Projekt Kompetence 4.0 otevírá cestu k modernizaci vzdělávání a aktivní podpoře zaměstnanosti v digitální době

Projekt Kompetence 4.0 otevírá cestu k modernizaci vzdělávání a aktivní podpoře zaměstnanosti v digitální době

Rychlý technologický pokrok na jedné straně usnadňuje náš každodenní život, na druhé straně má překotný rozvoj digitalizace a automatizace přímý dopad na trh práce. Schopnosti v digitální oblasti, které byly ještě před pár lety „jen“ výhodou, se dnes mění v nutnost. Na pracovním trhu mají šanci jen absolventi s dostatečným penzem znalostí a dovedností. Cílem projektu Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapuje trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání, je identifikovat nově požadované dovednosti a navrhovat konkrétní postupy, které lze pak rychle aplikovat do vzdělávacího procesu.

„České republice se otevírají nové možnosti, na které však musíme rychle reagovat, abychom byli v mezinárodním měřítku konkurenceschopní. Klíčový je i přístup zástupců vzdělávacích institucí, a proto jsme si v rámci projektu vzájemnou spolupráci rádi vyzkoušeli,“ uvedl na závěrečné konferenci k projektu Kompetence 4.0 ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Spolupráce na projektu Kompetence 4.0  

Díky projektovým aktivitám se postupně rozvinulo 36 partnerství firem a škol, zapojilo se více než 1 400 žáků, kteří se účastnili odborné výuky přímo ve firmách. Ti mohou rovnou reagovat na požadavky lidí z praxe, dost často svých potenciálních zaměstnavatelů. Během tohoto období se určilo a pojmenovalo přes 1 700 nových dovedností, vytvořilo dvacet ukázkových profilů moderních povolání a připravilo se prostředí pro vznik šesti nových středoškolských oborů vzdělávání.

„Projekt Kompetence 4.0 pomohl zapojeným žákům v rychlejší orientaci na trhu práce těsně po ukončení školy, nabídl jim praktickou znalost pracovního prostředí a připravil je na náročné požadavky zaměstnavatelů, které vycházely přímo z praxe. Cílem je získat absolventy, kteří se nemusí po svém nástupu učit řadu věcí znovu jen proto, že až dosud školy ne vždy dokázaly dobře propojit teorií s praxí,“ uvedl ministr Jurečka.

Celoživotní vzdělávání se stane nezbytností 

„Nebavíme se však jen o čerstvých absolventech. Digitalizace, robotizace a automatizace kladou velké nároky na pracovníky během celého jejich pracovního života a bez systematického průběžného vzdělávání to do budoucna nepůjde. Není možné spoléhat jen na informace, které žáci a studenti získali před mnoha lety ve škole. Znalosti a dovednosti se rychle mění, proto je zásadní, aby lidé aktivní na trhu práce sledovali vývoj a pokračovali v celoživotním vzdělávání tak, aby uspěli i v budoucnu,” připomněl dále Marian Jurečka. 

Průmysl 4.0 přináší českému trhu práce velké množství změn, proto firmy při zavádění digitalizace potřebují pracovníky, kteří se s novými znalostmi a dovednostmi (kompetencemi) seznamují průběžně. A to je zásadní výzva pro počáteční, návazné
i celoživotní vzdělávání. Vzdělávací programy by měly být postavené na spolehlivých výsledcích monitoringu trhu práce a vycházet z rychle se měnících kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů. 

Projekt Kompetence 4.0 nemá v ČR obdobu 

V České republice je projekt Kompetence 4.0 na národní úrovni zcela unikátní. V nejvyspělejších zemích (Německo, USA atd.) podobné systémy již běžně fungují. Díky tomu mají pravidelně aktualizované národní systémy popisující trh práce (v České republice to jsou Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací) a zjištěné požadavky se pak paralelně přenášejí do počátečního i dalšího vzdělávání. Kompetence 4.0 je proto významným prvkem aktivní podpory zaměstnanosti.  

Spolupráce firem s odbornými školami 

Aktivity Kompetencí 4.0 se ubírají dvěma směry. Základem je rozvíjet spolupráci firem s odbornými školami, a to s důrazem na konkrétní praktické potřeby firem. Díky partnerské spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí s Regionálním pakty zaměstnanosti se podařilo navázat či rozvinout 36 partnerství firem a škol ve čtyřech regionech.

Do spolupráce se zapojilo 37 firem a 31 škol ve 34 oborech vzdělávání. Více než 1 400 žáků se účastnilo odborné výuky přímo ve firmách. Inovativní postupy se pilotně ověřovaly ve čtyřech krajích: Moravskoslezském, Ústeckém, Zlínském a Středočeském. Následně se jejich výsledky rozšířily do celé republiky. 

Prostřednictvím této spolupráce mohou zaměstnavatelé ovlivnit obsah středoškolské výuky a následně získat zaměstnance vybaveného odpovídajícími odbornými dovednostmi a pracovními návyky. 

Předvídání vývoje na trhu práce 

Druhý směr se zaměřil na dovednosti, které bude trh práce vyžadovat v blízké budoucnosti. Experti z firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol v inovačních pracovních skupinách více než rok postupně mapovali a popisovali nové trendy a potřebné kompetence. Pomocí nástroje New Skills Monitor experti identifikovali více než 1 700 nových dovedností a vytvořili dvacet ukázkových profilů moderních povolání.

Kompetenční pyramidy 

Významným nástrojem pro popis dovedností jsou Kompetenční pyramidy, které představují hierarchický a systematicky tříděný souhrn kompetencí v daném sektoru. Využití Kompetenčních pyramid umožnuje uspořádat obecné i odborné kompetence (znalosti a dovednosti) od základů až po úzké specializace. Nové kompetence jsou zatříděné do Národní soustavy povolání, kterou využívá Úřad práce ČR, kariéroví poradci na školách nebo personalisté. 

Metody a výstupy identifikace nových kompetencí jsou posléze i východiskem pro aktualizaci soustavy rámcových vzdělávacích programů (RVP) středního školství a aktualizaci oborů. Přímo z projektu vzešlo šest nových středoškolských oborů vzdělání, například Herní vývojář nebo Technik mechatronik.  

Zdroj informací

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a NejBusiness.cz

Datum

22. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3434 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál