Úvěr COVID

Úvěr COVID

V pondělí 16. března spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID.  Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Žádost a pokyny k jejímu vyplnění a podání jsou k dispozici na webu banky nebo pod naším článkem.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyvinuly maximální úsilí a příjem žádostí o tuto formu podpory spouští s 14denním předstihem. Bezúročné provozní úvěry v rozmezí 500 tis. až 15 mil. Kč budou moci podnikatelé využít např. na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

Žádosti je možné podat přes E-podatelnu ČMZRB a její součástí musí být i doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může se jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu v případě výrobních společností, vyčíslení průměrných denních tržeb v případě pohostinství apod.

Bližší informace o programu podnikatelé najdou na webu banky – Úvěr COVID, ve Výzvě k programu, vhodné je také projít seznam nejčastěji kladených otázek a odpovědí na ně. Na webu banky společně s žádostí je také zveřejněn návod, jak postupovat, pokud se bude chtít žadatel ucházet o tuto formu podpory.

ČMZRB a MPO podpoří OSVČ i drobné firmy

Podpora podnikatelů zasažených koronavirem u bezúročných úvěrů nekončí. ČMZRB ve spolupráci s MPO připravuje úpravu klíčových záručních programů banky, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Tím, že se na podpoře bude podílet i soukromý sektor, dojde díky pákovému efektu k znásobení prostředků, které budou do podpory vloženy. V tomto případě půjde o kombinaci národních a evropských finančních zdrojů.

Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.

 

Úvěr COVID

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až 12 měsíců

Na co je možné úvěr COVID použít

 • na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • na pořízení a financování zásob
 • na další provozní výdaje

 

Pro koho je úvěr COVID určen

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Žadatel musí podle svého čestného prohlášení splňovat ke dni podání žádosti o podporu následující podmínky přijatelnosti:

 • a) je mikropodnikem, malým a středním podnikem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014,

 • b) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
 • c) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • d) je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů,

 • e) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele podle právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele),

 • f) nemá nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,

 • g) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,

 • h) má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu, aby jeho případné činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ-NACE 01) – nevztahuje se na podporu podle Nařízení č. 1408/2013, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 03) – nevztahuje se na podporu podle Nařízení č. 717/2014 a výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky (CZNACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu poskytovanou z programu,

 • i) není proti jeho majetku vedena exekuce,

 • j) není v likvidaci,

 • k) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele dle právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikatelem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnikatele v úpadku, l) nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,

 • m) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,

 • n) není podnikem v obtížích

 

Pozastavení příjmů žádostí

Příjem žádostí o úvěr COVID byl již pozastaven a to ke dni 20.3.2020.

Firmy a OSVČ mohou aktuálně využívat nový program záruk COVID 2.

 

Další informace

Podrobné informace o úvěru COVID včetně žádostí získáte na stránkách ČMZRB.

 

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.206 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál