Česká spořitelna: Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2023

Česká spořitelna: Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2023

Úvěrové portfolio České spořitelny přesáhlo 1 bilion Kč. Podíl problémových úvěrů zůstává stále velmi nízký. Česká spořitelna vykázala k 30. září 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,6 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 18,6 mld. Kč.

„Finanční i obchodní výsledky České spořitelny zůstávají velmi dobré. Ve 3. čtvrtletí roku 2023 dosáhla Spořitelna pozoruhodného milníku – objem úvěrového portfolia vůbec poprvé v historii přesáhl tisíc miliard korun. Zcela zásadní přitom je, že i při rostoucím objemu poskytovaného financování vykazuje naše portfolio excelentní zdraví a nedochází k navyšování podílu problémových úvěrů.
Nic na tom nemění ani úspěšná akvizice úvěrového portfolia Sberbank, která podpořila náš úvěrový růst a navíc pomohla posílit stabilitu domácího bankovního trhu, a také připravovaná akvizice spotřebitelských úvěrů Hello bank. Dokazuje to, že náš strategický koncept založený na posilování finančního zdraví klientů funguje. S ohledem na makroekonomický vývoj a jeho prognózy je ale nezbytné, abychom dále důsledně pracovali na posilování naší vlastní efektivity,“
uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, v hodnocení výsledků Banky za první tři čtvrtletí 2023.

Hlavní ukazatele

Česká spořitelna očekává, že HDP bude v roce 2023 téměř stagnovat, jelikož nízká poptávka domácností bude ve druhé polovině roku 2023 doprovázena ochlazením zahraniční poptávky. Od roku 2024 se však očekává postupné zlepšování ekonomického vývoje, a to díky oživení domácí i zahraniční poptávky.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2023 výše 1 878,2 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2022 vzrostla o 14,5 %. Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem úvěrů bankám. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vklady klientů spolu s vklady od bank.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS byl pozitivně ovlivněn akvizicí Sberbank CZ a meziročně vzrostl o 8,0 % na 1 006,3 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 8,7 % na 634,9 mld. Kč, díky hypotékám fyzickým osobám (+9,6 %), úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+7,2 %) a spotřebitelským úvěrům (+8,6 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 6,4 % na 367,2 mld. Kč, zapříčiněný nárůstem u velkých korporací (+4,8 %), malých a středních podniků (+8,2 %) a financování komerčních nemovitostí (+9,6 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 1,7 % na 1 414,8 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 932,1 mld. Kč (+1,3 % meziročně) a vkladů korporátní klientely na 324,2 mld. Kč (+9,8 % meziročně). Vklady klientů veřejného sektoru poklesly v meziročním srovnání o 9,9 % na 158,4 mld. Kč, což bylo zapříčiněno krátkodobými transakcemi. Podílové fondy vzrostly o 47 mld. Kč (+27,1 % meziročně) na 223 mld. Kč, což odráží poptávku klientů.

K 30. září 2023 byl celkový počet klientů Finanční skupiny ČS 4,5 milionu, z nichž digitální bankovnictví využívalo téměř 2,2 milionu.

Celkový vlastní kapitál k 30. září 2023 vzrostl na 138,7 mld. Kč, což bylo o 0,7 % více než na konci roku 2022. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 30. září 2023 dosáhl 19,2 %, což bylo značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (16,7 %).

Provozní zisk České spořitelny klesl o 15%

Provozní zisk České spořitelny klesl v 1.-3. čtvrtletí 2023 meziročně o 15,0 % na 18,6 mld. Kč, vlivem kombinace nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v meziročním porovnání o 5,6 % v důsledku vyšších úrokových nákladů vyplacených za vklady a ztrátou z odúčtování finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Čistý úrokový výnos se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2022 snížil o 7,9 % a dosáhl 25,4 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn především prostředím vyšších úrokových sazeb, které vedlo k přecenění úroků za vklady a vyústilo v nárůst objemů vkladů a ve změnu jejich struktury ve prospěch vkladů s vyššími úrokovými sazbami. V důsledku těchto vlivů došlo k výraznému zvýšení úrokových nákladů. Nárůst úrokových nákladů byl částečně kompenzován růstem úrokových výnosů, který odrážel nárůst úvěrů a investic v kombinaci s vyššími výnosy. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům za 1.-3. čtvrtletí 2023 dosáhla 1,91 % a byla ovlivněna nárůstem úrokových sazeb na vkladech a strukturou bilance.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 9,0 % na 7,8 mld. Kč, což bylo způsobeno poplatky za zprostředkování produktů neživotního pojištění a úvěry v kontextu vývoje úvěrových obchodů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn poplatky z transakcí s cennými papíry vlivem investic do podílových fondů a penzijního připojištění.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2023 o 21,4 % na 3,5 mld. Kč, k čemuž přispělo především přecenění derivátů.

Celkové provozní náklady se meziročně zvýšily o 7,5 % na 17,0 mld. Kč v 1.-3. čtvrtletí 2023, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních nákladů. Růst nákladů na zaměstnance (+8,2 % meziročně) byl tažen převážně navýšením mezd a zaměstnaneckým akciovým programem v kombinaci s vyšším počtem zaměstnanců v důsledku akvizice Sberbank. Vyšší náklady na marketing, IT, náklady na provoz a náklady spojené se zaměstnanci vedly spolu s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů v 1. pololetí 2023 k růstu ostatních správních nákladů (+7,5 % meziročně). V porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2022 vzrostly odpisy o 4,4 % vlivem strategických investic do digitalizace. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně zvýšil na 47,7 % z 41,9 % v 1.-3. čtvrtletí 2022.

Výsledek ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) v 1.-3. čtvrtletí 2023 představoval tvorbu opravných položek ve výši -0,5 mld. Kč, odrážející výbornou kvalitu úvěrového portfolia a jednorázovou tvorbu opravných položek k převzatým úvěrům Sberbanky v 1. pololetí 2023.

Ostatní provozní výsledek ve výši -0,7 mld. Kč zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. Zlepšení provozního výsledku v meziročním srovnání o 49,8 % bylo zapříčiněno především nižším příspěvkem do Fondu pro řešení krize v roce 2023.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 6,9 % a dosáhl 3,6 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 179,5 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během 1.-3. čtvrtletí 2023 u obchodníků se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2022 zvýšil o 13,8 % na 306,6 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 27 na 1 689 kusů.

Česká spořitelna podepsala dohodu s BNP Paribas Personal Finance o odkupu úvěrového portfolia Hello bank po schválení regulačními orgány. ČS nyní připravuje migraci úvěrů. Spořitelna mezitím úspěšně dokončila převzetí úvěrového portfolia Sberbank CZ.

Zdroj informací

Česká spořitelna a NejBusiness.cz

Datum

30. října 2023

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.3642 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál