CETIN – Vysokorychlostní internet – projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy a/nebo souhlasy dle ustanovení § 104 ZEK – výzva IV

CETIN – Vysokorychlostní internet – projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy a/nebo souhlasy dle ustanovení § 104 ZEK – výzva IV

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Předmětu plnění, tj. provedení v každé Lokalitě projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění Projektu, zejména:

a) zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení nové a modernizaci stávající sítě;

b) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování nové a modernizaci stávající sítě;

c) uzavření smlouvy dle ustanovení § 104 ZEK k zajištění výkonu oprávnění umístit a provozovat komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele na nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby, s každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené umístěním a provozováním komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele, nebo získání souhlasu k zajištění výkonu oprávnění umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele na nemovitosti, je-li takovou nemovitostí budova;

d) zpracování dokumentace pro provádění stavby a vypracování soupisu prací, v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

e) podrobné vyhodnocení každé jednotlivé Lokality a určení rozsahu potřebné dokumentace, konkrétních veřejnoprávních povolení, souhlasů či jiných správních rozhodnutí;

f) poskytování asistence a dozoru Dodavatelem v další fázi Projektu, kdy takovou fází je umístění a zhotovení stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele na nemovitostech ve vlastnictví jiných osob, a tomu odpovídající povinnost Dodavatele (i) je-li Zadavatelem vyzván, účastnit se kontrolního dne nebo jednání v místě provádění stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele, (ii) poskytnout součinnost a řešení v situacích vzniklých v průběhu realizace stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele, souvisí-li situace s jakoukoliv činností dle kteréhokoliv milníku uvedeného v odstavci 5.5.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel asistenci a dozor dle písmene f) tohoto odst. 5.2.1 Zadávací dokumentace předpokládá v rozsah pět (5) „mandays“, přičemž „manday“ znamená poskytování asistence a dozoru dle písmene f) tohoto odst. 5.2.1 Zadávací dokumentace v souhrnu minimálně osm (8) hodin v průběhu jednoho kalendářního dne.

g) geodetické předměření, které zahrnuje veškeré činnosti vedoucí ke zhotovení účelové mapy v digitální podobě ve formátu *.dgn nutné ke zpracování projektu stavby. Účelová mapa – polohopis (okolí projektované trasy) je tvořena podrobným měřením a zobrazením, a bude zpracována podle TD000002. Účelová mapa – polohopis obsahuje katastrální čísla území, parcelní čísla, hranice dotčených pozemků včetně případné grafické identifikace parcel, které jsou nutné pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí a seznam souřadnic. Geodetické předměření zahrnuje veškeré poplatky, přímé i nepřímé náklady na všechny související činnosti, materiál, dopravu apod. nutné pro řádné zajištění geodetického předměření.

Evidenční číslo zadavatele

Z2020-040314

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Služby

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - neviem, v zadavacej dokumentacii je to v tabulke
Ukončení realizace díla.

Místo plnění:
Lokalita, sídlo Zadavatele a sídlo Dodavatele

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9

IČO: 04084063

Kontaktní osoba

Monika Vojtková

E-mail: monika.vojtkova@enovation.cz
Tel.: +420 730 158 918

Související

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

15. listopadu 2020

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.1931 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál