SÚIP v roce 2019 uskutečnil přes 25 tisíc kontrol a uložil více než 3,5 tisíce pokut

SÚIP v roce 2019 uskutečnil přes 25 tisíc kontrol a uložil více než 3,5 tisíce pokut

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 25 834 kontrol. Z tohoto počtu se 9 361 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 7 015 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 8 160 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 1 298 kontrol.

Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 605 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 1 844 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a účastnily se v 1 176 případech kolaudačních řízení staveb.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 42 857 porušení, přičemž 23 829 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 10 040 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 7 110 porušení spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 878. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců a v oblasti agenturního zaměstnávání.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 4 342 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 622 občanů České republiky, 3 513 cizinců a 207 občanů EU.

V roce 2019 obdržely orgány inspekce práce celkem 6 786 podnětů ke kontrole, z nichž některé se paralelně vztahovaly k různým oblastem kontrolní působnosti Úřadu. Poměrně často šlo například o kombinaci oblasti pracovněprávních vztahů (dále PPV) společně s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích (dále BOZP), resp. s oblastí nelegálního zaměstnávání (dále NLZ). Na úseku PPV bylo přijato 4 081 podnětů, což je srovnatelné s rokem předchozím. Na úseku BOZP došlo k poklesu počtu podnětů; v této oblasti Úřad v loňském roce obdržel celkem 779 podnětů, přičemž 68 směřovalo do oblasti vyhrazených technických zařízení.

Na možný výkon nelegální práce upozorňovalo 1 843 podnětů a na jiná možná porušení v oblasti zaměstnanosti dalších 281 podnětů. Orgány inspekce práce rovněž obdržely 18 podnětů upozorňujících na nedodržování podmínek vymezených zákonem o dětské skupině. Procentuální rozložení podnětů podle jednotlivých oblastí působnosti Úřadu se oproti předchozímu roku prakticky nezměnilo, stále se kolem 60 % podnětů týká oblasti PPV, 30 % podnětů se týká zaměstnanosti a NLZ a zbylých 10 % se vztahuje k BOZP.

V roce 2019 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 562 pokut v souhrnné výši 344 576 200 Kč.

O Státním úřadu inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Pod SÚIP spadá 8 oblastních inspektorátů práce: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost SÚIP a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zdroj informací

Státní úřad inspekce práce a NejBusiness.cz

Datum

11. června 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7169 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál