Kompenzace pro OSVČ

Kompenzace pro OSVČ

Jste OSVČ a chcete požádat o tzv. kompenzační bonus pro OSVČ? Portál NejBusiness.cz pro Vás připravil podrobné informace o tom jak postupovat. Níže také naleznete interaktivní formulář ke stažení...
Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který napomáhá zmírnit negativní dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením nemoci COVID 19 na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v jejich důsledku úplně či částečně utlumena. Tento materiál obsahuje základní informace ohledně možnosti získání kompenzačního bonusu vycházející ze znění návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou usnesením č. 1023.


Kdo má nárok na kompenzační bonus

O kompenzační bonus mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění¹, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), přičemž zahrnuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako činnost vedlejší. Výjimkou je situace, kdy je tato osoba v důsledku výkonu této činnosti účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (viz § 9 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění).


Podmínkou získání kompenzačního bonusu je, že:

 • žadatel byl výše uvedenou osobou ke dni 12. března 2020, nebo
 • žadatel byl osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzační bonus je, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku výše zmiňovaných krizových opatření částečně či zcela utlumen.


Na kompenzační bonus má nárok též:

 • Osoba spolupracující při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), na ni lze rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

 • Rovněž studenti (přesněji dítě po skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání) mohou být subjektem kompenzačního bonusu. Tyto osoby se považují za osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

 • Nárok na bonus mají i osoby pobírající starobní důchod, invalidní či částečný invalidní důvod, matky či otcové čerpající peněžitou pomoc v mateřství, vykonávají-li zároveň samostatnou výdělečnou činnost.

Co je předmětem kompenzačního bonusu

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může získat kompenzační bonus v rámci tzv. bonusového období, pokud nemohla samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

 • nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,

 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci,

 • spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo

 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti, nelze jej tedy nárokovat za ty dny bonusového období, ve kterých byl výkon samostatné výdělečné činnosti přerušen.

 

Výše kompenzačního bonusu a bonusové období

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Maximální částka, o kterou lze v rámci žádosti o kompenzační bonus požádat, činí 25 000 Kč a odpovídá součinu denního limitu a počtu 50 dní v rámci stanoveného období. Výsledná částka se bude odvíjet od počtu dní, ve kterých byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

POZOR: Nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty dny bonusového období, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 

Žádost o kompenzační bonus

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů fyzických osob konkrétní OSVČ, která o bonus žádá, a to následujícími způsoby:

 • prostřednictvím e-mailu, kdy zaslána bude kopie žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (scan dokumentu či fotografie, pořízená např. mobilem), zaslaná na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu,

 • datovou schránkou,

 • prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu Finanční správy (interaktivní formulář žádosti o kompenzační bonus bude přílohou Obecné písemnosti určené pro podání orgánům Finanční správy ČR); zaslán může být scan žádosti opatřené vlastnoručním podpisem, případně i fotografie takto podepsané žádosti, pořízená např. mobilem,

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

 • osobně na podatelnu územního pracoviště příslušného finančního úřadu (v rámci úředních hodin) nebo prostřednictvím sběrného boxu, který je na územním pracovišti umístěn.

 

Čestné prohlášení a číslo účtu

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat:

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,

b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen.

POZOR: Kompenzační bonus není možné vyplácet v hotovosti ani prostřednictvím služeb České pošty.

Uvedením kontaktních údajů (telefonu či emailu, na kterém je žadatel k zastižení) pro neformální komunikaci lze usnadnit vyřízení žádosti v případech, kdy je nutné odstranit určité nejasnosti či chyby tohoto podání.

Žádost je možné podávat i v zastoupení (např. prostřednictvím zástupce na základě plné moci). Čestné prohlášení však podepisuje vždy ten, komu má být kompenzační bonus přiznán.

 

Jak doručit žádost finanční správě?

První a nejjednodušší možnost je odeslání emailu na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů. Postup je následující:

 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.

 • Podepište vytištěnou žádost.

 • Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný.

 • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email. Správný email naleznete přímo na žádosti. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.

 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.

 • Nyní jste podali Vaši žádost.

Upozornění

 • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný email příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s emailem uvedeným na žádosti.

 • Neposílejte žádosti na žádný jiný email, než je zveřejněný email územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

 • Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (kontakty zde).

 • Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz zde). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

 • Další možností je navštívit osobně Váš místně příslušný finanční úřad (kontakty zde) a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: Po a St 8:00 – 11:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu. Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech.

 • V případě podání žádosti prostřednictvím zástupce využijte Žádost s doložkou pro zástupce – interaktivní PDF.

 

Žádost v PDF

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější. Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, formulář je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Zdroj informací

Finanční správa a NejBusiness.cz

Datum

9. dubna 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.1593 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál