Urbanistická studie okolí Bohumínské ulice nabídne možnost rozvoje

Urbanistická studie okolí Bohumínské ulice nabídne možnost rozvoje

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování urbanistického návrhu proměny ulice Bohumínské, Frýdecké i jejich okolí, s cílem proměnit je z pouhého transitu na městskou třídu, eliminovat bariéry mezi Moravskou a Slezskou Ostravu a nabídnout nové možnosti rozvoje území. Podél zmíněných ulic, která jedna plynule přechází v druhou, se nachází řada nezastavěných ploch s potenciálem pro budoucí rozvoj Slezské Ostravy. Území tohoto městského obvodu postupně ožívá rekonstrukcemi původních staveb i výstavbou nových domů, které vyplňují proluky nebo vymezují nová veřejná prostranství.

Vzniká zde moderní bydlení, které Ostrava tolik potřebuje. Díky tomu se území od Hladnovského kopce až k řece Ostravici stává čím dál atraktivnější. Samotná ulice však představuje zátěž pro nejbližší okolí a zároveň představuje bariéru, chybí adekvátní plynulé a bezpečné propojení obou městských částí.

Návrh, který vzejde z aktuálně vypsané zakázky města, musí zohledňovat potenciál rozvoje vymezené části Slezské Ostravy a zároveň přeměnu současných dopravních komunikací o celkové délce cca čtyři kilometry v plnohodnotnou městskou třídu. Očekává se, že přinese řešení pro plynulé a bezpečné propojení Slezské a Moravské Ostravy a návrh kompaktní městské struktury s pobytovými veřejnými prostranstvími. Obsahem zakázky je mimo jiné dopravní řešení, které zohlední všechny druhy pohybu ve městě a vytvoří prostor jak pro pěší a cyklisty, tak pro veřejnou hromadnou i individuální automobilovou dopravu. Součástí je rovněž návrh řešení veřejného prostoru.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) k danému tématu realizoval veřejnou debatu v polovině dubna. Samotná urbanistická studie i další stupně dokumentace budou veřejně projednávány v průběhu jejich zpracování.

Zhotovitel je zároveň povinen provést srovnání jím připravovaných výstupů s v minulosti zpracovaným investičním záměrem na dílčí zahloubení ulice Bohumínské v úseku vymezeném ulicemi Dědičná a Těšínská. Posouzení musí být komplexní a postihnout různá hlediska – zda je zahloubení městotvorné, jaké bude mít nároky na prostor, čas, finance i jeho provázanost na ostatní dopravní toky. Přestože tento projekt řešil pouze část území, a náklady na něj jsou velmi vysoké, jedná se o variantu legitimní, kterou je nutné nadále brát v úvahu.

„Město Ostrava dlouhodobě zlepšuje stav okolí řeky Ostravice na straně Moravské Ostravy. Řeku lemuje park, domy, včetně nově vznikajících univerzit, ulice. Na straně Slezské Ostravy je však charakter zcela jiný, ačkoli podél řeky je možné jít, její valnou část však devalvuje bariéra, kterou je komunikace Bohumínská, Frýdecká. Dnes jde o silnice lemované svodidly, s širokými jízdními pruhy, kde je téměř nemožné se pohybovat jinak než automobilem. Lidé zde chtějí jen přejít a co nejdříve odtud odejít pryč. Dokonce i některé domy se k Bohumínské otáčí zády,“ popisuje současný stav území Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Urbanista Pavel Řihák z MAPPA doplňuje, jak konkrétně by se změna měla projevit: „Pro rozvoj území je zásadní proměnit dopravní cestu v městskou ulici s atraktivní zástavbou a obchody v parteru, širokým chodníkem a cyklostezkou, se stromořadím a vozovkou s prioritou veřejné dopravy. Na takovouto ulici budou navazovat atraktivní veřejná prostranství, která dostanou nový význam. Jde především o Seidlerovo nábřeží, náměstí J. Gagarina nebo nový veřejný prostor u Slezskoostravské radnice.“ Urbanistická studie by měla být hotova do jara příštího roku. Poté zhotovitel naváže jednotlivými investiční záměry, které nastaví konkrétní podmínky pro technickou realizovatelnost záměru.

Odstranění bariér ve městě, lepší propojení jeho urbanizovaných částí, zklidnění vybraných úseků silnic a vytvoření bulvárů pro příjemný pohyb lidí. To jsou konkrétní aktivity, které vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023, který se realizuje pod značkou fajnOVA. Aktivity vycházejí ze strategických cílů propojit město uvnitř i se světem a kultivovat prostředí pro život všech generací.

Zdroj informací

Statutární město Ostrava a NejBusiness.cz

Datum

6. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1328 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál