Reakce ministryně Kláry Dostálové na nepravdivá tvrzení z TK Hl.m.Prahy

Reakce ministryně Kláry Dostálové na nepravdivá tvrzení z TK Hl.m.Prahy

Musím se ostře ohradit proti některým vyjádřením na dnešní tiskové konferenci Prahy k rekodifikaci stavebního zákona. Mnohá vyjádření, zejména ta k samostatné působnosti, jsou nepravdivá, proto je musím uvést na pravou míru.

Na úvod je třeba uvést, že obce a města dnes mají vliv na proces pořízení své územně plánovací dokumentace. Zastupitelstvo v samostatné působnosti činí ty nejdůležitější kroky, např. rozhoduje o pořízení, schvaluje zadání, ale hlavně vydává územně plánovací dokumentaci a rozhoduje o její případné změně.

Návrh nového stavebního zákona tak, jak je předložen do Poslanecké sněmovny, obce dokonce posiluje. Na základě požadavku Prahy jasně definuje role pořizovatele a samosprávy. Je to samospráva, která je dnes a bude i napříště zodpovědná za věcné řešení, ale samozřejmě vždy a pouze s ohledem na veřejné zájmy nebo nadřazené záměry.

K jednotlivým výrokům, které zazněly na dnešní (7.5.2021) tiskové konferenci Prahy:

Za prvé: Návrh, aby bylo pořizování územně plánovacích dokumentací přeneseno do samostatné působnosti krajů a obcí, nepřipravovalo MMR, ale Praha a další velká města ve spolupráci s kanceláří Havel & Partners. Na společných jednáních s městy, za přítomnosti zástupců NSS, LRV a resortů, jsme společně s kolegy z těchto institucí pouze poskytovali připomínky a opakovaně a nahlas jsme upozorňovali na to, že není dostatečně řešeno financování takového kroku. A to zejména u malých měst a obcí. Tedy že pokud se bude jednat o samostatnou působnost, musí to být za peníze obce, nikoliv státu. To, že k zapracování připomínek nejen MMR, ale i členů Legislativní rady vlády a jejích komisí nebyla vůle nebo schopnost, nelze přičítat k tíží MMR. MMR se na návrhu podílelo pouze jako konzultant hájící zejména zájmy malých obcí.

Za druhé: Samostatná působnost, po které některá města volají, je opravdu samostatná působnost, tedy zjednodušeně řečeno za peníze toho, kdo chce samostatně působit. Od počátku jsem důrazně upozorňovala na to, že samostatnou působnost nelze financovat jako dosud. Byť je možné vypsat dotační titul, dotace nebude (nemůže být) nikdy nárokovou záležitostí a pro obce bude vždy spojena s další administrativou. S tímto rizikem jsme velká města několikrát důrazně konfrontovali a velká města to i přes znalost tohoto faktu, že o malé obce nebude postaráno, poslala návrh do Poslanecké sněmovny.

Za třetí: Praha samostatnou působnost při zahájení prací na rekodifikaci nepožadovala.

Až v rámci úpravy návrhu po meziresortním připomínkovém řízení byl návrh upraven tak, že pořizování ÚPD bude ponecháno v současném modelu. Na této úpravě panovala shoda i s velkými městy, přičemž 6. března 2020 bylo na jednání se zástupci Prahy dohodnuto, že MMR pro možnost převést pořizování ÚPD do samostatné působnosti zřídí pracovní skupinu, což i splnilo.

Za čtvrté: Primátor Hřib na dnešní tiskové konferenci nemluvil pravdu, když tvrdil, že na Předsednictvu SMO ČR podpořil přenesení pořizování územního plánování do samostatné působnosti krajů a obcí. Hlasoval pro nesouhlasné stanovisko, tedy aby agenda pořizování územního plánování nebyla přenesena do samostatné působnosti krajů a obcí, pokud nebude garantováno zajištění financování této agendy pro malé obce a města, která budou pořizovat ÚPD prostřednictvím jiného pořizovatele. Stačí se podívat do přehledu hlasování z 28. dubna 2021 (v příloze). To, že SMO ČR samostatnou působnost obecně podporuje, nebudu rozporovat, v tom jsme v naprosté shodě, ovšem aktuálně nemáme „na stole“ návrh, který by řešil přesun územního plánování komplexně, tedy i s vyřešeným financováním. Podmínka SMO ČR tedy není splněna.

Za páté: Lhůta pro pořízení nových územních plánů byla původně nastavena do roku 2012, pět let po účinnosti stávajícího stavebního zákona, následně byla opakovaně prodlužována. Nový stavební zákon ji prodlouží opět, a to prakticky pouze a jedině kvůli Praze. Proč obce od roku 2007, tedy za 15 let, nevyužily tuto dobu a nepořídily si nový územní plán? Praha územní plán pořizuje více než 10 let, za to opravdu nový stavební zákon ani MMR nemůže.

Že je možné pořídit a vydat nový územní plán i pro velké město, svědčí to, že např. města jako Plzeň, Ostrava nebo Olomouc pořízení a vydání zvládla.

Za šesté: MMR návrh, který připravila Praha, rozeslalo na její žádost vybraným zainteresovaným subjektům. Většina z nich návrh považovala za ohrožení ochrany veřejných zájmů a jdoucí proti principu rekodifikace, tedy proti rychlosti povolovacích procesů a stabilitě v území. Je však třeba uvést, že tento krok nemohl nahradit širokou diskuzi s odbornou i laickou veřejností. Nebyl tedy podroben důsledné kritice, nové procesy nebyly nijak vyzkoušeny. Je třeba také uvést, že návrh dokonce ani neobsahuje přechodná ustanovení.

Na závěr chci říct, že já i moji kolegové z MMR myšlenku posílení role samospráv v územním plánování vůbec nerozporujeme. Naopak. Je ale velmi naivní se domnívat, že vyměníme v zákoně slovíčko přenesená za samostatná a nic se nezmění, dokonce ani přísun financí. Není to drobná změna, je to změna celého systému, a to s sebou logicky nese spoustu dalších změn a je nutné domyslet všechny dopady.

MMR jasně vytýčilo cestu, po které je možné se bezpečně dostat až k samostatné působnosti. Při zohlednění všech relevantních skutečností a vyřešení největších střetů tak, aby byl návrh kompromisní. Touto cestou je pracovní skupina, která byla založena a zahájila svou činnost. To, že Praha chce vzít cestu zkratkou, o níž neví, kam vede, je hazard, který ale padá pouze a jedině na bedra Prahy.

Proto, prosím, nedělejme ukvapené kroky, pojďme vychytat zásadní nedostatky tohoto návrhu a vymysleme takový mechanismus, na kterém bude panovat vzájemná shoda přesně tak, jak to moje ministerstvo navrhuje po celou dobu. Některé věci zkrátka nejde uspěchat a vyžadují řádnou diskuzi a taková změna systému, o které se tu bavíme, je právě jednou z nich.

Zdroj informací

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR

Datum

7. května 2021

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6368 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál