Mimořádná valorizace důchodů 2022: Průměrný důchodce dostane přidáno 1800 Kč

Mimořádná valorizace důchodů 2022: Průměrný důchodce dostane přidáno 1800 Kč

V tomto roce dochází v oblasti důchodů k neobvyklé události, která nastala naposledy v roce 2008. Jedná se o zvýšení vyplácených důchodů (valorizaci) v mimořádném termínu. Pokud k tomu přičteme pravidelnou lednovou valorizaci, penzisté s nejnižšími důchody si letos přilepší téměř o 14 %. Průměrný starobní důchod, který v roce 2021 činil 15 425 Kč, vzroste v roce 2022 skoro o 12 %, tj. o 1 817 Kč.

Zvyšování důchodů se řídí § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje pravidla jak pro pravidelnou valorizaci, tak pro valorizaci mimo pravidelný termín. Letos došlo k situaci, kdy budou vyplácené důchody valorizovány hned dvakrát, bude proto zajímavé se podívat na to, o kolik se důchody celkově v České republice v roce 2022 zvýší. Zpozornět by neměli jen starobní důchodci, ale také lidé, kteří pobírají invalidní důchod, nebo některý z pozůstalostních důchodů.

Pravidelná valorizace

Pravidelná valorizace se týká důchodů přiznaných do 31. prosince kalendářního roku, který předchází valorizaci. Všechny důchody (starobní, invalidní i pozůstalostní) se skládají ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. Pravidelný termín pro valorizaci obou výměr je 1. leden. To, o kolik se obě složky důchodu zvýší, závisí na růstu cen (inflaci) a růstu mezd v určeném období. Např. poslední období pro zjišťování růstu inflace trvalo od 1.7.2020 do 30.6.2021. Toto období mělo vliv na valorizaci, která proběhla v lednu 2022.

To, jak se konkrétně důchody pravidelně zvyšují určuje nařízení vlády, které Vláda ČR vydává vždy v druhé polovině měsíce září. V září roku 2021 bylo v nařízení vlády č. 356/2021 Sb., uvedeno, že základní výměra vyplácených důchodů se zvýší o 350 Kč a procentní výměra o 1,3 %. Dále se nad rámec zákona procentní výměra zvýšila o 300 Kč.

Jak vypadá pravidelná valorizace v praxi? Ukažme si případ důchodce, který měl v roce 2021 průměrný starobní důchod ve výši 15 425 Kč. Základní výměra tohoto důchodu činila 3 550 Kč a procentní výměra činila 11 875 Kč.

Dle nařízení vlády došlo ke zvýšení základní výměry o 350 Kč, takže se zvýšila na 3 900 Kč.
Procentní výměra se zvýšila o 155 Kč (11 875 x 0,013) plus o bonusových 300 Kč na částku 12 330 Kč.

Po pravidelné valorizaci k 1. lednu 2022 činil starobní důchod 16 230 Kč (zvýšení o 805 Kč), což představuje zvýšení o 5,2 %.

Mimořádná valorizace

Pokud nastane situace, kdy inflace od posledního zjišťovaného období dosáhne v součtu více než 5 %, dojde podle výše zmíněného § 67 k valorizaci důchodů mimo pravidelný termín. Realizace navýšení důchodů nastane pátý měsíc po měsíci, kdy k dosažení hranice 5 % inflace došlo.

Stejně jako u pravidelné valorizace důchodů, i v případě mimořádné valorizace musí vláda vydat právní předpis, a to do 50 dnů od posledního dne měsíce, v němž růst inflace dosáhl 5 %. Při mimořádné valorizaci se zvyšuje pouze procentní výměra o tolik procent, kolik činí růst inflace. Minimálně se tedy procentní výměra může zvýšit o 5 %. Základní výměra zůstává stejná.

Na rozdíl od pravidelné valorizace budou kromě již vyplácených důchodů mimořádně valorizovány také všechny důchody přiznané po termínu mimořádné valorizace do konce roku 2022.

„Podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna letos v měsíci lednu, kdy růst cen v období po červnu 2021 dosáhl 8,2 %. Zákonnou hranici 5 % tak přesáhl o 3,2 %. To znamená, že mimořádná valorizace důchodů bude výrazně vyšší, než bylo prognózováno,“ říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Vyplácené důchody se zvýší od měsíce června 2022. Jak bude mimořádná valorizace vypadat v praxi si opět uvedeme na příkladu důchodce, který pobíral v roce 2021 průměrný starobní důchod.

Důchodci s průměrným starobním důchodem v roce 2021 ve výši 15 425 Kč je po lednové valorizaci v roce 2022 vyplácen starobní důchod 16 230 Kč. Po odečtení základní výměry 3 900 Kč zůstane procentní výměra 12 330 Kč. Ta se zvýší o 8,2 % (12 330 x 1,082) na 13 342 Kč a zpět se přičte základní výměra 3 900 Kč. Výsledkem je zvalorizovaný starobní důchod ve výši 17 242 Kč (zvýšení o 1 012 Kč), což představuje zvýšení o 6,2 %. Tento zvýšený důchod bude poprvé vyplacen v červnu 2022.

Jaký význam mají valorizace důchodů v roce 2022?

Zajímavé určitě bude podívat se přehledně, jaké zvýšení důchodů představují obě letošní valorizace v závislosti na výši vyplácených důchodů.

Níže uvedená tabulka platí pro důchody, které budou v roce 2022 valorizovány dvakrát, jak v pravidelném, tak i v mimořádném termínu. Jde tedy o důchody přiznané nejpozději do konce roku 2021. Pravidelná valorizace již proběhla v lednu a pro mimořádnou červnovou valorizaci byl použita skutečná míra inflace ve výši 8,2 %.

Co nám údaje v tabulce sděluji?

U pravidelné valorizace v lednu byl nejnižší uvedený důchod (8 000 Kč) zvýšen o 708 Kč, což představuje zvýšení o téměř 9 % (8,9 %). Nejvyšší uvedený důchod (34 000 Kč) byl zvýšen o částku 1 046 Kč, tzn. jen o 3,1 %. Je evidentní, že princip zásluhovosti byl zde potlačen. Bylo to způsobeno zvýšením základní výměry o 350 Kč a bonusem 300 Kč k procentní výměře (pro všechny důchody stejně) a nízkým zvýšením procentní výměry (zásluhové složky) jen o 1,3 %. Průměrný starobní důchod (15 425 Kč) byl zvýšen o 805 Kč, tj, o 5,2 %.

Jiná situace je u mimořádné valorizace, kde se zvyšuje pouze procentní výměra (tzn. zásluhová složka) o míru inflace. Procentní výměra, tzn. zbývající část důchodu po odečtení základní výměry 3 900 Kč (ta je stejná pro všechny důchody) logicky s výší důchodu roste, takže tvoří vyšší základ pro valorizaci. Nejnižší uvedený důchod (8 000 Kč) bude mimořádně valorizován o 395 Kč, tj. o 4,5 %, nejvyšší důchod (34 000 Kč) bude zvýšen o 2 554 Kč, tj. o 7,3 %. Průměrný starobní důchod 15 425 Kč z roku 2021 bude po lednové valorizaci (16 230 Kč) zvýšen o dalších 1 012 Kč, tj. o 6,2 %.

„Zhodnotíme-li v součtu obě valorizace v roce 2022, tak zjistíme, že nejnižší důchod (8 000 Kč) bude v roce 2022 zvýšen o 1 103 Kč oproti důchodu v roce 2021, což představuje zvýšení o 13,8 %. Nejvyšší uvedený důchod (34 000 Kč) bude v roce 2022 zvýšen o 3 600 Kč, tj. o 10,6 %. Průměrný starobní důchod z roku 2021 (15 425 Kč) bude v roce 2022 zvýšen o 1 817 Kč, tj. o 11,8 %,“ popisuje Jiřina Holubová a dodává, že obě valorizace v roce 2022 budou pro důchodce znamenat výrazné zvýšení jejich důchodů. Celkové zvýšení důchodů v rozmezí 10,6 % až 13,8 % v porovnání s rokem 2021 překročí s rezervou míru inflace 8,2 % zveřejněnou v lednu letošního roku.

Jak se valorizace důchodů v roce 2022 projeví v dlouhodobějším časovém horizontu?

Měsíční zvýšení důchodů valorizacemi ještě nevypovídá, co toto zvýšení může znamenat pro důchodce v delším časovém horizontu. A ještě větší význam bude mít valorizace v roce 2022 pro domácnost tvořenou manželi, kteří oba pobírají důchod. Takových případů určitě existují statisíce.

Pro zjednodušení si uveďme příklad domácnosti manželů starobních důchodců, kteří oba v roce 2021 pobírali průměrný starobní důchod 15 425 Kč. Vyjdeme-li z čísel uvedených v tabulce můžeme si provést následující výpočty:

Jejich měsíční příjem v roce 2021 činil 30 850 Kč (2x15 425 Kč). Po lednové valorizaci se součet jejich důchodů zvýšil o 1 610 Kč na 32 460 Kč a po mimořádné valorizaci se zvýší o dalších 2 024 Kč na částku 34 484 Kč. Celkem se jim měsíční příjem zvýší o 3 634 Kč, tj. o 11,8 %. Doba, po kterou si toto zvýšení budou užívat bude záležet na jejich věku a délce dožití (doby pobírání důchodu). Předpokládejme (opět pro zjednodušení) že oba shodně budou pobírat důchod ještě 15 let. Nebudeme-li uvažovat následné valorizace bude pro ně letošní zvýšení dvojí valorizací představovat navýšení příjmů za 15 let 654 tisíc Kč (v „současné hodnotě“ roku 2022). A protože důchody budou valorizovány i nadále, bude toto navýšení příjmů (důchodů) vyšší. Například při konzervativní průměrné valorizaci 3,5 % ročně to bude představovat v „budoucí hodnotě“ částku téměř 842 tisíc Kč.

Rada na závěr

Z výše uvedených informací je zřejmé, že by lidé měli důchodové problematice věnovat velkou pozornost, protože se v oblasti důchodů rozděluje ohromné množství peněz. Navíc je zvyšování důchodu garantováno přímo zákonem. „Určitě se tak vyplatí dát si do pořádku svoji evidenci důchodového pojištění a podniknout všechny kroky k tomu, aby byl přiznaný důchod co nejvyšší. Nejde totiž jen o to, kolik dostanete v době přiznání důchodu, ale také kolik vám mohou přinést další valorizace tohoto důchodu,“ doporučuje Jiřina Holubová. Z tabulky výše je patrné, že vyšší důchody jsou navyšovány o výrazně větší částky. „Pojištěnci by se tudíž měli vyvarovat zbytečných chyb (př. chybějících dob pojištění), protože by se tak mohli připravit o peníze vyplacené nejen v současnosti, ale i v dalších letech pobírání důchodu,“ dodává Jiřina Holubová.

Zdroj informací

Freedom Financial Services, s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

16. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.1175 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál