího k potlačení práv a
   svobod člověka podle § 403 odst. 2 písm. c), nebo
 
   d) válečný zajatec.
 
   (5)  Kde  se  v  tomto  zákoně  mluví o vojenské službě nebo o vojenské
   povinnosti,  rozumí  se  tím  služba  nebo  povinnost  osob uvedených v 
   odstavci 4.
 
   § 115
 
   Svémocné vzdálení
 
   Svémocně se vzdaluje, kdo
 
   a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby,
 
   b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby,
 
   c)  je  odloučen za bojové situace od místa výkonu služby a po pominutí
   příčiny  odloučení  se  nepřihlásí  kterémukoli nadřízenému nebo jinému
   vojenskému  útvaru,  a  to  i  v  případě  návratu  ze  zajetí  nebo po
   osvobození ze zajetí.
 
   § 116
 
   Pokračování v trestném činu
 
   Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé
   dílčí  útoky  vedené  jednotným  záměrem  naplňují,  byť  i  v souhrnu,
   skutkovou  podstatu  stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo
   podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí
   v předmětu útoku.
 
   § 117
 
   Veřejné spáchání trestného činu
 
   Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán
 
   a)  obsahem  tiskoviny  nebo  rozšiřovaného  spisu,  filmem, rozhlasem,
   televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou  sítí  nebo  jiným  obdobně
   účinným způsobem, nebo
 
   b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými.
 
   § 118
 
   Spáchání trestného činu se zbraní
 
   Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím
   některý  ze  spolupachatelů  užije  zbraně  k  útoku,  k překonání nebo
   zamezení  odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu
   rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco
   jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
 
   § 119
 
   Spáchání trestného činu násilím
 
   Trestný  čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou
   pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem.
 
   § 120
 
   Uvedení   někoho   v   omyl  a  využití  něčího  omylu  prostřednictvím
   technického zařízení
 
   Uvést  někoho  v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do
   počítačových  informací  nebo  dat,  zásahu  do  programového  vybavení
   počítače   nebo   provedením   jiné  operace  na  počítači,  zásahu  do
   elektronického  nebo  jiného  technického  zařízení,  včetně  zásahu do
   předmětů sloužících k ovládání takového zařízení, anebo využitím takové
   operace či takového zásahu provedeného jiným.
 
   § 121
 
   Vloupání
 
   Vloupáním  se  rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným
   překonáním  uzamčení  nebo  překonáním jiné jistící překážky s použitím
   síly.
 
   § 122
 
   Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
 
   (1)  Ublížením  na  zdraví  se  rozumí  takový stav záležející v poruše
   zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo
   duševních  funkcí  znesnadňuje,  nikoli  jen  po  krátkou dobu, obvyklý
   způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.
 
   (2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné
   vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví
 
   a) zmrzačení,
 
   b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
 
   c) ochromení údu,
 
   d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
 
   e) poškození důležitého orgánu,
 
   f) zohyzdění,
 
   g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
 
   h) mučivé útrapy, nebo
 
   i) delší dobu trvající porucha zdraví.
 
   § 123
 
   Duševní porucha
 
   Duševní  poruchou  se rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní
   nemoci  i  hluboká  porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální
   porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.
 
   § 124
 
   Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti
 
   Za  státem  uloženou  nebo  uznanou  povinnost mlčenlivosti se považuje
   mlčenlivost,  která  je uložena nebo uznána jiným právním předpisem. Za
   státem   uznanou  povinnost  mlčenlivosti  se  podle  trestního  zákona
   nepovažuje  taková  povinnost,  jejíž rozsah není vymezen jiným právním
   předpisem,  ale  vyplývá  z  právního úkonu učiněného na základě jiného
   právního předpisu.
 
   § 125
 
   Osoba blízká
 
   Osobou  blízkou  se  rozumí  příbuzný  v  pokolení  přímém,  osvojitel,
   osvojenec,  sourozenec,  manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném
   nebo  obdobném  se  pokládají  za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy,
   kdyby  újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako
   újmu vlastní.
 
   § 126
 
   Dítě
 
   Dítětem  se  rozumí  osoba  mladší  osmnácti  let,  pokud trestní zákon
   nestanoví jinak.
 
   § 127
 
   Úřední osoba
 
   (1) Úřední osobou je
 
   a) soudce,
 
   b) státní zástupce,
 
   c)  prezident  České  republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České
   republiky,  člen  vlády  České  republiky  nebo  jiná osoba zastávající
   funkci v jiném orgánu veřejné moci,
 
   d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu
   státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,
 
   e)  příslušník  ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník
   obecní policie,
 
   f)  soudní  exekutor  při  výkonu  exekuční  činnosti  a při činnostech
   vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,
 
   g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař,
 
   h) finanční arbitr a jeho zástupce,
 
   i)  fyzická  osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody,
   mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží,
 
   pokud  plní  úkoly  státu  nebo  společnosti  a používá při tom svěřené
   pravomoci pro plnění těchto úkolů.
 
   (2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých
   ustanovení  trestního  zákona  vyžaduje,  aby trestný čin byl spáchán v 
   souvislosti s její pravomocí a odpovědností.
 
   (3)  Úřední  osoba  cizího  státu  nebo  mezinárodní  organizace  se za
   podmínek  uvedených  v  odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle
   trestního  zákona,  pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud se
   souhlasem  orgánů  České republiky působí na jejím území; tento souhlas
   se  nevyžaduje,  jde-li  o  úřední osobu mezinárodního trestního soudu,
   mezinárodního  trestního  tribunálu,  popřípadě obdobného mezinárodního
   soudního  orgánu,  které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v §
   145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
   trestních.
 
   § 128
 
   Insolvenční správce a insolvenční řízení
 
   (1)  Insolvenčním  správcem  se rozumí i předběžný insolvenční správce,
   zástupce  insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní
   insolvenční  správce;  postavení  insolvenčního  správce  má  i správce
   konkursní  podstaty,  předběžný  správce  konkursní  podstaty, zvláštní
   správce  konkursní  podstaty,  zástupce  správce  konkursní  podstaty a
   vyrovnací správce. Insolvenčním správcem se rovněž rozumí osoba, kterou
   podle  jiného  právního  předpisu  insolvenční  správce  určil, aby jej
   zastupovala při výkonu jeho pravomoci stanovené jiným právním předpisem
   na  území jiného státu, dále zahraniční insolvenční správce, zahraniční
   insolvenční  správce  pojišťovny  nebo zajišťovny a osoba, kterou podle
   jiného právního předpisu zahraniční insolvenční správce nebo zahraniční
   insolvenční   správce  pojišťovny  nebo  zajišťovny  jmenoval,  aby  mu
   pomáhala nebo jej zastupovala.
 
   (2) Insolvenčním řízením se rozumí i konkursní a vyrovnací řízení.
 
   § 129
 
   Organizovaná zločinecká skupina
 
   Organizovaná  zločinecká  skupina  je společenstvím více osob s vnitřní
   organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je
   zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.
 
   § 130
 
   Návyková látka
 
   Návykovou  látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a
   ostatní  látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho
   ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
 
   § 131
 
   Veřejná listina
 
   (1)  Veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudem České republiky,
   jiným  orgánem  veřejné  moci  nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či
   zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující,
   že  jde  o  nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který
   listinu  vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost.
   Veřejnou  listinou  je  i  listina,  kterou prohlašuje za veřejnou jiný
   právní předpis.
 
   (2)  Ochrana  podle § 348 se poskytuje i veřejné listině vydané orgánem
   veřejné  moci  nebo  jiným k tomu zmocněným subjektem cizího státu nebo
   orgánem  mezinárodní  organizace,  pokud  má  podle mezinárodní smlouvy
   účinky na území České republiky.
 
   § 132
 
   Obecně prospěšné zařízení
 
   Obecně  prospěšným  zařízením se rozumí veřejné ochranné zařízení proti
   požáru,  povodni  nebo  jiné  živelní  pohromě,  obranné  nebo ochranné
   zařízení  proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům,
   ochranné   zařízení   proti   úniku   znečišťujících   látek,  zařízení
   energetické  nebo  vodárenské,  podmořský kabel nebo podmořské potrubí,
   zařízení  a  sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a
   rádiová  zařízení,  zařízení  držitele  poštovní  licence, zařízení pro
   veřejnou  dopravu,  včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné
   drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek
   a dopravních značek upravujících přednost.
 
   § 133
 
   Obydlí
 
   Obydlím  se  rozumí  dům,  byt  nebo jiná prostora sloužící k bydlení a
   příslušenství k nim náležející.
 
   § 134
 
   Věc
 
   Věcí  se  rozumí  i  ovladatelná  přírodní síla. Ustanovení o věcech se
   vztahují  i  na živá zvířata a zpracované oddělené části lidského těla,
   nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.
 
   § 135
 
   Věc náležející pachateli
 
   Věc  náleží  pachateli,  jestliže ji v době rozhodnutí o ní vlastní, je
   součástí  jeho  majetku  nebo  s ní fakticky jako vlastník nebo majitel
   nakládá,  aniž  je oprávněný vlastník, majitel nebo držitel takové věci
   znám.
 
   § 136
 
   Spisy
 
   Spisy  se  rozumí datové, zvukové a obrazové záznamy, vyobrazení a jiná
   znázornění,  nevyplývá-li  z  jednotlivých  ustanovení trestního zákona
   něco jiného.
 
   § 137
 
   Stanovení výše škody
 
   Při  stanovení  výše  škody  se vychází z ceny, za kterou se věc, která
   byla  předmětem  útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li
   takto  výši  škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na
   obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.
 
   § 138
 
   Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního
   prostředí a hodnoty věci
 
   (1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5
   000  Kč,  škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně
   25  000  Kč,  větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50
   000  Kč,  značnou  škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500
   000  Kč  a  škodou  velkého  rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně
   částky 5 000 000 Kč.
 
   (2)  Částek  uvedených  v  odstavci  1 se užije obdobně pro určení výše
   prospěchu,  nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí
   a hodnoty věci.
 
   § 139
 
   Počítání času
 
   Kde  tento  zákon  spojuje  s  uplynutím  určité  doby  nějaký  účinek,
   nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.
 
   ČÁST DRUHÁ
 
   ZVLÁŠTNÍ ČÁST
 
   HLAVA I 
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti životu
 
   § 140
 
   Vražda
 
   (1)  Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset
   až osmnáct let.
 
   (2)  Kdo  jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
   bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
   bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) na dvou nebo více osobách,
 
   b) na těhotné ženě,
 
   c) na dítěti mladším patnácti let,
 
   d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,
 
   e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
   povinnosti,
 
   f)  na  zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
   nebo  povolání  směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo
   na  jiném,  který  plnil  svoji  obdobnou povinnost při ochraně života,
   zdraví  nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
   nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
 
   g)  na  jiném  pro  jeho  skutečnou  nebo  domnělou rasu, příslušnost k 
   etnické  skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
   že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   h) opětovně,
 
   i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
 
   j)  v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve
   snaze  zakrýt  nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné
   pohnutky.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 141
 
   Zabití
 
   (1)  Kdo  jiného  úmyslně  usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku,
   zmatku   nebo   jiného  omluvitelného  hnutí  mysli  anebo  v  důsledku
   předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem
   odnětí svobody na tři léta až deset let.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  pět  až patnáct let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) na dvou nebo více osobách,
 
   b) na těhotné ženě, nebo
 
   c) na dítěti mladším patnácti let.
 
   § 142
 
   Vražda novorozeného dítěte matkou
 
   Matka,  která  v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu
   nebo  bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím
   svobody na tři léta až osm let.
 
   § 143
 
   Usmrcení z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  jinému  z  nedbalosti  způsobí  smrt,  bude potrestán odnětím
   svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  proto,  že  porušil  důležitou
   povinnost  vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání,  postavení nebo
   funkce nebo uloženou mu podle zákona.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o 
   ochraně  životního  prostředí  nebo  zákony  o  bezpečnosti  práce nebo
   dopravy anebo hygienické zákony.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.
 
   § 144
 
   Účast na sebevraždě
 
   (1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude
   potrestán,  došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na
   tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo
   na osobě stižené duševní poruchou.
 
   Díl 2
 
   Trestné činy proti zdraví
 
   § 145
 
   Těžké ublížení na zdraví
 
   (1)  Kdo  jinému  úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán
   odnětím svobody na tři léta až deset let.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) na dvou nebo více osobách,
 
   b) na těhotné ženě,
 
   c) na dítěti mladším patnácti let,
 
   d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
   povinnosti,
 
   e)  na  zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
   nebo  povolání  směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo
   na  jiném,  který  plnil  svoji  obdobnou povinnost při ochraně života,
   zdraví  nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
   nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
 
   f)  na  jiném  pro  jeho  skutečnou  nebo  domnělou rasu, příslušnost k 
   etnické  skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
   že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   g)  opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s 
   úmyslným  způsobením  těžké  újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus,
   nebo
 
   h) ze zavrženíhodné pohnutky.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 146
 
   Ublížení na zdraví
 
   (1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody
   na šest měsíců až tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) na těhotné ženě,
 
   b) na dítěti mladším patnácti let,
 
   c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
   povinnosti,
 
   d)  na  zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
   nebo  povolání  směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo
   na  jiném,  který  plnil  svoji  obdobnou povinnost při ochraně života,
   zdraví  nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
   nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
 
   e)  na  jiném  pro  jeho  skutečnou  nebo  domnělou rasu, příslušnost k 
   etnické  skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
   že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  pět  až  deset  let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   § 146a
 
   Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky
 
   (1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze
   strachu,  úleku,  zmatku  nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v 
   důsledku   předchozího   zavrženíhodného   jednání   poškozeného,  bude
   potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.
 
   (2)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
   činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
 
   (3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení
   ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v 
   důsledku   předchozího   zavrženíhodného   jednání   poškozeného,  bude
   potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 na dvou nebo více osobách,
 
   b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.
 
   (5)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt.
 
   § 147
 
   Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  jinému  z  nedbalosti  způsobí  těžkou  újmu  na zdraví, bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem
   bude  pachatel  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že
   porušil  důležitou  povinnost  vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
   postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
 
   (3)  Kdo  z  nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
   proto,  že  hrubě  porušil  zákony  o  ochraně životního prostředí nebo
   zákony  o  bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude
   potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 
   § 148
 
   Ublížení na zdraví z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou
   povinnost  vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání,  postavení nebo
   funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až
   na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  z  nedbalosti  způsobí  ublížení  na zdraví nejméně dvou osob
   proto,  že  hrubě  porušil  zákony  o  ochraně životního prostředí nebo
   zákony  o  bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude
   potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   Díl 3
 
   Trestné činy ohrožující život nebo zdraví
 
   § 149
 
   Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
 
   (1)  Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením v souvislosti
   s výkonem pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
   jiného  orgánu veřejné moci působí jinému tělesné nebo duševní utrpení,
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako úřední osoba,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  na  svědkovi,  znalci  nebo  tlumočníkovi v 
   souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
 
   c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   d) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin opětovně.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na těhotné ženě,
 
   b) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let,
 
   c) spáchá-li takový čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm  až osmnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 150
 
   Neposkytnutí pomoci
 
   (1)  Kdo  osobě,  která  je  v  nebezpečí  smrti nebo jeví známky vážné
   poruchy  zdraví  nebo  jiného  vážného onemocnění, neposkytne potřebnou
   pomoc,  ač  tak  může  učinit  bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Kdo  osobě,  která  je  v  nebezpečí  smrti nebo jeví známky vážné
   poruchy  zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač
   je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude
   potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   § 151
 
   Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
 
   Řidič  dopravního  prostředku,  který  po  dopravní  nehodě, na níž měl
   účast,  neposkytne  osobě,  která  při  nehodě  utrpěla újmu na zdraví,
   potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
   bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.
 
   § 152
 
   Šíření nakažlivé lidské nemoci
 
   (1)  Kdo  úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření
   nakažlivé  nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
   až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu,  za  živelní  pohromy  nebo jiné události vážně ohrožující život
   nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
 
   c)  poruší-li  takovým  činem  důležitou  povinnost  vyplývající z jeho
   zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce  nebo uloženou mu podle
   zákona, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 153
 
   Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  z  nedbalosti  způsobí  nebo  zvýší  nebezpečí zavlečení nebo
   rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na
   jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující
   život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
 
   b)  poruší-li  takovým  činem  důležitou  povinnost  vyplývající z jeho
   zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce  nebo uloženou mu podle
   zákona, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  2 písm. b) těžkou újmu na
   zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 3 proto, že hrubě porušil zákony na
   ochranu veřejného zdraví.
 
   (5)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že
   hrubě porušil předpisy na ochranu veřejného zdraví.
 
   § 154
 
   Společné ustanovení
 
   Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci.
 
   § 155
 
   Ohrožení pohlavní nemocí
 
   Kdo  jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí,
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   § 156
 
   Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty
 
   (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento
   účel  vyrobí  anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné
   předměty,  jejichž  požití  nebo  užití k obvyklému účelu je nebezpečné
   lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu,  za  živelní  pohromy  nebo jiné události vážně ohrožující život
   nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
 
   c)  poruší-li  takovým  činem  důležitou  povinnost  vyplývající z jeho
   zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce  nebo uloženou mu podle
   zákona, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 157
 
   Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti
 
   (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento
   účel  vyrobí  anebo sobě nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo
   jiné   předměty,  jejichž  požití  nebo  užití  k  obvyklému  účelu  je
   nebezpečné  lidskému  zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na šest
   měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující
   život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
 
   b)  poruší-li  takovým  činem  důležitou  povinnost  vyplývající z jeho
   zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce  nebo uloženou mu podle
   zákona, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  2 písm. b) těžkou újmu na
   zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci 3 písm. a) proto, že hrubě porušil
   hygienické   nebo  jiné  zákony  týkající  se  takových  potravin  nebo
   předmětů.
 
   (5)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že
   hrubě porušil hygienické nebo jiné zákony týkající se takových potravin
   nebo předmětů.
 
   § 158
 
   Rvačka
 
   (1)  Kdo  úmyslně  ohrozí  život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní
   rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude  pachatel  potrestán,  je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému
   způsobena těžká újma na zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena smrt.
 
   Díl 4
 
   Trestné činy proti těhotenství ženy
 
   § 159
 
   Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy
 
   (1)  Kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství, bude
   potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  použití  násilí,  pohrůžky  násilí nebo
   pohrůžky jiné těžké újmy,
 
   c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy,
 
   d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
 
   e) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 160
 
   Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy
 
   (1)  Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak
   než  způsobem  přípustným  podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na jeden rok až pět let nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
 
   c) páchá-li takový čin soustavně, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 161
 
   Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství
 
   (1) Kdo těhotné ženě pomáhá k tomu, aby
 
   a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
 
   b)  jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle
   přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení
   těhotenství,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,
   nebo
 
   b) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
 
   (3)  Odnětím  svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
   přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.
 
   § 162
 
   Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
 
   (1) Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby
 
   a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
 
   b)  jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle
   přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení
   těhotenství,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,
 
   b)  spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy,
   nebo
 
   c) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
 
   (3)  Odnětím  svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
   přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.
 
   § 163
 
   Společné ustanovení
 
   Těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného
   požádá  nebo  mu to dovolí, není pro takový čin trestná, a to ani podle
   ustanovení o návodci a pomocníkovi.
 
   Díl 5
 
   Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a
   orgány, lidským embryem a lidským genomem
 
   § 164
 
   Neoprávněné odebrání tkání a orgánů
 
   (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla
   odběr  tkáně,  buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na dvě
   léta až osm let.
 
   (2)  Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro
   sebe  nebo  pro  jiného  opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze
   nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z 
   těla  živého  člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak
   nakládá.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  použití  násilí,  pohrůžky  násilí nebo
   pohrůžky jiné těžké újmy,
 
   c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,
 
   d) spáchá-li takový čin na nejméně dvou osobách,
 
   e) spáchá-li takový čin opětovně,
 
   f) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
 
   g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti
   let,
 
   b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
   více státech,
 
   c) způsobí-li takovým činem smrt, nebo
 
   d)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 165
 
   Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
 
   (1)  Kdo  v  rozporu  s  jiným právním předpisem provede z těla mrtvého
   člověka  odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody
   až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  v  úmyslu obohatit sebe nebo jiného
   nakládá  s  odebranou  lidskou  tkání,  buňkou  nebo  odebraným lidským
   orgánem v rozporu s jiným právním předpisem.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
 
   b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
   více státech.
 
   § 166
 
   Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
 
   (1)  Kdo  v  rozporu  s  jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného
   nabídne,  slíbí  nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho
   těla nebo za provedení transplantace, bude potrestán odnětím svobody až
   na pět let.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  sám  nebo  prostřednictvím jiného v 
   souvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace
   pro  sebe  nebo  pro  jiného  žádá,  přijme  nebo si dá slíbit úplatu v 
   rozporu s jiným právním předpisem.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k těžké újmě na zdraví, nebo
 
   c) je-li takový čin spáchán vůči dítěti.
 
   (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech,
 
   b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k smrti, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let.
 
   § 167
 
   Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem
 
   (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
 
   a)  použije  pro  výzkum  lidské  embryo  nebo  větší množství lidských
   embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,
 
   b)  doveze  nebo  vyveze  lidské  embryo  nebo  větší množství lidských
   embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií, nebo
 
   c) přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu nebo naopak,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   a)  kdo  provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya pro jiný
   účel než pro přenesení do ženského organizmu,
 
   b)  kdo  přenese  vytvořené  lidské embryo do dělohy jiného živočišného
   druhu, nebo
 
   c)  kdo  během  výzkumu  na  lidských  embryonálních  kmenových buňkách
   provádí  s  těmito  buňkami  manipulace  směřující  k  vytvoření nového
   lidského jedince (reprodukční klonování).
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   HLAVA II
 
   TRESTNÉ  ČINY  PROTI  SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A
   LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti svobodě
 
   § 168
 
   Obchodování s lidmi
 
   (1)   Kdo  přiměje,  zjedná,  najme,  zláká,  svede,  dopraví,  ukryje,
   zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito
 
   a)  jiným  k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
   nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 
   b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
 
   c) k službě v ozbrojených silách,
 
   d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
 
   e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
 
   kdo kořistí z takového jednání,
 
   bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za
   použití  násilí,  pohrůžky  násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo
   zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme,
   zláká,  svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo
   užito
 
   a)  jiným  k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání
   nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 
   b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
 
   c) k službě v ozbrojených silách,
 
   d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
 
   e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo
 
   kdo kořistí z takového jednání.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  vydá-li  takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo
   smrti,
 
   c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.
 
   (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
   více státech.
 
   (5)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
   bude  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
   smrt.
 
   (6) Příprava je trestná.
 
   § 169
 
   Svěření dítěte do moci jiného
 
   (1)  Kdo  za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro
   jiný  obdobný  účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
   více státech.
 
   § 170
 
   Zbavení osobní svobody
 
   (1)  Kdo  jiného  bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní
   svobody, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 
   (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 171
 
   Omezování osobní svobody
 
   (1)  Kdo  jinému  bez  oprávnění  brání  užívat  osobní  svobody,  bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   § 172
 
   Zavlečení
 
   (1) Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče
   do  ciziny,  nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací
   od  návratu z ciziny, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm
   let.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí
   nebo  jiné  újmy  zavleče z ciziny do České republiky, nebo ho přiměje,
   aby  se  do České republiky odebral, nebo ho odvrací od návratu z České
   republiky.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 173
 
   Loupež
 
   (1)  Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí
   v  úmyslu  zmocnit  se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě
   léta až deset let.
 
   (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  osm  až patnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 174
 
   Braní rukojmí
 
   (1)  Kdo  se  zmocní  rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí
   újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco
   konal,  opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
   až deset let.
 
   (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) je-li při takovém činu rukojmím dítě,
 
   c) je-li při takovém činu rukojmími více osob,
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  osm  až patnáct let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 175
 
   Vydírání
 
   (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy
   nutí,  aby  něco  konal,  opominul  nebo  trpěl, bude potrestán odnětím
   svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
 
   c) spáchá-li takový čin se zbraní,
 
   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
 
   e)  spáchá-li  takový  čin  na  svědkovi,  znalci  nebo  tlumočníkovi v 
   souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
 
   f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312), nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 176
 
   Omezování svobody vyznání
 
   (1) Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy
 
   a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,
 
   b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo
 
   c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) na nejméně třech osobách, nebo
 
   b) se zbraní.
 
   § 177
 
   Útisk
 
   (1)  Kdo  jiného  nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco
   konal,  opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
   rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   § 178
 
   Porušování domovní svobody
 
   (1)  Kdo  neoprávněně  vnikne  do  obydlí  jiného  nebo tam neoprávněně
   setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   užije-li   při   činu  uvedeném  v  odstavci  1  násilí  nebo  pohrůžky
   bezprostředního  násilí  nebo  překoná-li  překážku,  jejímž  účelem je
   zabránit vniknutí.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel  potrestán,  jestliže  užije  při  činu  uvedeném v odstavci 1
   násilí  nebo  pohrůžky  bezprostředního  násilí  a takový čin spáchá se
   zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.
 
   § 179
 
   Porušování svobody sdružování a shromažďování
 
   (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy
   omezuje  ve  výkonu  jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  se  v  souvislosti  se shromážděním, které podléhá oznamovací
   povinnosti,  násilím  nebo  pohrůžkou  bezprostředního  násilí  protiví
   pořádkovým  opatřením  svolavatele  nebo  určených  pořadatelů takového
   shromáždění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   Díl 2
 
   Trestné  činy  proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
   tajemství
 
   § 180
 
   Neoprávněné nakládání s osobními údaji
 
   (1)  Kdo,  byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní,
   jinak  zpracovává  nebo  si  přisvojí  osobní údaje, které byly o jiném
   shromážděné  v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou
   újmu  na  právech  nebo  oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje
   týkají,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na tři léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo,  byť  i z nedbalosti, poruší státem
   uloženou  nebo  uznanou  povinnost  mlčenlivosti  tím,  že  neoprávněně
   zveřejní,  sdělí  nebo  zpřístupní  třetí  osobě osobní údaje získané v 
   souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí
   tím  vážnou  újmu  na  právech  nebo  oprávněných zájmech osoby, jíž se
   osobní údaje týkají.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo
   zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
   přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
   nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   § 181
 
   Poškození cizích práv
 
   (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
 
   a) uvede někoho v omyl, nebo
 
   b) využije něčího omylu,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  jinému značnou újmu na
   právech,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  jinému újmu na právech
   velkého rozsahu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 182
 
   Porušení tajemství dopravovaných zpráv
 
   (1) Kdo úmyslně poruší tajemství
 
   a)  uzavřeného  listu  nebo  jiné  písemnosti  při poskytování poštovní
   služby   nebo   přepravované  jinou  dopravní  službou  nebo  dopravním
   zařízením,
 
   b)  datové,  textové,  hlasové,  zvukové  či  obrazové  zprávy posílané
   prostřednictvím   sítě   elektronických  komunikací  a  přiřaditelné  k 
   identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
 
   c)  neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj
   nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového
   systému, přenášejícího taková počítačová data,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  v úmyslu způsobit jinému škodu nebo
   opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
 
   a)  prozradí  tajemství,  o  němž  se dozvěděl z písemnosti, telegramu,
   telefonního  hovoru  nebo  přenosu  prostřednictvím sítě elektronických
   komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
 
   b) takového tajemství využije.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   (5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby
   nebo  počítačového  systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační
   činnosti, který
 
   a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,
 
   b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo
 
   c)  pozmění  nebo  potlačí  písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo
   dopravovanou   dopravním  zařízením  anebo  zprávu  podanou  neveřejným
   přenosem   počítačových   dat,  telefonicky,  telegraficky  nebo  jiným
   podobným způsobem,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  jeden  rok až pět let, peněžitým
   trestem nebo zákazem činnosti.
 
   (6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   § 183
 
   Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
 
   (1)  Kdo  neoprávněně  poruší  tajemství  listiny nebo jiné písemnosti,
   fotografie,  filmu  nebo  jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného
   dokumentu   uchovávaného   v  soukromí  jiného  tím,  že  je  zveřejní,
   zpřístupní  třetí  osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán
   odnětím  svobody  až  na  jeden  rok, zákazem činnosti nebo propadnutím
   věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
   věci  bude  pachatel  potrestán,  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 v 
   úmyslu  získat  pro  sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch,
   způsobit  jinému  škodu  nebo  jinou  vážnou  újmu,  anebo ohrozit jeho
   společenskou vážnost.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou
   rasu,  příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   § 184
 
   Pomluva
 
   (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou
   ohrozit  jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání,
   narušit  jeho  rodinné  vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude
   potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   (2)  Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
   potrestán,   spáchá-li   čin  uvedený  v  odstavci  1  tiskem,  filmem,
   rozhlasem,  televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou sítí nebo jiným
   obdobně účinným způsobem.
 
   HLAVA III
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI
 
   § 185
 
   Znásilnění
 
   (1)  Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
   újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo
 
   kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným
   se souloží,
 
   b) na dítěti, nebo
 
   c) se zbraní.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  na  osobě  ve  výkonu  vazby, trestu odnětí
   svobody,   ochranného  léčení,  zabezpečovací  detence,  ochranné  nebo
   ústavní  výchovy  anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda,
   nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 186
 
   Sexuální nátlak
 
   (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy
   donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému
   chování, nebo
 
   kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  šest  měsíců  až čtyři léta nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu
   styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému
   chování  zneužívaje  jeho  závislosti,  nebo  svého  postavení a z něho
   vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) na dítěti, nebo
 
   b) nejméně se dvěma osobami.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
 
   b)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby,
   trestu   odnětí  svobody,  ochranného  léčení,  zabezpečovací  detence,
   ochranné  nebo  ústavní  výchovy  anebo v jiném místě, kde je omezována
   osobní svoboda, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
 
   (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
   nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (6)  Odnětím  svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
 
   (7) Příprava je trestná.
 
   § 187
 
   Pohlavní zneužití
 
   (1)  Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným
   způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
   až osm let.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  na dítěti mladším patnácti let
   svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a
   z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 188
 
   Soulož mezi příbuznými
 
   Kdo  vykoná  soulož  s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem,
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   § 189
 
   Kuplířství
 
   (1)  Kdo  jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování
   prostituce, nebo
 
   kdo kořistí z prostituce provozované jiným,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
 
   b) jako člen organizované skupiny.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel  potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu
   na zdraví.
 
   (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   § 190
 
   Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí
 
   (1)  Kdo  provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného
   obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt
   nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Kdo  organizuje,  střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování
   prostituce  v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení
   nebo  místa,  které  je  vyhrazeno  nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu
   dětí,  bude  potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti
   nebo propadnutím věci.
 
   (3)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) nejméně na dvou takových místech, nebo
 
   b) opětovně.
 
   § 191
 
   Šíření pornografie
 
   (1)   Kdo  vyrobí,  doveze,  vyveze,  proveze,  nabídne,  činí  veřejně
   přístupným,  zprostředkuje,  uvede  do  oběhu,  prodá nebo jinak jinému
   opatří   fotografické,  filmové,  počítačové,  elektronické  nebo  jiné
   pornografické  dílo,  v  němž  se projevuje násilí či neúcta k člověku,
   nebo  které  popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se
   zvířetem,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až  na jeden rok, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Kdo  písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo
   jiné pornografické dílo
 
   a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
 
   b)   na   místě,   které  je  dětem  přístupné,  vystavuje  nebo  jinak
   zpřístupňuje,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
   sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
 
   c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
 
   b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 
   § 192
 
   Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 
   (1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo
   jiné  pornografické  dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo
   osobu,  jež  se  jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na
   dva roky.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán  ten,  kdo prostřednictvím informační nebo
   komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
 
   (3)   Kdo  vyrobí,  doveze,  vyveze,  proveze,  nabídne,  činí  veřejně
   přístupným,  zprostředkuje,  uvede  do  oběhu,  prodá nebo jinak jinému
   opatří   fotografické,  filmové,  počítačové,  elektronické  nebo  jiné
   pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu,
   jež se jeví být dítětem, anebo
 
   kdo kořistí z takového pornografického díla,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  šest měsíců až tři léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
   sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
 
   c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (5)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
 
   a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
 
   b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 
   § 193
 
   Zneužití dítěte k výrobě pornografie
 
   (1)  Kdo  přiměje,  zjedná,  najme,  zláká,  svede nebo zneužije dítě k 
   výrobě  pornografického  díla  nebo  kořistí z účasti dítěte na takovém
   pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět
   let.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) jako člen organizované skupiny, nebo
 
   b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
 
   b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 
   § 193a
 
   Účast na pornografickém představení
 
   Kdo  se  účastní  pornografického  představení  nebo  jiného  obdobného
   vystoupení,  ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až
   na dvě léta.
 
   § 193b
 
   Navazování nedovolených kontaktů s dítětem
 
   Kdo  navrhne  setkání  dítěti  mladšímu  patnácti  let v úmyslu spáchat
   trestný  čin  podle  § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný
   sexuálně  motivovaný  trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na
   dvě léta.
 
   HLAVA IV
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM
 
   § 194
 
   Dvojí manželství
 
   (1)  Kdo  za  trvání  svého  manželství  uzavře  manželství  jiné, bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je
   v manželství jiném.
 
   § 195
 
   Opuštění dítěte nebo svěřené osoby
 
   (1)  Kdo  opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a
   která  si  sama  nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti
   nebo  ublížení na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
   až tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) na dítěti mladším tří let,
 
   b) opětovně, nebo
 
   c) na nejméně dvou osobách.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   § 196
 
   Zanedbání povinné výživy
 
   (1)  Kdo  neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat
   nebo  zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán
   odnětím svobody až na jeden rok.
 
   (2)  Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo
   zaopatřovat  jiného  po  dobu  delší  než  čtyři měsíce, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   vydá-li  činem  uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí
   nouze.
 
   § 196a
 
   Zvláštní ustanovení o trestání
 
   Pachateli  trestného  činu  zanedbání  povinné výživy (§ 196) může soud
   uložit  jako  přiměřené  omezení  a přiměřené povinnosti uvedené v § 48
   odst.  4  i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel.
   Toto  přiměřené  omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava,
   že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.
 
   § 197
 
   Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
 
   Trestní  odpovědnost  za  trestný  čin zanedbání povinné výživy (§ 196)
   zaniká,  jestliže  trestný  čin  neměl  trvale  nepříznivých následků a
   pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně
   počal vyhlašovat rozsudek.
 
   § 198
 
   Týrání svěřené osoby
 
   (1)  Kdo  týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán
   odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým
   způsobem,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
 
   d) páchá-li takový čin po delší dobu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
 
   b) smrt.
 
   § 199
 
   Týrání osoby žijící ve společném obydlí
 
   (1)  Kdo  týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném
   obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým
   způsobem,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo
 
   d) páchá-li takový čin po delší dobu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
 
   b) smrt.
 
   § 200
 
   Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou
 
   (1)  Kdo  dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou odejme z opatrování
   toho,  kdo  má  podle  jiného  právního  předpisu  nebo  podle úředního
   rozhodnutí povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody až na
   tři léta nebo peněžitým trestem.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
   majetkový prospěch, nebo
 
   b) ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené osoby.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 201
 
   Ohrožování výchovy dítěte
 
   (1)  Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj
   dítěte tím, že
 
   a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
 
   b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
 
   c)  umožní  mu  opatřovat  pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou
   činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
 
   d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou
   důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Kdo  umožní,  byť  i  z  nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím
   přístroji,  který  je  vybaven  technickým  zařízením,  které ovlivňuje
   výsledek  hry  a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán
   odnětím  svobody  až  na  jeden  rok,  peněžitým  trestem  nebo zákazem
   činnosti.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
 
   b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
 
   c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
 
   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   § 202
 
   Svádění k pohlavnímu styku
 
   (1)  Kdo  nabídne,  slíbí  nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní
   styk  s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné
   srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo
   prospěch,  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
   trestem.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
 
   b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
 
   c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin opětovně.
 
   § 203
 
   Beztrestnost dítěte
 
   Dítě,  které  žádá  nebo  přijme  za  pohlavní styk s ním, své pohlavní
   sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou
   výhodu  či  prospěch,  není  pro  takový  čin  trestné,  a to ani podle
   ustanovení o návodci nebo pomocníkovi.
 
   § 204
 
   Podání alkoholu dítěti
 
   Kdo  ve  větší  míře  nebo  opakovaně  prodá, podá nebo poskytne dítěti
   alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   HLAVA V 
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
 
   § 205
 
   Krádež
 
   (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
 
   a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
 
   b) čin spáchá vloupáním,
 
   c)  bezprostředně  po  činu  se  pokusí  uchovat  si  věc  násilím nebo
   pohrůžkou bezprostředního násilí,
 
   d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
 
   e)  čin  spáchá  na  území,  na  němž  je prováděna nebo byla provedena
   evakuace osob,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin
   v  posledních  třech  letech  odsouzen  nebo  potrestán, bude potrestán
   odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
   škodu.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu,  za  živelní  pohromy  nebo jiné události vážně ohrožující život
   nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
   nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (6) Příprava je trestná.
 
   § 206
 
   Zpronevěra
 
   (1)  Kdo  si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na
   cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až
   na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních
   třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   hájit zájmy poškozeného,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu,  za  živelní  pohromy  nebo jiné události vážně ohrožující život
   nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (6) Příprava je trestná.
 
   § 207
 
   Neoprávněné užívání cizí věci
 
   (1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla
   v úmyslu je přechodně užívat, nebo
 
   kdo  na  cizím  majetku  způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně
   takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 jako osoba, která má zvlášť
   uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
 
   b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   § 208
 
   Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
 
   (1)  Kdo  protiprávně  obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor
   jiného,  bude  potrestán  odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
   trestem.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu
   nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   § 209
 
   Podvod
 
   (1)  Kdo  sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije
   něčího  omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím
   majetku  škodu  nikoli  nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na
   dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních
   třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   hájit zájmy poškozeného,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu,  za  živelní  pohromy  nebo jiné události vážně ohrožující život
   nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (6) Příprava je trestná.
 
   § 210
 
   Pojistný podvod
 
   (1)  Kdo  uvede  nepravdivé  nebo  hrubě zkreslené údaje nebo podstatné
   údaje zamlčí
 
   a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
 
   b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
 
   c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  v  úmyslu  opatřit sobě nebo jinému
   prospěch  vyvolá  nebo  předstírá  událost,  s  níž je spojeno právo na
   plnění  z  pojištění  nebo  jiné  obdobné  plnění,  nebo  stav vyvolaný
   pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli
   nepatrnou.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 nebo 2 a byl-li za takový čin v 
   posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
   škodu.
 
   (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   hájit zájmy poškozeného, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
   nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (7) Příprava je trestná.
 
   § 211
 
   Úvěrový podvod
 
   (1)  Kdo  při  sjednávání  úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede
   nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém
   rozsahu,  použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený
   účel.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 nebo 2 a byl-li za takový čin v 
   posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
   škodu.
 
   (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   hájit zájmy poškozeného, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
   nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (7) Příprava je trestná.
 
   § 212
 
   Dotační podvod
 
   (1)  Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční
   výpomoci  nebo  příspěvku  uvede  nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
   nebo  podstatné  údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
   léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  použije,  v  nikoli  malém rozsahu,
   prostředky  získané  účelovou  dotací, subvencí nebo návratnou finanční
   výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 nebo 2 a byl-li za takový čin v 
   posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
   škodu.
 
   (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   hájit zájmy poškozeného, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
   nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312).
 
   (7) Příprava je trestná.
 
   § 213
 
   Provozování nepoctivých her a sázek
 
   (1)  Kdo  provozuje  peněžní  nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž
   pravidla   nezaručují   rovné  možnosti  výhry  všem  účastníkům,  bude
   potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních
   třech letech odsouzen nebo potrestán.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 214
 
   Podílnictví
 
   (1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
 
   a)  věc,  která  byla  získána  trestným činem spáchaným na území České
   republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo
 
   b) věc, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo
 
   kdo se ke spáchání takového činu spolčí,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  až na čtyři léta, peněžitým trestem,
   zákazem  činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však čin ve vztahu k 
   věci,  která  pochází  z  trestného  činu, na který zákon stanoví trest
   mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci, která má větší
   hodnotu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  ve  vztahu  k  věci  pocházející  ze zvlášť
   závažného zločinu,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu,
   nebo
 
   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve vztahu k věci, která má
   hodnotu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 215
 
   Podílnictví z nedbalosti
 
   (1) Kdo ukryje nebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc nikoli
   malé  hodnoty,  která  byla  získána  trestným činem spáchaným na území
   České  republiky  nebo  v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj,
   bude  potrestán  odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 proto, že porušil důležitou
   povinnost  vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání,  postavení nebo
   funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze
   zvlášť závažného zločinu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 216
 
   Legalizace výnosů z trestné činnosti
 
   (1)  Kdo  zastírá  původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo
   nebo znemožněno zjištění původu
 
   a)  věci,  která  byla  získána trestným činem spáchaným na území České
   republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo
 
   b) věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo
 
   kdo  jinému  spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového
   činu spolčí,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  až na čtyři léta, peněžitým trestem,
   zákazem  činnosti  nebo  propadnutím věci; spáchá-li však takový čin ve
   vztahu  k  věci, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví
   trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve  vztahu k věci ve větší
   hodnotě, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  ve  vztahu  k  věci  pocházející  ze zvlášť
   závažného zločinu,
 
   c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci ve značné hodnotě,
 
   d)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   e)  zneužije-li  ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání
   nebo své funkce.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu,
   nebo
 
   c)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 217
 
   Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu
   věci  ve  větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na
   území  České  republiky  nebo  v  cizině, nebo jako odměna za něj, bude
   potrestán  odnětím  svobody  až  na  jeden  rok,  zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 proto, že porušil důležitou
   povinnost  vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání,  postavení nebo
   funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze
   zvlášť závažného zločinu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 218
 
   Lichva
 
   (1)   Kdo  zneužívaje  něčí  rozumové  slabosti,  tísně,  nezkušenosti,
   lehkomyslnosti  nebo  něčího  rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout
   nebo  slíbit  plnění,  jehož  hodnota  je k hodnotě vzájemného plnění v 
   hrubém nepoměru, nebo
 
   kdo  takovou  pohledávku  uplatní  nebo  v  úmyslu  uplatnit ji na sebe
   převede,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch,
 
   b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující
   život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 219
 
   Zatajení věci
 
   (1)  Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala
   do  jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné,
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude  pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
   nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 220
 
   Porušení povinnosti při správě cizího majetku
 
   (1)  Kdo  poruší  podle  zákona  mu  uloženou  nebo  smluvně  převzatou
   povinnost  opatrovat  nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí
   škodu  nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 jako osoba, která má zvlášť
   uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
 
   § 221
 
   Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
 
   (1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně
   převzatou   důležitou  povinnost  při  opatrování  nebo  správě  cizího
   majetku,  a  tím  jinému  způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím
   svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 jako osoba, která má zvlášť
   uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   § 222
 
   Poškození věřitele
 
   (1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
 
   a)   zničí,   poškodí,  zatají,  zcizí,  učiní  neupotřebitelnou,  nebo
   odstraní, byť i jen část svého majetku,
 
   b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
 
   c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
 
   d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
 
   e)  předstírá  nebo  uzná  právo  nebo  závazek  ve větším rozsahu, než
   odpovídá skutečnosti,
 
   f) předstírá splnění závazku, nebo
 
   g)  předstírá  úpadek  nebo  svůj  majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo
   předstírá jeho zánik,
 
   a  způsobí  tím  na  cizím  majetku  škodu nikoli malou, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení
   věřitele jiné osoby tím, že
 
   a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní,
   byť i jen část majetku dlužníka, nebo
 
   b)  k  majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo
   existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než
   jaké má,
 
   a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
 
   § 223
 
   Zvýhodnění věřitele
 
   (1)  Kdo  jako  dlužník,  který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně,
   uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na
   cizím  majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na
   jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
 
   § 224
 
   Způsobení úpadku
 
   (1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že
 
   a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
 
   b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým
   nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
 
   c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
 
   d)  poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je
   v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
 
   e)  učiní  nad  rámec  obvyklého  podnikatelského  rizika  obchod  nebo
   operaci,  která  nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo
   je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový
   závazek  nebo  zřídí  zástavu,  ač  ví,  že  je  v úpadku, a tím zhorší
   postavení dosavadních věřitelů.
 
   (3)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
   činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
 
   (4)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
 
   § 225
 
   Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
 
   Kdo  v  insolvenčním  řízení  maří  nebo  hrubě  ztěžuje  výkon  funkce
   insolvenčního  správce,  a  tím  ohrozí účel insolvenčního řízení, bude
   potrestán  odnětím  svobody  na  šest  měsíců  až tři léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   § 226
 
   Pletichy v insolvenčním řízení
 
   (1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním
   řízení  přijme  nebo  si  dá  slíbit  v  rozporu se zásadami a pravidly
   insolvenčního  řízení  majetkový  nebo  jiný  prospěch,  bude potrestán
   odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  věřiteli v souvislosti s hlasováním
   věřitelů  v  insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu
   se  zásadami  a  pravidly  insolvenčního  řízení  majetkový  nebo  jiný
   prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  až  na  dvě  léta  nebo  zákazem  činnosti  bude
   potrestán,  kdo jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo
   zástupce  věřitelů  v  insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro
   sebe  nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který
   mu nepřísluší.
 
   (4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
 
   (5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1, 2 nebo 3 škodu velkého
   rozsahu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 227
 
   Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
 
   Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit
   zákonnou  povinnost  učinit  prohlášení  o  svém majetku nebo o majetku
   právnické   osoby,  za  kterou  je  oprávněn  jednat,  nebo  se  takové
   povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě
   zkreslené  údaje,  bude  potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
   zákazem činnosti.
 
   § 228
 
   Poškození cizí věci
 
   (1)  Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí
   tak  na  cizím  majetku  škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím
   svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká,
   pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce
   nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
 
   b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou
   rasu,  příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  na  věci, která požívá ochrany podle jiného
   právního předpisu, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
 
   § 229
 
   Zneužívání vlastnictví
 
   Kdo  poškodí  důležitý  zájem  kulturní,  vědecký,  na ochraně přírody,
   krajiny  nebo  životního  prostředí,  chráněný jiným právním předpisem,
   tím,  že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní
   věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu,
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   § 230
 
   Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
 
   (1)  Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup
   k  počítačovému  systému  nebo  k  jeho  části,  bude potrestán odnětím
   svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
 
   a)  neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči
   informací,
 
   b)  data  uložená  v  počítačovém  systému  nebo  na  nosiči  informací
   neoprávněně  vymaže  nebo  jinak  zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží
   jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
 
   c)  padělá  nebo  pozmění  data  uložená  v počítačovém systému nebo na
   nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo
   jednáno  tak,  jako  by  to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou
   tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
 
   d)  neoprávněně  vloží  data  do  počítačového  systému  nebo  na nosič
   informací  nebo  učiní  jiný  zásah  do  programového  nebo technického
   vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím  věci  bude  pachatel  potrestán,  spáchá-li  čin uvedený v 
   odstavci 1 nebo 2
 
   a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo
   jinému neoprávněný prospěch, nebo
 
   b)  v  úmyslu  neoprávněně  omezit  funkčnost počítačového systému nebo
   jiného technického zařízení pro zpracování dat.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
 
   c)  způsobí-li  takovým  činem  vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
   správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
 
   d)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   e)  způsobí-li  takovým  činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
   fyzické osoby, která je podnikatelem.
 
   (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
   nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 231
 
   Opatření  a  přechovávání  přístupového zařízení a hesla k počítačovému
   systému a jiných takových dat
 
   (1)  Kdo  v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných
   zpráv  podle  § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného
   přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1,
   2   vyrobí,   uvede   do   oběhu,   doveze,  vyveze,  proveze,  nabízí,
   zprostředkuje,  prodá  nebo  jinak  zpřístupní, sobě nebo jinému opatří
   nebo přechovává
 
   a)  zařízení  nebo  jeho  součást,  postup,  nástroj nebo jakýkoli jiný
   prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k 
   neoprávněnému   přístupu   do   sítě   elektronických   komunikací,   k 
   počítačovému systému nebo k jeho části, nebo
 
   b)  počítačové  heslo,  přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný
   podobný  prostředek,  pomocí  něhož  lze  získat přístup k počítačovému
   systému nebo jeho části,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
   věci bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
   nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 232
 
   Poškození  záznamu  v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah
   do vybavení počítače z nedbalosti
 
   (1)   Kdo  z  hrubé  nedbalosti  porušením  povinnosti  vyplývající  ze
   zaměstnání,  povolání,  postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona
   nebo smluvně převzaté
 
   a)  data  uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí,
   poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo
 
   b)  učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo
   jiného technického zařízení pro zpracování dat,
 
   a  tím  způsobí  na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím
   svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
   věci  bude  pachatel  potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
   škodu velkého rozsahu.
 
   HLAVA VI
 
   TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
 
   § 233
 
   Padělání a pozměnění peněz
 
   (1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné
   peníze  nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude
   potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 
   (2)  Kdo  padělá  nebo  pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo
   platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo
 
   kdo  padělané  nebo  pozměněné  peníze udá jako pravé nebo platné anebo
   jako peníze vyšší hodnoty,
 
   bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
 
   (3)  Odnětím  svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 
   (4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny působící ve více státech, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 234
 
   Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
 
   (1)  Kdo  sobě  nebo  jinému  bez souhlasu oprávněného držitele opatří,
   zpřístupní,  přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména
   nepřenosnou  platební  kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla,
   elektronické  peníze,  příkaz  k  zúčtování,  cestovní šek nebo záruční
   šekovou  kartu,  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Kdo  sobě  nebo  jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává
   padělaný  nebo  pozměněný  platební  prostředek, bude potrestán odnětím
   svobody na jeden rok až pět let.
 
   (3)  Kdo  padělá  nebo  pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej
   jako pravý nebo platný, nebo
 
   kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo
   platný,
 
   bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
 
   (4)  Odnětím  svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
   skupiny, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 
   (5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
   skupiny působící ve více státech, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
 
   (6) Příprava je trestná.
 
   § 235
 
   Udávání padělaných a pozměněných peněz
 
   Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými,
   udá  jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   § 236
 
   Výroba a držení padělatelského náčiní
 
   (1)  Kdo  vyrobí,  nabízí,  prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní,
   sobě  nebo  jinému  opatří  nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho
   součást,   postup,   pomůcku  nebo  jakýkoli  jiný  prostředek,  včetně
   počítačového  programu,  vytvořený  nebo  přizpůsobený  k padělání nebo
   pozměnění  peněz  nebo  prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání
   anebo  vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních
   prostředků,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na dvě léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého
   povolání.
 
   § 237
 
   Neoprávněná výroba peněz
 
   (1)  Kdo neoprávněně, s použitím zařízení nebo materiálů k výrobě peněz
   určených  a  držených  v  souladu  se zákonem, vyrobí peníze nebo prvky
   sloužící k ochraně peněz proti padělání, nebo
 
   kdo  neoprávněně  vyrobené  peníze  nebo prvky sloužící k ochraně peněz
   proti padělání sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu nebo přechovává,
 
   bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
   nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny
   působící ve více státech, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 238
 
   Společné ustanovení
 
   Ochrana  podle  §  233  až  237  se  poskytuje  též penězům a platebním
   prostředkům  jiným  než  tuzemským  a  tuzemským  a  zahraničním cenným
   papírům.
 
   § 239
 
   Ohrožování oběhu tuzemských peněz
 
   (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo
 
   kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo
 
   a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, nebo
 
   b) poškozuje tuzemské peníze.
 
   Díl 2
 
   Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
 
   § 240
 
   Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 
   (1)  Kdo  ve  větším  rozsahu  zkrátí  daň,  clo,  pojistné na sociální
   zabezpečení,  příspěvek  na  státní politiku zaměstnanosti, pojistné na
   úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou
   podobnou  povinnou  platbu  anebo  vyláká  výhodu  na  některé z těchto
   povinných  plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
   léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
 
   b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo
 
   b)   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  2  písm.  c)  ve  spojení  s 
   organizovanou skupinou působící ve více státech.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 241
 
   Neodvedení  daně,  pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné
   platby
 
   (1)  Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji
   zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné
   na  důchodové  spoření,  pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na
   státní  politiku  zaměstnanosti  nebo  pojistné na zdravotní pojištění,
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel  potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo
   pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 242
 
   Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
 
   Trestní  odpovědnost  za  trestný  čin  neodvedení  daně, pojistného na
   sociální  zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) zaniká, jestliže
   pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně
   počal vyhlašovat rozsudek.
 
   § 243
 
   Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
 
   (1)  Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně,
   a  ohrozí  tak  ve  větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému
   nebo  její vymáhání od jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
   léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody na jeden rok až čtyři léta nebo peněžitým trestem
   bude  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném
   rozsahu.
 
   § 244
 
   Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží
 
   (1)  Kdo  s  nálepkami,  kontrolními  páskami  nebo  jinými  předměty k 
   označení  zboží  pro  daňové  účely  nakládá  v rozporu s jiným právním
   předpisem  v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému
   neoprávněný prospěch, nebo
 
   kdo  v  rozporu  s jiným právním předpisem dováží, skladuje, přepravuje
   nebo  uvádí  do  oběhu zboží bez nálepek, kontrolních pásek nebo jiných
   předmětů k jeho označení pro daňové účely,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 245
 
   Padělání  a  pozměnění  předmětů  k  označení  zboží pro daňové účely a
   předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti
 
   (1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky, kontrolní pásky nebo jiné předměty
   k  označení  zboží  pro  daňové  účely  anebo předměty vydávané orgánem
   veřejné moci nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění
   poplatkové  povinnosti v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
   nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
 
   kdo  takové nálepky, pásky nebo předměty uvádí do oběhu nebo jich užije
   jako pravých,
 
   bude  potrestán  odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 246
 
   Padělání a pozměnění známek
 
   (1)  Kdo  padělá  nebo  pozmění  poštovní  nebo kolkové známky v úmyslu
   způsobit  jinému  škodu  nebo  opatřit  sobě  nebo  jinému  neoprávněný
   prospěch, nebo
 
   kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,
 
   bude  potrestán  odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 247
 
   Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství
 
   Kdo  v  době  nouzového  stavu  v devizovém hospodářství poruší zákazy,
   které  jsou  stanoveny  devizovým  zákonem pro nouzový stav v devizovém
   hospodářství  a  vztahují  se na vyhlášený nouzový stav, bude potrestán
   odnětím  svobody  na  jeden  rok  až  šest  let, peněžitým trestem nebo
   zákazem činnosti.
 
   Díl 3
 
   Trestné  činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve
   styku s cizinou
 
   § 248
 
   Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
 
   (1)  Kdo  poruší  jiný  právní  předpis o nekalé soutěži tím, že se při
   účasti v hospodářské soutěži dopustí
 
   a) klamavé reklamy,
 
   b) klamavého označování zboží a služeb,
 
   c) vyvolávání nebezpečí záměny,
 
   d)   parazitování   na   pověsti  podniku,  výrobků  či  služeb  jiného
   soutěžitele,
 
   e) podplácení,
 
   f) zlehčování,
 
   g) srovnávací reklamy,
 
   h) porušování obchodního tajemství, nebo
 
   i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,
 
   a   způsobí   tím  ve  větším  rozsahu  újmu  jiným  soutěžitelům  nebo
   spotřebitelům  nebo  opatří  tím  sobě  nebo  jinému  ve větším rozsahu
   neoprávněné  výhody,  bude  potrestán  odnětím  svobody až na tři léta,
   zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   kdo  v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže
   se  svým  konkurentem  uzavře  dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení
   trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,
 
   kdo  v  rozporu  s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší
   závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo
 
   kdo  v  rozporu  s  jiným  právním  předpisem  upravujícím činnost osob
   oprávněných  k  podnikání  na  finančním  trhu,  činnost  bank a jiných
   právnických   osob   oprávněných   k   provozování  finanční  činnosti,
   obchodování   s   investičními   nástroji,  penzijního  připojištění  a
   pojišťovnictví,  obhospodařování a administraci investičních fondů nebo
   zahraničních  investičních  fondů,  poruší  závažným  způsobem  závazná
   pravidla  obezřetného  podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče
   nebo  zákaz  vykonávat  zákonem  nebo úředním rozhodnutím určené úkony,
   služby nebo jiné činnosti,
 
   a   způsobí   tím  ve  větším  rozsahu  újmu  jiným  soutěžitelům  nebo
   spotřebitelům,  zadavateli  nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě
   nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.
 
   (3)  Odnětím  svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
   propadnutím věci bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin opětovně,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
 
   § 248a
 
   Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
 
   Trestní  odpovědnost  za  trestný  čin  porušení  předpisů o pravidlech
   hospodářské  soutěže  podle § 248 odst. 2 alinea první zaniká, jestliže
   pachatel  splní  podmínky  podle  jiného  právního  předpisu na ochranu
   hospodářské  soutěže  pro  upuštění  od uložení pokuty nebo pro snížení
   pokuty  za  účast na dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo
   jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem.
 
   § 249
 
   Neoprávněné vydání cenného papíru
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu způsobit jinému škodu nebo získat pro sebe nebo pro
   jiného  neoprávněnou  výhodu  nebo  prospěch  uvede do oběhu jako cenný
   papír  listinu,  aniž  jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho
   vydání,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na dvě léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo v úmyslu uvedeném v odstavci 1 nechá
   provést   zápis  o  vydání  zaknihovaného  cenného  papíru  do  zákonem
   stanovené evidence cenných papírů, aniž jsou splněny podmínky stanovené
   zákonem pro takový zápis.
 
   § 250
 
   Manipulace s kurzem investičních nástrojů
 
   (1)  Kdo  v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních nástrojů, které
   jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k 
   obchodování na regulovaném trhu bylo požádáno,
 
   a)   rozšíří   nepravdivé   nebo  hrubě  zkreslené  informace  významně
   ovlivňující cenu nebo kurz takových investičních nástrojů, nebo
 
   b)  uskuteční  obchod  nebo  zadá  pokyn,  který  je  způsobilý vyvolat
   nesprávnou  představu  o  nabídce,  poptávce,  ceně nebo kurzu takového
   investičního nástroje,
 
   bude  potrestán  odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.
 
   § 251
 
   Neoprávněné podnikání
 
   (1)  Kdo  neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje
   výrobní,  obchodní  nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody
   až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 252
 
   Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
 
   (1)    Kdo    neoprávněně   provozuje,   organizuje,   propaguje   nebo
   zprostředkovává  loterii  nebo  podobnou  sázkovou  hru, bude potrestán
   odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
   nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 253
 
   Poškozování spotřebitele
 
   (1)  Kdo  na  cizím  majetku  způsobí  škodu  nikoli  nepatrnou tím, že
   poškozuje  spotřebitele  zejména  tím,  že je šidí na jakosti, množství
   nebo hmotnosti zboží, nebo
 
   kdo  uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají
   přitom jejich podstatné vady,
 
   bude  potrestán  odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
   potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   c)  byl-li  pro  takový  čin  v  posledních pěti letech odsouzen nebo z 
   výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 254
 
   Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 
   (1)  Kdo  nevede  účetní  knihy,  zápisy  nebo  jiné doklady sloužící k 
   přehledu  o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k 
   tomu podle zákona povinen,
 
   kdo  v  takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede
   nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo
 
   kdo  takové  účetní  knihy,  zápisy  nebo  jiné  doklady  změní, zničí,
   poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,
 
   a  ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně,
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících
   pro  zápis  do  obchodního  rejstříku,  nadačního  rejstříku, rejstříku
   obecně  prospěšných  společností  nebo rejstříku společenství vlastníků
   jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti,
 
   kdo  v  podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který
   se  přikládá  k  návrhu  na  zápis  do  obchodního rejstříku, nadačního
   rejstříku,  rejstříku  obecně  prospěšných  společností  nebo rejstříku
   společenství  vlastníků  jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
   údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo
 
   kdo  jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu
   nepodá   návrh   na  zápis  zákonem  stanoveného  údaje  do  obchodního
   rejstříku,    nadačního   rejstříku,   rejstříku   obecně   prospěšných
   společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží
   listinu  do  sbírky  listin,  ač  je  k  tomu podle zákona nebo smlouvy
   povinen.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel  potrestán,  způsobí-li  činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na
   cizím majetku značnou škodu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu
   velkého rozsahu.
 
   § 255
 
   Zneužití informace a postavení v obchodním styku
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu  opatřit  sobě  nebo  jinému  výhodu  nebo prospěch
   neoprávněně  užije  informace  dosud  nikoli  veřejně přístupné, kterou
   získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce
   a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a
   uskuteční  nebo  dá  podnět  k  uskutečnění  smlouvy  nebo  operace  na
   regulovaném  trhu s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se
   zbožím,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na tři léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu,
   zaměstnanec  nebo  účastník  na podnikání dvou nebo více podnikatelů se
   stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1
   uzavře  nebo  dá  popud  k  uzavření  smlouvy na úkor jednoho nebo více
   podnikatelů nebo jejich podniků.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   značný prospěch.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  pět  až  deset  let bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu.
 
   § 256
 
   Zjednání  výhody  při  zadání  veřejné  zakázky,  při veřejné soutěži a
   veřejné dražbě
 
   (1)  Kdo  v  souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží
   nebo  veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
   nebo  jinému  prospěch  zjedná  některému  dodavateli, soutěžiteli nebo
   účastníku  dražby  přednost  nebo  výhodnější  podmínky  na úkor jiných
   dodavatelů  nebo  soutěžitelů,  bude  potrestán odnětím svobody na šest
   měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   jestliže
 
   a)  spáchá  čin  uvedený  v  odstavci  1  jako  člen  hodnotící komise,
   vyhlašovatel  nebo  pořadatel  veřejné  soutěže  nebo  veřejné  dražby,
   licitátor nebo jako člen organizované skupiny,
 
   b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených
   v  odstavci  1  žádá,  přijme  nebo  si  dá  slíbit majetkový nebo jiný
   prospěch.
 
   (4)  Kdo  za  okolností  uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá
   slíbit  majetkový  nebo  jiný  prospěch a spáchá takový čin jako úřední
   osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
 
   § 257
 
   Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
 
   (1)  Kdo  se  dopustí  pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky
   nebo s veřejnou soutěží tím, že
 
   a)  lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby
   se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
 
   b)  jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za
   to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
 
   c)  žádá  nebo  přijme  majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží
   účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
 
   d)  na  základě  dohody  s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost
   směřující  k  zadání  veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak
   nevýhodnou cenu,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
 
   b) jako úřední osoba.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
 
   § 258
 
   Pletichy při veřejné dražbě
 
   (1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že
 
   a)  lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby
   se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,
 
   b)  jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za
   to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo
 
   c)  žádá  nebo  přijme  majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží
   podávání návrhů při dražbě,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
 
   b) jako úřední osoba.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
 
   § 259
 
   Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy
 
   Kdo  jménem  banky  nebo  jiného  podnikatele oprávněného k provozování
   finanční   činnosti  podle  jiného  právního  předpisu  vystaví  jinému
   nepravdivé  potvrzení  o  jeho  finanční  situaci nebo jeho majetkových
   poměrech, nebo
 
   kdo  jako  auditor  vystaví  jinému  nepravdivou  zprávu  auditora nebo
   nepravdivé potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   § 260
 
   Poškození finančních zájmů Evropské unie
 
   (1)  Kdo  vyhotoví,  použije  nebo  předloží nepravdivé, nesprávné nebo
   neúplné  doklady  nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě
   zkreslující  údaje  vztahující  se  k  příjmům  nebo výdajům souhrnného
   rozpočtu  Evropské  unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo
   jejím  jménem  anebo  takové  doklady  nebo  údaje zatají, a tím umožní
   nesprávné  použití  nebo  zadržování  finančních prostředků z některého
   takového  rozpočtu  nebo  zmenšení  zdrojů některého takového rozpočtu,
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční
   prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské
   unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
   škodu.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   hájit zájmy Evropské unie, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (5)  Odnětím  svobody  na  pět  až  deset  let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
 
   § 261
 
   Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
 
   (1)  Kdo  podstatně  ohrozí  obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení
   nebo  jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz
   zboží,  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
   nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
 
   b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   c)  způsobí-li  nebo  zvýší  takovým  činem  nebezpečí  zavlečení  nebo
   rozšíření  nakažlivé  nemoci  zvířat v zájmových chovech, hospodářských
   zvířat  nebo  volně  žijících  zvířat nebo nakažlivé nemoci nebo škůdce
   užitkových rostlin.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  způsobí-li  nebo  zvýší  takovým  činem  nebezpečí  zavlečení  nebo
   rozšíření nakažlivé lidské nemoci.
 
   § 262
 
   Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
 
   Kdo  bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie dvojího užití,
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  tři  léta  až osm let, peněžitým
   trestem nebo propadnutím majetku.
 
   § 263
 
   Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití
 
   (1)  Kdo  poruší  nebo  nesplní  důležitou povinnost vyplývající z jeho
   zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce,  a  způsobí tím, že je
   neoprávněně  vydáno  povolení  k  vývozu zboží nebo technologií dvojího
   užití  anebo  že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím
   svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) jestliže v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 bylo zboží vyvezeno,
 
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   § 264
 
   Zkreslení  údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií
   dvojího užití
 
   (1)  Kdo  dosáhne  na  základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání
   povolení  k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci vývozu
   zboží    a    technologií   dvojího   užití   zničí,   poškodí,   učiní
   neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede anebo kdo učiní zásah do
   technického  nebo  programového  vybavení  počítače,  v  němž  se  vede
   evidence tohoto zboží a technologií.
 
   § 265
 
   Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo
   licence
 
   (1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským
   materiálem,  bude  potrestán  odnětím  svobody na jeden rok až osm let,
   peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve spojení s organizovanou
   skupinou,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu,
 
   c) spáchá-li takový čin opětovně,
 
   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
 
   e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
 
   f)  spáchá-li  takový  čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu,
   nebo
 
   g) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti
   válečného  nebo  jiného  ozbrojeného  konfliktu  nebo  do státu, kde je
   zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.
 
   § 266
 
   Porušení  povinnosti  v  souvislosti  s  vydáním povolení a licence pro
   zahraniční obchod s vojenským materiálem
 
   (1)  Kdo  poruší  nebo  nesplní  důležitou povinnost vyplývající z jeho
   zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce,  a  způsobí tím, že je
   neoprávněně   vydáno   povolení  k  provádění  zahraničního  obchodu  s 
   vojenským  materiálem  nebo  licence  pro  určitý  obchod  s  vojenským
   materiálem,  nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě
   je  takové  povolení  nebo  licence  neoprávněně vydána, bude potrestán
   odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve spojení s organizovanou
   skupinou,
 
   b) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostal do ciziny,
 
   c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch,
 
   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu,
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti
   válečného  nebo  jiného  ozbrojeného  konfliktu  nebo  do státu, kde je
   zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.
 
   § 267
 
   Zkreslení  údajů  a  nevedení  podkladů  ohledně zahraničního obchodu s 
   vojenským materiálem
 
   (1)  Kdo  žádost  o  povolení  nebo  o licenci k zahraničnímu obchodu s 
   vojenským  materiálem  doloží  nepravdivým  nebo neúplným dokladem nebo
   zatají  skutečnosti  důležité  pro  vydání  povolení nebo licence, bude
   potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   kdo  podklady  potřebné  pro  evidenci zahraničního obchodu s vojenským
   materiálem   zničí,   poškodí,  učiní  neupotřebitelnými,  zatají  nebo
   evidenci nevede, nebo
 
   kdo  učiní  zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v 
   němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
 
   Díl 4
 
   Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
 
   § 268
 
   Porušení práv k ochranné známce a jiným označením
 
   (1)  Kdo  uvede  do  oběhu  výrobky  nebo  poskytuje služby neoprávněně
   označené  ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo
   známkou  s  ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové
   výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří
   nebo  přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, bude
   potrestán  odnětím  svobody  až  na  dvě  léta,  zákazem  činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo pro dosažení hospodářského prospěchu
   neoprávněně   užívá   obchodní  firmu  nebo  jakékoliv  označení  s  ní
   zaměnitelné  nebo  uvede  do  oběhu  výrobky  nebo  služby  neoprávněně
   opatřené  označením  původu  nebo  zeměpisným  označením  anebo takovým
   označením  s  ním  zaměnitelným  nebo  pro  tento účel sobě nebo jinému
   takové  výrobky  nebo  služby  nabídne,  zprostředkuje, vyrobí, doveze,
   vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.
 
   (3)  Odnětím  svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
   propadnutím věci bude pachatel potrestán,
 
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   značný prospěch, nebo
 
   b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 
   (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
 
   § 269
 
   Porušení chráněných průmyslových práv
 
   (1)  Kdo  neoprávněně  zasáhne  nikoli  nepatrně  do  práv k chráněnému
   vynálezu,   průmyslovému   vzoru,   užitnému   vzoru   nebo  topografii
   polovodičového  výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
   zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
   propadnutím věci bude pachatel potrestán,
 
   a)  vykazuje-li  čin  uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo
   jiného podnikání,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  získá-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
 
   § 270
 
   Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv
   k databázi
 
   (1)  Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv
   k  autorskému  dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému
   záznamu,  rozhlasovému  nebo  televiznímu  vysílání nebo databázi, bude
   potrestán  odnětím  svobody  až  na  dvě  léta,  zákazem  činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
   propadnutím věci bude pachatel potrestán,
 
   a)  vykazuje-li  čin  uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo
   jiného podnikání,
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo
   způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
 
   c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  získá-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch  velkého  rozsahu  nebo  způsobí-li  tím  jinému škodu velkého
   rozsahu, nebo
 
   b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
 
   § 271
 
   Padělání a napodobení díla výtvarného umění
 
   (1)  Kdo  padělá  výtvarné  autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev
   jiného  autora  v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo
   takového autora, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  získá-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
 
   HLAVA VII
 
   TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
 
   Díl 1
 
   Trestné činy obecně ohrožující
 
   § 272
 
   Obecné ohrožení
 
   (1)  Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí
   smrti  nebo  těžké  újmy  na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody
   velkého  rozsahu  tím,  že  zapříčiní  požár nebo povodeň nebo škodlivý
   účinek  výbušnin,  plynu,  elektřiny  nebo  jiných podobně nebezpečných
   látek  nebo  sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání,
   nebo
 
   kdo  takové  obecné  nebezpečí  zvýší  anebo  ztíží jeho odvrácení nebo
   zmírnění,
 
   bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
 
   (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 
   d)  způsobí-li  takovým  činem  těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
   nebo smrt.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 273
 
   Obecné ohrožení z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  z  nedbalosti  způsobí  obecné  nebezpečí tím, že vydá lidi v 
   nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí
   škody  velkého  rozsahu  tím,  že  zapříčiní  požár  nebo  povodeň nebo
   škodlivý   účinek   výbušnin,  plynu,  elektřiny  nebo  jiných  podobně
   nebezpečných   látek   nebo   sil  nebo  se  dopustí  jiného  podobného
   nebezpečného jednání, nebo
 
   kdo  z  nedbalosti  takové  obecné  nebezpečí  zvýší  nebo  ztíží  jeho
   odvrácení nebo zmírnění,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
 
   b)   spáchá-li   takový  čin  proto,  že  porušil  důležitou  povinnost
   vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání, postavení nebo funkce nebo
   uloženou mu podle zákona, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  2  písm. b) škodu velkého
   rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.
 
   § 274
 
   Ohrožení pod vlivem návykové látky
 
   (1)  Kdo  vykonává  ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil
   vlivem  návykové  látky,  zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by
   mohl  ohrozit  život  nebo  zdraví  lidí nebo způsobit značnou škodu na
   majetku,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na jeden rok, peněžitým
   trestem nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo
   zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
 
   a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou
   nehodu,  jinému  ublížení  na  zdraví nebo větší škodu na cizím majetku
   nebo jiný závažný následek,
 
   b)  spáchá-li  takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při
   kterých  je  vliv  návykové  látky  zvlášť  nebezpečný, zejména řídí-li
   hromadný dopravní prostředek, nebo
 
   c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu
   trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
 
   § 275
 
   Porušení povinnosti při hrozivé tísni
 
   Kdo zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo
   postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu
 
   a)  odepře  pomoc,  která  je  mu  podle  zákona  uložena nebo k níž se
   zavázal, nebo
 
   b) zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   § 276
 
   Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení
 
   (1)  Kdo  úmyslně  poškodí  obecně  prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho
   provoz  nebo  využívání,  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta
   nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a)   zničí-li,   odstraní-li   nebo  učiní-li  neupotřebitelným  obecně
   prospěšné zařízení,
 
   b)  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  poruchu provozu obecně
   prospěšného zařízení, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 písm. a) škodu velkého
   rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   § 277
 
   Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  z  hrubé  nedbalosti  zničí,  poškodí,  odstraní  nebo  učiní
   neupotřebitelným  obecně  prospěšné  zařízení nebo ohrozí provoz obecně
   prospěšného  zařízení,  bude  potrestán odnětím svobody až na jeden rok
   nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   § 278
 
   Poškození geodetického bodu
 
   (1) Kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou značku
 
   a) geodetického bodu základní geodynamické sítě,
 
   b) geodetického bodu referenční sítě nultého řádu,
 
   c) geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu,
 
   d) základního nivelačního geodetického bodu, nebo
 
   e) absolutního tíhového geodetického bodu,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  úmyslně  zničí,  poškodí nebo učiní
   neupotřebitelným   zařízení  permanentní  stanice  pro  příjem  signálů
   globálních  navigačních  systémů  České  sítě  permanentních stanic pro
   určování polohy.
 
   § 279
 
   Nedovolené ozbrojování
 
   (1)  Kdo  bez  povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
   střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství
   střelivo  nebo  zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody
   až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   kdo  uvede  do  střelbyschopného  stavu  znehodnocenou zbraň nebo na ní
   provede    konstrukční    změny   směřující   k   jejímu   uvedení   do
   střelbyschopného   stavu  nebo  na  zbrani  provede  konstrukční  změny
   směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
 
   kdo  padělá,  pozmění,  zahlazuje  nebo  odstraňuje  jedinečné označení
   střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
 
   (3) Kdo bez povolení
 
   a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství
   větším  než  malém,  zbraň  hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k 
   užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo
 
   b)  hromadí,  vyrábí  nebo  sobě  nebo  jinému  opatřuje zbraně nebo ve
   značném množství střelivo,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   § 280
 
   Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
 
   (1)  Kdo  vyrobí,  doveze,  vyveze,  proveze,  vyvíjí,  přechovává nebo
   hromadí  zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo
   mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím
   svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo
   skladování  zbraní,  bojových  prostředků  nebo  výbušnin  uvedených  v 
   odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 281
 
   Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
 
   (1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze,
   proveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce
   nebezpečnou  látku  nebo  předměty určené k její výrobě, bude potrestán
   odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
 
   b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu,
 
   c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 282
 
   Nedovolená  výroba  a  držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného
   materiálu
 
   (1) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze,
   proveze,  přechovává anebo jinému obstará výchozí jaderný materiál nebo
   předměty  určené  k  jeho výrobě, bude potrestán odnětím svobody na dva
   roky až deset let.
 
   (2) Kdo bez povolení, byť i z hrubé nedbalosti, vyrobí, doveze, vyveze,
   proveze,  přechovává anebo jinému obstará zvláštní štěpný materiál nebo
   předměty určené k jeho výrobě, bude potrestán odnětím svobody na osm až
   patnáct let.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 283
 
   Nedovolená  výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
   a s jedy
 
   (1)   Kdo   neoprávněně   vyrobí,  doveze,  vyveze,  proveze,  nabídne,
   zprostředkuje,   prodá   nebo  jinak  jinému  opatří  nebo  pro  jiného
   přechovává   omamnou  nebo  psychotropní  látku,  přípravek  obsahující
   omamnou  nebo  psychotropní  látku,  prekursor nebo jed, bude potrestán
   odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b)  ač  byl  za  takový  čin  v  posledních  třech letech odsouzen nebo
   potrestán,
 
   c) ve značném rozsahu, nebo
 
   d)  ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči
   dítěti mladšímu patnácti let.
 
   (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
 
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch,
 
   c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
 
   d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti
   let.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
   více státech.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 284
 
   Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
 
   (1)  Kdo  neoprávněně  pro vlastní potřebu přechovává v množství větším
   než  malém  omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní
   látku   obsahující   jakýkoli  tetrahydrokanabinol,  izomer  nebo  jeho
   stereochemickou  variantu  (THC),  bude potrestán odnětím svobody až na
   jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Kdo  neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo
   psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším
   než  malém,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na dvě léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude  pachatel  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve
   větším rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
 
   § 285
 
   Nedovolené  pěstování  rostlin  obsahujících  omamnou nebo psychotropní
   látku
 
   (1)  Kdo  neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
   malém  rostlinu  konopí,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na šest
   měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Kdo  neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
   malém  houbu  nebo  jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující
   omamnou  nebo  psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na
   jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
 
   (3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel
   potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
 
   (4)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
 
   § 286
 
   Výroba  a  držení  předmětu  k  nedovolené výrobě omamné a psychotropní
   látky a jedu
 
   (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo
   jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky,
   přípravku,  který  obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu,
   bude  potrestán  odnětím  svobody  až  na  pět  let, peněžitým trestem,
   zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
 
   c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo
 
   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   § 287
 
   Šíření toxikomanie
 
   (1)  Kdo  svádí  jiného  ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
   nebo  ho  v  tom  podporuje  anebo  kdo  zneužívání  takové látky jinak
   podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b) vůči dítěti, nebo
 
   c)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
   sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.
 
   § 288
 
   Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem
 
   (1)  Kdo  neoprávněně  ve  větším  množství vyrobí, přechovává, doveze,
   vyveze,  proveze,  nabízí,  prodá,  jinému  poskytne  nebo podá látku s 
   anabolickým  nebo  jiným  hormonálním  účinkem  za  jiným  než léčebným
   účelem,  nebo  kdo  vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování
   přenosu  kyslíku  v  lidském  organismu  nebo jinou metodu s dopingovým
   účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až
   na jeden rok.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  ve  značném  rozsahu  vůči  dítěti staršímu
   patnácti let.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
 
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  ve  značném  rozsahu  vůči  dítěti mladšímu
   patnácti let,
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická
   osoba.
 
   (4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
   více státech.
 
   § 289
 
   Společné ustanovení
 
   (1)  Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky,
   přípravky   obsahující  omamnou  nebo  psychotropní  látku,  prekursory
   používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.
 
   (2)  Vláda  nařízením  stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283,
   284 a 286.
 
   (3)  Vláda  nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za
   rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285
   a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.
 
   (4)  Vláda  nařízením  stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a
   jiným  hormonálním  účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a
   co  se  považuje  za  metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v 
   lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288.
 
   Díl 2
 
   Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a
   pevnou plošinu
 
   § 290
 
   Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem
   a pevnou plošinou
 
   (1)  Kdo  na palubě vzdušného dopravního prostředku, civilního plavidla
   nebo  na  pevné  plošině  na  pevninské  mělčině  v  úmyslu získat nebo
   vykonávat  kontrolu  nad tímto vzdušným dopravním prostředkem, civilním
   plavidlem nebo pevnou plošinou,
 
   a) užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,
 
   b)  vyhrožuje  jinému  usmrcením,  ublížením  na zdraví nebo způsobením
   škody velkého rozsahu, nebo
 
   c) zneužije bezbrannosti jiného,
 
   bude  potrestán  odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím
   majetku.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem,
   popřípadě  vedle  těchto  trestů  též propadnutím majetku bude pachatel
   potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 291
 
   Ohrožení   bezpečnosti  vzdušného  dopravního  prostředku  a  civilního
   plavidla
 
   Kdo  sdělí  nepravdivou  informaci,  která může ohrozit bezpečnost nebo
   provoz  vzdušného dopravního prostředku za letu nebo civilního plavidla
   za  plavby,  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   § 292
 
   Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
 
   (1)  Kdo  za účelem zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
   se   takového  dopravního  prostředku  zmocní  nebo  neoprávněně  užije
   takového  dopravního  prostředku,  který  mu byl svěřen, bude potrestán
   odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  osm  až  patnáct let, popřípadě vedle tohoto
   trestu  též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem, bude pachatel
   potrestán,  způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  těžkou újmu na
   zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem,
   popřípadě  vedle  těchto  trestů  též propadnutím majetku bude pachatel
   potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   HLAVA VIII
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 
   § 293
 
   Poškození a ohrožení životního prostředí
 
   (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí
   půdu,  vodu,  ovzduší  nebo  jinou  složku životního prostředí, a to ve
   větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může
   způsobit  těžkou  újmu  na  zdraví  nebo  smrt  nebo je-li k odstranění
   následků  takového  jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu,
   nebo
 
   kdo  úmyslně  takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí
   zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
 
   b)   spáchá-li   takový  čin  proto,  že  porušil  důležitou  povinnost
   vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání, postavení nebo funkce nebo
   uloženou mu podle zákona,
 
   c)  způsobí-li  takovým  činem  trvalé nebo dlouhodobé poškození složky
   životního prostředí,
 
   d) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve
   velkém rozsahu, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
   velkého rozsahu.
 
   § 294
 
   Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
 
   (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí
   nebo  ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí,
   a  to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že
   tím  může  způsobit  těžkou  újmu  na  zdraví  nebo  smrt anebo je-li k 
   odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném
   rozsahu, nebo
 
   kdo  z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení složky životního
   prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
   potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 proto, že porušil důležitou
   povinnost  vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání,  postavení nebo
   funkce nebo uloženou mu podle zákona,
 
   b)  způsobí-li  takovým  činem  trvalé nebo dlouhodobé poškození složky
   životního prostředí, nebo
 
   c) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve
   velkém rozsahu.
 
   § 294a
 
   Poškození vodního zdroje
 
   Kdo,  byť  i  z  hrubé  nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u 
   něhož  je  stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně
   oslaben  důvod  pro  zvláštní  ochranu  vodního  zdroje, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta.
 
   § 295
 
   Poškození lesa
 
   (1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností
   provedenou   v  rozporu  s  jiným  právním  předpisem  způsobí,  byť  i 
   připojením  k  již  existující  holině,  vznik  holé  seče nebo způsobí
   závažné  poškození  lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní
   porost  pod  hranici  zakmenění  stanovené  jiným  právním předpisem na
   celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
   nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo
 
   b) vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou v odstavci 1 holá seč
   nebo proředění na celkové značné ploše lesa.
 
   § 296
 
   Společné ustanovení
 
   (1)  Větším  územím podle § 293 a 294 se rozumí území o rozloze nejméně
   tři hektary a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou
   vodních  toků,  nejméně  jeden  hektar  vodní  plochy  a u vodního toku
   nejméně  dva  kilometry  jeho  délky; jednotlivá zasažená území a délky
   vodního toku se sčítají.
 
   (2)  Celkovou větší plochou lesa podle § 295 se rozumí plocha větší než
   jeden  a  půl  hektaru a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha
   větší než tři hektary.
 
   (3)  Poškozením  nebo  ohrožením  půdy,  vody, ovzduší nebo jiné složky
   životního  prostředí  se  rozumí  i  provozování zařízení, ve kterém je
   prováděna  nebezpečná  činnost  nebo  v němž se skladují nebo používají
   nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle jiného právního předpisu.
 
   § 297
 
   Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
 
   (1)  Kdo  v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí
   nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné
   nebo  jiné  obdobné  znečišťující  látky  z  lodi nebo jiného námořního
   plavidla,  bude  potrestán  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
   zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) jako člen organizované skupiny, nebo
 
   b) opětovně.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) těžkou újmu na zdraví,
 
   b)   závažné  a  rozsáhlé  poškození  jakosti  vody,  živočišných  nebo
   rostlinných druhů nebo jejich částí, nebo
 
   c) poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit
   náklady ve velkém rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   § 298
 
   Neoprávněné nakládání s odpady
 
   (1)  Kdo,  byť  i  z  nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující
   nakládání  s  odpady  tím,  že  přepraví  odpad  přes hranice státu bez
   oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém
   oznámení  nebo  žádosti  o  souhlas nebo v připojených podkladech uvede
   nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude
   potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá
   odpady  nebo  je  odkládá,  přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím
   způsobí poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění
   je  třeba  vynaložit náklady ve značném rozsahu, bude potrestán odnětím
   svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
   nebo
 
   c) spáchá-li takový čin opětovně.
 
   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) týká-li se takový čin nebezpečného odpadu.
 
   § 298a
 
   Neoprávněná  výroba  a  jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou
   vrstvu
 
   (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem, byť i z hrubé nedbalosti,
   vyrobí,  doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu
   nebo  s  ní  jinak  nakládá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
   rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  šest  měsíců  až  na  tři léta bude pachatel
   potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
 
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch, nebo
 
   c) spáchá takový čin ve značném rozsahu.
 
   § 299
 
   Neoprávněné  nakládání  s  chráněnými  volně žijícími živočichy a planě
   rostoucími rostlinami
 
   (1)  Kdo  v  rozporu  s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí,
   odejme  z  přírody,  zpracovává,  doveze,  vyveze, proveze, přechovává,
   nabízí,   zprostředkuje,   sobě  nebo  jinému  opatří  jedince  zvláště
   chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu
   a  spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin
   nebo  exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  v rozporu s jiným právním předpisem
   usmrtí,  zničí,  poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze,
   proveze,  přechovává,  nabízí,  zprostředkuje,  sobě nebo jinému opatří
   jedince  silně  nebo  kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny
   nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace
   volně  žijícího  živočicha  nebo  planě  rostoucí  rostliny nebo místní
   populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   c)  způsobí-li  takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní
   populace   nebo   biotopu  kriticky  ohroženého  druhu  živočicha  nebo
   rostliny.
 
   § 300
 
   Neoprávněné  nakládání  s  chráněnými  volně žijícími živočichy a planě
   rostoucími rostlinami z nedbalosti
 
   Kdo  z  hrubé  nedbalosti  poruší  jiný  právní předpis tím, že usmrtí,
   zničí,  poškodí, odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze
   nebo  proveze,  přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému
   opatří  jedince  zvláště  chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo
   exemplář  chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo
   jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář
   druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím
   svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   § 301
 
   Poškození chráněných částí přírody
 
   Kdo,  byť  i  z  hrubé  nedbalosti,  poruší jiný právní předpis tím, že
   poškodí  nebo  zničí  památný  strom, významný krajinný prvek, jeskyni,
   zvláště  chráněné  území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
   tak,  že  tím  zanikne  nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové
   části  přírody,  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   § 302
 
   Týrání zvířat
 
   (1) Kdo týrá zvíře
 
   a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
 
   b)  surovým  nebo  trýznivým  způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti
   přístupném,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  byl-li  za  čin  uvedený  v  odstavci  1  v posledních třech letech
   odsouzen nebo potrestán, nebo
 
   b)  způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví
   nebo smrt.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.
 
   § 303
 
   Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
 
   (1)  Kdo  z  hrubé  nedbalosti  zanedbá  potřebnou  péči o zvíře, které
   vlastní  nebo  o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu
   tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody
   až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
   činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu
   počtu zvířat.
 
   § 304
 
   Pytláctví
 
   (1)  Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo
   ukryje,  na  sebe  nebo  jiného  převede  nebo  přechovává  neoprávněně
   ulovenou  zvěř  nebo  ryby  v  hodnotě  nikoli nepatrné, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
   propadnutím věci bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch,
 
   c)  spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
   chránit životní prostředí,
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  zvlášť  zavrženíhodným  způsobem,  hromadně
   účinným způsobem nebo v době hájení, nebo
 
   e)  byl-li  za  takový  čin  v  posledních  třech  letech odsouzen nebo
   potrestán.
 
   § 305
 
   Neoprávněná  výroba,  držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami
   ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat
 
   (1)   Kdo   neoprávněně   vyrobí,   doveze,  vyveze,  proveze,  nabízí,
   zprostředkuje,   prodá  nebo  jinak  opatří  nebo  přechovává  látku  s 
   thyreostatickými,  gestagenními, androgenními, estrogenními nebo jinými
   hormonálními   účinky,   beta-agonisty  nebo  jinou  látku  určenou  ke
   stimulaci  užitkovosti  hospodářských  zvířat nebo přípravek obsahující
   takovou  látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
   činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  v rozporu s jiným právním předpisem
   používá  léčiva za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo
   je   za   tím   účelem   vyrobí,   doveze,   vyveze,  proveze,  nabízí,
   zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  šest  měsíců  až  na  tři léta bude pachatel
   potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b) opětovně,
 
   c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
 
   d) ve značném rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech,
 
   b)  v  úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
   nebo
 
   c) ve velkém rozsahu.
 
   § 306
 
   Šíření nakažlivé nemoci zvířat
 
   (1)  Kdo,  byť  i  z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení
   nebo   rozšíření   nakažlivé   nemoci   zvířat   v  zájmových  chovech,
   hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat, bude potrestán odnětím
   svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci.
 
   § 307
 
   Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
 
   (1)  Kdo,  byť  i  z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení
   nebo  rozšíření  nakažlivé  nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude
   potrestán  odnětím  svobody  až  na  jeden  rok,  zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným  v  odstavci 1 rozšíření takové nemoci nebo
   takového škůdce.
 
   § 308
 
   Společné ustanovení
 
   Vláda  nařízením  stanoví, které nemoci zvířat a rostlin se považují za
   nakažlivé  ve  smyslu  §  306  a  307  a  na  které  škůdce se vztahuje
   ustanovení § 307.
 
   HLAVA IX
 
   TRESTNÉ   ČINY  PROTI  ČESKÉ  REPUBLICE,  CIZÍMU  STÁTU  A  MEZINÁRODNÍ
   ORGANIZACI
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní
   organizace
 
   § 309
 
   Vlastizrada
 
   (1)  Občan  České  republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím
   činitelem   spáchá   trestný   čin   rozvracení   republiky   (§  310),
   teroristického  útoku  (§  311),  teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314),
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  patnáct až dvacet let, popřípadě
   vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   § 310
 
   Rozvracení republiky
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu  rozvrátit  ústavní zřízení, územní celistvost nebo
   obranyschopnost  České  republiky  anebo  zničit  její  samostatnost se
   účastní  násilných  akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude
   potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
   trestu též propadnutím majetku.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
   trestu  též  propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
   potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)  způsobí-li  takovým  činem  těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
   nebo smrt,
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
 
   d)  způsobí-li  takovým  činem závažné ohrožení mezinárodního postavení
   České republiky, nebo
 
   e)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 311
 
   Teroristický útok
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
   republiky,  narušit  nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
   sociální   strukturu   České  republiky  nebo  mezinárodní  organizace,
   závažným  způsobem  zastrašit  obyvatelstvo  nebo  protiprávně přinutit
   vládu  nebo  jiný  orgán  veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
   něco konala, opominula nebo trpěla,
 
   a)  provede  útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit
   smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
 
   b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
 
   c)  zničí  nebo  poškodí  ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo
   telekomunikační  systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na
   pevninské  mělčině,  energetické,  vodárenské,  zdravotnické  nebo jiné
   důležité  zařízení,  veřejné  prostranství nebo majetek s cílem ohrozit
   tím   lidské   životy,  bezpečnost  uvedeného  zařízení,  systému  nebo
   prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
 
   d)  naruší  nebo  přeruší  dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
   základního  přírodního  zdroje  s  cílem ohrozit tím lidské životy nebo
   vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
 
   e)  zmocní  se  letadla,  lodi,  jiného  prostředku  osobní či nákladní
   dopravy  nebo  pevné  plošiny  na  pevninské  mělčině, nebo nad takovým
   dopravním  prostředkem  nebo  pevnou  plošinou vykonává kontrolu, anebo
   zničí  nebo  vážně  poškodí  navigační  zařízení nebo ve větším rozsahu
   zasahuje  do  jeho  provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci,
   čímž  ohrozí  život  nebo  zdraví  lidí, bezpečnost takového dopravního
   prostředku anebo vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
 
   f)  nedovoleně vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje,
   vyváží  či  jinak  dodává  nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou,
   chemickou  nebo  jinou  zbraň,  anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj
   jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku
   nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo
 
   g)  vydá  lidi  v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo
   cizí  majetek  v  nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár
   nebo  povodeň  nebo  škodlivý  účinek  výbušnin,  plynu, elektřiny nebo
   jiných  podobně  nebezpečných  látek  nebo  sil  nebo se dopustí jiného
   podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo
   ztíží  jeho  odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na
   pět  až  patnáct  let,  popřípadě  vedle  tohoto trestu též propadnutím
   majetku.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje,
 
   kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo
 
   kdo  takové jednání, teroristu, teroristickou skupinu nebo jejího člena
   finančně, materiálně nebo jinak podporuje.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
   trestu  též  propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
   potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
 
   c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
 
   d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve větším rozsahu,
 
   e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
 
   f)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu,
 
   g)   ohrozí-li   takovým  činem  závažně  mezinárodní  postavení  České
   republiky   nebo  postavení  mezinárodní  organizace,  jejíž  je  Česká
   republika členem, nebo
 
   h)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 312
 
   Teror
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu  poškodit  ústavní  zřízení  České republiky jiného
   úmyslně  usmrtí,  bude  potrestán  odnětím svobody na patnáct až dvacet
   let,  popřípadě  vedle  tohoto  trestu  též  propadnutím  majetku, nebo
   výjimečným trestem.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   § 313
 
   Společné ustanovení
 
   Ochrana podle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu státu.
 
   § 314
 
   Sabotáž
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
   republiky   anebo   poškodit   mezinárodní  organizaci  zneužije  svého
   zaměstnání,  povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného
   jednání k tomu, aby
 
   a)  mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace,
   orgánu   veřejné  moci,  ozbrojených  sil  nebo  bezpečnostního  sboru,
   hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo
 
   b)  způsobil  v  činnosti  takového orgánu anebo takové organizace nebo
   instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na  tři léta až deset let, popřípadě
   vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  osm  až  dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
   trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
   nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  deset  až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
   trestu  též  propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
   potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
   dvou osob nebo smrt,
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
 
   c)   ohrozí-li   takovým  činem  závažně  mezinárodní  postavení  České
   republiky   nebo  postavení  mezinárodní  organizace,  jejíž  je  Česká
   republika členem, nebo
 
   d)  zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 315
 
   Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace
 
   (1)  Kdo  v  úmyslu  poškodit  ústavní  zřízení, územní celistvost nebo
   obranyschopnost  České  republiky  anebo zničit její samostatnost anebo
   poškodit  mezinárodní  organizaci,  ač  je  pověřen  zastupovat  Českou
   republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem,
   nebo  vyjednávat  s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky
   nebo  mezinárodní  organizace,  jejíž  je  Česká  republika členem, při
   jednání  s  osobou,  která  zastupuje  zájmy  cizí  moci,  zneužije své
   pravomoci   jednat   za  Českou  republiku  nebo  uvedenou  mezinárodní
   organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  v  takovém  úmyslu předstírá, že je
   pověřenou  osobou  a  vstoupí  v  jednání  o důležité záležitosti České
   republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem,
   s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci.
 
   (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
   skupiny,
 
   b)  způsobí-li  takovým  činem závažné ohrožení mezinárodního postavení
   České  republiky  nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
   republika členem, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   Díl 2
 
   Trestné   činy  proti  bezpečnosti  České  republiky,  cizího  státu  a
   mezinárodní organizace
 
   § 316
 
   Vyzvědačství
 
   (1)  Kdo  vyzvídá  informaci utajovanou podle jiného právního předpisu,
   jejíž  zneužití  může  vážným  způsobem  ohrozit  nebo poškodit ústavní
   zřízení,  svrchovanost,  územní  celistvost,  obranu a bezpečnost České
   republiky  nebo  jiného  státu  anebo  obranu  a bezpečnost mezinárodní
   organizace,  k  ochraně  jejichž  zájmů  v uvedených oblastech se Česká
   republika zavázala, s cílem vyzradit ji cizí moci,
 
   kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo
 
   kdo takovou utajovanou informaci cizí moci úmyslně vyzradí,
 
   bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli
   činu  uvedeného  v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat
   utajované informace.
 
   (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace,
   jejímž cílem je vyzvídat utajované informace,
 
   b)  spáchá-li  takový čin, ačkoli mu byla ochrana utajovaných informací
   zvlášť uložena,
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo
   spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo
 
   d)  týká-li  se takový čin utajované informace v jiném právním předpisu
   klasifikované stupněm utajení „Přísně tajné“.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
   bude  pachatel potrestán, spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za
   stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 317
 
   Ohrožení utajované informace
 
   (1)  Kdo  vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu s 
   cílem  vyzradit  ji  nepovolané  osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje
   obsahující  utajovanou  informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci
   nepovolané  osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody až na
   tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  vyzradí-li  úmyslně  nepovolané  osobě utajovanou informaci v jiném
   právním  předpisu  klasifikovanou  stupněm  utajení „Přísně tajné“ nebo
   „Tajné“,
 
   b)  spáchá-li  čin  uvedený v odstavci 1, ačkoli mu ochrana utajovaných
   informací byla zvlášť uložena, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo
   způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a)  týká-li  se  čin uvedený v odstavci 1 utajované informace z oblasti
   zabezpečení  obranyschopnosti  České  republiky  klasifikované  v jiném
   právním předpisu stupněm utajení „Přísně tajné“, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 318
 
   Ohrožení utajované informace z nedbalosti
 
   Kdo  z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace v jiném právním
   předpisu  klasifikované  stupněm  utajení  „Přísně tajné“ nebo „Tajné“,
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   Díl 3
 
   Trestné činy proti obraně státu
 
   § 319
 
   Spolupráce s nepřítelem
 
   (1)  Kdo  za  stavu  ohrožení  státu  nebo  za válečného stavu opatřuje
   nepříteli  prospěch nebo ho jakkoli podporuje, bude potrestán, nejde-li
   o čin přísněji trestný, odnětím svobody na jeden rok až deset let.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   § 320
 
   Válečná zrada
 
   (1)  Občan  České  republiky,  který  za  stavu  ohrožení státu nebo za
   válečného  stavu  koná  službu v nepřátelských ozbrojených silách, bude
   potrestán  odnětím  svobody  na  deset  až  dvacet  let nebo výjimečným
   trestem.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   § 321
 
   Služba v cizích ozbrojených silách
 
   (1)  Občan  České  republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem
   koná  službu  ve  vojsku  nebo  ozbrojených  silách  jiného státu, bude
   potrestán odnětím svobody až na pět let.
 
   (2)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   § 322
 
   Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu
 
   (1)  Kdo  nesplní, byť i z nedbalosti, osobní nebo věcnou povinnost pro
   obranu státu,
 
   kdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti, nebo
 
   kdo  plnění  takové  povinnosti  jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří
   nebo ztěžuje,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
   ohrozí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou měrou zájmy obrany státu.
 
   HLAVA X
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
 
   § 323
 
   Násilí proti orgánu veřejné moci
 
   (1)  Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní
   správy,  územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude
   potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
 
   b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  čtyři  léta  až  dvanáct  let  bude pachatel
   potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) těžkou újmu na zdraví,
 
   b) škodu velkého rozsahu, nebo
 
   c) poruchu v činnosti takového orgánu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 324
 
   Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci
 
   (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
   značné škody
 
   a)  v  úmyslu  působit  na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní
   samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
 
   b) pro výkon pravomoci takového orgánu,
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody  až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
 
   § 325
 
   Násilí proti úřední osobě
 
   (1) Kdo užije násilí
 
   a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
 
   b) pro výkon pravomoci úřední osoby,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
 
   b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
 
   c) způsobí-li takovým činem větší škodu.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   b) škodu velkého rozsahu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 326
 
   Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu
 
   (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
   značné škody
 
   a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
 
   b) pro výkon pravomoci úřední osoby,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody  až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
 
   § 327
 
   Společné ustanovení
 
   (1)  Ochrana  podle  §  323  až  326  se  poskytuje  také  osobě, která
   vystoupila  na  podporu  nebo  na  ochranu orgánu státní správy, územní
   samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.
 
   (2)  Ochrana  podle  § 323 až 326 se poskytuje též mezinárodně chráněné
   osobě,  kterou  se  rozumí  úřední  osoba cizího státu nebo mezinárodní
   organizace,  která požívá diplomatické nebo jiné výsady a imunity podle
   mezinárodního práva, nebo osoba zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo
   pracující v mezinárodním soudním orgánu.
 
   § 328
 
   Přisvojení pravomoci úřadu
 
   Kdo  neoprávněně  vykonává  úkony,  které  jsou vyhrazeny orgánu státní
   správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo
 
   kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní
   správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   Díl 2
 
   Trestné činy úředních osob
 
   § 329
 
   Zneužití pravomoci úřední osoby
 
   (1)  Úřední  osoba,  která  v  úmyslu  způsobit jinému škodu nebo jinou
   závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
 
   a)   vykonává   svou  pravomoc  způsobem  odporujícím  jinému  právnímu
   předpisu,
 
   b) překročí svou pravomoc, nebo
 
   c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
   bude  potrestána  odnětím  svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  opatří-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  sobě nebo jinému značný
   prospěch,
 
   b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c)  způsobí-li  takovým  činem  vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
   správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
 
   d)  způsobí-li  takovým  činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
   fyzické osoby, která je podnikatelem,
 
   e)  spáchá-li  takový  čin  zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně,
   rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo
 
   f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  opatří-li  činem  uvedeným  v  odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch
   velkého rozsahu, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 330
 
   Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
 
   (1)  Úřední  osoba,  která  při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří
   nebo  podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím
   svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
   potrestán,
 
   a)  způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti
   orgánu  státní  správy,  územní  samosprávy,  soudu  nebo jiného orgánu
   veřejné moci,
 
   b)  způsobí-li  takovým  činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
   fyzické osoby, která je podnikatelem,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 
   b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.
 
   Díl 3
 
   Úplatkářství
 
   § 331
 
   Přijetí úplatku
 
   (1)  Kdo  sám  nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním
   věcí  obecného  zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit
   úplatek, nebo
 
   kdo  sám  nebo  prostřednictvím  jiného v souvislosti s podnikáním svým
   nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  za  okolností  uvedených  v  odstavci  1  úplatek  žádá, bude
   potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
   jinému značný prospěch, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
 
   (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
   jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
   jinému značný prospěch.
 
   § 332
 
   Podplacení
 
   (1)  Kdo  jinému  nebo  pro  jiného  v  souvislosti s obstaráváním věcí
   obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo
 
   kdo  jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného
   poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
 
   (2)  Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo
   peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
   značný  prospěch  nebo  způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť
   závažný následek, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
 
   § 333
 
   Nepřímé úplatkářství
 
   (1)  Kdo  žádá,  dá  si  slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým
   vlivem  nebo  prostřednictvím  jiného působit na výkon pravomoci úřední
   osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až
   na tři léta.
 
   (2)  Kdo  z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo
   slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   § 334
 
   Společné ustanovení
 
   (1)   Úplatkem  se  rozumí  neoprávněná  výhoda  spočívající  v  přímém
   majetkovém  obohacení  nebo  jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má
   dostat  uplácené  osobě  nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou
   není nárok.
 
   (2)  Úřední  osobou  podle  § 331 až 333 se vedle osoby uvedené v § 127
   rozumí též jakákoliv osoba
 
   a)  zastávající  funkci  v  zákonodárném  orgánu, soudním orgánu nebo v 
   jiném orgánu veřejné moci cizího státu,
 
   b)  zastávající  funkci  nebo  zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním
   soudním orgánu,
 
   c) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo
   nadnárodní    organizaci   vytvořené   státy   nebo   jinými   subjekty
   mezinárodního práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci, nebo
 
   d)   zastávající  funkci  v  podnikající  právnické  osobě,  v  níž  má
   rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát,
 
   pokud  je  s  výkonem  takové  funkce,  zaměstnání  nebo  práce spojena
   pravomoc  při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán
   v souvislosti s touto pravomocí.
 
   (3)  Za  obstarávání  věcí  obecného  zájmu se považuje též zachovávání
   povinnosti  uložené  právním  předpisem  nebo  smluvně převzaté, jejímž
   účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování
   nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které
   jejich jménem jednají.
 
   Díl 4
 
   Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
 
   § 335
 
   Zasahování do nezávislosti soudu
 
   (1)  Kdo  působí  na  soudce,  aby porušil své povinnosti v řízení před
   soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
 
   a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
 
   b) způsobit značnou škodu, nebo
 
   c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
   způsobit mu jinou vážnou újmu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
 
   a) opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) způsobit škodu velkého rozsahu.
 
   § 336
 
   Pohrdání soudem
 
   Kdo opakovaně
 
   a) závažným způsobem ruší jednání soudu,
 
   b)  při  takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje,
   nebo
 
   c)  bez  dostatečné  omluvy  neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo
   jednání soudu zmaří,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci.
 
   § 337
 
   Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
 
   (1)  Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného
   orgánu veřejné moci tím, že
 
   a)  vykonává  činnost,  která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo
   pro  kterou  mu  bylo  odňato příslušné oprávnění podle jiného právního
   předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl,
 
   b)  zdržuje  se  na  území  České republiky, ačkoli mu byl uložen trest
   vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,
 
   c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na
   které  se  vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která
   mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,
 
   d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu,
 
   e)  navštíví  akci,  na  kterou  se  vztahuje  trest  zákazu  vstupu na
   sportovní,  kulturní  a  jiné  společenské akce, nebo se dopustí jiného
   závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,
 
   f)  bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody
   nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,
 
   g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu,
 
   h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,
 
   i)   dopustí   se   závažného  jednání,  aby  zmařil  výkon  nebo  účel
   zabezpečovací detence, nebo
 
   j)  dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného
   léčení  nebo  ochranné  výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak,
   zejména  útěkem  z  ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí
   podstatně  ztěžuje,  anebo  maří dohled uložený při ukončení ochranného
   léčení,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán, kdo se dopustí závažného nebo opakovaného
   jednání,  aby  zmařil vykázání provedené podle jiného právního předpisu
   nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost
   dočasně  opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se
   vstupu  do  něj  nebo  povinnost  zdržet  se  styku  s  navrhovatelem a
   navazování kontaktů s ním.
 
   (3)  Kdo  zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného
   orgánu veřejné moci tím, že
 
   a)  zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní
   věc, které se takové rozhodnutí týká, nebo
 
   b)  uprchne  stráži,  z  vazby,  z  výkonu  trestu  odnětí svobody nebo
   zabezpečovací detence,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem.
 
   (4)  Kdo  poté,  co  proti  němu  byla  bezvýsledně  použita opatření v 
   občanském  soudním  řízení  směřující  k  výkonu  rozhodnutí soudu nebo
   soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy styku
   s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo
 
   kdo  se  dopustí  závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného
   orgánu veřejné moci týkajícího se výchovy nezletilých dětí,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   § 338
 
   Osvobození vězně
 
   (1)  Kdo  osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence,
   jeho útěk organizuje, navádí ho k útěku nebo jeho útěk připravuje, bude
   potrestán  odnětím  svobody  až  na  tři  léta,  zákazem  činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) se zbraní, nebo
 
   b) jako úřední osoba.
 
   § 339
 
   Násilné překročení státní hranice
 
   (1)  Kdo  překročí  státní  hranici  za  použití  násilí  nebo pohrůžky
   bezprostředního  násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
   pět let.
 
   (2)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán, jestliže
 
   a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
 
   b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
 
   c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
 
   d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
 
   f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  osm  až  patnáct let, popřípadě vedle tohoto
   trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  jako  voják za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 340
 
   Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
 
   (1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo
   jinému  umožní  či  mu  pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo
   jinému  po  nedovoleném  překročení  státní hranice umožní či mu pomáhá
   přepravit   se  přes  území  České  republiky  nebo  takové  přepravení
   organizuje,  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo
   peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b)   vystaví-li  takovým  činem  jiného  nelidskému  nebo  ponižujícímu
   zacházení,
 
   c) spáchá-li takový čin za úplatu,
 
   d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a
   za úplatu,
 
   b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,
 
   c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
 
   e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
 
   f)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  pět  až  dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
   trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
 
   c)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu, nebo
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  jako  voják za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 341
 
   Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
 
   (1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá
   jinému  k neoprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán
   odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, jestliže
 
   a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
 
   b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
 
   c) spáchá takový čin opětovně, nebo
 
   d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo
   peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
 
   a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný
   prospěch, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  dvě  léta až osm let, popřípadě vedle tohoto
   trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
 
   a)  získá-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  jako  voják za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   § 342
 
   Neoprávněné zaměstnávání cizinců
 
   (1)  Kdo  soustavně,  opakovaně,  za  zvlášť vykořisťujících pracovních
   podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje
   zaměstnání  cizince,  který  se  zdržuje  neoprávněně  na  území  České
   republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného
   právního předpisu vyžadováno, bude potrestán odnětím svobody až na šest
   měsíců, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude potrestán, kdo zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání
   cizince,  který  je  dítětem  a  zdržuje  se neoprávněně na území České
   republiky  nebo nemá platné povolení k zaměstnání podle jiného právního
   předpisu.
 
   (3)  Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b) za úplatu, nebo
 
   c) opětovně.
 
   (4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   získá-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
   značný prospěch.
 
   (5)  Odnětím  svobody  na  jeden rok až pět let, popřípadě vedle tohoto
   trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, získá-li činem
   uvedeným  v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 343
 
   Porušení předpisů o mezinárodních letech
 
   Kdo  poruší  zákony  o  mezinárodních  letech  tím,  že vnikne vzdušným
   dopravním  prostředkem na území České republiky, bude potrestán odnětím
   svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   § 344
 
   Vzpoura vězňů
 
   (1) Kdo se zúčastní vzepření nebo odporu skupiny vězňů nebo chovanců ve
   výkonu zabezpečovací detence dozorčímu orgánu, jeho rozkazu, vězeňskému
   řádu  nebo  řádu  výkonu  zabezpečovací detence, bude potrestán odnětím
   svobody na jeden rok až pět let.
 
   (2)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   jestliže
 
   a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
 
   b) spáchá takový čin se zbraní,
 
   c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
 
   d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 
   e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
 
   f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) smrt,
 
   b) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
 
   c) škodu velkého rozsahu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 345
 
   Křivé obvinění
 
   (1)  Kdo  jiného  lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím
   svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Kdo  jiného  lživě  obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho
   trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
   přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání,
   narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní
   trestný čin, nebo
 
   e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost
   vyplývající  z  jeho  zaměstnání,  povolání, postavení nebo funkce nebo
   uloženou mu podle zákona.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
 
   § 346
 
   Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
 
   (1)  Kdo  jako  znalec  podá  nepravdivý,  hrubě zkreslený nebo neúplný
   znalecký  posudek,  bude  potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  jako  svědek  nebo  znalec před soudem nebo před mezinárodním
   soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem
   nebo  před  policejním  orgánem,  který  koná  přípravné  řízení  podle
   trestního  řádu,  anebo  před  vyšetřovací  komisí  Poslanecké sněmovny
   Parlamentu České republiky
 
   a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí
   nebo  pro  zjištění  vyšetřovací  komise Poslanecké sněmovny Parlamentu
   České republiky, nebo
 
   b) takovou okolnost zamlčí,
 
   bude  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání,
   narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
 
   § 347
 
   Křivé tlumočení
 
   (1)  Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí
   nebo  písemně  překládá  v  řízení  před  orgánem  veřejné  moci nebo v 
   souvislosti  s  takovým  řízením skutečnosti nebo okolnosti, které mají
   podstatný  význam  pro  rozhodnutí  orgánu veřejné moci, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  jako  tlumočník  před  soudem  nebo před mezinárodním soudním
   orgánem,  státním  zástupcem  nebo  před policejním orgánem, který koná
   přípravné  řízení  podle  trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí
   Poslanecké   sněmovny   Parlamentu  České  republiky  nesprávně,  hrubě
   zkresleně  nebo  neúplně  tlumočí nebo písemně překládá, bude potrestán
   odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo
 
   b)  páchá-li  takový  čin  v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání,
   narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
 
   § 348
 
   Padělání a pozměnění veřejné listiny
 
   (1)  Kdo  padělá  veřejnou  listinu  nebo  podstatně změní její obsah v 
   úmyslu,  aby  jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako
   pravou,
 
   kdo  takovou  listinu  opatří  sobě  nebo  jinému  nebo ji přechovává v 
   úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo
 
   kdo  vyrobí,  nabízí,  prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě
   nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást,
   postup,  pomůcku  nebo  jakýkoli  jiný  prostředek, včetně počítačového
   programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné
   listiny,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 
   b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 
   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny
   působící ve více státech,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  umožnit  nebo  usnadnit spáchání
   trestného  činu  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
   teroru (§ 312),
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 
   d)  získá-li  takovým  činem  pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
   rozsahu.
 
   § 349
 
   Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka
 
   Kdo  neoprávněně  vyrobí,  sobě  nebo  jinému  opatří  anebo přechovává
   pečetidlo  státní pečeti nebo razítko orgánu veřejné moci s vyobrazením
   státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí veřejných
   listin,  anebo  předmět  způsobilý  plnit jejich funkci, bude potrestán
   odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   § 350
 
   Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu
 
   (1)  Kdo  padělá  lékařskou  zprávu,  posudek nebo nález nebo podstatně
   změní  jejich  obsah  v úmyslu užít je v řízení před orgánem sociálního
   zabezpečení   anebo  před  jiným  orgánem  veřejné  moci,  v  trestním,
   občanském nebo jiném soudním řízení, nebo
 
   kdo  užije v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným
   orgánem  veřejné  moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení
   takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého,
 
   bude  potrestán  trestem  odnětí  svobody  až  na dvě léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2) Stejně bude potrestán,
 
   kdo   jako   lékař  nebo  jiná  způsobilá  zdravotnická  osoba  vystaví
   nepravdivou  nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález
   nebo  v  něm  zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo
   jiného, aby jej bylo užito v řízení před orgánem sociálního zabezpečení
   nebo  před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném
   soudním řízení, nebo
 
   kdo  užije  takové  lékařské  zprávy, posudku nebo nálezu v řízení před
   orgánem  sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v 
   trestním, občanském nebo jiném soudním řízení.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
   bude pachatel potrestán,
 
   a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě nebo jinému značný
   prospěch, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  opatří-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  nebo 2 sobě nebo jinému
   prospěch velkého rozsahu, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   § 351
 
   Maření přípravy a průběhu voleb a referenda
 
   Kdo  jinému  násilím  nebo  pohrůžkou  násilí nebo lstí brání ve výkonu
   volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým
   způsobem  k  výkonu  volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu
   nutí,
 
   kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo
   hlasovacího  práva  v  referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční,
   majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu
   s nezávislým vyjádřením své vůle,
 
   kdo  padělá  údaje  v  dokladu  o  počtu členů politické strany nebo na
   petici  pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami
   nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého,
 
   kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo
 
   kdo   jinak   hrubým  způsobem  maří  přípravy  nebo  průběh  voleb  do
   zákonodárného  sboru  nebo  zastupitelstva územního samosprávného celku
   anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   Díl 5
 
   Trestné činy narušující soužití lidí
 
   § 352
 
   Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
 
   (1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo
   způsobením  škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na
   jeden rok.
 
   (2)  Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim
   vyhrožuje  usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého
   rozsahu  pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
   skupině,  národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou
   skutečně  nebo  domněle  bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na
   šest měsíců až tři léta.
 
   (3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,
 
   a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo
 
   b)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  tiskem, filmem, rozhlasem,
   televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou  sítí  nebo  jiným  obdobně
   účinným způsobem.
 
   § 353
 
   Nebezpečné vyhrožování
 
   (1)  Kdo  jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou
   těžkou  újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude
   potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
   potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
 
   c) se zbraní,
 
   d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
   povinnosti, nebo
 
   e)  na  zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
   nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na
   jiném,  který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví
   nebo  majetku  vyplývající  z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
   funkce nebo uloženou mu podle zákona.
 
   § 354
 
   Nebezpečné pronásledování
 
   (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
 
   a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám
   blízkým,
 
   b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
 
   c)  vytrvale  jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací,
   písemně nebo jinak kontaktuje,
 
   d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
 
   e)  zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného
   kontaktu,
 
   a  toto  jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život
   nebo  zdraví  nebo  o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán
   odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 
   a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
 
   b) se zbraní, nebo
 
   c) nejméně se dvěma osobami.
 
   § 355
 
   Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
 
   (1) Kdo veřejně hanobí
 
   a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
 
   b)  skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 
   etnické  skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
   že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1
 
   a) nejméně se dvěma osobami, nebo
 
   b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
   sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
 
   § 356
 
   Podněcování  k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv
   a svobod
 
   (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické
   skupině,  náboženství,  třídě  nebo  jiné skupině osob nebo k omezování
   práv  a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na
   dvě léta.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu
   uvedeného v odstavci 1.
 
   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  tiskem, filmem, rozhlasem,
   televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou  sítí  nebo  jiným  obdobně
   účinným způsobem, nebo
 
   b)  účastní-li  se  aktivně  takovým činem činnosti skupiny, organizace
   nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou,
   třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.
 
   Díl 6
 
   Jiná rušení veřejného pořádku
 
   § 357
 
   Šíření poplašné zprávy
 
   (1)  Kdo  úmyslně  způsobí  nebezpečí vážného znepokojení alespoň části
   obyvatelstva  nějakého  místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která
   je  nepravdivá,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až na dvě léta nebo
   zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  zprávu  uvedenou  v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu,
   která  je  způsobilá  vyvolat  opatření  vedoucí  k  nebezpečí  vážného
   znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou
   záchrannou  práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu
   Policie  České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo
   jinému  orgánu  veřejné  moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je
   podnikatelem,  anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán
   odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
 
   b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
 
   c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
 
   d)  způsobí-li  takovým  činem  vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
   správy, územní samosprávy soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo,
 
   e)  způsobí-li  takovým  činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
   fyzické osoby, která je podnikatelem.
 
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu
   nebo  za  válečného  stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně
   ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
 
   b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 
   § 358
 
   Výtržnictví
 
   (1)  Kdo  se  dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé
   neslušnosti  nebo  výtržnosti  zejména  tím,  že napadne jiného, hanobí
   hrob,  historickou  nebo  kulturní  památku, anebo hrubým způsobem ruší
   přípravu,  průběh  nebo  zakončení  organizovaného  sportovního utkání,
   shromáždění  nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
   léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1
 
   a) opětovně, nebo
 
   b) jako člen organizované skupiny.
 
   § 359
 
   Hanobení lidských ostatků
 
   (1)  Kdo  neoprávněně  otevře  hrob  nebo  hrobku  nebo urnu s lidskými
   ostatky,  bude  potrestán  odnětím  svobody až na dvě léta nebo zákazem
   činnosti.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  z pohřebiště svévolně odejme lidské
   ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.
 
   (3)  Odnětím  svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
 
   a) jako člen organizované skupiny,
 
   b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo
 
   c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
 
   § 360
 
   Opilství
 
   (1)  Kdo  se  požitím  nebo  aplikací  návykové  látky přivede, byť i z
   nedbalosti,  do  stavu  nepříčetnosti,  v  němž  se  dopustí činu jinak
   trestného,  bude  potrestán  odnětím  svobody na tři léta až deset let;
   dopustí-li  se  však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest
   mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
 
   (2)  Ustanovení  odstavce  1,  jakož  i  § 26 se neužije, přivedl-li se
   pachatel  do  stavu  nepříčetnosti  v  úmyslu spáchat trestný čin, nebo
   spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do
   stavu nepříčetnosti.
 
   Díl 7
 
   Organizovaná zločinecká skupina
 
   § 361
 
   Účast na organizované zločinecké skupině
 
   (1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
 
   kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo
 
   kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
 
   bude   potrestán  odnětím  svobody  na  dvě  léta  až  deset  let  nebo
   propadnutím majetku.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku
   bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k 
   organizované   zločinecké   skupině  určené  nebo  zaměřené  k  páchání
   vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 
   (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
   pachatel   potrestán,  je-li  vedoucím  činitelem  nebo  představitelem
   organizované   zločinecké   skupiny  určené  nebo  zaměřené  k  páchání
   vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 
   (4)  Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
   1 až 3 neužijí.
 
   § 362
 
   Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
 
   Kdo  spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované
   zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v 
   době,  kdy  nebezpečí,  které  vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z 
   jiného  činu  organizované  zločinecké  skupiny, než je uveden v § 361,
   mohlo  být  ještě  odstraněno.  Voják  může  takové  oznámení  učinit i 
   nadřízenému.
 
   § 363
 
   Beztrestnost agenta
 
   (1)  Policista  plnící  úkoly jako agent podle jiného právního předpisu
   (dále  jen  „agent“), který se účastní činnosti organizované zločinecké
   skupiny  nebo  organizovanou  zločineckou  skupinu  podporuje, není pro
   trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst.
   1,  2  trestný,  jestliže  se  takového  činu  dopustil s cílem odhalit
   pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké
   skupiny.
 
   (2)  Policista  plnící  úkoly  jako  agent,  který  se účastní činnosti
   organizované  zločinecké  skupiny  nebo  jako člen organizované skupiny
   nebo  některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy
   obchodování  s  lidmi  (§  168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169),
   porušení  tajemství  dopravovaných  zpráv  (§ 182), kuplířství (§ 189),
   šíření  pornografie  (§  191),  výroby  a  jiného  nakládání  s dětskou
   pornografií  (§  192),  zneužití  dítěte  k výrobě pornografie (§ 193),
   provozování  nepoctivých  her  a  sázek  (§  213), podílnictví (§ 214),
   legalizace  výnosů  z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním
   řízení  (§  226),  porušení  povinnosti  učinit  pravdivé  prohlášení o 
   majetku  (§  227),  padělání  a  pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného
   opatření,  padělání  a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání
   padělaných  a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského
   náčiní  (§  236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o 
   nálepkách  a  jiných  předmětech  k  označení zboží (§ 244), padělání a
   pozměnění  předmětů  k  označení  zboží  pro  daňové  účely  a předmětů
   dokazujících  splnění  poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v 
   době  nouzového  stavu  v devizovém hospodářství (§ 247), neoprávněného
   podnikání  (§ 251), neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové
   hry  (§  252),  zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné
   soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a
   při  veřejné  soutěži  (§  257),  pletichy  při veřejné dražbě (§ 258),
   porušení  předpisů  o  oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení
   předpisů  o  kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262),
   porušení  povinností  při  vývozu  zboží a technologií dvojího užití (§
   263),   provedení  zahraničního  obchodu  s  vojenským  materiálem  bez
   povolení  nebo  licence  (§  265),  porušení povinnosti v souvislosti s 
   vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
   (§  266),  zkreslení  údajů  a  nevedení  podkladů ohledně zahraničního
   obchodu  s  vojenským  materiálem  (§ 267), nedovoleného ozbrojování (§
   279),  vývoje,  výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280),
   nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
   (§  281),  nedovolené  výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního
   štěpného  materiálu  (§  282),  nedovolené  výroby a jiného nakládání s 
   omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), přechovávání omamné
   a  psychotropní  látky  a  jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin
   obsahujících  omamnou  nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení
   předmětu  k  nedovolené  výrobě  omamné  a psychotropní látky a jedu (§
   286), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání
   s  chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§
   299), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331),
   podplacení  (§  332),  nepřímého  úplatkářství  podle  §  333  odst. 2,
   organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340),
   napomáhání  k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání
   a pozměnění veřejné listiny (§ 348), jestliže se takového činu dopustil
   s  cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované
   skupiny,  ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch
   organizované zločinecké skupiny.
 
   (3)  Beztrestným  se  nestává  agent,  který  organizovanou zločineckou
   skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval.
 
   Díl 8
 
   Některé další formy trestné součinnosti
 
   § 364
 
   Podněcování k trestnému činu
 
   Kdo  veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody
   až na dvě léta.
 
   § 365
 
   Schvalování trestného činu
 
   (1)  Kdo  veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje
   pro  zločin  jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
   rok.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným
   činem
 
   a)  pachatele  nebo  osobu  jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest,
   nebo
 
   b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.
 
   § 366
 
   Nadržování
 
   (1)  Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl
   trestnímu  stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu,
   bude  potrestán  odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto
   pachateli   trestného  činu,  na  který  trestní  zákon  stanoví  trest
   mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
 
   (2)  Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve prospěch osoby sobě blízké,
   není trestný, ledaže by tak učinil v úmyslu
 
   a)  pomoci  osobě,  která  spáchala  trestný  čin  vlastizrady (§ 309),
   rozvracení  republiky  (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§
   312),  genocidia  (§  400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a
   diskriminace  skupiny  lidí  (§  402), agrese (§ 405a), přípravy útočné
   války  (§  406),  použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného
   vedení  boje  (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva
   (§  413),  plenění  v  prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití
   mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), nebo
 
   b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.
 
   § 367
 
   Nepřekažení trestného činu
 
   (1)  Kdo  se  hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá
   trestný  čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví
   (§  145),  mučení  a  jiného  nelidského  a  krutého zacházení (§ 149),
   nedovoleného  přerušení  těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159),
   neoprávněného  odebrání  tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§
   168),  zbavení  osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a
   4, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3
   a  4,  neoprávněného  nakládání  s  osobními údaji podle § 180 odst. 4,
   znásilnění  (§  185),  pohlavního  zneužití  (§ 187), zneužití dítěte k 
   výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle
   §  205  odst.  5,  zpronevěry  podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209
   odst.  5,  pojistného  podvodu  podle  § 210 odst. 6, úvěrového podvodu
   podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví
   podle  §  214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle §
   216  odst.  4,  padělání  a  pozměnění  peněz  (§  233),  neoprávněného
   opatření,   padělání   a   pozměnění  platebního  prostředku  (§  234),
   neoprávněné  výroby  peněz  (§  237),  zneužití informace a postavení v 
   obchodním  styku  podle  §  255  odst.  4,  poškození  finančních zájmů
   Evropské  unie podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu
   zboží  a  technologií  dvojího  užití  (§ 262), porušení povinností při
   vývozu   zboží   a   technologií   dvojího  užití  (§  263),  provedení
   zahraničního  obchodu  s vojenským materiálem bez povolení nebo licence
   (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence
   pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení
   (§  272),  vývoje,  výroby  a  držení zakázaných bojových prostředků (§
   280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné
   látky  (§  281),  nedovolené  výroby  a  držení  jaderného  materiálu a
   zvláštního  štěpného  materiálu  (§  282),  nedovolené  výroby a jiného
   nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), získání
   kontroly  nad  vzdušným  dopravním  prostředkem,  civilním  plavidlem a
   pevnou  plošinou  (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do
   ciziny  (§  292),  vlastizrady  (§  309), rozvracení republiky (§ 310),
   teroristického  útoku  (§  311),  teroru  (§  312),  sabotáže  (§ 314),
   vyzvědačství  (§  316),  ohrožení  utajované informace (§ 317), válečné
   zrady  (§  320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a
   4,  násilí  proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku
   (§  331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle
   §  339  odst.  2  a  3, organizování a umožnění nedovoleného překročení
   státní  hranice  podle  § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), účasti na
   organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí
   rozkazu  podle  §  375  odst.  2  a 3, zprotivení a donucení k porušení
   vojenské  povinnosti  podle  §  377  odst.  2  a  3,  porušování práv a
   chráněných  zájmů  vojáků  stejné  hodnosti  podle  §  382 odst. 3 a 4,
   porušování  práv  a  chráněných  zájmů  vojáků podřízených nebo s nižší
   hodností  podle  §  383  odst.  3  a  4,  zběhnutí  (§ 386), ohrožování
   morálního  stavu  vojáků  podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku
   proti  lidskosti  (§  401),  apartheidu  a diskriminace skupiny lidí (§
   402),   agrese   (§   405a),  přípravy  útočné  války  (§  406),  styků
   ohrožujících  mír  (§  409),  použití  zakázaného bojového prostředku a
   nedovoleného  vedení  boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
   obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo
   zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a
   spáchání   nebo  dokončení  takového  trestného  činu  nepřekazí,  bude
   potrestán  odnětím  svobody  až  na tři léta; stanoví-li tento zákon na
   některý  z  těchto  trestných  činů trest mírnější, bude potrestán oním
   trestem mírnějším.
 
   (2)  Kdo  spáchá  čin  uvedený  v  odstavci  1, není trestný, nemohl-li
   trestný  čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu
   blízkou  uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy
   nebo  trestního  stíhání.  Uvedení  osoby  blízké v nebezpečí trestního
   stíhání  však  nezbavuje  pachatele  trestní  odpovědnosti,  týká-li se
   nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§
   310),  teroristického  útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314),
   vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401),
   apartheidu  a  diskriminace  skupiny  lidí  (§  402),  agrese (§ 405a),
   přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a
   nedovoleného  vedení  boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
   obyvatelstva  (§  413),  plenění v prostoru válečných operací (§ 414) a
   zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3.
 
   (3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci
   nebo   policejnímu  orgánu;  voják  může  místo  toho  učinit  oznámení
   nadřízenému.
 
   § 368
 
   Neoznámení trestného činu
 
   (1)  Kdo  se  hodnověrným  způsobem  dozví, že jiný spáchal trestný čin
   vraždy  (§  140),  těžkého  ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného
   nelidského  a  krutého  zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168),
   zbavení  osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte
   k  výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a
   pozměnění  peněz  (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
   platebního  prostředku  (§  234),  neoprávněné  výroby  peněz  (§ 237),
   porušení  předpisů  o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
   (§  262),  porušení  povinností  při vývozu zboží a technologií dvojího
   užití  (§  263),  provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem
   bez  povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s 
   vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
   (§  266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných
   bojových  prostředků  (§  280), nedovolené výroby a držení radioaktivní
   látky  a  vysoce  nebezpečné  látky (§ 281), nedovolené výroby a držení
   jaderného  materiálu  a  zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání
   kontroly  nad  vzdušným  dopravním  prostředkem,  civilním  plavidlem a
   pevnou  plošinou  (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do
   ciziny  (§  292),  vlastizrady  (§  309), rozvracení republiky (§ 310),
   teroristického  útoku  (§  311),  teroru  (§  312),  sabotáže  (§ 314),
   vyzvědačství  (§  316),  ohrožení  utajované informace (§ 317), válečné
   zrady  (§  320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na
   organizované  zločinecké  skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§
   400),  útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny
   lidí  (§  402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití
   zakázaného  bojového  prostředku  a  nedovoleného  vedení boje (§ 411),
   válečné  krutosti  (§  412),  perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v 
   prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných
   a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez
   odkladu  státnímu  zástupci  nebo  policejnímu  orgánu nebo místo toho,
   jde-li  o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři
   léta;  stanoví-li  tento zákon na některý z těchto trestných činů trest
   mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
 
   (2)  Kdo  spáchá  čin  uvedený  v  odstavci  1, není trestný, nemohl-li
   oznámení  učinit,  aniž  by  sebe  nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí
   smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
 
   (3)  Oznamovací  povinnost  podle  odstavce  1  nemá  advokát nebo jeho
   zaměstnanec,  který  se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s 
   výkonem  advokacie  nebo  právní  praxe. Oznamovací povinnost nemá také
   duchovní  registrované  církve  a náboženské společnosti s oprávněním k 
   výkonu  zvláštních  práv,  dozví-li  se  o  spáchání  trestného  činu v 
   souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem
   práva  obdobného  zpovědnímu  tajemství. Oznamovací povinnost trestného
   činu  obchodování  s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody
   (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.
 
   HLAVA XI
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI
 
   § 369
 
   Maření způsobilosti k službě
 
   (1)  Kdo  sebe  nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo
   méně  způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2)  Odnětím svobody na jeden rok až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   § 370
 
   Neplnění odvodní povinnosti
 
   (1) Kdo se nedostaví k odvodnímu řízení v úmyslu svou odvodní povinnost
   nesplnit  nebo  její splnění oddálit, bude potrestán odnětím svobody až
   na šest měsíců.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   § 371
 
   Obcházení branné povinnosti
 
   (1)  Kdo  se  dopustí  pletich  v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné
   povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   (2) Kdo se dopustí pletich v úmyslu
 
   a) sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo
 
   b) jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až dvě léta.
 
   (3)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo
   za válečného stavu.
 
   § 372
 
   Nenastoupení služby v ozbrojených silách
 
   Kdo  na  základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí za
   nouzového  stavu  službu  v  ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí
   lhůty  stanovené  v  takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila
   žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až
   na jeden rok.
 
   § 373
 
   Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách
 
   (1)  Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí
   za  stavu  ohrožení  státu  nebo za válečného stavu mimořádnou službu v 
   ozbrojených  silách  do  24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém
   povolávacím  rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná
   překážka, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 
   (2)  Kdo, v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nenastoupí za stavu
   ohrožení  státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených
   silách  na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mu v tom
   nebránila  žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím
   svobody až na tři léta.
 
   § 374
 
   Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti
 
   (1)   Kdo  na  základě  řádně  mu  doručeného  povolávacího  rozkazu  z 
   nedbalosti  nenastoupí  za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
   mimořádnou  službu  v  ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty
   stanovené  v  takovém  povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná
   zákonem  předpokládaná  překážka,  bude potrestán odnětím svobody až na
   tři léta.
 
   (2)  Kdo,  v  případě,  že  neobdrží  povolávací  rozkaz,  nenastoupí z 
   nedbalosti  za  stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou
   službu   v   ozbrojených   silách  na  základě  veřejné  vyhlášky  nebo
   mobilizační  výzvy,  ač  mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná
   překážka, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   HLAVA XII
 
   TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
 
   § 375
 
   Neuposlechnutí rozkazu
 
   (1)  Kdo  odepře  provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán
   odnětím svobody až na pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků,
 
   b) spáchá-li takový čin se zbraní,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za  okolností,  že  by tím mohl zmařit nebo
   podstatně ztížit splnění důležitého služebního úkolu,
 
   d)  způsobí-li  takovým  činem  ohrožení  bojové pohotovosti vojenského
   útvaru,  vojenského  zařízení,  vojenského záchranného útvaru nebo jiné
   organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,
 
   e)  způsobí-li  takovým  činem  škodu  velkého  rozsahu  nebo poškození
   životního  prostředí,  k  jehož  odstranění  je třeba vynaložit náklady
   nejméně ve velkém rozsahu,
 
   f) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   g) způsobí-li takovým činem smrt.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel  potrestán,  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  za stavu
   ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 376
 
   Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti
 
   (1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží
   splnění  důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až
   na jeden rok.
 
   (2)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a)  vážné  ohrožení  bojové  pohotovosti  vojenského útvaru, vojenského
   zařízení,  vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky
   v působnosti Ministerstva obrany,
 
   b)  škodu  velkého  rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož
   odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsahu,
 
   c) těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   d) smrt.
 
   (3)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  za  stavu  ohrožení  státu, za
   válečného stavu nebo za bojové situace.
 
   § 377
 
   Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
 
   (1)  Kdo  klade  odpor vojáku, který plní vojenskou povinnost, nebo jej
   donutí  k  porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody
   až na tři léta.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob,
 
   b) spáchá-li takový čin se zbraní,
 
   c) spáchá-li takový čin za bojové situace, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení státu nebo za
   válečného stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 378
 
   Urážka mezi vojáky
 
   (1) Kdo urazí
 
   a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,
 
   b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nebo
 
   c)  vojáka  stejné  hodnosti  v  době,  kdy  sám  nebo uražený vykonává
   strážní, dozorčí nebo jinou službu,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
   (2)  Odnětím  svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
   čin  uvedený  v  odstavci  1  na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou
   rasu,  příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
 
   § 379
 
   Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí
 
   (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí
 
   a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo
 
   b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený
   vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,
 
   b) spáchá-li takový čin proti vojenské stráži,
 
   c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
 
   d) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
 
   e) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
 
   § 380
 
   Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí
 
   (1)  Kdo  násilím  nebo  pohrůžkou  bezprostředního násilí urazí vojáka
   stejné  hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí
   nebo jinou službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži,
 
   b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
 
   c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
 
   § 381
 
   Násilí vůči nadřízenému
 
   (1) Kdo užije násilí vůči nadřízenému
 
   a) v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo
 
   b) pro výkon jeho vojenských povinností,
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.
 
   (3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
   nebo za bojové situace.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 382
 
   Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti
 
   (1)  Kdo  vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje
   na  právech  nebo  svévolně  ztěžuje  výkon jeho služby, bude potrestán
   odnětím svobody až na dvě léta.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí
   nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
 
   b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
 
   c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se
   zbraní,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
   nebo za bojové situace.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 383
 
   Porušování  práv  a  chráněných  zájmů  vojáků podřízených nebo s nižší
   hodností
 
   (1)  Kdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním
   úsluhám  nebo  ho  omezuje  na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho
   služby  anebo  mu  uloží  kázeňský  trest  v  rozporu  s  jiným právním
   předpisem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí
   nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
 
   b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
 
   c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
   příslušnost   k  etnické  skupině,  národnost,  politické  přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se
   zbraní,
 
   b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
   nebo za bojové situace.
 
   (4)  Odnětím  svobody  na  osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   Díl 2
 
   Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
 
   § 384
 
   Vyhýbání se výkonu služby
 
   (1) Kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služby poškodí
   na  zdraví,  předstírá  nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku
   nebo  použije  jiného  úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na tři
   léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel  potrestán,  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  za stavu
   ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 
   § 385
 
   Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti
 
   Kdo  se  za  stavu  ohrožení  státu,  za válečného stavu nebo za bojové
   situace  učiní  z  nedbalosti  nezpůsobilým  vykonávat  službu  tím, že
   zneužije  návykovou  látku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
   až pět let.
 
   § 386
 
   Zběhnutí
 
   (1)  Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude
   potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let.
 
   (2)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel  potrestán,  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  za stavu
   ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 387
 
   Svémocné odloučení
 
   (1)  Kdo  se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo
   odletu  vojenského  transportu,  bude  potrestán  odnětím svobody až na
   jeden rok.
 
   (2) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny,
 
   kdo se svémocně vzdaluje opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv
   již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán,
 
   kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť
   důležitých úkolů, nebo
 
   kdo  se  při  službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než 24
   hodiny,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (3) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než čtrnáct dnů,
 
   kdo  se  svémocně  vzdaluje  po  dobu  delší než šest dnů v době plnění
   zvlášť důležitých úkolů, nebo
 
   kdo  se  při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než tři
   dny,
 
   bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 
   Díl 3
 
   Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby
 
   § 388
 
   Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby
 
   (1) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby
   poškodí  na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou
   látku  nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na
   dvě léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody na jeden rok až deset let nebo výjimečným trestem
   bude  pachatel  potrestán,  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
   ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 
   § 389
 
   Porušení povinnosti strážní služby
 
   (1) Kdo ve strážní nebo jiné obdobné službě poruší, byť i z nedbalosti,
   předpisy  nebo  pravidla  této služby nebo zvláštní nařízení podle nich
   vydaná, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu strážní služby, která
   má zvlášť důležitý státní nebo vojenský význam,
 
   b) spáchá-li takový čin hrubým porušením své povinnosti,
 
   c)  způsobí-li takovým činem škodlivý následek, k jehož odvrácení výkon
   strážní nebo jiné obdobné služby měl směřovat, nebo
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán, jestliže úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za
   bojové situace a je zde některá z okolností uvedených v odstavci 2.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 390
 
   Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby
 
   (1) Kdo v dozorčí nebo jiné službě, byť i z nedbalosti, poruší předpisy
   nebo  pravidla  této služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
   rok.
 
   (2)  Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
   činem  uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen
   zabránit.
 
   (3)  Odnětím  svobody  na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace.
 
   § 391
 
   Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru
 
   (1)  Kdo  poruší,  byť  i  z  nedbalosti,  pravidla služby v zařízeních
   určených  k  zajištění  bezpečnosti  vzdušného prostoru, bude potrestán
   odnětím svobody až na tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  činem  uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž
   byl povinen zabránit.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel  potrestán,  jestliže čin uvedený v odstavci 1 spáchá za stavu
   ohrožení  státu  nebo  za  válečného stavu a způsobí jím zvlášť závažný
   následek, jemuž byl povinen zabránit.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   Díl 4
 
   Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil
 
   § 392
 
   Ohrožování morálního stavu vojáků
 
   (1)  Kdo  popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému,
   nebo
 
   kdo závažným způsobem nebo soustavně rozvrací vojenskou kázeň,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 
   (2)  Odnětím  svobody na tři léta až dvacet let nebo výjimečným trestem
   bude  pachatel  potrestán,  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
   ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 393
 
   Porušení služební povinnosti vojáka
 
   (1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti
   podle  svého  služebního  zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží
   použitelnost vojenského materiálu, bude potrestán odnětím svobody až na
   dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo  bez  oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu,
   pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo
 
   kdo  zneužije  nebo  umožní  zneužití  podřízených  k  úkolům nad rámec
   služebních povinností,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  opatří-li  činem  uvedeným  v  odstavci  2  sobě nebo jinému značný
   prospěch, nebo
 
   b)  způsobí-li  úmyslně  spáchaným  činem  uvedeným v odstavci 1 nebo 2
   snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  úmyslně  spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu
   velkého rozsahu.
 
   (5)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel  potrestán,  spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
   za bojové situace, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 
   (6) Příprava je trestná.
 
   § 394
 
   Zbabělost před nepřítelem
 
   Kdo  se  za  bojové  situace  ze  zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do
   zajetí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.
 
   § 395
 
   Nesplnění bojového úkolu
 
   (1) Kdo se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace,
   bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.
 
   (2)  Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo
   odepře použít zbraně, bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet
   let.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 396
 
   Opuštění vojenského materiálu
 
   (1)  Kdo  za  bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou
   vojenskou výzbroj nebo jinou vojenskou techniku, bude potrestán odnětím
   svobody na pět až dvanáct let.
 
   (2)  Odnětím  svobody  na  osm  až  dvacet let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li   činem   uvedeným   v  odstavci  1  snížení  bojeschopnosti
   ozbrojených sil nebo značnou škodu.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 397
 
   Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli
 
   (1)  Velitel,  který,  aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nepříteli
   vydá,  byť  i  z  nedbalosti, vojáky nebo ponechá mu vojenskou výzbroj,
   vojenskou techniku nebo technická zařízení, bude potrestán, nejednal-li
   v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím svobody na pět až dvacet let.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   Díl 5
 
   Trestné  činy  proti  služebním  povinnostem příslušníků bezpečnostních
   sborů
 
   § 398
 
   Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru
 
   (1)  Kdo  ke  škodě  bezpečnostního  sboru  nesplněním uložené služební
   povinnosti,  byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje,
   výstroje nebo jiných věcných prostředků, bude potrestán odnětím svobody
   až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 
   (2)  Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného
   v  odstavci  1  k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá
   souhlas, nebo
 
   kdo   zneužije   nebo   umožní  zneužití  podřízených  nebo  nižších  k 
   mimoslužebním úkonům,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
   propadnutím věci.
 
   (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  opatří-li  činem  uvedeným  v  odstavci  2  sobě nebo jinému značný
   prospěch, nebo
 
   b)  způsobí-li  úmyslně  spáchaným  činem  uvedeným v odstavci 1 nebo 2
   značnou škodu.
 
   (4)  Odnětím  svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li  úmyslně  spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu
   velkého rozsahu.
 
   (5) Příprava je trestná.
 
   § 399
 
   Společné ustanovení
 
   Na   příslušníky  bezpečnostního  sboru  se  vztahují  i  ustanovení  o 
   trestných činech neuposlechnutí rozkazu (§ 375), neuposlechnutí rozkazu
   z  nedbalosti  (§  376), urážka mezi vojáky (§ 378), urážka mezi vojáky
   násilím  nebo  pohrůžkou  násilí (§ 379), urážka vojáka stejné hodnosti
   násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380), násilí vůči nadřízenému (§ 381),
   porušení  povinnosti  strážní  služby  (§  389)  a  porušení povinnosti
   dozorčí nebo jiné služby (§ 390).
 
   HLAVA XIII
 
   TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY
 
   Díl 1
 
   Trestné činy proti lidskosti
 
   § 400
 
   Genocidium
 
   (1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou,
   národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
 
   a)  uvede  příslušníky  takové  skupiny do takových životních podmínek,
   které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
 
   b)  provede  opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo
   rození dětí,
 
   c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
 
   d)  způsobí  příslušníkovi  takové  skupiny  těžkou újmu na zdraví nebo
   smrt,
 
   bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným
   trestem.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně
   podněcuje.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 401
 
   Útok proti lidskosti
 
   (1)  Kdo  se  v  rámci  rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného
   proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
 
   a) vyhlazování lidí,
 
   b) zotročování,
 
   c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
 
   d)  znásilnění,  sexuálního  otroctví,  vynucené prostituce, vynuceného
   těhotenství,  vynucené  sterilizace  nebo jiné obdobné formy sexuálního
   násilí,
 
   e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním,
   etnickém,  kulturním  nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z 
   jiného podobného důvodu,
 
   f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
 
   g)  zbavení  osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli
   jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
 
   h) mučení,
 
   i) vraždy, nebo
 
   j) jiného nelidského činu obdobné povahy,
 
   bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným
   trestem.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   § 402
 
   Apartheid a diskriminace skupiny lidí
 
   (1)  Kdo  uplatňuje  apartheid  nebo  rasovou,  etnickou,  národnostní,
   náboženskou  nebo  třídní  segregaci  nebo  jinou podobnou diskriminaci
   skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
 
   (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán,
 
   a)  uvrhne-li  činem  uvedeným  v  odstavci  1  takovou skupinu lidí do
   těžkých životních podmínek, nebo
 
   b)  vystaví-li  takovým  činem  takovou  skupinu  lidí  nelidskému nebo
   ponižujícímu zacházení.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 403
 
   Založení,  podpora  a  propagace  hnutí  směřujícího k potlačení práv a
   svobod člověka
 
   (1)  Kdo  založí,  podporuje  nebo  propaguje hnutí, které prokazatelně
   směřuje  k  potlačení  práv  a  svobod  člověka,  nebo  hlásá  rasovou,
   etnickou,  národnostní,  náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné
   skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  tiskem, filmem, rozhlasem,
   televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou  sítí  nebo  jiným  podobně
   účinným způsobem,
 
   b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
 
   c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
 
   d)  spáchá-li  takový  čin  za  stavu  ohrožení státu nebo za válečného
   stavu.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 404
 
   Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
 
   Kdo  veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude
   potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 
   § 405
 
   Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
 
   Kdo  veřejně  popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit
   nacistické,   komunistické   nebo   jiné  genocidium  nebo  nacistické,
   komunistické  nebo  jiné  zločiny  proti lidskosti nebo válečné zločiny
   nebo  zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
   až tři léta.
 
   Díl 2
 
   Trestné činy proti míru a válečné trestné činy
 
   § 405a
 
   Agrese
 
   Kdo  v  postavení,  které  mu  umožňuje vykonávat kontrolu nad některým
   státem  nebo  řídit  jeho  politické  anebo  vojenské akce, v rozporu s 
   ustanoveními  mezinárodního  práva  plánuje,  připravuje,  zahájí  nebo
   provede  útočný  čin,  který  spočívá  v použití ozbrojené síly takovým
   státem   proti   svrchovanosti,   územní   celistvosti  nebo  politické
   nezávislosti  jiného státu nebo v použití ozbrojené síly takovým státem
   jakýmkoli  jiným  způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených
   národů  a  který  svou  povahou,  závažností  a rozsahem zakládá zjevné
   porušení  Charty  Organizace  spojených  národů, bude potrestán odnětím
   svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
 
   § 406
 
   Příprava útočné války
 
   Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a
   tím  přivodí  pro  Českou  republiku  nebezpečí  války,  bude potrestán
   odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
 
   § 407
 
   Podněcování útočné války
 
   (1)  Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká
   republika,  takovou  válku  propaguje  nebo  válečnou  propagandu jinak
   podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
 
   (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá
   oznamovací povinnosti, nebo
 
   b)  spáchá-li  takový  čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
   přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 408
 
   Společné ustanovení
 
   Přípravou a podněcováním útočné války není jednání související
 
   a)  s  vyhlášením  válečného  stavu,  hrozí-li, že bude Česká republika
   napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné
   obraně proti napadení,
 
   b)   s   účastí  České  republiky  v  obranných  systémech  mezinárodní
   organizace, jíž je Česká republika členem,
 
   c)  s  vysláním  ozbrojených  sil  České  republiky  mimo  území  České
   republiky  nebo  s  pobytem ozbrojených sil jiných států na území České
   republiky,  s  kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky nebo
   vláda České republiky.
 
   § 409
 
   Styky ohrožující mír
 
   (1)  Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má
   na  jejím  území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo
   ozbrojenou  akci  proti  České  republice  nebo  jinému státu sama nebo
   prostřednictvím  jiného  naváže  nebo  udržuje  styky s cizí mocí, bude
   potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáct let.
 
   (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
 
   a) závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného
   státu, nebo
 
   b) závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu.
 
   (3) Příprava je trestná.
 
   § 410
 
   Porušení mezinárodních sankcí
 
   (1)  Kdo  ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené
   za  účelem  udržení  nebo  obnovení  mezinárodního  míru a bezpečnosti,
   ochrany  lidských  práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování
   je  Česká  republika  zavázána ze svého členství v Organizaci spojených
   národů  nebo  v Evropské unii, bude potrestán odnětím svobody až na tři
   léta nebo peněžitým trestem.
 
   (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
 
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
 
   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch.
 
   (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v  odstavci  1  ve spojení s organizovanou
   skupinou působící ve více státech,
 
   b)  spáchá-li  takový  čin  v  úmyslu  získat  pro sebe nebo pro jiného
   prospěch velkého rozsahu,
 
   c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
 
   d)  způsobí-li  takovým  činem závažné ohrožení mezinárodního postavení
   České republiky, nebo
 
   e)  přispěje-li takovým činem podstatně k narušení mezinárodního míru a
   bezpečnosti,  opatření  směřujících  k  ochraně lidských práv nebo boje
   proti terorismu.
 
   § 411
 
   Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje
 
   (1)  Kdo  za  války  nebo  jiného  ozbrojeného konfliktu nebo za bojové
   situace
 
   a) nařídí použití zakázaného bojového prostředku nebo materiálu obdobné
   povahy anebo takového prostředku nebo materiálu použije, nebo
 
   b) nařídí vedení boje zakázaným způsobem nebo sám takto boj vede,
 
   bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
 
   (2)  Stejně  bude potrestán, kdo v rozporu s ustanoveními mezinárodního
   práva  o  prostředcích a způsobech vedení války nebo jiného ozbrojeného
   konfliktu úmyslně
 
   a) poškodí vojenskou operací civilní obyvatelstvo nebo civilní osoby na
   životě,  zdraví  nebo  majetku  anebo  vede  proti  nim  útok  z důvodu
   represálií,
 
   b) vede útok proti nebráněnému místu nebo demilitarizovanému pásmu,
 
   c)  zničí  nebo  poškodí  přehradu,  jadernou  elektrárnu  nebo podobné
   zařízení obsahující nebezpečné síly, nebo
 
   d)  zničí  nebo  poškodí  objekt  určený  pro  humanitární  účely  nebo
   mezinárodně uznávanou kulturní nebo přírodní památku nebo takový objekt
   nebo památku zneužije pro vojenské účely.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
 
   a) těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   b) smrt.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 412
 
   Válečná krutost
 
   (1)  Kdo  za  války  nebo  jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy
   mezinárodního  práva tím, že nelidsky zachází s civilním obyvatelstvem,
   utečenci,  raněnými,  nemocnými,  s  příslušníky ozbrojených sil, kteří
   zbraně  již  složili,  nebo s válečnými zajatci, bude potrestán odnětím
   svobody na pět až dvanáct let.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  za  války  nebo  jiného ozbrojeného
   konfliktu poruší předpisy mezinárodního práva tím, že
 
   a)  neprovede  účinná  opatření  k  ochraně  osob,  které takovou pomoc
   potřebují,  zejména  dětí,  žen,  raněných  a  nemocných, anebo takovým
   opatřením brání, nebo
 
   b)  zamezí nebo brání organizacím civilní obrany nepřítele, neutrálního
   nebo jiného státu v plnění jejich humanitárních úkolů.
 
   (3)  Odnětím  svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
 
   a) těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   b) smrt.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 413
 
   Perzekuce obyvatelstva
 
   (1)  Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid
   nebo   páchá   jiné   nelidské  činy  vyplývající  z  rasové,  etnické,
   národnostní,  náboženské,  třídní  nebo  jiné podobné diskriminace nebo
   terorizuje  civilní  obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití, bude
   potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  za  války  nebo  jiného ozbrojeného
   konfliktu
 
   a)  zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního
   obyvatelstva  v  obsazeném  území  nebo  dotykové  zóně  anebo svévolně
   neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití,
 
   b)  bezdůvodně  oddaluje  návrat  civilního obyvatelstva nebo válečných
   zajatců,
 
   c) bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného
   území,
 
   d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země,
 
   e) odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo
 
   f) svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo válečným zajatcům, aby
   se o jejich provinění rozhodovalo v nestranném soudním řízení.
 
   (3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
 
   a) těžkou újmu na zdraví, nebo
 
   b) smrt.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 414
 
   Plenění v prostoru válečných operací
 
   (1) Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených
   válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území
 
   a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo
 
   b)  svévolně  cizí  majetek  ničí,  poškozuje,  odnímá,  zatajuje  nebo
   zneužívá,
 
   bude  potrestán  odnětím  svobody  na osm až dvacet let nebo výjimečným
   trestem.
 
   (2) Příprava je trestná.
 
   § 415
 
   Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků
 
   (1)  Kdo  za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za války
   nebo  jiného  ozbrojeného  konfliktu  zneužije označení Červeného kříže
   nebo  jiných  rozlišovacích  znaků  nebo  barev uznávaných mezinárodním
   právem pro označení zdravotnických institucí nebo dopravních prostředků
   zdravotnické  pomoci  nebo  evakuace, bude potrestán odnětím svobody na
   dvě léta až osm let.
 
   (2)  Stejně  bude  potrestán,  kdo  za  války  nebo  jiného ozbrojeného
   konfliktu  zneužije znaku Organizace spojených národů anebo vlajky nebo
   státního  nebo  vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního
   nebo jiného státu, který není stranou v konfliktu.
 
   (3)  Odnětím  svobody na pět až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
   pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
 
   a) smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
 
   b) škodu velkého rozsahu, nebo
 
   c)  odvetná opatření druhé válčící strany nebo druhé strany ozbrojeného
   konfliktu stejného nebo obdobného charakteru.
 
   (4) Příprava je trestná.
 
   § 416
 
   Zneužití vlajky a příměří
 
   (1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije vlajky nebo
   státního nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje jiného státu,
   který  je  stranou v konfliktu, bude potrestán odnětím svobody na jeden
   rok až pět let.
 
   (2) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije vyhlášeného
   příměří nebo vlajky příměří, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
   až osm let.
 
   § 417
 
   Ublížení parlamentáři
 
   Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu, nebo
 
   kdo takovou osobu neprávem zadrží,
 
   bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
 
   Díl 3
 
   Společné ustanovení
 
   § 418
 
   Odpovědnost nadřízeného
 
   (1)  Vojenský  nebo  jiný nadřízený je trestně odpovědný za trestný čin
   genocidia  (§  400),  útoku  proti  lidskosti (§ 401), agrese (§ 405a),
   přípravy  útočné  války  (§  406),  podněcování  útočné  války (§ 407),
   použití  zakázaného  bojového  prostředku a nedovoleného vedení boje (§
   411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění
   v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití mezinárodně uznávaných a
   státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) nebo ublížení
   parlamentáři  (§  417)  spáchaný  jeho podřízeným, nad kterým vykonával
   svou  pravomoc a kontrolu, jestliže, byť i z nedbalosti, mu ve spáchání
   takového trestného činu nezabránil, spáchání takového trestného činu mu
   nepřekazil  nebo  ho za spáchání takového trestného činu nepostihl nebo
   ho nepředal orgánu příslušnému k takovému postihu.
 
   (2)   Na   trestní  odpovědnost  a  trestnost  vojenského  nebo  jiného
   nadřízeného  se  užije  ustanovení  o trestní odpovědnosti a trestnosti
   podřízeného pachatele.
 
   ČÁST TŘETÍ
 
   PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
   § 419
 
   Přechodné ustanovení
 
   Trest  uložený  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za čin, který
   není  trestným  činem  podle  tohoto  zákona, popřípadě jeho nevykonaný
   zbytek, se nevykoná. Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě
   neužije.  Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný
   nebo  souhrnný  trest,  soud  trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke
   vzájemnému  poměru  závažnosti  činů,  které  ode  dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.
 
   § 419a
 
   Implementace práva Evropské unie
 
   Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1).
 
   § 420
 
   Zrušovací ustanovení
 
   Zrušují se:
 
   1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
 
   2. Zákon č. 53/1963 Sb., kterým se mění § 203 trestního zákona.
 
   3. Zákon č. 56/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 
   4.  Zákon  č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve
   znění zákona č. 45/1973 Sb.
 
   5.  Zákon  č.  45/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve
   znění zákona č. 175/1990 Sb., a zákona č. 290/1993 Sb.
 
   6.  Zákon  č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve
   znění zákona č. 265/2001 Sb.
 
   7. Zákon č. 545/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 
   8. Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 
   9.  Zákon  č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961
   Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   10.  Zákon  č. 92/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961
   Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   11. Zákon č. 96/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní
   zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   12.  Zákon  č.  327/1999  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   13.  Zákon  č.  405/2000  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   14.  Zákon  č.  139/2001  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   15.  Zákon  č.  134/2002  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   16. Zákon č. 91/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní
   zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   17.  Zákon  č.  692/2004  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   18.  Zákon  č.  320/2006  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   19.  Zákon  č.  343/2006  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   20.  Zákon  č.  271/2007  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   21. Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění zákona č. 140/1961
   Sb.
 
   22. Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu, ve znění zákona č.
   37/1989 Sb.
 
   23.  Zákon č. 482/2002 Sb., o posílení ochrany vzdušného prostoru České
   republiky  v  době konání summitu Organizace severoatlantické smlouvy v 
   Praze a o změně trestního zákona.
 
   24. Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co se považuje za
   anabolika  a  jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního
   zákona.
 
   25.  Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č.
   192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  a  kterým  se  pro účely trestního zákona
   stanoví,  co  se  považuje za jedy, ve znění nařízení vlády č. 114/1999
   Sb.
 
   26.  Nařízení  vlády  č.  114/1999  Sb.,  kterým se pro účely trestního
   zákona  stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve
   znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb., a nařízení vlády č. 444/2003 Sb.
 
   § 421
 
   Účinnost
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 
   Vlček v. r.
 
   Klaus v. r.
 
   Topolánek v. r.
 
   Vybraná ustanovení novel
 
   Čl. IX zákona č. 357/2011 Sb.
 
   Přechodná ustanovení
 
   1.  Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na odsouzení soudem
   jiného  členského  státu  Evropské  unie pro trestný čin spáchaný přede
   dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
   2.  Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se do dne 27. dubna 2012 uplatní
   pouze  ve  vztahu  k  pravomocným  odsouzením  soudem  členského  státu
   Evropské  unie  zapsaným v evidenci členského státu, jehož je odsouzený
   občanem nebo na jehož území má obvyklé bydliště.
 
   1)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna
   2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí,
   kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.
 
   Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince
   2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí
   a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady
   2004/68/SVV.
 
   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005
   o  předcházení  zneužití finančního systému k praní peněz a financování
   terorismu.
 
   Směrnice  Evropského  parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu
   2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí.
 
   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/123/ES ze dne 21. října
   2009,  kterou  se  mění  směrnice  2005/35/ES  o  znečištění z lodí a o 
   zavedení sankcí za protiprávní jednání.
 
   Směrnice  Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro
   státní  příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi
   nebo   obdrželi   pomoc   k   nedovolenému   přistěhovalectví  a  kteří
   spolupracují s příslušnými orgány.
 
   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009
   o  minimálních  normách  pro  sankce  a  opatření  vůči zaměstnavatelům
   neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.
 
   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004
   o  právu  občanů  Unie  a  jejich  rodinných  příslušníků  svobodně  se
   pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č.
   1612/68   a  o  zrušení  směrnic  64/221/EHS,  68/360/EHS,  72/194/EHS,
   73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
 
   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013
   o  útocích  na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady
   2005/222/SVV.

Platnost od

1. ledna 2010

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4556 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál