Dřívější odchod do penze: Vyplatí se předčasný starobní důchod, nebo předdůchod?

Dřívější odchod do penze: Vyplatí se předčasný starobní důchod, nebo předdůchod?

Více než třetina starobních důchodců pobírá trvale krácený předčasný důchod. Dřívější odchod do penze má své kladné i záporné stránky. Při zvažování ukončení výdělečné činnosti je klíčové zaměřit se nejen na to, kdy odejít do důchodu, ale především za kolik. Předčasný důchod znamená propad životní úrovně, tím spíše v období vysoké inflace. Existuje alternativní řešení, které by přineslo pravidelný vyšší příjem v penzi?

Alternativou pro dřívější odchod do penze je takzvaný předdůchod, což je neformální název pro starobní penzi na určenou dobu podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Přestože funguje od roku 2013, je zatím využíván jen minimálně. Na konci prvního čtvrtletí roku 2022 bylo podle údajů Asociace penzijních společností ČR evidováno jen 4 380 předdůchodců; průměrná výše předdůchodu byla 12 781 Kč měsíčně. Účastníků III. důchodového pilíře přitom v prvním čtvrtletí roku 2022 bylo 4 425 087 (většina v transformovaných fondech).

Nárok na předdůchod

Při splnění zákonem daných podmínek představuje předdůchod možnost, jak z doplňkového penzijního spoření čerpat svoje úspory včetně státní podpory až o 5 let dříve než starobní důchod. Pro vznik nároku na předdůchod je nutné splnit tyto podmínky:

  • spořit formou doplňkového penzijního spoření alespoň 5 let (počítá se i doba spoření na penzijním připojištění);

  • mít naspořen dostatek finančních prostředků, aby měsíční splátka předdůchodu odpovídala alespoň 30 % průměrné mzdy vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro předdůchody v roce 2022 je to částka 11 114 Kč (30 % z 37 047 Kč). Případné chybějící finanční prostředky lze na účet doplňkového penzijního spoření vložit jednorázově;

  • dosáhnout zákonem daného věku. Čerpat předdůchod je možné nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (pro ženy platí důchodový věk muže stejného data narození);

  • nastavit výplatu předdůchodu minimálně na 2 roky (maximálně na 5 let).

Jaké jsou výhody a nevýhody předdůchodu?

Pozitivní stránkou předdůchodu je to, že člověk může dříve přestat pracovat a užívat si tak života v penzi déle až o pět let. „Na rozdíl od předčasného důchodu lze při předdůchodu neomezeně pracovat a přivydělávat si. Pokud předdůchodce nepracuje, hradí za něj stát zdravotní pojištění. Dále je předdůchod takzvanou vyloučenou dobou, takže nízké nebo nulové přivýdělky v době čerpání předdůchodu nemohou konečný starobní důchod nijak negativně ovlivnit,“ vysvětluje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Je však nutné zmínit, že předdůchod sám o sobě není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění, a proto se za každý rok předdůchodu procentní výměra starobního důchodu sníží o 1,5 %, minimálně tedy o 3 %, maximálně o 7,5 %. „I takové snížení je však výrazně nižší než u předčasného důchodu. Je ale potřeba počítat s tím, že předdůchod nepodléhá valorizaci,“ dodává Jiřina Holubová.

Co je finančně výhodnější – předčasný důchod, nebo předdůchod?

Nabízí se otázka, která z těchto variant v dlouhodobém časovém měřítku zaručí vyšší příjem v penzi. Na tuto zásadní otázku nelze obecně jednoznačně odpovědět, neboť výhodnost či nevýhodnost obou variant závisí na mnoha proměnných. Jsou to zejména doba dožití (doba pobírání předčasného důchodu nebo starobního důchodu po předchozím čerpání předdůchodu), výše započitatelných příjmů (osobního vyměřovacího základu) budoucího důchodce, délka doby předčasnosti, ale také vývoj inflace v období pobírání důchodu. Pro objektivní porovnání předčasného důchodu a předdůchodu je třeba provést individuální výpočet pro konkrétního člověka.

Následující příklad ukazuje rozdíl mezi výší starobního důchodu po předchozím čerpání předdůchodu a výší předčasného starobního důchodu a také to, jaký vliv může mít valorizace důchodů (závislá na inflaci a růstu mezd) na výši obou důchodů během celého období jejich výplaty.

Příklad

Muž narozený 1. 7. 1962 je pevně rozhodnut ukončit pracovní činnost několik let před dosažením důchodového věku. Zvažuje, zda požádat o předčasný důchod, nebo čerpat předdůchod, a rád by věděl, která varianta odchodu do penze bude pro něj výhodnější.

Nárok na předčasný starobní důchod má nejdříve 1. 7. 2022, tedy 4,5 roku před dosažením důchodového věku 64 let a 6 měsíců (toho dosáhne 1. 1. 2027).

Pokud se rozhodne pro předčasný důchod, získá ke dni 1. 7. 2022 dobu pojištění 43 let a dosáhne osobního vyměřovacího základu ve výši 37 839 Kč (tedy ve výši průměrné mzdy v roce 2021). Předčasný důchod mu bude vyměřen ve výši 13 545 Kč (včetně červnové mimořádné valorizace důchodů). Tato částka bude následně každý leden valorizována. Pro období do roku 2027 předpokládejme průměrnou valorizaci důchodů ve výši 6 % ročně. Za tohoto předpokladu se jeho předčasný důchod k 1. 1. 2027, to jest ke dni dosažení důchodového věku, zvýší na 17 921 Kč. Za období „předčasnosti“ (4,5 roku) mu bude vyplaceno celkem 834 983 Kč.

Pokud se rozhodne pro variantu předdůchodu od stejného data, což znamená, že jej bude pobírat také po dobu 4,5 roku (tedy 54 měsíců), musí „uvolnit“ ze svého doplňkového penzijního spoření částku minimálně 600 156 Kč pro měsíční výplatu předdůchodu 11 114 Kč. Aby si zajistil stejnou úroveň příjmů jako u předčasného důchodu, použije pro dané období úspory ve stejné výši, jako je vyplacená částka u předčasného důchodu, tudíž 834 983 Kč. Po skončení předdůchodu mu bude od 1. 1. 2027 za předpokladu stejného růstu důchodů jako valorizace důchodů (6 % do roku 2027) přiznán starobní důchod 25 944 Kč. Bude tedy o 8 023 Kč vyšší než valorizovaný předčasný důchod ke stejnému datu (ten byl ve výši 17 921 Kč).

Shrneme-li to, „náš penzista“ bude mít v první nebo druhé variantě po dobu 4,5 roku do dosažení důchodového věku k dispozici stejnou částku 834 983 Kč. „V případě předčasného důchodu mu tuto částku vyplatí stát z důchodového pojištění, v případě předdůchodu spotřebuje vlastní úspory. Až do dne dosažení důchodového věku, což je 1. leden 2027, je tak jednoznačně výhodnější předčasný důchod. Ovšem ani předčasný důchod není zadarmo,“ upozorňuje Jiřina Holubová.

Po dosažení důchodového věku není předčasnému důchodci přiznán starobní důchod, ale snížený předčasný důchod pokračuje dále až do konce jeho života. „Předdůchodci bude na základě žádosti od 1. ledna 2027 vyplácen starobní důchod spočítaný sice pro stejnou dobu pojištění 43 let, ovšem nepoznamenaný ‚sankcemi‘ v podobě krácení jeho výše, jako je tomu u předčasného důchodu. Starobní důchod po čerpání předdůchodu bude tedy vyšší než dál vyplácený předčasný důchod,“ vysvětluje Jiřina Holubová s tím, že porovnání výhodnosti či nevýhodnosti obou variant se tedy „přesouvá“ do období života v penzi po dosažení důchodového věku.

Jak se budou vyvíjet obě penze po dosažení důchodového věku?

Předpokládejme, že uvažovaný důchodce bude pobírat důchod od dosažení důchodového věku ještě dalších 20 roků, tedy do svých 84 let a 6 měsíců. Pro tak dlouhé období byl zvolen průměrný růst starobních důchodů za posledních 20 let ve výši 4,8 %.

Při zvolení varianty předčasného důchodu bude za těchto předpokladů důchodci vyplaceno za celou dobu pobírání předčasného důchodu – to znamená za 24,5 roku – bezmála 7 milionů a 800 tisíc Kč. Výše jeho důchodu v posledním roce života (v roce 2046) dosáhne více než 43 600 Kč.

Při zvolení varianty předdůchodu bude důchodci za stejných předpokladů za 20 let vyplaceno více než 10 milionů Kč. „Přestože bude uvažovaný penzista pobírat starobní důchod o 4 roky a 6 měsíců kratší dobu, než by pobíral předčasný důchod, bude mu vyplaceno o 2 miliony a 300 tisíc korun více. Od této částky je však nutné pro zachování objektivity odečíst spotřebované vlastní úspory 834 983 korun, takže konečný přínos varianty předdůchodu je zhruba 1 milion a 450 tisíc korun,“ vypočítává Jiří Šafařík, specialista na státní důchodové zabezpečení ve společnosti Freedom Financial Services. V posledním roce života by starobní důchod v uvedeném příkladu činil přes 63 200 Kč měsíčně.

Samozřejmě, že ne každý důchodce bude pobírat starobní důchod po dobu 20 let. „Aby se muži v uvedeném příkladu předdůchod finančně vyplatil, musel by starobní důchod pobírat alespoň 12,5 roku, tedy do svých 77 let, což je ovšem naprosto reálné,“ říká Jiří Šafařík a dodává, že ani pokud by se tohoto věku nedožil, nelze to brát tak, že utrpěl ztrátu. „Po smrti nelze skládat účty. Jak říkala moje babička: ‚rubáš nemá kapsy‘,“ doplnil Jiří Šafařík.

Pro někoho však může toto „riziko“ znamenat, že předdůchod zavrhne. Požádá o snížený předčasný důchod a ze svých úspor se rozhodne vyplácet si vlastní rentu. Jak by to vypadalo v případě uvedeného „penzisty“?

Pokud by se rozhodl od dosažení důchodového věku dorovnávat svůj snížený předčasný důchod ze svých úspor v uvedené výši 834 983 Kč, měl by se snažit o to, aby se tyto úspory až do jejich spotřebování co nejlépe zhodnocovaly, což může být hlavně v době zvýšené inflace obtížné. „I kdyby dosáhl jejich zhodnocování ve výši předpokládané valorizace důchodů, tedy 4,8 procenta ročně, vystačily by mu tyto úspory na 9 let, tedy do jeho 73 let věku. Po vyčerpání úspor by jeho příjem tvořil už jen ‚holý‘ předčasný důchod, který by náhle klesl o více než 12 tisíc korun měsíčně a každým rokem by se rozdíl, tedy pokles oproti starobnímu důchodu, zvětšoval,“ vysvětluje Jiří Šafařík „Budeme-li předpokládat dožití 84 let, byl by v posledním roce života předčasný důchod v porovnání se starobním důchodem nižší o téměř 20 tisíc korun měsíčně,“ dodává Jiří Šafařík.

Uvedená čísla samozřejmě platí pro zvolený příklad. Rozdíl obou důchodů se bude snižovat u nižších příjmů (a tedy i důchodů) a při kratší době „předčasnosti“ nebo dožití. Přesto se u varianty předčasného důchodu bude vždy jednat o znatelný pokles životní úrovně. Na druhé straně s rostoucími příjmy (a tudíž i důchody) se rozdíl ve prospěch varianty předdůchodu a následného starobního důchodu zvyšuje. Varianta předdůchodu se starobním důchodem získává také výraznou převahu nad předčasným starobním důchodem v období zvýšené inflace.

Dobrá rada nad zlato

Správně se rozhodnout, jakým způsobem odejít dříve do penze, není jednoduchý úkol. Zde jsme si ukázali jen příklad „prostého“ předčasného důchodu a „prostého“ předdůchodu s navazujícím starobním důchodem. I tak se to může leckomu zdát příliš složité a těžko pochopitelné. „V praxi však existují další možnosti pro zefektivnění jak předčasného důchodu, tak předdůchodu. Tyto možnosti se navíc dají vzájemně kombinovat. Vyžaduje to ale konkrétní výpočty na základě důsledné analýzy stavu důchodového pojištění a situace každého jednotlivého člověka, který má zájem dříve přestat pracovat a odejít do penze,“ uzavírá Jiřina Holubová.

Zdroj informací

Freedom Financial Services, s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

17. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

Reklama

Page generated in 1.4843 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál