Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace pravidel pro veřejnou podporu

Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace pravidel pro veřejnou podporu

Evropská komise zveřejnila dne 30. října 2020 pracovní dokument shrnující výsledky hodnocení (evaluace) pravidel veřejné podpory přijatých v rámci balíčku modernizace veřejné podpory.

Kontrolou účelnosti (tzv. „fitness-check“) daných předpisů upravujících poskytování veřejné podpory dospěla Evropská komise k závěru, že celkově jsou posuzovaná pravidla veřejné podpory obecně vhodná pro daný účel, nicméně jednotlivá pravidla vyžadují revize, včetně vyjasnění a dalšího zjednodušení tak, aby odrážela nedávný legislativní vývoj, současné priority, změny na trzích a technologický vývoj.

V souladu s výsledkem evaluace navrhne Komise objasnit a zjednodušit praktické uplatňování určitých ustanovení, například toho, jak zjednodušeným způsobem vypočítat nepřímé způsobilé náklady na výzkumné a vývojové projekty. V případě IPCEI (významných projektů společného evropského zájmu) hodlá Komise navrhnout taková opatření, aby došlo k usnadnění účasti malých a středních podniků v IPCEI. Kontrola účelnosti rovněž odhalila, že pravidla slučitelnosti regionální pomoci fungovala dobře, ale je třeba je zefektivnit a vyjasnit některé pojmy.

To se již odrazilo v avizovaném návrhu pravidel Pokynů k regionální podpoře zveřejněném ke konzultaci v červenci 2020. Kontrola účelnosti dále ukázala, že pravidla v oblasti životního prostředí a energetiky dosud umožnila účinnější a méně rušivé využívání státních zdrojů na zlepšení ochrany životního prostředí a pomohla dosáhnout cílů energetické unie. Je však třeba je dále upravit s ohledem na nové technologie a nové typy podpory, jakož i na nejnovější právní předpisy v oblasti životního prostředí a energetiky.

Pravidla je také třeba sladit s budoucími výzvami v souladu s prioritami Evropské komise, a to zejména v souvislosti s výzvou Zelená podpora pro Evropu (European Green Deal), jakož i k digitálním a průmyslovým strategiím EU. Zejména revize energetických pravidel a pravidel v oblasti životního prostředí bude muset nabídnout vhodná opatření, která dále podpoří moderní dekarbonizované a oběhové hospodářství, a přitom zajistí omezené narušení hospodářské soutěže a přiměřené záruky integrity jednotného trhu. To je klíčové vzhledem k minulým a především budoucím rozpočtovým omezením spojeným s nutností podporovat oživení hospodářství EU po krizi způsobené současnou pandemií koronaviru.

Jelikož jsou pravidla pro veřejnou podporu důležitou součástí ekologického přechodu na čistou energii, předpokládá Evropská komise do konce roku 2021 revizi příslušných pokynů pro veřejnou podporu. Patří mezi ně Pokyny k regionální podpoře, Sdělení k analýze slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu s vnitřním trhem (IPCEI), Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování, Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky a příslušná ustanovení Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Ostatní pravidla, která byla součástí kontroly účelnosti, budou ve střednědobém horizontu revidována. Veřejné konzultace o těchto pravidlech probíhají mezi druhou polovinou roku 2020 a začátkem roku 2021.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

4. listopadu 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.682 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál