2021-21 TI Kostelec

2021-21 TI Kostelec

Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, kanalizačních přípojek a položení podkladní vrstvy komunikace. Zásobení celého řešeného území obytné zóny pitnou vodou je navrženo rozvodovými vodovodními řady o celkové délce 681 m, vedenými souběžně s kanalizací, které budou napojeny na stávající veřejnou vodovodní síť obce.

Vodovodní přípojky jsou navrženy v celkovém počtu 23 ks a celkové délce trasy 147 m, s ukončením ve vodoměrných šachtách. V celém řešeném území je navržena oddílná stoková síť. Území obytné zóny bude odkanalizováno novými splaškovými stokami „B“ a „BD“ v celkové délce trasy 477 m. Kanalizační stoky budou napojeny na stávající veřejnou stokovou síť zakončenou ČOV. Kanalizační přípojky jsou navrženy v celkovém počtu 23 ks a celkové délce trasy 139 m s ukončením v revizních kanalizačních šachtách. Součástí veřejné zakázky je příprava komunikace, avšak s provizorním štěrkovým krytem. Bude se jednat o sejmutí ornice, vykufrování a zřízení podkladních štěrkových vrstev. Přesněji specifikováno ve výkazu výměr na 1. Etapu.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

10 753 642,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 1. 7. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 31. 3. 2022

Místo plnění:
Obec Kostelec

Termín, místo a způsob podání nabídky

24. května 2021 v 14:00
https://rozza.cz/zakazka/671391

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Obec Kostelec
č. p. 34,
349 01  Kostelec

IČO: 00479292

Kontaktní osoba

Mgr. Markéta Zabloudilová

Email: marketazabloudilova78@seznam.cz
Tel.: 
+420 605 518 616

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/671391

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

5. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.2834 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál