Česká spořitelna: Konsolidované výsledky Q3 2021

Česká spořitelna: Konsolidované výsledky Q3 2021

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 10,8 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2020 činil 7,9 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 36,3 %, což bylo ovlivněno nižší tvorbou opravných položek na rizika v 1.-3. čtvrtletí 2021. Provozní zisk dosáhl 16,2 mld. Kč, ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím roku 2020 tak vzrostl o 3,8 %.

„V průběhu posledních měsíců zaznamenávala naše ekonomika opětovný růst. Výrazný podíl na tom měla nízká míra nezaměstnanosti, která se promítla i do rostoucí poptávky domácností. Tyto trendy jsou patrné i v datech České spořitelny vykazovaných k 30. září 2021, a to jak v oblasti úvěrů, tak i vkladů. Vývoj klientských úvěrů byl i nadále tažen soukromými hypotékami, u kterých jsme zaznamenali meziroční růst celkového portfolia o 14,3 %. Rád bych také vyzdvihl nárůst korporátních úvěrů především v segmentu malých a středních podniků, a to proto, že tento sektor výrazně ovlivní míru a rychlost celkového oživení české ekonomiky. Klientské vklady vzrostly meziročně o 9,3 % zejména díky vyšším vkladům domácností, což vnímám jako potvrzení důvěry klientů v Českou spořitelnu,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků banky za první tři čtvrtletí roku 2021.

Hlavní ukazatele

Po pomalejším ekonomickém vývoji v průběhu 1. čtvrtletí 2021, který byl způsoben krizí COVID-19, se česká ekonomika od 2. čtvrtletí 2021 zotavuje díky domácí a zahraniční poptávce. Růst byl však mírně nižší, než se očekávalo, což bylo z velké části způsobeno nedostatkem materiálů a některých komponentů v průmyslu.

Kapitálová a likviditní situace České spořitelny zůstává velmi silná a ČS má dobrou pozici pro nadcházející období. Na začátku září navíc vydala Česka spořitelna zelené dluhopisy v objemu 500 mil. EUR, což byla dosud největší zelená emise mezi českými finančními institucemi. Jednalo se o úvodní mezinárodní emisi ČS. Výtěžek bude použit na financování projektů zaměřených na udržitelnost a pozitivní dopad na životní prostředí. Dluhopisy jsou vydávány v přednostním nezajištěném nepreferovaném formátu, a proto jsou způsobilé pro regulaci MREL.

Provozní zisk České spořitelny vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2021 meziročně o 3,8 % na 16,2 mld. Kč. Dopad krize způsobené COVID-19 byl více než vykompenzován silným obchodním růstem.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2020 zvýšil o 2,1 % a dosáhl 22,3 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn růstem klientských úvěrů a reinvesticemi vkladů podpořenými investicemi do státních dluhopisů. Čistý úrokový výnos byl dále pozitivně ovlivněn zvýšením úrokových sazeb ČNB (2 zvýšení, každé o 25 bazických bodů během prvních tří čtvrtletí roku 2021). Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům za 1.-3. čtvrtletí 2021 dosáhla dna na úrovni 1,87 % a v nadcházejících čtvrtletích bude podpořena rostoucími úrokovými sazbami.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 13,7 % na 6,9 mld. Kč, což bylo způsobeno dvouciferným růstem objemu podílových fondů a pozitivním vývojem penzijního pojištění. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn vyššími poplatky z produktů pojištění. Na druhou stranu byly tyto vlivy částečně kompenzovány snížením poplatků za běžné účty.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2021 o 15,8 % na 1,6 mld. Kč.

Celkové provozní náklady rostly v 1.-3. čtvrtletí 2021 pomaleji než míra inflace. Meziročně se zvýšily o 2,2 % na 14,8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a provozních nákladů. Nárůst nákladů na zaměstnance (meziročně +2,6 %) byl způsoben dopadem navýšení mezd ve 2. čtvrtletí 2020. Vyšší náklady na IT a marketing vedly k růstu provozních nákladů (meziročně +1,8 %). Odpisy hmotného a nehmotného majetku meziročně mírně vzrostly o 1,2 % vlivem vyšších investic do softwaru. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně zlepšil na 47,8 % ze 48,2 % v 1.-3. čtvrtletí 2020.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla v 1.-3. čtvrtletí 2021 výše -1,3 mld. Kč. Meziročně tak došlo k nižší tvorbě o 71,6 %, jelikož dopad COVID-19 na úvěrové portfolio domácností i podniků postupně klesá a rizikové náklady se tak dostávají zpět na standardní úroveň.

Ostatní provozní výsledek (-1,0 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. K meziročnímu zhoršení ostatního provozního výsledku došlo zejména vlivem vyššího příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2021.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2021 výše 1 785,5 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2020 se zvýšila o 16,1 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry ČNB, úvěry klientům a dluhovými cennými papíry odrážejícími investice do českých vládních dluhopisů. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů díky růstu všech segmentů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 7,0 % na 833,6 mld. Kč (reportovaný růst včetně reverzních repo operací činil 6,6 %). Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 10,9 % na 479,3 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+14,3 %).

Objem úvěrů podnikatelským subjektům (korporátní bankovnictví a finanční trhy, pouze ČS), bez vlivu reverzních repo operací, meziročně stagnoval na 270,4 mld. Kč, jelikož nárust u SME (+3,6 %) a velkých korporací (+1,7 %) byl kompenzován splacenými úvěry v oblasti finančních trhů.

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání se zářím 2020 o 9,3 % na 1 256,1 mld. Kč, především kvůli vkladům domácností, které se meziročně zvýšili o 14,8 % na 892,8 mld. Kč. Vklady korporátní klientely narostly o 4,5 % na 229,2 mld. Kč, zatímco vklady klientů veřejného sektoru klesly v meziročním srovnání o 11,9 % na 134,1 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. září 2021 představoval 150,0 mld. Kč, což je o 0,6 % více než na konci roku 2020. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny dosáhl k 30. září 2021 23,5 %, což je značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (15,4 %). Ve 3. čtvrtletí 2021 vyplatila Česká spořitelna dividendu ve výši 5,4 mld. Kč, což bylo v souladu s doporučením ČNB (a již bylo promítnuto do regulatorního kapitálu).

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. září 2021 činil 4,5 milionu, ze kterých přibližně 1,8 milionu využívalo digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 5,1 % a dosáhl 3,1 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 175 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během 1.-3. čtvrtletí 2021 u obchodníků se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2020 zvýšil o 19,2 % na 214,0 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 34 a dosáhl 1 794 kusů.

Zdroj informací

Česká spořitelna, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

2. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.045 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál