Kdo získá ocenění Odpovědná aktivita roku 2022?

Kdo získá ocenění Odpovědná aktivita roku 2022?

Třetím rokem je v rámci srovnávacího výzkumu Místo pro život vyhlašován vítěz speciální kategorie Odpovědná aktivita roku. V ní je oceňována konkrétní aktivita, která v nedávné době kdekoli v ČR vedla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. V letošním roce měli možnost nominace zasílat nejen členové kolegia, ale také zástupci municipalit a široké veřejnosti. Výsledky hlasování kolegia budou vyhlášeny 29. listopadu 2022.

Historicky prvním vítězem se v roce 2020 stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek. Loňským vítězem se stali manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi za vytvoření největší soukromé nadace věnující se nevyléčitelně nemocným dětem.

Letošními nominacemi jsou:

Město Slané, Kumpánova zahrada města Slaný

Když se řekne revitalizace parku, málokdo si dokáže představit, co vše to obnáší. Když byly na začátku odebrány vzorky zeminy, zjistilo se, že celá plocha je kontaminována arsenem. Množství bylo tak vysoké, že se muselo přistoupit ke kompletní likvidaci celé vrstvy navážky. Obnova parku zahrnovala tvorbu mlatových cest, pokládku dlažby kolem bazénu, opravu treláže kolem bazénu, restaurátorské práce na chrliči a tvorba kašny, výsadba stromů, keřů, trávy a rostlin, opravu domku správce. Na zakázku byly vyrobeny kachlíčky kolem chrliče, restaurována byla také zídka oddělující bazén od centrální plochy parku a bazén byl obložen žulovými dlaždicemi.

Došlo také k navrácení na původní místo sochy Dámy po koupeli. Díky podkladům se mohl vrátit život tomuto jedinečném prostoru v nejautentičtější podobě. Věhlasný zahradní architekt 30. let minulého století Josef Kumpán vytvořil na území Slánska množství zahrad. Zahrada ve Slaném však patří mezi ty největší. Revitalizace zahrady se ujal Ateliér Krejčiříkovi, který má za sebou množství re­alizací v České republice, ale i v zahraničí, například obnovu parte­ru a Rozária v Lednickém parku, zahradu hospitálu Kuks, zámecké parky v Buchlovicích, na Sychrově, revitalizaci Smetanových sadů v Hořicích a další. Manželé Krejčiříkovi do celého záměru ob­novy prvorepublikového parku vnesli nejenom moderní a inovativní přístup, ale především pokoru a úctu k historii.

Alena Prokšová, Lesní naučná tělocvična Neratovice

Neratovice jsou město paneláků se zoufale málo klidných a zelených míst. Nová stezka s přírodními cvičebními prvky ze dřeva je tak občany opravdu vítané místo. Chodí sem rodiny s dětmi, pejskaři, teenageři i senioři. Je určen pro všechny od 3 do 99 let. Někdo využije lavičky k odpočinku, někdo si rád zacvičí, ostatní, hlavně ti mladší, používají QR kód k načtení otázek spjatých s přírodou. Celý projekt řídí Alena Prokšová ve svém volném čase. Každý měsíc vkládá na webové stránky nový set otázek, aby se častí návštěvníci nad otázkami nenudili. Projekt dělá svým srdcem. Lesní naučná tělocvična je určena pro všechny, kteří mají rádi procházky v lese a sportování v přírodě. Šest stanovišť je k nalezení na okraji lesíku Skala – po zelené značce mezi Lobkovicemi a Kojeticemi. Za financováním tohoto projektu patří dík Středočeskému kraji.

Nora Fridrichová, Pražský šatník Nory Fridrichové

Nora Fridrichová je známá novinářka. V roce 2019 zorganizovala první sbírku oblečení u sebe v práci a za pár dní se toho sešla tuna! Když přišla pandemie, založila postupně dvě veřejné sbírky na pomoc rodinám samoživitelů, na potraviny a na notebooky pro děti distanční výuce. V roce 2021 v centru Prahy otevřela s kamarádkami Šatník. Šatník obsluhují jako dobrovolnice, zcela bez nároku na odměnu. Tou je pro ně jistota, že každý rodič i jeho děti odejdou hezky oblečené. Od začátku války na Ukrajině vítají i maminky s dětmi na útěku. Každý den jich přicházejí stovky. Těší je, že alespoň takto můžou pomoci a že se Šatník stal jedním z největších zprostředkovatelů přímé humanitární pomoci v Česku. 

Pavol Dobiš, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem poskytují od července letošního roku nové sociální služby chráněného bydlení. V objektu v Ústí nad Labem je poskytována sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Domov zde nalezlo celkem pět dětí. Byl tak naplněn záměr, aby děti měly podobné podmínky pro život jako jejich vrstevníci mimo ústavní péči. Zejména u dětí s poruchami chování jde v první řadě o to, aby pro ně bylo vytvořeno klidné a stabilní prostředí, ve kterém naleznou pocit bezpečí a jistoty. Příspěvková organizace jim poskytuje možnost učit se žít v podmínkách obdobných domácímu prostředí.

Ředitel Pavol Dobiš dlouhodobě podporuje osoby s mentálním postižením v návratu a uplatnění ve společnosti nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci. Prosazuje myšlenky komunitní, tedy neústavní péče. V letošním roce otevřel novou službu chráněného bydlení v ulici Mikoláše Alše v Teplicích.  Služba je zde poskytována klientům s mentálním postižením a klientům s kombinovaným postižením. Reakce na nové prostředí jsou příznivé, od hodnocení ubytovacích podmínek po způsoby poskytování sociální služby. Klienti jsou ubytováni ve třech domácnostech, bytových jednotkách zařízených tak, aby odpovídaly běžným podmínkám života.

Daniel Černý, Záchrana Synagogy v Žatci

V roce 2013 koupil Daniel Černý žateckou synagogu. Ta se nenacházela v dobré kondici a bylo jasné, že bez rozsáhlé renovace nebude možné dát budově plnohodnotný život. Od Křišťálové noci v roce 1938 už nikdy nesloužila svému účelu. Během války v ní byla nemocnice, pak sklady civilní obrany a od revoluce už jen pusto a prázdno. Až před deseti lety se jí zželelo chomutovskému podnikateli a bývalému primátorovi Danielu Černému, koupil ji společně s rabínským domem a teď je mění na centrum kultury a muzeum. S opravami památek má už zkušenosti, v Žatci v minulosti zachránil dva měšťanské domy. Jeho domy žijí lidmi a službami.

Na opravy dokázal získat dotace, zbytek ale platí ze svého. Pro žateckou synagogu byl přelomový rok 2019. Díky dotační podpoře z programu IROP začíná rozsáhlá rekonstrukce budovy synagogy a přilehlého rabinátu. Cílem projektu bylo udržení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví Města Žatec pro současnost i budoucí generace.

PAQ Research, rychlá a kvalitní šetření, která v době covidu poskytovala důležitá data

PAQ Research je sociologická výzkumná organizace, jejímž cílem je přinášet výzkumné poznatky pro efektivní fungování vzdělávací a sociální politiky. Přispívá k datově podloženému řešení klíčových společenských problémů, posílení rovných šancí a sociální koheze. Výzkumy provádí mimo jiné v oblasti vzdělávání, sociální politiky a public health. V datech bylo v době covidu možné sledovat například imunizaci očkováním a proděláváním nemoci, průměrný počet kontaktů bez roušky/respirátoru nebo to, kde dochází k nejvíce kontaktům. PAQ Research poskytoval nejen široké spektrum informací, ale také jejich srozumitelnou interpretaci.

Hlavní město Praha, Dopravní podnik a ROPID, Začlenění bikesharingu do systému Pražské integrované dopravy

Od října 2021 pilotně a od dubna 2022 byly jako trvalá součást systému PID začleněny dvě sítě sdílených kol, Rekola a Nextbike. Majiteli pražské Lítačky umožňují denně dvě jízdy zdarma do 15 minut. Pozitivními efekty jsou rozšiřování městské hromadné dopravy, zlepšení operability uživateli předplatného kuponu. Vyšší vnitřní hodnota Lítačky může motivovat další občany k jejímu nákupu a tím obecné podpoře veřejné dopravy. Lidé se díky kolům rychleji dostanou do míst, kam jinak veřejná doprava nedosahuje (vnitřní centrum Prahy, hluchá místa). Zapadá do propagace cyklistiky jako udržitelného způsobu dopravy po městě, podpory a propagace myšlenky sdílené ekonomiky a rozvoje bezemisního způsobu dopravy. Nezanedbatelné jsou zdravotní benefity jízdy na kole.

Vyšší cyklistický provoz v metropoli povede k tlaku na další rozvoj a zkvalitňování sítě cyklostezek a obecně přizpůsobování města potřebám cyklistů. Po vzoru vyspělých měst i na základě dlouhodobých ohlasů uživatelů se Praha snaží nabídnout co nejatraktivnější kombinaci různých druhů pohybu po městě s cílem motivovat lidi k využití veřejné dopravy i dalších udržitelných způsobů mobility.

Gabriela Žitníková, Dílna u Beránka

Dílna u Beránka je sociální podnik, který založila a vede Gabriela Žitníková na statku v Bludovicích u Nového Jičína na Moravě. Tato organizace zahrnuje několik aktivit, jako je ekologické zemědělství zahrnující chov valašských ovcí, zaměstnávání OZP osob, výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, dále osvětové aktivity pro veřejnost, aktivizační program pro seniory. Součástí je výzkumná činnost ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským v Zubří.

Prvotním cílem bylo nabídnout smysluplnou práci lidem se zdravotním hendikepem, kteří vlivem těžké nemoci přišli o práci a dostali se na dno sociálního systému. Malá firma zaměstnává čtyři zaměstnance, z toho tři ženy se zdravotním hendikepem. Chovají ovečky plemene Valaška, kterým hrozilo riziko vyhynutí kvůli jejich nižší užitkovosti. Vize paní Žitníkové je postavená na příběhu hubeného jehňátka s křivýma nožkama a plandavými oušky, s nímž ji náhoda svedla dohromady, a které jí ukázalo, jak vzácný je každý život. Jehňátko ji do cesty přišlo v době, kdy se sama cítila k ničemu.

Nadace Via, Sbírka pro oběti tornáda na Moravě

Vybráno bylo více než 248 milionů korun. A jak byly rozděleny? Hned v prvním týdnu to bylo 25 milionů, konkrétně 5 milionů korun každé z pěti nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele). Současně Nadace iniciovala a spolupracovala na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností. V 2. fázi se zaměřila na přímou pomoc konkrétním lidem, která zahrnovala plošnou podporu všem zasaženým částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč, následnou přímou pomoc, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ve třetím kole individuální pomoci podpořila vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná.

Ve 3. fázi podpořila v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem bylo minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky jde například o rekonstrukci míst k setkávání (hřiště, posezení, klubovny), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity se zapojením široké veřejnosti.

Sto skupin, Navýšení kapacity předškolní péče

Sto skupin je nezisková organizace založená v roce 2022, která se snaží navýšit kapacitu předškolní péče v rámci celé České republiky vytvářením nových dětských skupin. Do roku 2027 plánuje založit 100 dětských skupin. Zakladatelem je Jindra Fialka a jeho inovační studio Q Designers. Klíčovými partnery jsou Radek Eliška, který založil a vede sedm dětských skupin, a IKEA, která se rozhodla projekt podpořit a vybaví prvních sto dětských skupin nábytkem zdarma. Prvním cílem je do dubna 2023 založit 100 dětských skupin po celé České republice, postarat se tak o 1200–3600 dětí předškolního věku, dát jejich rodičům příležitost najít si práci a zapojit se do společnosti a vytvořit 300 až 500 nových pracovních míst. Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Jedná se o oblast péče, která je alternativním řešením k oficiálním zařízením preprimárního vzdělávání.

Zdroj informací

Sto skupin a NejBusiness.cz

Datum

8. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

Reklama

Page generated in 1.3957 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál