Aplikace – Výzva VIII

Aplikace – Výzva VIII

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“ a „Zvýšit relevanci výzkumu“ a reagují na domény specializace identifikované v Kapitole 8 a Příloze 10.2 této strategie.
Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/ projekty/operacemi specifických cílů A1.1 „Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků“ a C1. 1 „Posílit spolupráci a interakci mezi VO (výzkumnými organizacemi) a aplikační sférou“ Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky.

Tato Výzva k programu podpory „APLIKACE“ (dále jen „Výzva“ a „program“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (dále jen „OP PIK“) a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
Podpora je poskytována v souladu se Sdělením Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“), a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále také jako „výzkumná organizace“).

Celková alokace

3 700 000 000 Kč

Druh výzvy a model hodnocení

Druh výzvy:
Kolová

Model hodnocení:
Jednokolový

Klíčové datumy

Datum vyhlášení výzvy:
1. září 2020

Datum zahájení příjmů žádostí:
14. září 2020 10:00

Datum ukončení příjmů žádostí:
15. prosince 2020 23:59

Nejzažší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:
31. května 2023

Maximální výše podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:

  • 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
  • 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065
  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Podporované aktivity

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příjemci podpory

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Poskytovatel

Agentura pro podnikání a inovace
Žitná 18
Praha 2

Email: programy@agentura-api.org
Tel.: 800 800 777
www.agentura-api.org

Poznámka:
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
Zpracovatelem a příjemcem žádostí je Agentura pro podnikání a inovace.

Související

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

15. října 2020

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8754 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál