Česká spořitelna: Konsolidované výsledky Q3 2021

Česká spořitelna: Konsolidované výsledky Q3 2021

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 10,8 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2020 činil 7,9 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 36,3 %, což bylo ovlivněno nižší tvorbou opravných položek na rizika v 1.-3. čtvrtletí 2021. Provozní zisk dosáhl 16,2 mld. Kč, ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím roku 2020 tak vzrostl o 3,8 %.

„V průběhu posledních měsíců zaznamenávala naše ekonomika opětovný růst. Výrazný podíl na tom měla nízká míra nezaměstnanosti, která se promítla i do rostoucí poptávky domácností. Tyto trendy jsou patrné i v datech České spořitelny vykazovaných k 30. září 2021, a to jak v oblasti úvěrů, tak i vkladů. Vývoj klientských úvěrů byl i nadále tažen soukromými hypotékami, u kterých jsme zaznamenali meziroční růst celkového portfolia o 14,3 %. Rád bych také vyzdvihl nárůst korporátních úvěrů především v segmentu malých a středních podniků, a to proto, že tento sektor výrazně ovlivní míru a rychlost celkového oživení české ekonomiky. Klientské vklady vzrostly meziročně o 9,3 % zejména díky vyšším vkladům domácností, což vnímám jako potvrzení důvěry klientů v Českou spořitelnu,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků banky za první tři čtvrtletí roku 2021.

Hlavní ukazatele

Po pomalejším ekonomickém vývoji v průběhu 1. čtvrtletí 2021, který byl způsoben krizí COVID-19, se česká ekonomika od 2. čtvrtletí 2021 zotavuje díky domácí a zahraniční poptávce. Růst byl však mírně nižší, než se očekávalo, což bylo z velké části způsobeno nedostatkem materiálů a některých komponentů v průmyslu.

Kapitálová a likviditní situace České spořitelny zůstává velmi silná a ČS má dobrou pozici pro nadcházející období. Na začátku září navíc vydala Česka spořitelna zelené dluhopisy v objemu 500 mil. EUR, což byla dosud největší zelená emise mezi českými finančními institucemi. Jednalo se o úvodní mezinárodní emisi ČS. Výtěžek bude použit na financování projektů zaměřených na udržitelnost a pozitivní dopad na životní prostředí. Dluhopisy jsou vydávány v přednostním nezajištěném nepreferovaném formátu, a proto jsou způsobilé pro regulaci MREL.

Provozní zisk České spořitelny vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2021 meziročně o 3,8 % na 16,2 mld. Kč. Dopad krize způsobené COVID-19 byl více než vykompenzován silným obchodním růstem.

Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2020 zvýšil o 2,1 % a dosáhl 22,3 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn růstem klientských úvěrů a reinvesticemi vkladů podpořenými investicemi do státních dluhopisů. Čistý úrokový výnos byl dále pozitivně ovlivněn zvýšením úrokových sazeb ČNB (2 zvýšení, každé o 25 bazických bodů během prvních tří čtvrtletí roku 2021). Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům za 1.-3. čtvrtletí 2021 dosáhla dna na úrovni 1,87 % a v nadcházejících čtvrtletích bude podpořena rostoucími úrokovými sazbami.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 13,7 % na 6,9 mld. Kč, což bylo způsobeno dvouciferným růstem objemu podílových fondů a pozitivním vývojem penzijního pojištění. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále pozitivně ovlivněn vyššími poplatky z produktů pojištění. Na druhou stranu byly tyto vlivy částečně kompenzovány snížením poplatků za běžné účty.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2021 o 15,8 % na 1,6 mld. Kč.

Celkové provozní náklady rostly v 1.-3. čtvrtletí 2021 pomaleji než míra inflace. Meziročně se zvýšily o 2,2 % na 14,8 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a provozních nákladů. Nárůst nákladů na zaměstnance (meziročně +2,6 %) byl způsoben dopadem navýšení mezd ve 2. čtvrtletí 2020. Vyšší náklady na IT a marketing vedly k růstu provozních nákladů (meziročně +1,8 %). Odpisy hmotného a nehmotného majetku meziročně mírně vzrostly o 1,2 % vlivem vyšších investic do softwaru. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně zlepšil na 47,8 % ze 48,2 % v 1.-3. čtvrtletí 2020.

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika) dosáhla v 1.-3. čtvrtletí 2021 výše -1,3 mld. Kč. Meziročně tak došlo k nižší tvorbě o 71,6 %, jelikož dopad COVID-19 na úvěrové portfolio domácností i podniků postupně klesá a rizikové náklady se tak dostávají zpět na standardní úroveň.

Ostatní provozní výsledek (-1,0 mld. Kč) zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní provozní činností Skupiny. K meziročnímu zhoršení ostatního provozního výsledku došlo zejména vlivem vyššího příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2021.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2021 výše 1 785,5 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2020 se zvýšila o 16,1 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry ČNB, úvěry klientům a dluhovými cennými papíry odrážejícími investice do českých vládních dluhopisů. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů díky růstu všech segmentů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 7,0 % na 833,6 mld. Kč (reportovaný růst včetně reverzních repo operací činil 6,6 %). Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 10,9 % na 479,3 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+14,3 %).

Objem úvěrů podnikatelským subjektům (korporátní bankovnictví a finanční trhy, pouze ČS), bez vlivu reverzních repo operací, meziročně stagnoval na 270,4 mld. Kč, jelikož nárust u SME (+3,6 %) a velkých korporací (+1,7 %) byl kompenzován splacenými úvěry v oblasti finančních trhů.

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání se zářím 2020 o 9,3 % na 1 256,1 mld. Kč, především kvůli vkladům domácností, které se meziročně zvýšili o 14,8 % na 892,8 mld. Kč. Vklady korporátní klientely narostly o 4,5 % na 229,2 mld. Kč, zatímco vklady klientů veřejného sektoru klesly v meziročním srovnání o 11,9 % na 134,1 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 30. září 2021 představoval 150,0 mld. Kč, což je o 0,6 % více než na konci roku 2020. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny dosáhl k 30. září 2021 23,5 %, což je značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (15,4 %). Ve 3. čtvrtletí 2021 vyplatila Česká spořitelna dividendu ve výši 5,4 mld. Kč, což bylo v souladu s doporučením ČNB (a již bylo promítnuto do regulatorního kapitálu).

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. září 2021 činil 4,5 milionu, ze kterých přibližně 1,8 milionu využívalo digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 5,1 % a dosáhl 3,1 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 175 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během 1.-3. čtvrtletí 2021 u obchodníků se ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2020 zvýšil o 19,2 % na 214,0 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 34 a dosáhl 1 794 kusů.

Zdroj informací

Česká spořitelna, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

2. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.8389 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál